You are here

Ανέπεμψε τους νόμους για ΑΠΕ η Αννίτα Δημητρίου

23/06/2022 17:37

Η προεδρεύουσα της Δημοκρατίας Αννίτα Δημητρίου αρνήθηκε να υπογράψει τους νόμους που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή και αφορούν την προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ από επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθώς και για τη θέσπιση παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας των καυσίμων από την υπουργό Ενέργειας και προχώρησε σε αναπομπή τους.

Με επιστολές σήμερα στον προεδρεύοντα της Βουλής των Αντιπροσώπων Ζαχαρία Κουλία ζητά όπως το κοινοβούλιο επανεξετάσει του τρεις νόμους που ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια την Πέμπτη 2 Ιουνίου του 2022.

Υπενθυμίζεται ότι τα νομοσχέδια «Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022» και «Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022» εγκρίθηκαν ομόφωνα σε νόμους, ενώ το νομοσχέδιο «Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμος του 2022» ψηφίστηκε σε νόμο με 41 ψήφους υπέρ και τρεις εναντίον.

Όπως είναι γνωστό, µε βάση και το Σύνταγμα, η Βουλή των Αντιπροσώπων θα πρέπει να αποφασίσει εντός 15 ημερών από την ημέρα της αναπομπής των νομοσχεδίων για να εγκρίνει ή να απορρίψει τις θέσεις της κυβέρνησης. Στο ενδεχόμενο που απορρίψει η Βουλή ο ΠτΔ δύναται να προχωρήσει σε αναφορά των νόμων στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Εκπρόσωπος καταναλωτών στην Επιτροπή ταμείου ΑΠΕ

Οι λόγοι της αναπομπής για επανεξέταση του «περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου του 2022», σύμφωνα με την αναπομπή της προεδρεύουσας της Δημοκρατίας είναι η συμπερίληψη εκπροσώπου των καταναλωτών ως μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Προστίθεται ότι η νέα αυτή διάταξη η οποία εισάγεται ενδεχομένως να επηρεάσει δυσμενώς τη νόμιμη συγκρότηση και σύνθεση της Επιτροπής, εφόσον η διάταξη αυτή, είναι γενική και αόριστη.

Ειδικότερα, εξηγείται ότι οι σύνδεσμοι ή οργανώσεις, που εκπροσωπούν καταναλωτές, δεν ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και ούτε ο υπό αναπομπή Νόμος, ορίζει ποιοι είναι οι σύνδεσμοι αυτοί ή οι οργανώσεις καταναλωτών.

Περαιτέρω, αναφέρεται ότι, σε περίπτωση, κατά την οποία, οι σύνδεσμοι ή οργανώσεις καταναλωτών, δεν καταλήξουν σε συμφωνία, ως προς τον εκπρόσωπό τους, αυτό θα επηρεάσει τη νόμιμη συγκρότηση της Επιτροπής και εν γένει τη λειτουργία της, εφόσον λόγω αυτού, ενδεχομένως η Επιτροπή, να μην συγκροτηθεί σε σώμα, ως οφείλει να πράξει.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι ο υπό αναπομπή Νόμος, εισήγαγε διάταξη, σύμφωνα με την οποία, αυξήθηκαν τα μέλη της Επιτροπής, από πέντε σε επτά, εντούτοις, για σκοπούς απαρτίας, παρέμεινε η αναφορά στον Νόμο, σε παρουσία του Προέδρου και δύο μελών (άρθρο 9(3) του υπό αναπομπή Νόμου), διευκρινίζοντας ότι η απαρτία αποτελεί μέρος της ad hoc λειτουργίας του διοικητικού οργάνου και αποτελεί έννοια συνδεδεμένη με τη νόμιμη σύνθεση.

Μείωση χρόνου αδειοδότησης σταθμών ΑΠΕ

Σχετικά με την αναπομπή του νομοσχεδίου του «περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου του 2022», αναφέρεται ότι ζητείται η επανεξέταση του λόγω της μείωσης του μέγιστου χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης σταθμών παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι προβλέπονται μικρότερα μέγιστα αποδεκτά χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ΑΓΙΕ σε σχέση µε αυτά που παρέχονται ως δυνατότητα στην Οδηγίας της ΕΕ, η οποία προνοεί ότι η διαδικασία αδειοδότησης δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.

Επίσης σημειώνεται ότι στον υπό αναπομπή Νόμο έχει προστεθεί διάταξη σύμφωνα µε την οποία η εξέταση της πληρότητας της αίτησης για αδειοδότηση σταθμών ΑΠΕ ηλεκτροπαραγωγής, ολοκληρώνεται κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

«Τα εν λόγω χρονοδιαγράμματα κρίνονται ιδιαίτερα περιοριστικά και αναμένεται ότι θα επιφέρουν αύξηση του διοικητικού κόστους στις εμπλεκόμενες αρχές αδειοδότησης σταθμών ΑΠΕ και ενδεχομένως μείωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών ή και σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω πρακτικών δυσκολιών να µην είναι εφικτό να εφαρμοστούν», όπως εξηγεί.

Περαιτέρω αναφέρεται ότι στους λόγους αναπομπής είναι και η παροχή αρμοδιότητας στη ΡΑΕΚ αναφορικά µε τη διαδικασία αδειοδότησης της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε υφιστάμενες οικοδομές.

Όπως εξηγεί, διατάξεις του υπό αναπομπή Νόμου παραβιάζουν και συγκρούονται µε πρόνοιες άλλων νομοθεσιών.

Συγκεκριμένα η εν λόγω παράγραφος αναφέρει ότι «η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι η διαδικασία αδειοδότησης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων επί του κελύφους υφιστάμενης οικοδομής είναι απλουστευμένη, διεκπεραιώνεται μεταξύ ΡΑΕΚ και Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και η ολοκλήρωσή της δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα».

«Κατ' αυτό τον τρόπο περιορίζονται οι εξουσίες αρμόδιων αρχών που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης έργων ΑΠΕ (Πολεοδομία, Δήμοι, Έπαρχοι, Τμήμα Περιβάλλοντος) καθώς και οι πρόνοιες των αντίστοιχων νόμων (περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος, περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμος, περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος)», προστίθεται.

Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι υπάρχει ασάφεια ως προς την εφαρμογή διάταξης ως προς τη διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης.

Δεν προβλέπει η οδηγία αθέμιτο ανταγωνισμό

Όσον αφορά το νομοσχέδιο του «περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμο του 2022», η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι προχώρησε σε αναπομπή του καθώς η εισαγωγή στο άρθρο 20(2)(α) της φράσης: «νοουμένου ότι δεν δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού» δεν προβλέπεται στις διατάξεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμές πηγές.

Περαιτέρω, αναφέρεται ότι δεν καθορίζονται ποιες είναι οι συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού µε αποτέλεσμα να µην είναι κατανοητή η ερμηνεία της φράσης αυτής.

Επισυνάπτονται οι επιστολές αναπομπών.

Της Ελένης Χαραλάμπους