You are here

Προϋπολογισμός ΡΙΚ με νέο οργανόγραμμα και 267 θέσεις

05/03/2021 06:46

Συνολικά 267 θέσεις προβλέπει το νέο οργανόγραμμα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του οργανισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Ο προϋπολογισμός κατατίθεται εκτός προθεσμίας, ενώ έχουν ήδη εξαντληθεί τα περιθώρια χρήσης δωδεκατημορίων.

Από τις 267 θέσεις οι τρεις θα καταργηθούν όταν κενωθούν, με στόχο μεσομακροπρόθεσμα, το Ίδρυμα να καταλήξει με 264 μόνιμες θέσεις έναντι 330 μόνιμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η καθαρή δημιουργία 86 θέσεων (δημιουργία 170 μόνιμων θέσεων και κατάργηση 84), με αποτέλεσμα οι θέσεις να αυξηθούν από 181 το 2020 σε 267 το 2021.

Από τις 170 νέες θέσεις που θα δημιουργηθούν, οι 115 είναι πρώτου διορισμού, 44 προαγωγής και 11 πρώτου διορισμού και προαγωγής. Οι 84 θέσεις που καταργούνται είναι πρώτου διορισμού 62, προαγωγής 19 και 3 πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Σήμερα, το οργανόγραμμα του ΡΙΚ περιλαμβάνει 181 μόνιμες θέσεις εκ των οποίων μόνο οι 72 είναι κατειλημμένες. Ταυτόχρονα υπάρχουν 258 συνεργάτες αορίστου χρόνου που αμείβονται ως επί το πλείστον στην κλίμακα Α4-7 (ii), χωρίς να λαβάνονται υπόψη τα προσόντα τους και τα καθήκοντα που εκτελούσαν για σωρεία ετών.

Όπως σημειώνεται, για την ολοκλήρωση του νέου οργανογράμματος λήφθηκε υπόψη, εκτός από τις απόψεις του ΔΣ του ΡΙΚ, της διευθυντικής ομάδας και των συντεχνιών των εργαζομένων, η μελέτη που είχε πραγματοποιηθεί από τον οίκο PwC το 2016 και η οποία επικαιροποιήθηκε το 2019. Προστίθεται, ότι οι αλλαγές εδράζονται στην εξομοίωση με τα ισχύοντα στη δημόσια υπηρεσία και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε ότι αφορά μισθοδοτικές κλίμακες, τίτλους θέσεων, οργανωτική διάρθρωση και διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων.

Το νέο οργανόγραμμα του οργανισμού συμφωνήθηκε μεταξύ του Δ.Σ. του ΡΙΚ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων του στις 27/10/2020, με τη συμβολή και του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν μακρών και εντατικών συζητήσεων και διαβουλεύσεων.

Κατά την ίδια ημερομηνία, όπως αναφέρεται, είχε επίσης επιτευχθεί συμφωνία για οριστική διευθέτηση του θέματος των περιθωριακών ωφελημάτων, που ταλαιπωρούσε το Ίδρυμα εδώ και 30 χρόνια. 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, το νέο οργανόγραμμα, παρέχει τη δυνατότητα στο ΡΙΚ να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις, αξιοποιώντας πλήρως το έμψυχο δυναμικό του.

«Παράλληλα, εξορθολογίζεται ο τρόπος ανέλιξης του μόνιμου προσωπικού στη βάση της νέας οργανωτικής δομής εργασίας, ενώ δημιουργούνται νέες επιστημονικές δομές για κάλυψη των νέων απαιτήσεων που προκύπτουν», όπως σημειώνεται.

Προστίθεται ότι η πρόταση δίνει λύσει σε ένα από τα πλέον χρονίζοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα και αφορά τους συμβασιούχους αορίστου χρόνου. Η εν λόγω κατηγορία θα αναβαθμιστεί μισθολογικά και θα υπηρετεί έναντι κενών μόνιμων θέσεων αντίστοιχων των προσόντων και καθηκόντων τους ή και υπεράριθμα. Όλες οι θέσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου, με την κένωσή τους θα καταργούνται.

Ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ προβλέπει ποσό κρατικής χορηγίας ύψους €34 εκατ. υπερβαίνοντας κατά €753,7 χιλ. την οροφή που τέθηκε στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ περιλαμβάνει μεταφορά του ποσού που αφορά τους Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου από το κεφάλαιο εξόδων προγραμμάτων, στο κεφάλαιο αποδοχών προσωπικού.

Υπό όρους η έγκριση από το Υπουργικό

Για την έγκριση του προϋπολογισμού του ΡΙΚ, το Υπουργείο Οικονομικών, έθεσε ως προϋπόθεση ότι θα υιοθετηθούν εισηγήσεις/σχόλια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού αναφορικά με τη δημιουργία και την ταξινόμηση θέσεων.

Παράλληλα ζητήθηκε όπως σε περίπτωση υλοποίησης κατά 100% του προϋπολογισμού του ΡΙΚ για το 2021, το Υπουργείο Εσωτερικών διαθέσει από εξοικονομήσεις του το ποσό που αφορά την υπέρβαση στην κρατική χορηγία και όπως μειωθεί η δαπάνη που αφορά την ανέγερση νέου κτιρίου από τον προϋπολογισμό για τα έτη 2022 και 2023, μέχρι να τύχει έγκρισης το Σημείωμα Έργου που αναμένεται να υποβληθεί από το ΡΙΚ στη Γ.Δ. ΕΠΣΑ για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Της Μαρίας Χαμπή