You are here

Ξανά στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις κρατικές εγγυήσεις

09/04/2021 06:49

Ενώπιον της Βουλής βρίσκεται ξανά το νομοσχέδιο για την παραχώρηση κρατικών εγγυήσεων σε τράπεζες, με σκοπό την εκ μέρους τους παραχώρηση νέων δανείων σε επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο, στο πλαίσιο των μέτρων για ανάκαμψη της οικονομίας. Την πρώτη φορά, κυβέρνηση και κόμματα δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου, οδηγώντας το υπουργείο Οικονομικών να το αποσύρει.

Το μεγαλύτερο αγκάθι στη συζήτηση, είχε αποτελέσει η επιμονή κομμάτων και ειδικότερα του ΔΗΚΟ, για συμμετοχή του γενικού ελεγκτή στην επιτροπή παρακολούθησης της διαδικασίας εφαρμογής του πλάνου των κρατικών εγγυήσεων.

Το νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνει ορισμένες από τις εισηγήσεις που είχαν θέσει τα κόμματα στον πρώτο κύκλο συζητήσεων του νομοσχεδίου, όπως η τριμηνιαία ενημέρωση της Βουλής για τη διαδικασία παρακολούθησης και παραχώρησης των κυβερνητικών εγγυήσεων. Ωστόσο, περιλαμβάνει επίσης, στοιχεία που δεν ήταν πλήρως αποδεκτά για τα κόμματα, όπως το δικαίωμα του υπουργού Οικονομικών να εκδίδει και να αναθεωρεί διατάγματα για τις διάφορες παραμέτρους και τους όρους παραχώρησης και χρήσης των κυβερνητικών εγγυήσεων.

Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών θα ενημερώνεται πριν από την έκδοση των διαταγμάτων, στην προσπάθεια, όπως φαίνεται, να αρθούν οποιεσδήποτε ανησυχίες σε σχέση με τη συγκεκριμένη πρόνοια.

Βασικές πρόνοιες του νέου νομοσχεδίου

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, σκοπός του είναι η παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ύψους μέχρι ενός δισεκατομμυρίου ευρώ (€1 δισ.) σε πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία και κατέχουν άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα, περιλαμβανομένων των θυγατρικών ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό την εκ μέρους τους παραχώρηση νέων δανείων με χαμηλό κόστος σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής για το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με στόχο την ανάκαμψη της οικονομίας μέσω της χρηματοδότησης επενδύσεων.

Περαιτέρω, το προτεινόμενο νομοσχέδιο, προνοεί όπως οι κυβερνητικές εγγυήσεις κατανεμηθούν ως ακολούθως:

-Τριακόσια εκατομμύρια ευρώ (€300 εκατ.) για την έκδοση δανείων προς αυτοτελώς εργαζομένους και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και

-Επτακόσια εκατομμύρια ευρώ (€700 εκατ.) για την έκδοση δανείων προς Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις

Σημειώνεται ότι οι κυβερνητικές εγγυήσεις και η κρατική στήριξη παραχωρούνται για την αύξηση της ρευστότητας στην οικονομία και πιο συγκεκριμένα, ότι η παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων ύψους €1 δισ. θα προσφέρει αύξηση της ρευστότητας στην οικονομία, της τάξης του €1,43 δισ.

Επισημαίνεται ότι οι κυβερνητικές εγγυήσεις δεν θα χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων, είτε εξυπηρετούμενων είτε μη εξυπηρετούμενων είτε κατά την αναδιάρθρωση υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος.

Προβλέπεται ακόμα ότι οι βασικές αρχές της παραχώρησης των κυβερνητικών εγγυήσεων καλύπτονται στο Νόμο ενώ οι διάφοροι παράμετροι και όροι της παραχώρησης και χρήσης των κυβερνητικών εγγυήσεων θα εκδίδονται με διάταγμα του υπουργού Οικονομικών το οποίο δύναται να αναθεωρείται σε τακτή βάση αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πριν την έκδοση των διαταγμάτων από τον Υπουργό θα ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Οι κυβερνητικές εγγυήσεις θα καλύπτουν το 70% των ζημιών που δυνατόν να προκύψουν από τα πιο πάνω δάνεια και οι τράπεζες το υπόλοιπο 30% ανεξαρτήτως εάν το δάνειο είναι εξασφαλισμένο ή μη.

Τα δάνεια θα έχουν διάρκεια από 3 μήνες μέχρι και 6 χρόνια εξαιρουμένων των τρεχούμενων λογαριασμών που η μέγιστη διάρκεια τους θα είναι το 1 έτος.

H έκδοση τρεχούμενων λογαριασμών ή/και δανείων χωρίς καμιά εξασφάλιση δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατόν (50%) του ποσού που εκδίδεται προς Αυτοτελώς Εργαζόμενο και στην Πολύ Μικρή Επιχείρηση, στο τριάντα τοις εκατόν (30%) προς Μικρή και Μεσαία Επιχείρηση και στο είκοσι τοις εκατόν (20%) προς Μεγάλη Επιχείρηση.

Υπό την αίρεση τελικής έγκρισης της ΕΕ

Τα μέτρα, όπως σημειώνεται, θα τεθούν υπόψη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τελική έγκρισης και η ενεργοποίηση τους θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήψη της σχετικής έγκρισης.

Τη διαχείριση της παραχώρησης και παρακολούθησης των κυβερνητικών εγγυήσεων την έχει Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας το οποίο έχει υποχρέωση να υποβάλει ανά διμηνία έκθεση που να ενημερώνει τον Υπουργό για τη διαδικασία παραχώρησης και παρακολούθησης των κυβερνητικών εγγυήσεων. Ο Υπουργός θα προβαίνει σε ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων ανά τριμηνία για τα Ευρήματα της Έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου.

Επισυνάπτεται το νομοσχέδιο και το Διάταγμα όπως κατατέθηκαν στη Βουλή.

Της Μαρίας Χαμπή