You are here

Τρ. Κύπρου: Προς μέρισμα μετά από μια δεκαετία

01/12/2021 07:24

Την άρση της απαγόρευσης από την ΕΚΤ που έχει επιβάλει στις εγχώριες συστημικές τράπεζες από το 2012 για να διανέμουν μερίσματα στους μετόχους τους προτίθεται να ζητήσει η Τράπεζα Κύπρου από τους επόπτες στη Φρανκφούρτη.

Τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται στον ισολογισμό της Τράπεζας μετά και τη μείωση των ΜΕΔ σε μονοψήφιο ποσοστό δημιουργούν βάσιμες προοπτικές για να επαναφέρει την πολιτική της καταβολής μερίσματος. 

Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι η Τράπεζα επανέρχεται σταδιακά σε πορεία κερδοφορίας και ανταποκρίνεται στους δύο βασικούς άξονες που θέτουν οι επόπτες, ως προαπαιτούμενα για να καταβάλλουν μέρισμα.

Οι τράπεζες, λένε οι επόπτες, θα πρέπει να είναι κερδοφόρες και να έχουν ισχυρά κεφάλαια. 

Στον απόηχο των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το εννεάμηνο του 2021 σύμφωνα με τα οποία η Τρ. Κύπρου έκανε κέρδη της τάξης των €20 εκατ., οι πληροφορίες που συγκέντρωσε η StockWatch, φέρουν τη διεύθυνση της BOCH να προτίθεται, μετά την κατάθεση του νέου τετραετούς επιχειρηματικού της πλάνου στο ΔΣ για έγκριση, να ξεκινήσει σχετικές διαδικασίες για έναρξη διαβουλεύσεων με τις εποπτικές αρχές στη Φρανκφούρτη.

Διαδικαστικά, για να αρθεί η απαγορευτική σύσταση θα πρέπει η Τράπεζα Κύπρου να υποβάλει σχετικό αίτημα στην ΕΚΤ το οποίο θα αξιολογηθεί στη βάση των στοιχείων του ισολογισμού της, του ποσοστού των ΜΕΔ που διατηρεί, των κεφαλαίων της και της αποτελεσματικής υλοποίησης του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ ευθύς μετά την τραπεζική κρίση τον Μάρτιο του 2013 είχε εκδώσει απαγορευτική σύσταση προς τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να καταβάλλουν μέρισμα στους μετόχους τους, μέχρι να δημιουργήσουν επαρκή κεφάλαια και να μπουν σε πορεία κερδοφορίας. 

Με το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης, η ΕΚΤ είχε απαιτήσει από τις τράπεζες της Ευρωζώνης να υιοθετήσουν συνετή προσέγγιση σε ότι αφορά τις πολιτικές αποδοχών, ώστε να μην επηρεάζεται η κεφαλαιακή τους βάση.

Η ΕΚΤ είχε ζητήσει από τις τράπεζες αρχές του έτους να περιορίσουν τα μερίσματα τους και τις επαναγορές μέχρι το Σεπτέμβριο του 2021, υπό την αίρεση ότι δεν θα προκύψει ξαφνική επιδείνωση της οικονομίας της Ευρωζώνης. 

Στην Τράπεζα Κύπρου τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη διαπιστώνουν ότι το Συγκρότημα σημειώνει επαρκή πρόοδο και έχει διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών του πλάνων.

Στην Αγία Παρασκευή, οι σχεδιασμοί προοπτικής της διανομής μερίσματος, είναι σε εξέλιξη και εντείνονται μετά τη μείωση του ποσοστού των ΜΕΔ σε μονοψήφιο ποσοστό, όπως απαιτούν οι επόπτες εντός και εκτός Κύπρου.

Οι συστημικές τράπεζες έχουν να δώσουν μέρισμα στους μετόχους τους από το 2011.

Η τελευταία φορά που πληρώθηκε μέρισμα από την Τρ. Κύπρου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη βάση χρηματοοικονομικών δεδομένων της StockWatch, ήταν τον Μάιο του 2011, όταν το μέρισμα ανήλθε στα 3 σεντ ανά μετοχή.

Η ΕΚΤ, δεν έχει επιβάλει αυστηρό χρονοδιάγραμμα προς τις εγχώριες τράπεζες σε ότι αφορά την καταβολή ή όχι μερίσματος.  

Η Τράπεζα Κύπρου, τα τελευταία 11 χρόνια που δεν παρέχει μέρισμα στους μετόχους της, νοικοκύρεψε τους ισολογισμούς της, μείωσε τις μη εξυπηρετούμενες της χορηγήσεις κάτω του 10%, μείωσε σημαντικά τον αριθμό του προσωπικού της και κατά συνέπεια το εργατικό της κόστος, επένδυσε στην εισαγωγή και αναβάθμιση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και στην εισαγωγή νέων επενδυτικών προϊόντων.

Είναι ενδεικτικό ότι η Τράπεζα Κύπρου, τα τελευταία χρόνια επενδύει σε ετήσια βάση δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση της τεχνολογίας των υπηρεσιών της.

Η διεύθυνση της BOCH, βρίσκεται στη διαδικασία να υποβάλει το νέο 4ετές επιχειρηματικό της πλάνο και όταν κατατεθεί και εγκριθεί από το ΔΣ και αφού ανακοινωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα για ολόκληρο το 2021, θα κινηθούν οι μηχανισμοί έναρξης διαλόγου με την ΕΚΤ, στο σκέλος της άρσης της απαγόρευσης καταβολής μερίσματος στους μετόχους της.

Προβληματίζει το εργατικό κόστος

Ο στόχος που έχει θέσει η Τράπεζα Κύπρου με το νέο εθελούσιο σχέδιο το οποίο έχει παράλληλα και στοχευμένο χαρακτήρα, είναι να αποχωρήσει περιορισμένος αριθμός υπαλλήλων, που δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 100.

Το κόστος και τα έσοδα στην Τράπεζα είναι περίπου στο 60%.

Στην Τρ. Κύπρου το εργατικό κόστος αντιστοιχεί στο 60% του συνόλου των εσόδων της.

Η Τράπεζα συνεχίζει τις προσπάθειες για εξορθολογισμό του εργατικού κόστους, στη βάση του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Το ενδεχόμενο για να επανέλθει η Τράπεζα εντός του 2022 με ένα νέο σχέδιο εθελούσιας εξόδου είναι ανοικτό.

Του Λεύκου Χρίστου