You are here

Εκτός συνταξιοδοτικού οι υπάλληλοι Κεντρικής Τράπεζας

03/10/2022 06:57

Εκτός του πεδίου εφαρμογής του νέου Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μένουν οι υπάλληλοι της Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργου Παντελή, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, οι υπάλληλοι της ΚΤΚ εξαιρέθηκαν από το πεδίο εφαρμογής του υπό συζήτηση Νομοσχεδίου εφόσον σύμφωνα με τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), προκειμένου να ενταχθούν στο νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο, θα έπρεπε να εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η συγκατάθεση της ΚΤΚ.

Ο κ. Παντελή σημειώνει ότι η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ενημέρωσε τη Δημοκρατία ότι το σχέδιο νόμου εν δυνάμει επηρεάζει την οικονομική ανεξαρτησία της ΚΤΚ, ιδίως την αυτονομία της σε θέματα προσωπικού, η οποία αποτελεί συνιστώσα της αρχής της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας.

Προσθέτει ότι σε σχέση με την αυτονομία σε θέματα προσωπικού, κατ' επιταγή της αρχής της οικονομικής ανεξαρτησίας, τονίζεται ότι κανένα κράτος μέλος δεν επιτρέπεται να περιορίζει τη δυνατότητα της οικείας εθνικής κεντρικής τράπεζας να προσλαμβάνει και να απασχολεί το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να εκπληρώνει ανεξάρτητα τα καθήκοντα που της ανατίθενται από τη Συνθήκη, το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την εθνική νομοθεσία.

Επίσης, αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται κράτος μέλος να θέτει την οικεία εθνική κεντρική τράπεζα σε κατάσταση που να συνεπάγεται περιορισμένο ή μηδενικό έλεγχο της ίδιας επί του προσωπικού της ή τη δυνατότητα της οικείας κυβέρνησης να επηρεάζει την πολιτική της σε θέματα προσωπικού.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, μόνο με τη συγκατάθεσή της ΚΤΚ μπορεί το σχέδιο συντάξεων που διέπει τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα να εφαρμόζεται στους υπαλλήλους της και αφού δεν έρχεται σε αντίθεση με τις ιδιαιτερότητες του νομικού πλαισίου και του ειδικού νομικού καθεστώτος που τη διέπουν, καθώς και τυχόν άλλες συναφείς παραμέτρους, ιδίως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη.

Επιπλέον, σημειώνεται στη γνώμη της ΕΚΤ ότι εφόσον έχει δοθεί συγκατάθεση της ΚΤΚ, θα πρέπει να απαιτείται νέα συγκατάθεση για κάθε μεταγενέστερη σημαντική αλλαγή του σχεδίου, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής ικανότητα της ΚΤΚ να εκτελεί ανεξάρτητα τα καθήκοντα της.

Η ΕΚΤ υπογραμμίζει ότι σήμερα η ΚΤΚ απολαύει νομοθετικά κατοχυρωμένης αυτονομίας καθορισμού της πολιτικής της σε θέματα που αφορούν το προσωπικό της από κοινού με αυτό, με την επιφύλαξη των υπαλληλικών οδηγιών της ΚΤΚ, των ατομικών συμβάσεων εργασίας και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που συνάπτονται μεταξύ αυτής και του σωματείου του τραπεζικού τομέα.

Προσθέτει ότι τα μέτρα που εισάγονται με ορισμένες διατάξεις του σχεδίου νόμου φαίνεται να συνιστούν απόκλιση από τις ρυθμίσεις του ισχύοντος σχεδίου συντάξεων στο βαθμό που πρόκειται να επιβάλλονται μονομερώς από τον Υπουργό Οικονομικών στους υπαλλήλους της ΚΤΚ, χωρίς διαβούλευση με την ίδια.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, οι εισφορές όλων των υπαλλήλων που υπόκεινται στην εφαρμογή του θα τηρούνται στο Ειδικό Ταμείο που θα διαχειρίζεται ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος μπορεί, μεταξύ άλλων, να επενδύει τα περιουσιακά του στοιχεία και να προσαρμόζει το ποσοστό χρηματοδότησης, ώστε τα περιουσιακά του στοιχεία να επαρκούν για την πλήρη κάλυψη των τεχνικών του αποθεματικών.

Να προωθούν ανεξάρτητα νομοσχέδιο- κανονισμός 46

Όσον αφορά τα όσα διαμείφθηκαν κατά την προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, η οποία άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου, ο κ. Παντελή πληροφορεί την Επιτροπή Οικονομικών σε σχέση με την μη εφαρμογή του Κανονισμού 46 των περί Στρατού της Δημοκρατίας, ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως διαφορετικό ζήτημα.

Συγκεκριμένα, όπως εξηγεί στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου με το οποίο δημιουργείται το νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο έχει αφαιρεθεί το άρθρο 60, ώστε το ζήτημα της μη εφαρμογής του Κανονισμού 46 των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) Κανονισμών, να αφεθεί να συζητηθεί στην Επιτροπή Άμυνας.

Ως εκ τούτου, αναφέρει ότι η προώθηση του νομοσχεδίου για το νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο και το ζήτημα της κατάργησης του Κανονισμού 46 είναι πλέον δύο ανεξάρτητα θέματα και το ένα δεν επηρεάζει το άλλο.

