You are here

Κέρδισαν χρόνια οι κακοπληρωτές

16/07/2019 07:10

Το δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια λόγω μη εξάντλησης των δυνατοτήτων αναδιάρθρωσης των δανείων τους από τις τράπεζες κερδίζουν οι κακοπληρωτές από τις αλλαγές που ψηφίστηκαν την Παρασκευή στη βουλή για τις εκποιήσεις.

Το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη αναμένεται να προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις σε ότι αφορά την προώθηση διαδικασιών εκποίησης, διαφοροποιώντας σημαντικά τα δεδομένα για τις τράπεζες.

Με τις τροποποιήσεις που είχαν γίνει στο πλαίσιο εκποιήσεις πριν ένα χρόνο, οι τράπεζες είχαν καταφέρει να πείσουν διεθνείς αναλυτές αλλά και εν δυνάμει αγοραστές ακινήτων ότι είχαν, πλέον, αποτελεσματικά εργαλεία στα χέρια τους για διαχείριση των προβληματικών δανείων που είχαν συσσωρευτεί στον ισολογισμό τους.

Τι αλλάζει στις εκποιήσεις

Με τις νέες ρυθμίσεις, επιμηκύνεται η προθεσμία εξόφλησης οφειλόμενων ποσών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης από τριάντα (30) σε σαρανταπέντε (45) ημέρες, προβλέπεται διορισμός δύο εκτιμητών από κατάλογο του διευθυντή κτηματολογίου για τον καθορισμό της αγοραίας αξίας ενυπόθηκου ακινήτου και καθορίζεται η υποχρέωση αντί η δυνατότητα ενυπόθηκου δανειστή να ενημερώνει ενδιαφερόμενους αγοραστές για το ενυπόθηκο ακίνητο.

Ακόμα, επεκτείνεται ο χρόνος που διατηρείται η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης στο 80% της αγοραίας αξίας από 3 μήνες σε 6 μήνες και προβλέπεται διατήρηση του 50% της αγοραίας αξίας ως επιφυλασσόμενης τιμής στο διηνεκές, ενώ επιμηκύνεται η περίοδος που ακολουθεί την ειδοποίηση πλειστηριασμού από τριάντα (30) σε σαρανταπέντε (45) ημέρες ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος αντίδρασης από τον ενυπόθηκο δανειολήπτη και καλύτερη δυνατότητα εξασφάλισης πώλησης στις επιφυλασσόμενες τιμές.

Παράλληλα, τίθεται υποχρέωση στα δικαστήρια να ελέγχουν εάν οι τράπεζες προέβησαν στις ενέργειες που απαιτεί οδηγία της ΚΤ για αναδιάρθρωση χορηγήσεων ή εάν εκμεταλλεύονται την δυνατότητα προώθησης της διαδικασίας εκποίησης και διαγράφεται πρόνοια αναφορικά με τον συνυπολογισμό τόκων και δικαστικών εξόδων ως εξασφαλισμένα από αρχική υποθήκη ακινήτου πριν την διάσπασή της σε νέες υποθήκες.

Επίσης, διασφαλίζεται το δικαίωμα στη στέγη και διασαφηνίζονται οι λόγοι που βάσιμα μπορούν οι ενυπόθηκοι οφειλέτες να προβάλουν ώστε να μην προχωρήσει επικείμενος πλειστηριασμός των ενυπόθηκων ακινήτων τους, οι οποίοι μπορεί να αφορούν μεταξύ άλλων, υπερχρεώσεις, καταχρηστικές ρήτρες και παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με το υπουργό οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, «με τις αλλαγές που έγιναν την Παρασκευή από τη βουλή θα περνούν χρόνια για να γίνει μια εκποίηση».

Μιλώντας χθες στο κρατικό ραδιόφωνο σημείωσε ότι «κάποιες από τις αλλαγές που επήλθαν είναι πολύ προβληματικές και δεν προσφέρεται στοχευμένη κάλυψη στους συμπολίτες που πρέπει να έχουν».

Πρόσθεσε ότι «μπαίνουν όλοι στην ίδια μοίρα και οι κακοπληρωτές και οι συνεπείς χρεώστες».

