You are here

KPMG: Οι αλλαγές στα νομοσχέδια ΜΕΔ

12/07/2018 15:24

Σημείωμα για τις αλλαγές που επέρχονται στα νομοσχέδια για τις εκποιήσεις, το πλαίσιο αφερεγγυότητας και τις πωλήσεις χρηματοπιστωτικών διευκολύνσεων ετοίμασε η KPMG ενώ αναφέρεται και στη θεσμοθέτηση των τιτλοποιήσεων.

Οι αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος

-Διάσπαση των υποθηκών ώστε να διευκολύνεται η πώληση χρηματοπιστωτικών διευκολύνσεων.

-Περιορισμός των περιπτώσεων που μπορεί ο δανειολήπτης να καταφύγει στο δικαστήριο. Για παράδειγμα, διαγράφηκε το άρθρο 44ΙΓ του Νόμου «Αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του ενυπόθηκου δανειστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, ενυπόθηκος οφειλέτης ή οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, του οποίου τα έννομα συμφέροντα παραβλάπτονται από οποιαδήποτε ειδοποίηση ή πράξη, στα πλαίσια του παρόντος Μέρους, δύναται εντός χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που το πρόσωπο γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει για τέτοια ειδοποίηση ή πράξη, να καταχωρίσει έφεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο».

-Αλλαγή στον τρόπο αποστολής επιστολών και σχετικών χρονικών περιθωρίων.

-Η νέα διαδικασία ων εκποιήσεων καλύπτει και παλαιές δικαστικές αποφάσεις, χρέη δικαστικών αποφάσεων ή διαιτησίες.

-Διαφοροποιείται η διαδικασία πώλησης του ακινήτου σε πιο σαφείς περιόδους χρήσης της επιφυλασσόμενης τιμής, με αξία όχι μικρότερη του 80% της εκτιμημένης για τους πρώτους τρεις μήνες.

-Διασφαλίζεται ότι ο ενυπόθηκος οφειλέτης επιτρέπει την είσοδο του ενυπόθηκου δανειστή στο ακίνητο για σκοπούς υπολογισμού της αγοραίας αξίας του ακινήτου.

-Καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (για τη διεξαγωγή τους το Υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει σε έκδοση κανονισμών).

-Παύει να ισχύει το προνομιακό καθεστώς οφειλέτη (i) όταν ο οφειλέτης έχει λάβει κρατική χορηγία ως συνεισφορά για μερική κάλυψη των χρεών του, (ii) όταν η αξία της κύριας κατοικίας υπερβαίνει τις €350.000. Το προνομιακό καθεστώς αφορά τη δυνατότητα του δανειολήπτη να αγοράσει το ακίνητο στην τελευταία τιμής δημοπράτησης.

-Η διαδικασία εκποίησης διακόπτεται αν έχει εκδοθεί διάταγμα δικαστηρίου.

Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος

-Διασφαλίζεται ότι όλες οι εξασφαλίσεις μεταβιβάζονται στον αγοραστή χωρίς την καταβολή τελών

-Ρυθμίζονται τα αποτελέσματα της μεταβίβασης και ειδικότερα η μεταφορά δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, τα ωφελήματα και η σειρά προτεραιότητας

-Κάθε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων υποχρεούται να συμμετέχει και να παρέχει δεδομένα στο μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων «ΑΡΤΕΜΙΣ» ενώ διασφαλίζεται η πρόσβαση στο μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών «ΑΙΑΝΤΑΣ»

-Πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που αφορούν τη δανειακή σύμβαση

-Συνέχιση των νομικών διαδικασιών εάν έχουν ξεκινήσει από τον εκχωρητή

Δικαίωμα Συμψηφισμού: Όταν o εκχωρητής είναι πιστωτικό ίδρυμα, οι όροι της μεταφοράς πιστωτικών διευκολύνσεων δύνανται να περιλαμβάνουν πρόνοιες ώστε κατά την μεταφορά πιστωτικών διευκολύνσεων να δημιουργείται ή να διατηρείται δικαίωμα συμψηφισμού των πιστωτικών διευκολύνσεων με πιστωτικά υπόλοιπα που διατηρούνται από τον δανειολήπτη στον εκχωρητή.

