You are here

Εκατοντάδες παράπονα για προσωπικά δεδομένα το 2021

05/11/2021 17:59

Κατά την περίοδο 01/01/2021-20/10/2021 υποβλήθηκαν στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 385 γραπτά παράπονα, με το 35% αυτών των παραπόνων να αφορούν ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα, σε ηλεκτρονικά ταχυδρομεία ή σε τηλεομοιότυπα.

Αυτό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε σημείωμα της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού, Ειρήνης Λοϊζίδου Νικολαΐδη, για τον προϋπολογισμό 2022 του Γραφείου της, το οποίο κατάθεσε και παρουσίασε την Παρασκευή ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής.

Σύμφωνα με το σημείωμα, 83 παράπονα  αφορούσαν προωθητικά πολιτικά μηνύματα, 19 για προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών (ταχυδρομείο & κλήση), 162 για νόμιμη επεξεργασία, 2 για ενημέρωση υποκειμένου των δεδομένων, 34 για διαφημιστικά μηνύματα (spam), 1 για βασικές έννοιες/ερμηνεία, 8 για ασφάλεια υποδομών/μέτρα ασφάλειας, 57 για άσκηση δικαιωμάτων (άρθρα 12,15,16,17,18,20,21), 19 για Αρχές Επεξεργασίας (νομιμότητα, ελαχιστοποίηση δεδομένων).
 
Σημειώνεται ότι η Επίτροπος ασκεί τις διορθωτικές της εξουσίες μέσω της έκδοσης Αποφάσεων, οι οποίες παράγουν έννομα αποτελέσματα και συνιστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις.
 
Προστίθεται ότι οι αποφάσεις αφορούν προειδοποιήσεις, επιπλήξεις, επιβολή διοικητικών προστίμων, εντολές στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία συμμόρφωσης με αιτήματα υποκειμένων των δεδομένων.
 
Όπως αναφέρεται στο σημείωμα, μέχρι σήμερα η Επίτροπος έχει εκδώσει 47 αποφάσεις ως διορθωτικά μέτρα εκ των οποίων οι 7 επέβαλλαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ποσού €39.500.

«Από αυτές έχει ήδη εισπραχθεί το ποσό των €15.000 και αφορά στα πρόστιμα που επιβλήθηκαν το 2021. Επιπλέον, έχει εκδώσει 6 αποφάσεις για περιστατικά παραβίασης δεδομένων ως διορθωτικά μέτρα, από τις οποίες στις 3 έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ύψους €105.000. Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 58, παράγραφος 5 του Κανονισμού, η Επίτροπος έχει εξουσία να γνωστοποιεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή/και στην Αστυνομία οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού ή του Νόμου 125(Ι)/2018, η οποία ενδέχεται να συνιστά ποινικό αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 33 του Νόμου 125 (Ι)/2018», προστίθεται.
 
Αναφέρεται, επιπρόσθετα, ότι οι αποφάσεις της Επιτρόπου είναι διοικητικές πράξεις που δύναται να προσβληθούν ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου εντός 75 ημερών από την παράδοση τους.
 
«Η καταχώρηση προσφυγών εναντίον Αποφάσεων της Επιτρόπου προϋποθέτει ετοιμασία εκθέσεων γεγονότων και οτιδήποτε άλλο ζητηθεί στο πλαίσιο της υπεράσπισης των Αποφάσεων. Μέχρι στιγμής για το έτος 2021, έχει καταχωριστεί 1 Αστική Αγωγή εκ μέρους της Επιτρόπου για είσπραξη χρηματικής ποινής», σημειώνεται.  
 
Αναφορικά με τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), η Επίτροπος αναφέρει στο σημείωμα της ότι μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί στο Γραφείο της, 1.098 ΥΠΔ από τον ιδιωτικό τομέα και 581 από τον δημόσιο τομέα .
 
Όσον αφορά την γνωστοποίηση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων, η Επίτροπος αναφέρει στο σημείωμα της ότι μέχρι στιγμής για το 2021 της έχουν γνωστοποιηθεί 82 περιστατικά παραβίασης με βάση τα άρθρα 33, 34 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
 
Για τους διοικητικούς ελέγχους, η Επίτροπος αναφέρει στο σημείωμα της ότι για το έτος 2021 μέχρι στιγμής έχουν διενεργηθεί 96 διοικητικοί έλεγχοι, από τους οποίους οι 91 αφορούσαν ελέγχους στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 σε ελέγχους του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
 
Σύμφωνα με το σημείωμα της Επιτρόπου προς την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, από τον Μάιο του 2018, ο φόρτος εργασίας του Γραφείου Επιτρόπου  Προστασίας  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αυξήθηκε κατακόρυφα, κυρίως λόγω των αυξημένων καθηκόντων που αποδίδει στην Επίτροπο το νέο νομικό πλαίσιο και λόγω της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα προστασίας των δεδομένων του. Ο όγκος αυτός έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο λόγω της εφαρμογής του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2017, Ν. 184 (Ι)/2017, και λόγω των εργασιών που πρέπει να γίνουν κατά το 2021-2022, για την εφαρμογή του κεκτημένου Σένγκεν στη Δημοκρατία, κατόπιν της αίτησης που υποβλήθηκε το 2019, για ένταξη της στο χώρο Σένγκεν.
 
