You are here

Μπαίνουν στα βαθιά για καταχρηστικές ρήτρες

12/01/2021 15:09

Μέχρι το τέλος του μήνα η Επιτροπή Εμπορίου στοχεύει να ολοκληρώσει την εξέταση του πολυνομοσχεδίου περί προστασίας του καταναλωτή, το οποίο θεωρείται ως ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των καταχρηστικών ρητρών σε καταναλωτικές συμβάσεις, περιλαμβανομένων των τραπεζικών συμβάσεων.

Ο πρόεδρος της επιτροπής εμπορίου Ανδρέας Κυπριανού, δήλωσε ότι έχει προγραμματιστεί μια τετράωρη συνεδρία για την ερχόμενη εβδομάδα «για να μπούμε στην κατ’ άρθρο συζήτηση στην παρουσία μόνο των βουλευτών, της Νομικής Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας του Καταναλωτή του αρμόδιου Υπουργείου ούτως ώστε να καταλήξουμε στις λεπτομέρειες με βάση σημειώματα τα οποία έχουν υποβάλει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς».
«Ελπίζω και εύχομαι ότι μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα είμαστε έτοιμοι να οδηγήσουμε τη συγκεκριμένη νομοθεσία ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση», είπε. Σημείωσε ότι η εν λόγω νομοθεσία περιλαμβάνει επτά νομοθεσίες που αφορούν τον καταναλωτή και ότι θα θέσει τέρμα στις καταχρηστικές ρήτρες σε ιδιωτικές συμβάσεις μεταξύ εμπορευομένων και πελατών.

Ενώπιον της Επιτροπής τέθηκε επιστολή της Κεντρικής Τράπεζας, στην οποία εκφράζεται η άποψη ότι στις περιπτώσεις όπου ο πάροχος είναι ίδρυμα εποπτευόμενο από την ΚΤ «θα προκύψουν οφέλη και συνέργειες αν η αρμοδιότητα αναφοράς και διερεύνησης ενδεχόμενων παραβάσεων των εποπτευόμενων ιδρυμάτων ανατεθεί στην ΚΤ». Σε περίπτωση ανάθεσης της εν λόγω αρμοδιότητας στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, η ΚΤ σημειώνει ότι θα πρέπει να εγκαθιδρυθούν μηχανισμοί επικοινωνίας μεταξύ της Υπηρεσίας και της ΚΤ, διευθέτηση που «θα είναι αντιπαραγωγική, εφόσον θα απαιτεί χρόνο και θα συνεπάγεται επιπρόσθετο κόστος».

Κατά τη συνεδρία, εκπρόσωπος της ΚΤ ανέφερε ότι στην σχετική ευρωπαϊκή οδηγία δεν υποδεικνύεται ότι θα πρέπει να εξετάζει η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή τα ζητήματα καταχρηστικών ρητρών αλλά ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν την αρμόδια αρχή.

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας σημείωσε ότι πρόκειται για νέα θέση της ΚΤ η οποία δεν είχε γνωστοποιηθεί προηγουμένως, ενώ μέλη της επιτροπής διαφώνησαν με τη θέση της ΚΤ. Την ίδια στιγμή, ο Σύνδεσμος Τραπεζών διαμήνυσε ότι δεν φέρει ένσταση στην εποπτεία των τραπεζών από την ΚΤ για τις συγκεκριμένες συμβάσεις.

Την Επιτροπή απασχόλησαν επίσης, αιτήματα αλλαγής ορισμών και ειδικότερα του ορισμού των «καταναλωτών», έτσι ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Υπηρεσία τόνισε ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες ο ορισμός του καταναλωτή είναι διατυπωμένος με συγκεκριμένο τρόπο και πως η διαφοροποίησή του θα συνεπάγεται παράβαση τη σχετικής οδηγίας.

Εξάλλου, σε σημείωμα που απέστειλε στην Επιτροπή Εμπορίου ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, υποστηρίζεται ότι στην περίπτωση καταχρηστικών ρητρών και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, το ανώτατο όριο προστίμου μέχρι €500 χιλ. πρέπει να απαλειφθεί καθώς δεν κρίνεται αποτρεπτικό, ενώ για τις άλλες πέντε νομοθεσίες που ενοποιούνται στο νομοσχέδιο, υποστηρίζεται ότι το εν λόγω όριο είναι υπερβολικό. Ο Σύνδεσμος εισηγείται επίσης, απάλειψη της δυνατότητας άσκησης ιεραρχικής προσφυγής στον Υπουργό υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα ευνοείται το ρουσφέτι η διαφθορά.

Το προτεινόμενο πολυνομοσχέδιο κατατέθηκε στη βουλή τον Νοέμβριο και ενοποιεί επτά νομοθεσίες που αφορούν την προστασία του καταναλωτή, μεταξύ των οποίων και ο νόμος περί καταχρηστικών ρητρών. Πρόκειται για τις νομοθεσίες περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές, περί ελέγχου παραπλανητικών και συγκριτικών διαφημίσεων, περί δικαιωμάτων των καταναλωτών, περί ορισμένων πτυχών της πώλησης καταναλωτικών αγαθών και των συναφών εγγυήσεων, περί αναγραφής της τιμής πώλησης και της μοναδιαίας τιμής προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές, περί καταχρηστικών ρητών και περί προϋποθέσεων πώλησης εμπορευμάτων σε τιμές εκπτώσεων.

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων, πρόνοιες αναφορικά με τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες της αρμόδιας αρχής, δηλαδή της υπηρεσίας προστασίας του καταναλωτή του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων της επιβολής διοικητικών προστίμων και της δυνατότητας καταχώρησης αιτήσεων στο δικαστήριο για έκδοση απαγορευτικών διαταγμάτων.

Τα διοικητικά πρόστιμα, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, ανέρχονται μέχρι το πέντε τοις εκατό (5%) του κύκλου εργασιών του παραβάτη, κατά το προηγούμενο έτος της παράβασης, ή μέχρι τις €500 χιλ.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τη δυνατότητα καταναλωτών να εγείρουν αγωγή ενώπιoν του αρμόδιου δικαστηρίου για αποκατάσταση ή/και καταβολή αποζημίωσης.

Της Μαρίας Χαμπή