Ο περί Τιτλοποιήσεων Νόμος του 2018

-Tο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προχωρεί στη μεταφορά/μεταβίβαση δανείων ή άλλων χρηματοπιστωτικών διευκολύνσεων σε εταιρικό όχημα ειδικού σκοπού ή διαχειριστή πιστωτικών ανοιγμάτων.

-Μετά τη μεταβίβαση η εταιρεία ειδικού σκοπού προχωρεί σε έκδοση τίτλων, με εξασφάλιση τα δάνεια, προς επενδυτές για την άντληση κεφαλαίων. Μέσα από τη συγκεκριμένη μορφή τιτλοποιήσεων οι τραπεζικές διευκολύνσεις σταματούν να αναγνωρίζονται στους ισολογισμούς του τραπεζικού ιδρύματος κατά τη μεταφορά τους.

Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμος

-Παύουν να έχουν προνομιακή μεταχείριση η Δημοκρατία και οι Αρχές Τοπικής αυτοδιοίκησης για οφειλόμενα σε αυτές χρέη, όταν φυσικά πρόσωπα εντάσσονται σε προσωπικό σχέδιο αποπληρωμής.

-Αλλαγές Κριτηρίων ένταξης σε μη συναινετικά προσωπικά σχέδια αποπληρωμής.

-Tουλάχιστον ένας από τους πιστωτές είναι εξασφαλισμένος πιστωτής, ο οποίος έχει εξασφάλιση επί της κύριας κατοικίας του χρεώστη η οποία βρίσκεται στη Δημοκρατία, η αγοραία αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των €300.000 – Το ποσό αυξάνεται σε €350.000.

-Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του χρεώστη, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας του, δεν υπερβαίνει τις €250.000 - Το ποσό αυξάνεται σε €500.000.

Με το σχέδιο αποπληρωμής που καταρτίζεται για μη συναινετικά προσωπικά σχέδια διασφαλίζεται οποιαδήποτε άλλη κινητή περιουσία, επί της οποίας δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις, συνολικής αξίας πέραν €50.000. Προηγουμένως ήταν €35.000.

Ανεξάρτητα από τις οποιουδήποτε άλλου νόμου, εάν χρεώστης ο οποίος λαμβάνει κρατική χορηγία ως συνεισφορά για μερική κάλυψη των χρεών του παρουσιάσει καθυστέρηση στις πληρωμές του προς οποιοδήποτε πιστωτή, για περίοδο τριών (3) μηνών, τερματίζεται οποιαδήποτε προστασία από τους πιστωτές του σύμφωνα με τον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο νόμο και υπόκειται σε μέτρα εκτέλεσης από τους πιστωτές για είσπραξη των χρεών του. 

-Διαγράφεται το κριτήριο επιλεξιμότητας που προνοούσε 25% ή μεγαλύτερο των χρεών που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια 6 μηνών πριν την αίτηση για έκδοση προστατευτικού διατάγματος.

-Επέκταση προστασίας εγγυητών.

Ο περί Εταιρειών Νόμος

-Διευκρινίζονται ορισμοί.

-Παύει προνομιακή μεταχείριση κράτους και τοπικών αρχών.

-Παύση προστασίας σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων για 3 μήνες όπως πιο πάνω.

Φορολογικές αλλαγές

Με προτάσεις νόμου την προηγούμενη Δευτέρα, το Κοινοβούλιο προχώρησε στην φοροαπαλλαγή πωλήσεων ακινήτων προς τρίτους, στην περίπτωση που το αντίτιμο χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση δανείου που ήταν μη εξυπηρετούμενο στο τέλος του 2015.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα ίσχυε ότι στην περίπτωση που δανειολήπτης προχωρούσε σε συμφωνία ανταλλαγής της υποθήκης έναντι του δανείου με το δανειστή, τότε δεν επιβάλλονταν οποιοιδήποτε φόροι και τέλη στη συναλλαγή.

Με τις νομοθετικές αλλαγές η ίδια απαλλαγή θα ισχύει στην περίπτωση κατά την οποία το ενυπόθηκο ακίνητο πωλείται σε τρίτο πρόσωπο και το αντίτιμο αγοράς χρησιμοποιείται για πλήρη ή μερική αποπληρωμή δανείου και στις περιπτώσεις που εταιρεία διαχείρισης δανείων (μετά από την αγορά δανείων) προχωρά σε ανταλλαγή χρέους με το ενυπόθηκο ακίνητο.