You are here

BOCY: Πώληση Banca Transilvania και PSJC

18/04/2014 17:28
Την πώληση της συμμετοχής της στη Banca Transilvania και την ολοκλήρωση της πώλησης της ουκρανικής PSJC ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Κύπρου.

Με την πώληση του μεριδίου στην ρουμανική τράπεζα η Τράπεζα Κύπρου βάζει στα ταμεία της €82 εκ. και ενισχύει τα κεφάλαια της κατά €55 εκ. ή 0,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Η πώληση της PSJC στη Ρουμανία έγινε τελικώς στα €202,5 εκ., 10% πιο κάτω από την αρχική συμφωνία. Με την πώληση, η Τρ. Κύπρου έχασε κύρια βασικά ίδια κεφάλαια 0,3 ποσοστιαίων μονάδων.

Με τις δύο κινήσεις η Τρ. Κύπρου κέρδισε ρευστότητα €185 εκ. και έχασε 0,1 ποσοστιαία μονάδα από τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαιά της.

«Έχουμε σημειώσει καλή πρόοδο στην υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Συγκροτήματος και οι σημερινές ανακοινώσεις σηματοδοτούν ένα σημαντικό ορόσημο στις προσπάθειές μας να επιστρέψει η Τράπεζα σε μια θέση τέτοιας χρηματοοικονομικής ευρωστίας και σταθερότητας, που να είναι ικανή να στηρίξει την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας», αναφέρει σε δήλωση του ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας John Patrick Hourican.

«Χαίρομαι που και οι δύο συναλλαγές έχουν ολοκληρωθεί με ταχύτερους ρυθμούς από ότι αναμενόταν και, ειδικότερα, ότι έχουμε ολοκληρώσει την πώληση των δραστηριοτήτων στην Ουκρανία σε μια αποδεκτή τιμή, λαμβάνοντας υπόψη το σημερινό αβέβαιο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της χώρας», προσθέτει.

«Η Τράπεζα παραμένει σε καλό δρόμο όσον αφορά την υλοποίηση των ευρύτερων στρατηγικών της στόχων, στηριζόμενη στην σταδιακή βελτίωση στις οικονομικές και λειτουργικές συνθήκες στη Κύπρο.

Πώληση Banca Transilvania

«Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Τράπεζα» ή «το Συγκρότημα») έχει πωλήσει την επένδυση της στην Ρουμάνικη Banca Transilvania, η οποία αποτελείται από 220.461.952 μετοχές (9,99% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Banca Transilvania), τις οποίες κατείχαν η Τράπεζα και μία θυγατρική του Συγκροτήματος. Η πώληση των εν λόγω μετοχών πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών του Βουκουρεστίου μέσω της Wood & Company Financial Services a.s.. Η τιμή που έγινε η συναλλαγή ανήλθε στα 1,67 Ρουμάνικα λέι», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

«Το τίμημα της πώλησης ανήλθε στα €82 εκατ. Τα έσοδα από την πώληση θα ενισχύσουν την ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας. Το πραγματοποιηθέν λογιστικό κέρδος ανέρχεται σε €47 εκατ. Η πώληση θα έχει θετική επίδραση περίπου €55 εκατ. ή 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στον κυρία βασικά ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος λόγω της μείωσης των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και της αναγνώρισης των μη πραγματοποιηθέντων κερδών, που είχαν καταχωρηθεί στα αποθεματικά, στον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων.

Η πώληση εμπίπτει στην στρατηγική του Συγκροτήματος για επικέντρωση του σε κύριες αγορές και την πώληση μη βασικών δραστηριοτήτων, με την πώληση να υλοποιείται ταχύτερα από ότι προβλέπεται στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης.