«Άλλος παράγοντας που συμβάλλει στην αύξηση του φόρου εργασίας είναι η υποχρέωση που δημιουργεί ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, όπως όλα τα νομοθετήματα που άπτονται θεμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων, τυγχάνουν διαβούλευσης με το Γραφείο, κατά την εκπόνηση τους. Επίσης, συστήματα πληροφορικής μεγάλης κλίμακας όπως λ.χ. η πλατφόρμα έκδοσης Ευρωπαϊκών Ψηφιακών Πιστοποιητικών για την covid (EUDCC), καθώς και οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται στα πλαίσια της πανδημίας, που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν διαβούλευσης με το Γραφείο μου πράγμα που αυξάνει το φόρτο εργασίας», προστίθεται.
 
Σημειώνεται ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, το προσωπικού του Γραφείου δεν έχει αυξηθεί ανάλογα με τον αυξανόμενο φόρτο εργασίας που καλείται να διεκπεραιώσει.
 
«Συγκεκριμένα, σε σχέση με το 2020, όπου στο Γραφείο μου υπηρετούσαν 19 Λειτουργοί (επιστημονικό και μη προσωπικό) από τα μέσα του 2021 υπηρετούν σύνολο 21 Λειτουργοί. Η αύξηση των δύο Λειτουργών δεν κρίνεται ικανοποιητική. Σημειώνεται ότι, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και έγκρισης της Βουλής για αποπαγοποίηση των τεσσάρων κενωθεισών οργανικών θέσεων Λειτουργού Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ξεκίνησε τη διαδικασία πλήρωσης τους, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021», αναφέρεται στο σημείωμα.
 
Απαντώντας σε ερωτήσεις Βουλευτών για το θέμα της φωτοεπισήμανσης, η Επίτροπος Προστασίας  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είπε ότι επιλύονται καθημερινά θέματα, καθώς έγιναν σχόλια στην εκτίμηση αντικτύπου που υπέβαλε η Αστυνομία αναφορικά με το σύστημα.
 
«Διαπιστώνονται θέματα και επιλύονται. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή», σημείωσε.
 
Ανέφερε, επίσης, ότι θα πρέπει να είναι ευδιάκριτοι οι ρόλοι τόσο της Αστυνομίας όσο και του αναδόχου που φαίνονται μέσα από τις συμβάσεις ανάθεσης για να θωρακιστεί η προστασία του πολίτη.
 
«Ο πολίτης όταν θα ζητά ενημέρωση αναφορικά με την επεξεργασία που τον αφορά θα πρέπει να είναι σε θέση οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι εκτελούντες να δίνουν απαντήσεις. Επομένως, είναι προβληματισμοί αναφορικά με την όλη διαδικασία. Ό,τι έχουμε υποδείξει μέχρι τώρα επιλύεται. Όμως έχουμε υποδείξει αρκετά θέματα», συμπλήρωσε.
 
Αναφορικά με τις καταγγελίες για τα safepass, η Επίτροπος είπε ότι περισσότερο διευκρινίσεις ζητούν οι πολίτες αναφορικά με τα δικαιώματα τους έναντι των εργοδοτών.
 
«Ακόμα υπάρχουν εργοδότες που ζητούν αντίγραφα των safepass, όμως δεν έχει καμία σχέση η συχνότητα των ερωτημάτων με αυτά που είχαμε προηγουμένως» είπε.

Όσον αφορά το θέμα του ελέγχου των safepass, που αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα ίσχυε από τις 8 Νοεμβρίου σε καταστήματα λιανεμπορίου, εμπορικά κέντρα και υπεραγορές μέσω εφαρμογής στο κινητό, είπε ότι «υπάρχει συνεννόηση με τον Υπουργό ότι δεν μπορεί να ισχύσει, μέχρι ενδεχομένως να δούμε αν προκύπτουν θέματα. Χθες ανακοινώθηκε ότι θα ελέγχονται όλα μέσω QR. Ενδεχομένως, να υπάρχουν κάποια κενά».
 
Σε ό,τι αφορά την Πράσινη Γραμμή, η Επίτροπος Προστασίας  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είπε ότι «όταν ήρθε στη δημοσιότητα, πριν από λίγες μέρες το είχαμε αντιληφθεί εμείς, επικοινωνήσαμε με το αρμόδιο Υπουργείο και δεν θα προχωρήσει τίποτα πριν έρθει σε διαβούλευση». Σε ερώτηση Βουλευτή κατά πόσο το αρμόδιο Υπουργείο ήρθε σε διαβούλευση με το Γραφείο της, η Επίτροπος απάντησε αρνητικά.