You are here

Κουτσούρεψαν την πάταξη φοροδιαφυγής εν μέσω κρίσης

03/08/2020 07:00

Κουτσουρεμένη πέρασε από τη βουλή η νομοθεσία για την εισαγωγή νέων εργαλείων του τμήματος φορολογίας, για περιορισμό της φοροδιαφυγής και βελτίωση της φοροεισπρακτικής ικανότητας του κράτους, σε μια κρίσιμη περίοδο που το κράτος θα χρειαστεί και το τελευταίο ευρώ για να βγει από το δημοσιονομικό αδιέξοδο.

Από το σχετικό νομοσχέδιο απαλείφθηκε η πρόνοια για την ποινικοποίηση της μη καταβολής φορολογίας. Το υπουργείο οικονομικών αποδέχθηκε την προσωρινή απάλειψη της πρόνοιας, με την προϋπόθεση ότι το θέμα θα επανέλθει το Σεπτέμβριο, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματική είσπραξη των φόρων από το κράτος αποτελεί όχι μόνο υποχρέωση της Δημοκρατίας, αλλά και απαίτηση των πολιτών.

Ο έφορος φορολογίας Γιάννης Τσαγκάρης, είχε προειδοποιήσει τη βουλή, ότι η αφαίρεση της πρόνοιας θα οδηγήσει σε αύξηση των μη εισπράξιμων φόρων στα €3 δισ., τη στιγμή που το τμήμα φορολογίας ήδη, προσπαθεί να εντοπίσει δεκάδες χιλιάδες εταιρείες που οφείλουν ποσά.

Ο περί βεβαιώσεως και εισπράξεως φόρων (τροποποιητικός) νόμος του 2019, που εγκρίθηκε την περασμένη Παρασκευή από τη βουλή, εισάγει ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης από όλα τα πρόσωπα που λαμβάνουν εισόδημα, καθορίζονται προθεσμίες υποβολής φορολογικής δήλωσης και καταβολής της αυτοφορολογίας, για πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση να ετοιμάζουν εξελεγμένους λογαριασμούς και για πρόσωπα που έχουν υποχρέωση ετοιμασίας εξελεγμένων λογαριασμών και καθορίζεται προθεσμία υποβολής δήλωσης εργοδότη.

Παράλληλα, με το νέο πλαίσιο ρυθμίζεται η δυνατότητα υποβολής αναθεωρημένης φορολογικής δήλωσης από τους φορολογούμενους, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, παρέχεται η δυνατότητα στον έφορο φορολογίας να εισέρχεται σε υποστατικά φορολογούμενου χωρίς προειδοποίηση, σε εύλογο χρόνο, για σκοπούς αποτελεσματικότερου φορολογικού ελέγχου και καθίσταται υποχρεωτική η αποδοχή καρτών ως μέσο πληρωμής για την ολοκλήρωση πράξεων πληρωμής για τις πλείστες επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα στη Δημοκρατία.

Επιπρόσθετα, παρέχεται ως κίνητρο στους φορολογούμενους η συμμετοχή τους σε πρόγραμμα δημόσιων κληρώσεων, προκειμένου να συναλλάσσονται με κάρτες και αναστέλλεται η επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου φόρου σε φορολογούμενο, μέχρι τη συμμόρφωση του εν λόγω προσώπου με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Σταδιακά η συμμόρφωση με νέες ρυθμίσεις

Ο νόμος προβλέπει για την έκδοση διαταγμάτων από το υπουργικό συμβούλιο και γνωστοποιήσεων από τον έφορο φορολογίας, προκειμένου ρυθμίσεις που η κυβέρνηση έκρινε ότι θα δημιουργήσουν επιβάρυνση στους πολίτες, να τεθούν σταδιακά σε εφαρμογή, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση προβλημάτων στην οικονομία και την κοινωνία γενικότερα.  

