You are here

Αλλάζουν τα «φώτα» στα νομοσχέδια για ΑΠΕ

26/05/2022 13:38

Με σημαντικό αριθμό τροπολογιών, οι οποίες στην πλειονότητα τους κατατέθηκαν από βουλευτές του ΔΗΣΥ, οδηγούνται σήμερα το απόγευμα στην Ολομέλεια για ψήφιση τα δύο νομοσχέδια που ρυθμίζουν τη λειτουργία του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ και την προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ από επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με τα περισσότερα κόμματα να επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συνεδρία.

Συγκεκριμένα, τρεις τροπολογίες κατέθεσε ο πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης, οι οποίες μεταξύ άλλων προβλέπουν την παροχή, μέσω σχεδίων χορηγιών που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ, οικονομικών κινήτρων υπό τη μορφή χορηγίας ή και επιδότησης για την παραγωγή ή και κατανάλωση προηγμένων βιοκαυσίμων ή βιοκαυσίμων από απόβλητα για τις μεταφορές.

Επίσης εισάγεται πρόνοια, ώστε να προβλέπεται ότι τα έσοδα που προέρχονται από την επιβολή και είσπραξη του τέλους κατανάλωσης σε ενεργειακά προϊόντα εκτός του ηλεκτρισμού, περιλαμβανομένων των συμβατικών καυσίμων, χρησιμοποιούνται για σκοπούς χρηματοδότησης των σχεδίων χορηγιών και κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών εξόδων του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ.

Όσον αφορά την τρίτη τροπολογία του βουλευτή του ΔΗΣΥ προβλέπει την εισαγωγή πρόνοιας, ώστε να δίδεται η δυνατότητα έκδοσης κανονισμών από το Υπουργικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση της επιβολής και είσπραξης τέλους κατανάλωσης σε ενεργειακά προϊόντα εκτός του ηλεκτρισμού.

Εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΣΥ κατατέθηκε επίσης τροπολογία την οποία υπογράφουν οι βουλευτές Κυριάκος Χατζηγιάννης, Ονούφριος Κουλλάς και Νίκος Σύκας, η οποία προβλέπει την εισαγωγή πρόνοιας ότι ο υπουργός Ενέργειας, εντός τεσσάρων μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, οφείλει να ενημερώνει την Επιτροπή Ενέργειας, για την πορεία υλοποίησης της συνεισφοράς της Δημοκρατίας στην επίτευξη του δεσμευτικού στόχου της Ένωσης.

Επίσης ότι υποχρεούται να υποβάλλει σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, αναλυτική κατάσταση όλων των δαπανών που διενεργήθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό για σκοπούς εξοικονόμησης ενέργειας, προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και άλλων δαπανών που στοχεύουν άμεσα ή έμμεσα στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τροπολογία για τέλος κατανάλωσης

Δύο τροπολογίες κατέθεσε επίσης ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλάς, οι οποίες αφορούν η μεν πρώτη όπως στο Ταμείο ΑΠΕ κατατίθεται μέρος των εσόδων που προκύπτουν από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προς όφελος της Δημοκρατίας, εφόσον αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και η δε δεύτερη την εισαγωγή πρόνοιας, ώστε να διασφαλιστεί ότι το ύψος του τέλους κατανάλωσης δεν θα είναι μικρότερο από 0,12 ευρωσεντ ανά κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία καθ’ ότι η εφαρμογή της προβλεπόμενης στο νομοσχέδιο μεθοδολογίας αναμένεται να οδηγήσει σε μηδενικό τέλος κατανάλωσης λόγω της σημαντικής αύξησης του κόστους αποφυγής και των αποθεμάτων του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, καθώς και για σκοπούς συμμόρφωσης με την Οδηγία 2003/96, η οποία καθορίζει ως ελάχιστη φορολογία στον ηλεκτρισμό το 0,1 ευρωσεντ ανά κιλοβατώρα.

Εκπρόσωπος των καταναλωτών στο Ταμείο ΑΠΕ

Από πλευράς του Κινήματος Οικολόγων ο βουλευτής Σταύρος Παπαδούρης κατέθεσε δύο τροπολογίες, εκ των οποίων η μία ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για τη λειτουργία του Ταμείου ΑΠΕ και η δεύτερη θα τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας για έγκριση.

Συγκεκριμένα με την προτεινόμενη τροπολογία προστίθεται ως μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ, εκπρόσωπος των καταναλωτών, κατόπιν εισήγησης των νόμιμα συσταθέντων οργανισμών ή συνδέσμων που εκπροσωπούν τους καταναλωτές, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη διαφάνεια και η συμμετοχή εκπροσώπων των καταναλωτών στη διαχείριση του εν λόγω ταμείου.  

Σημειώνεται ότι η τροπολογία που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο αφορά στην ευχέρεια καταβολής ενός ποσού, το οποίο θα επιστρέφεται από τη δημοπράτηση των εκπομπών αερίων προς το πάγιο ταμείο του κράτους και θα μεταφέρεται στο ταμείο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εκ μέρους της ΔΗΠΑ, ο βουλευτής Μιχάλης Γιακουμής κατάθεσε τροπολογία με την οποία σκοπείται η εισαγωγή πρόνοιας, ώστε οι πόροι του Ταμείου ΑΠΕ να προέρχονται και από την εκμετάλλευση των πιστοποιητικών εγγυήσεως προέλευσης κάθε τεχνολογίας των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιλαμβανομένων των συστημάτων με εγγυημένη σταθερή τιμή (Feed In Tariff).

Τα νομοσχέδια και τι αλλάζει

Αξίζει να αναφερθεί ότι σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας για τη βελτίωση της λειτουργίας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και για την επίτευξη των αντίστοιχων εθνικών δεσμευτικών στόχων.

Ειδικότερα, στις πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπονται η σύσταση και οι σκοποί του Ταμείου, οι πόροι και ο προϋπολογισμός του, η σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης, οι ρυθμίσεις για την επιβολή και είσπραξη του τέλους κατανάλωσης, καθώς και οι ποινές που δύναται να επιβληθούν σε περίπτωση παράβασης των προνοιών του νομοσχεδίου.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές».

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο θεσπίζονται μέτρα και πολιτικές για την προώθηση των ΑΠΕ και την επίτευξη των εθνικών στόχων αναφορικά με τη χρήση τους, καθώς καθορίζονται κανόνες για τη χρήση των ΑΠΕ στους τομείς του ηλεκτρισμού, καθώς και της θέρμανσης και ψύξης. 

Επιπροσθέτως, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ενδυναμώνεται ο ρόλος και η συμμετοχή των πολιτών σε θέματα ΑΠΕ και εισάγονται πρόνοιες για τη στήριξη της αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και τη λειτουργία κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας, στα πλαίσια των οποίων πολίτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τοπικές αρχές δύναται να συμμετέχουν από κοινού στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση έργων ΑΠΕ, αποφέροντας οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη στην κοινότητά τους.

Ειδικότερα, στις πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπονται μεταξύ άλλων η συνεισφορά της Δημοκρατίας στην επίτευξη του δεσμευτικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές το έτος 2030, τα καθεστώτα στήριξης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και η απλοποίηση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών αδειοδότησης έργων ΑΠΕ.

Της Ελένης Χαραλάμπους