Ορισμός εκποίησης μετά από 16 μήνες

Σύμφωνα με τις θέσεις των τραπεζών, όπως έχουν τεθεί και ενώπιον των βουλευτών, η επέκταση των προθεσμιών για καταχώρηση έφεσης μετά την επίδοση ειδοποίησης σε συνάρτηση με όλες τις υπόλοιπες προθεσμίες που θα πρέπει να τηρηθούν, σημαίνει ότι πρακτικά η τράπεζα θα μπορεί να ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού το νωρίτερο 14-16 μήνες μετά την έναρξη της πρώτης καθυστερημένης δόσης.

Οι τράπεζες υποστηρίζουν ότι οι πλείστες τροποποιήσεις δίνουν την ευχέρεια σε στρατηγικούς κακοπληρωτές να παρατείνουν τη διαδικασία, αυξάνουν τις διάφορες προθεσμίες της διαδικασίας εκποίησης και τη δυνατότητα του ενυπόθηκου πιστωτή να αγοράσει ο ίδιος το ακίνητο, κάτι που συνεπάγεται όπως υποστηρίζεται, ότι θα ζητούνται αυξημένες εξασφαλίσεις για τη χορήγηση δανείων ή και ότι ο δανεισμός θα καταστεί ακριβότερος ή και λιγότερο διαθέσιμος.

Με ευκολία η αναστολή εκποιήσεων

Εκτιμάται επίσης, ότι το δικαίωμα ενυπόθηκου οφειλέτη να καταχωρεί έφεση σε επαρχιακό δικαστήριο για παραμερισμό της ειδοποίησης σκοπούμενης πώλησης με τον ισχυρισμό ότι «ενυπόθηκος δανειστής (…) παραβίασε την υποχρέωσή του να προβεί σε διαδικασία αναδιάρθρωσης των χορηγήσεων του ενυπόθηκου οφειλέτη στη βάση των προνοιών της περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγίας του 2015 της Κεντρικής Τράπεζας και των σχετικών παραρτημάτων της», θα επιτρέψει να αναστέλλονται οι εκποιήσεις με μεγάλη ευκολία και να εκδίδεται παρεμπίπτον απαγορευτικό διάταγμα με χαλαρές προϋποθέσεις.

Οι τράπεζες προειδοποιούν ότι η εν λόγω πρόνοια θα τυγχάνει εκμετάλλευσης από στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Με τις προτεινόμενες τροπολογίες, όπως υποστηρίζουν, το αποτέλεσμα στην πράξη θα είναι η αναστολή της διαδικασίας εκποίησης με μεγάλη ευκολία, ακόμα και ίδια με αυτή που σταματούσαν οι εκποιήσεις πριν την τροποποίηση του νόμου το 2018.

Σημειώνουν ότι οι νέες ρυθμίσεις, ανατρέπουν τη σημερινή νομολογία του ανωτάτου δικαστηρίου ως προς τις προϋποθέσεις έκδοσης ενδιάμεσου απαγορευτικού δικαστικού διατάγματος και τις χαλαρώνουν υπερβολικά, ώστε πλέον θα εκδίδονται ενδιάμεσα διατάγματα με μεγάλη ευκολία αναστέλλοντας τη διαδικασία πλειστηριασμού.

Πλέον το δικαστήριο, όπως υποστηρίζεται, θα εξετάζει μόνο αν εκ πρώτης όψεως υπάρχει βάσιμη αμφισβήτηση, κάτι που εκτιμάται ότι θα δίνει το δικαίωμα σε στρατηγικούς κακοπληρωτές να εκμεταλλεύονται την εν λόγω πρόνοια με στόχο να αναστέλλουν ή και να καθυστερούν τη διαδικασία.

Οι εκτιμήσεις ωστόσο, παραμένει αβέβαιο εάν θα επιβεβαιωθούν, καθώς η νομοθεσία που πέρασε την Παρασκευή από τη βουλή, αναμένεται να αναπεμφθεί. Οι εξελίξεις που θα ακολουθήσουν θα καθορίσουν τόσο το εάν θα τεθεί σε εφαρμογή τελικά η νομοθεσία ως έχει διαμορφωθεί, όσο και το κατά πόσον θα επιβεβαιωθούν οι προειδοποιήσεις των εμπλεκομένων για επιπτώσεις λόγω της αλλαγής του πλαισίου.

Της Μαρίας Χαμπή