Οι σχετικές διατάξεις αφορούν ειδικότερα, την προθεσμία συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με την υποχρέωση αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα, καθώς και μεταγενέστερες από τις προβλεπόμενες στον προτεινόμενο νόμο προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής του υπολογιζόμενου φόρου.  

«Δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν λόγω της νόσου COVID-19 και προς ικανοποίηση των σχετικών επιφυλάξεων που έχουν εκφρασθεί σε σχέση με την καταλληλόλητα του χρόνου έναρξης της εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων, ρυθμίσεις οι οποίες δημιουργούν υποχρεώσεις στους πολίτες δε θα τεθούν σε άμεση εφαρμογή, αλλά θα παρασχεθεί εύλογη περίοδος προσαρμογής», όπως σημειώνεται στην έκθεση της επιτροπής οικονομικών.                                                

Απαλλαγή από υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης

Σύμφωνα με αναθεωρημένο κείμενο που κατέθεσε το υπουργείο οικονομικών, η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης δεν θα εφαρμόζεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων το εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €19.500 για όλα τα φορολογικά έτη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Ως προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης από πρόσωπα που έχουν υποχρέωση να τηρούν λογιστικά βιβλία και να ετοιμάζουν λογαριασμούς έχει καθοριστεί η 31η Μαρτίου του έτους που ακολουθεί το έτος που έπεται του φορολογικού έτους.

Εταιρείες που έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία, αλλά δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας θα έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης εισοδήματος μέχρι την 31η Μαρτίου του έτους που ακολουθεί το έτος που έπεται του φορολογικού έτους.

Η περίοδος που θα καλύπτει η κεφαλαιουχική κατάσταση, σε περίπτωση που ζητηθεί από τον έφορο φορολογίας η υποβολή της, δεν θα υπερβαίνει τα έξι έτη.  

Η αναθεωρημένη φορολογική δήλωση θα μπορεί να υποβάλλεται εντός τριών ετών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος που αφορά η αναθεώρηση.

Παράλληλα, διαγράφηκε πρόνοια που αφορά στον μη συνυπολογισμό τόκων κατά την περίοδο που ο έφορος φορολογίας αναστέλλει την επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου φόρου σε φορολογούμενο, λόγω της παράλειψής του για υποβολή δήλωσης ΦΠΑ και επανακαθορίστηκε η ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου, και επιμέρους προνοιών του.

Απαλείφθηκε προσωρινά η ποινικοποίηση

Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου η επιτροπή αποφάσισε όπως πρόνοια που αφορά στην ποινικοποίηση της μη καταβολής φόρου απαλειφθεί από το κείμενο και επανεξεταστεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, αφού στο μεσοδιάστημα οι εμπλεκόμενοι φορείς διαβουλευθούν με το υπουργείο οικονομικών, προκειμένου να υποβληθεί νέα βελτιωμένη εισήγηση για ρύθμιση του ζητήματος.

Η επιτροπή επέφερε παράλληλα, πρόσθετες τροποποιήσεις, ώστε η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στον καθορισμό μεταγενέστερων προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρου, στον καθορισμό προθεσμίας συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με την υποχρέωση αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα και στον καθορισμό των κατηγοριών των προσώπων που θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης να γίνεται με διάταγμα του υπουργικού συμβουλίου, αντί με γνωστοποίηση του εφόρου φορολογίας.

Επίσης με παρέμβαση της επιτροπής, αφαιρέθηκαν πρόνοιες που σχετίζονται με την επιβολή διοικητικού προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με υποχρεώσεις που σχετίζονται με ενδοομιλικές συναλλαγές, καθώς οι κανονισμοί που ρυθμίζουν το ζήτημα δεν έχουν κατατεθεί ακόμη στη βουλή.

Το υπουργείο οικονομικών και ο έφορος φορολογίας ενημέρωσαν την επιτροπή ότι συμφωνούν με τις πρόσθετες τροποποιήσεις.

Της Μαρίας Χαμπή