Η επένδυση στην Banca Transilvania είχε αποκτηθεί από το Συγκρότημα τον Δεκέμβριο του 2009. Η Banca Transilvania είναι η 3η μεγαλύτερη τράπεζα της Ρουμανίας σε μερίδιο αγοράς και δραστηριοποιείται μέσω ενός δικτύου πέραν των 500 καταστημάτων. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, η τράπεζα είχε συνολικό ενεργητικό και κεφάλαια της τάξης των 32,1 δις Ρουμάνικων λέι (€7,2 δις) και 3,1 δις Ρουμάνικων λέι (€690 εκατ.) αντίστοιχα.

Όπως απαιτείται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.1.17(7) του Νόμου 326/2009 (όπως τροποποιήθηκε), η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε σε τιμές αγοράς (arm’s length) και δεν αφορά ή επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της Τράπεζας ή οποιουδήποτε «οριζόμενου προσώπου» όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 137(3) του Νόμου», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ολοκλήρωση πώλησης στην Ουκρανία

Σε σχέση με την πώληση στην Ουκρανία, η Τρ. Κύπρου αναφέρει ότι «έχει ολοκληρώσει την πώληση των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος στην Ουκρανία, που αποτελούνται από (α) το ποσοστό συμμετοχής 99,77% του στη θυγατρική τράπεζα στην Ουκρανία, PSJC Bank of Cyprus, (β) τη χρηματοδότηση που παρέχεται από την Τράπεζα στην PSJC Bank of Cyprus, και (γ) τα δανειακά ανοίγματα σε Ουκρανία, στην Alfa Group».

«Σε συνέχεια των ανακοινώσεων ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2014 και 7 Απριλίου 2014, το τίμημα της πώλησης έχει αναθεωρηθεί σε €202,5 εκατ. (10% έκπτωση από το αρχικό ποσό των €225 εκατ.), όπου το ποσό των €102,5 εκατ. έχει ήδη εισπραχθεί ενώ το υπολειπόμενο ποσό ύψους €100 εκατ. θα εισπραχθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2015.

Η λογιστική ζημιά από την πώληση ανέρχεται περίπου στα €153 εκατ. και αντιπροσωπεύει την διαφορά του τιμήματος πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας των εργασιών προς πώληση και τη μεταφορά των σχετικών αποθεματικών συναλλαγματικών διαφορών ύψους €41 εκατ. Η πώληση θα επηρεάσει αρνητικά τα κεφάλαια του Συγκροτήματος κατά €76 εκατ. ή κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στους κεφαλαιακούς δείκτες του Συγκροτήματος.

Όπως ήδη έχει αναφερθεί σε σχετική ανακοίνωση του Συγκροτήματος, ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2014, η απόφαση για πώληση των εργασιών στην Ουκρανία, εμπίπτει στην στρατηγική του Συγκροτήματος για επικέντρωσή του σε κύριες αγορές και την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων, με την πώληση να υλοποιείται με επιτυχία και με ταχύτερο ρυθμό από ότι προβλέπεται στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης. Το Συγκρότημα προχώρησε σε αυτό που θεωρεί ως καλή συναλλαγή πετυχαίνοντας την απομόχλευση και την μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό του καθώς και την εξάλειψη πιθανών μελλοντικών κινδύνων που σχετίζονται με τη επένδυση του στην Ουκρανία.

Η PSJC Bank of Cyprus αποκτήθηκε από το Συγκρότημα το 2008. Λειτουργεί μέσω 42 καταστημάτων στην Ουκρανία, εξυπηρετώντας ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η τράπεζα είχε σύνολο περιουσιακών στοιχείων και κεφάλαια ύψους €234 εκατ. και €55 εκατ. αντίστοιχα.

Όπως απαιτείται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.1.17(7) του Νόμου 326/2009 (όπως τροποποιήθηκε), η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε σε τιμές αγοράς (arm’s length) και δεν αφορά ή επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της Τράπεζας ή οποιουδήποτε «οριζόμενου προσώπου» όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 137(3) του Νόμου», καταλήγει η ανακοίνωση.