Θέση του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι τα δύο θέματα θα πρέπει προωθηθούν ανεξάρτητα, ώστε να καταστεί δυνατό το νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο να τεθεί σε ισχύ, το συντομότερο δυνατό, όπως προσθέτει.

Δεκτή εισήγηση για τεχνικά αποθέματα

Σε σχέση με εισήγηση να περιληφθεί στο νομοσχέδιο ερμηνεία του όρου «τεχνικά αποθεματικά», ο κ. Παντελή δηλώνει ότι γίνεται δεκτή η εισήγηση, παρότι ο όρος ερμηνεύεται σε άρθρο του νομοσχεδίου, το οποίο αναφέρει πως, το Ειδικό Ταμείο διαθέτει κάθε χρόνο επαρκή τεχνικά αποθεματικά για την καταβολή των παρεχόμενων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων.

Προσθέτει ότι ο υπολογισμός των τεχνικών αποθεματικών διενεργείται και βεβαιώνεται από αναλογιστή κάθε έτος, με ημερομηνία εκτίμησης τη λήξη του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Συνεπώς εξηγεί, πως το Ειδικό Ταμείο πρέπει να διαθέτει επαρκή κεφάλαια ώστε να είναι σε θέση να καλύψει όλες τις μελλοντικές υποχρεώσεις, μέχρι και το θάνατο του τελευταίου δικαιούχου.

Απαντήσεις για συμβασιούχους

Όσον αφορά την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι εντάσσονται στο νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο οι υπηρετούντες συμβασιούχοι, ο Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Οικονομικών υπογραμμίζει ότι, η εν λόγω ημερομηνία καθορίζεται στις σχετικές Συμφωνίες Πλαίσιο που συνομολογήθηκαν με τη συνδικαλιστική πλευρά και πως πρόκειται για την 1η Ιανουαρίου 2021.

Για την υπηρεσία μέλους του Σχεδίου που λογίζεται συντάξιμη και προηγείται της ημερομηνίας ένταξής του στο Σχέδιο, εξηγεί πως σε περίπτωση συμβασιούχου που εντάσσεται στο Σχέδιο με ισχύ από 1.1.2021 ο οποίος απασχολείται στην κρατική υπηρεσία π.χ. από την 1.1.2005, η προηγούμενη υπηρεσία του, δηλαδή από 1.1.2005 και μέχρι 31.12.2020, θα λογιστεί συντάξιμη γιατί πρόκειται για υπηρεσία με σύμβαση που προηγείται της 1.1.2021, ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι εντάσσεται στο Σχέδιο και ο επηρεαζόμενος θα καταβάλει υποχρεωτικά τις νενομισμένες εισφορές για την υπό αναφορά περίοδο», εξηγεί.

Προσθέτει ότι η ίδια ρύθμιση θα εφαρμοστεί και για τους μόνιμους υπαλλήλους που θα ενταχθούν στο νέο Σχέδιο, ενώ εξηγεί ότι σε περίπτωση π.χ. μόνιμου υπαλλήλου που διορίστηκε σε μόνιμη θέση την 1.10.2011 και έχει υπηρετήσει για 2 χρόνια προηγουμένως με σύμβαση στην κρατική υπηρεσία, θα θεωρηθεί ότι εντάσσεται στο Σχέδιο από 1.10.2011 και η προηγούμενη υπηρεσία του, τα δύο χρόνια δηλαδή που υπηρέτησε με σύμβαση πριν την 1.10.2011, θα λογιστούν ως συντάξιμα και ο επηρεαζόμενος θα καταβάλει υποχρεωτικά τις νενομισμένες εισφορές για την υπό αναφορά περίοδο.

Όχι για ειδικό επίδομα ΣΥΠ

Εισήγηση όπως το ειδικό μηνιαίο επίδομα που καταβάλλεται στους ΣΥΠ λογίζεται ως συντάξιμη απολαβή και σχετική πρόνοια να περιληφθεί στο Νομοσχέδιο, ο κ. Παντελή σημειώνει ότι το σχετικό επίδομα κυμαίνεται μεταξύ €250 και €290 και η καταβολή του τερματίζεται με την προαγωγή του ΣΥΠ ή και τη συμπλήρωση του 57ου έτους της ηλικίας του.

Προσθέτει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες που έχουν περιληφθεί στο νομοσχέδιο, κανένα επίδομα δεν συνυπολογίζεται στις συντάξιμες απολαβές, ενώ διευκρινίζει ότι εξαίρεση αποτελούν τα επιδόματα καλής διαγωγής και αξίας, τα οποία καταβάλλονται στους αστυνομικούς και με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία.

Δεδομένου, ωστόσο, ότι τα εν λόγω επιδόματα καταργήθηκαν το έτος 2013, καθώς επίσης, ότι αφορούν σε πολύ μικρά ποσά, επί της ουσίας, δεν επηρεάζουν ή επηρεάζουν σε ελάχιστο βαθμό, το ύψος των καταβαλλόμενων ωφελημάτων βάσει του νέου Σχεδίου, προστίθεται.

Σημειώνεται ότι τυχόν ικανοποίηση του υποβαλλόμενου αιτήματος θα καθιστούσε τους ΣΥΠ προνομιούχους σε σχέση με άλλες κατηγορίες προσωπικού στις οποίες καταβάλλονται επίσης επιδόματα, ενώ θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για ικανοποίηση ανάλογων αιτημάτων από άλλες ομάδες υπαλλήλων με συναφή δεδομένα.

Της Ελένης Χαραλάμπους