You are here

Πράσινο στις ρυθμίσεις για απεγκλωβισμό ιδιοκτητών ακινήτων

12/07/2019 17:05

Σε ομόφωνη έγκριση της πρότασης νόμου που τροποποιεί τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο, ώστε να πληρωθούν κενά και να αντιμετωπισθούν αδυναμίες του νομοθετικού πλαισίου προς προστασία εγκλωβισμένων αγοραστών ακινήτων, προχώρησε η βουλή.

Με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, σύμφωνα με την έκθεση της επιτροπής νομικών, διασφαλίζεται η εμπλοκή στις προβλεπόμενες διαδικασίες μεταβίβασης ακινήτου και των τριών μερών, ήτοι του αγοραστή, του ενυπόθηκου δανειστή και του πωλητή και η δυνατότητα τεκμηρίωσης ένστασης στη σκοπούμενη από τον Διευθυντή Κτηματολογίου και Χωρομετρίας μεταβίβαση καθώς και η δυνατότητα εξασφάλισης από ενιστάμενο πρόσωπο δικαστικού απαγορευτικού διατάγματος εντός καθορισμένης προθεσμίας για μη μεταβίβαση του ακινήτου.

Αντισυνταγματικός ο νόμος του 2015

Σχετική νομοθεσία είχε θεσπιστεί το 2015 η οποία παρείχε εξουσία στον Διευθυντή Κτηματολογίου και Χωρομετρίας όπως, υπό όρους και προϋποθέσεις, προχωρεί κατόπιν αίτησης και κάποιες φορές αυτεπάγγελτα σε απαλλαγή, εξάλειψη ή ακύρωση υποθήκης και/ή άλλων εμπραγμάτων βαρών και απαγορεύσεων επί πωληθέντος ακινήτου και σε μεταφορά υφιστάμενης υποθήκης επί άλλης ακίνητης ιδιοκτησίας του πωλητή, με σκοπό τη μεταβίβαση του ακινήτου ελευθέρου παντός εμπραγμάτου βάρους επ’ ονόματι του αγοραστή.

Ωστόσο, η νομοθεσία κρίθηκε με αποφάσεις επαρχιακών δικαστηρίων αντισυνταγματική και πιο συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι συγκεκριμένες διατάξεις της αντιβαίνουν σε συγκεκριμένα άρθρα του συντάγματος, ήτοι στο άρθρο 23 περί του δικαιώματος ιδιοκτησίας, στο άρθρο 25 περί του δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος και στο άρθρο 26 περί του δικαιώματος του συμβάλλεσθαι ελευθέρως.

Το θέμα απασχόλησε το νομοθετικό σώμα τα τελευταία δύο χρόνια με στόχο να διαφανούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά την ψήφιση και την εφαρμογή της νομοθεσίας του 2015, με στόχο να βρεθεί νομοθετική λύση ώστε αφενός να προστατεύονται αποτελεσματικά οι επηρεαζόμενοι αγοραστές και αφετέρου να μην εκμηδενίζεται ο πυρήνας συγκεκριμένων συνταγματικών δικαιωμάτων της άλλης πλευράς, ήτοι του ενυπόθηκου δανειστή και του πωλητή.

Οι επιφυλάξεις της νομικής υπηρεσίας

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας εξέφραζε επιφυλάξεις ως προς την υπό αναφορά πρόταση νόμου, αναφέροντας ότι, αφ’ ης στιγμής η εξουσία του Διευθυντή Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για απάλειψη εμπραγμάτων βαρών στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας παραμένει, το πρόβλημα αντισυνταγματικότητας δεν επιλύεται.

Σύμφωνα με την νομική υπηρεσία, απλώς περιορίζονται οι υποθέσεις που θα άγονται ενώπιον δικαστηρίων για έλεγχο συνταγματικότητας, τις οποίες εν πάση περιπτώσει, και αναλόγως του αποτελέσματος σε εκκρεμούσες ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου εφέσεις, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας δε θα συνεχίσει να υπερασπίζεται ενώπιον των δικαστηρίων.

Στο τελικό κείμενο της πρότασης νόμου που πέρασε από τη βουλή, αιτιολογείται σε έκταση και εις βάθος, η ανάγκη επαναθέσπισης συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου προστασίας χιλιάδων εγκλωβισμένων αγοραστών, ημεδαπών και αλλοδαπών, αιτιολογείται η πιεστική κοινωνική ανάγκη καθίδρυσης νομοθετικά μηχανισμού απεγκλωβισμού αγοραστών από πρακτικές πιστωτικών ιδρυμάτων και πωλητών/επιχειρηματιών οι οποίοι δυνητικά εμπίπτουν στο πλαίσιο των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, αιτιολογείται επαρκώς η παρέμβαση σε υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις προς προστασία του ευρισκόμενου σε ασθενέστερη θέση αγοραστή/καταναλωτή έναντι των εχόντων ιδιάζουσα οικονομική ισχύ πιστωτικών ιδρυμάτων και καταδεικνύεται σαφώς η συνέπεια και η καλή πίστη βάσει της οποίας ενήργησαν οι εγκλωβισμένοι αγοραστές, ημεδαποί και αλλοδαποί.

Στην έκθεση της επιτροπής νομικών δηλώνεται ότι η επίλυση του οξύτατου αυτού κοινωνικού προβλήματος επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να σταματήσει να διασύρεται στο εξωτερικό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα ως μη έχουσα τη βούληση να επιλύσει τα πολλαπλά κοινωνικά προβλήματα των επηρεαζόμενων ημεδαπών και αλλοδαπών που δημιουργήθηκαν από κατ’ ουσίαν αθέμιτες πρακτικές και καταχρηστικές συμπεριφορές των εχόντων ιδιάζουσα οικονομική ισχύ μερών.

Μ.Χ.