You are here

Καθησυχάζουν για ουκρανικό οι μεγάλες τράπεζες

18/03/2022 07:24

Περιορισμένο αντίκτυπο από τη ρωσο-ουκρανική κρίση αναμένουν οι δύο συστημικές τράπεζες Κύπρου και Ελληνική, σύμφωνα με ανακοινώσεις που εξέδωσαν τις τελευταίες ημέρες.

Οι δύο τράπεζες μαζί, διατηρούν υπόλοιπα με θυγατρικές Ευρωπαϊκών τραπεζών στη Ρωσία που ανέρχονται συνολικά σε περίπου €33 εκατ. καθώς και περιορισμένη έκθεση σε δάνεια που αφορούν τη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, η καθαρή λογιστική αξία των οποίων ανέρχεται σε περίπου €145 εκατ., τα πλείστα εκ των οποίων όπως επισημαίνουν, είναι εξυπηρετούμενα.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΚΤ, το σύνολο των καταθέσεων Ρώσων και Ουκρανών στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα ανέρχεται περίπου στα €450 εκατ., ενώ το σύνολο του χαρτοφυλακίου των δανείων που έχουν Ρώσοι και Ουκρανοί, υπολογίζεται γύρω στα €350 εκατ.

Τα δεδομένα στην Τρ. Κύπρου

Η Τρ. Κύπρου ανακοίνωσε χθες ότι το Συγκρότημα έχει περιορισμένη έκθεση στη Ρωσία, Ουκρανία και Λευκορωσία και ως εκ τούτου, αναμένει περιορισμένο αντίκτυπο από την άμεση έκθεσή του.

Όπως σημειώνεται, η εναπομένουσα καθαρή έκθεση στη Ρωσία ανέρχεται περίπου στα €10 εκατ. και είναι στη διαδικασία μείωσης, ενώ δεν υπάρχει έκθεση σε Ρωσικά ομόλογα ή Ρωσικές τράπεζες που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Προστίθεται ότι το Συγκρότημα έχει πιστωτικά υπόλοιπα σε διατραπεζικούς λογαριασμούς με θυγατρικές Ευρωπαϊκών τραπεζών στη Ρωσία, τα οποία ανέρχονται σε περίπου €13 εκατ. και περιορισμένη άμεση έκθεση σε δάνεια που αφορούν τη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, η καθαρή λογιστική αξία των οποίων ανέρχεται σε περίπου €110 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021, με €94 εκατ. εξυπηρετούμενα και περίπου €16 εκατ. που είχαν κατηγοριοποιηθεί ως ΜΕΔ πριν από την τρέχουσα κρίση.

Οι καταθέσεις που αφορούν Ρώσους, Ουκρανούς ή Λευκορώσους πελάτες αποτελούν το 6% των συνολικών καταθέσεων με την Τράπεζα να σημειώνει ότι η έκθεση αυτή δεν είναι σημαντική, δεδομένης της ισχυρής ρευστότητας της Τράπεζας.

Η Τρ. Κύπρου έχει πλεόνασμα ρευστότητας πέραν των €6 δισ. (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας ύψους περίπου 300%).

Τα δεδομένα στην Ελληνική

Περιορισμένο αντίκτυπο από την άμεση έκθεσή της στη Ρωσία και Ουκρανία αναμένει και η Ελληνική Τράπεζα, εκτιμώντας ότι οποιαδήποτε έμμεση επίπτωση θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης και τον αντίκτυπό της στην Κυπριακή οικονομία, που παραμένει αβέβαιος στο παρόν στάδιο.

Η τράπεζα δεν έχει τραπεζικές δραστηριότητες στη Ρωσία ούτε στην Ουκρανία, πέραν από δύο γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία και ένα γραφείο αντιπροσωπείας στην Ουκρανία, τα οποία δεν είναι αδειοδοτημένα να παρέχουν οποιεσδήποτε τραπεζικές υπηρεσίες και ο ρόλος τους είναι η διοικητική υποστήριξη.

Η Τράπεζα έχει μηδενική έκθεση σε κρατικά Ρωσικά ομόλογα και σε Ρωσικές τράπεζες που υπόκεινται σε κυρώσεις, ενώ τα υπόλοιπα με θυγατρικές Ευρωπαϊκών τραπεζών στη Ρωσία ανέρχονται σε περίπου €20 εκατ., όλα με λήξη λιγότερης της μίας εβδομάδας.

Τα δάνεια σε άτομα από Ρωσία ή Ουκρανία ή σε εταιρείες που ανήκουν σε Ρώσους και Ουκρανούς μέσω των Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων της Τράπεζας στην Κύπρο ανέρχονται σε περίπου €35 εκατ. καθαρής λογιστικής αξίας, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων είναι εξασφαλισμένη με περιουσιακά στοιχεία στην Κύπρο, και πηγή αποπληρωμής από την Κύπρο, όπως τονίζεται.

Οι καταθέσεις που σχετίζονται με Ρώσους και Ουκρανούς πελάτες αποτελούν περίπου το 8% του συνόλου των καταθέσεων πελατών της Τράπεζας, η οποία έκθεση δεν είναι σημαντική σε σύγκριση με την ισχυρή ρευστότητα της Τράπεζας, με το Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας να ανέρχεται σε 499% (σε σύγκριση με τον ελάχιστο απαιτούμενο δείκτη που ανέρχεται σε 100%) το Δεκέμβριο του 2021.

Αναγνωρίζουν έμμεσο κίνδυνο

Εντούτοις, οι δύο τράπεζες αναγνωρίζουν τις έμμεσες πιέσεις που δέχονται λόγω της κρίσης στην Ουκρανία.

Εκτιμούν ότι η κρίση, δύναται να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην Κυπριακή οικονομία λόγω των δεσμών του τομέα των υπηρεσιών διεθνών επιχειρήσεων, του τουρισμού και της αγοράς ακινήτων με τη Ρωσία και την Ουκρανία, καθώς και τις πιθανές πληθωριστικές πιέσεις λόγω ψηλότερων τιμών στην ενέργεια, τις πρώτες ύλες και τα τρόφιμα.

Η Τράπεζα Κύπρου επισημαίνει πως σε περίπτωση σημαντικής μείωσης στον αριθμό και όγκο συναλλαγών ως αποτέλεσμα της κρίσης, αυτό δύναται να επηρεάσει αρνητικά τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες του Συγκροτήματος ιδιαίτερα από τον τομέα διεθνών τραπεζικών εργασιών.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο υπουργός Οικονομικών έχει αναφέρει επανειλημμένα ότι δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις της κρίσης στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν στην Κύπρο αποθέματα της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία έχουν παγώσει.

Το ανώτατο επιτελείο της Κεντρικής Τράπεζας σε επαφές με το κλιμάκιο της τρόικας που πραγματοποίησε πρόσφατα επαφές στην Κύπρο, τόνισε ότι το εγχώριο τραπεζικό σύστημα έχει απεξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από ρωσικές καταθέσεις, κυρίως λόγω της συμμόρφωσης του συστήματος στις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και στις κατά καιρούς συστάσεις των εποπτικών αρχών στη Φρανκφούρτη και Βρυξέλλες.

Γ.Χ.