You are here

Πετρίδης: Ναι σε αλλαγές για κρατικές εγγυήσεις

25/04/2020 00:01

Καθορισμό διανομής των εγγυήσεων ανά κατηγορία επιχειρήσεων, κατάργηση εξουσιών του υπουργού μέσω διατάγματος, απαγόρευση απόλυσης προσωπικού και πλαφόν στο ύψος εγγυημένου δανείου, αποδέχεται το υπουργείο οικονομικών σε σχέση με το νομοσχέδιο κρατικών εγγυήσεων που αναμένεται να επανέλθει αναθεωρημένο ενώπιον της βουλής.

Σε απάντησή του προς τον πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Γιώργο Περδίκη, αναφορικά με τις εισηγήσεις του κόμματος για τροπολογίες στο νομοσχέδιο που αφορά στις κρατικές εγγυήσεις ύψους €2 δισ. για νέο δανεισμό από τις τράπεζες, ο υπουργός οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης σημειώνει ότι έχουν γίνει αποδεκτές τέσσερις από τις εισηγήσεις και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους άλλες δεν γίνονται αποδεκτές.

Στο νόμο η πρόνοια για απαγόρευση απολύσεων

Με βάση τις εισηγήσεις που γίνονται αποδεκτές, θα καθοριστεί δια νόμου η απαγόρευση της απόλυσης προσωπικού για την οποία περιλαμβάνεται σχετική πρόνοια στο προσχέδιο διατάγματος που είχε ετοιμάσει το υπουργείο οικονομικών.

Σύμφωνα με την πρόνοια του διατάγματος, οι εταιρείες στις οποίες θα παραχωρηθεί δάνειο με εγγυήσεις από το κράτος, δεν θα επιτρέπεται να προχωρήσουν σε απολύσεις από την στιγμή που θα λάβουν την πρώτη δόση του δανείου μέχρι και για έξι μήνες μετά, αναλόγως της διάρκειας του δανείου. Κάθε έτος διάρκειας του δανείου, με μέγιστη διάρκεια να έχει καθοριστεί στα έξι χρόνια, αντιστοιχεί σε ένα μήνα απαγόρευσης απολύσεων.

Αποδεκτή γίνεται και η κατανομή των εγγυήσεων ανά κατηγορία επιχειρήσεων, στοιχείο που φαίνεται να αντιμετωπίζει τις ανησυχίες κομμάτων αναφορικά με τη διασφάλιση της διοχέτευσης δανεισμού προς μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Φεύγουν οι εξουσίες υπουργού μέσω διατάγματος

Στην επιστολή του ο κ. Πετρίδης σημειώνει, ότι έγινε αποδεκτή εισήγηση αναφορικά με την κατάργηση του δικαιώματος του υπουργού να αλλάζει με διατάγματα ουσιώδεις όρους του νομοσχεδίου.

Η εν λόγω πρόνοια αποτελεί ένα από τα πιο επίμαχα σημεία του νομοσχεδίου με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν εκφράσει ξεκάθαρα την αντίθεσή τους, υποστηρίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο παρέχονται υπερεξουσίες στο υπουργό, χωρίς κανένα έλεγχο.

Η πρόνοια του νομοσχεδίου που έχουν μέχρι στιγμής ενώπιον τους τα κόμματα, προβλέπει ότι με την έκδοση διαταγμάτων του υπουργού οικονομικών θα καθορίζεται η διαδικασία, οι όροι παραχώρησης των κυβερνητικών εγγυήσεων, το ύψος του καταβλητέου τέλους εγγυήσεως, οι ζημιές που καλύπτουν οι παραχωρούμενες κυβερνητικές εγγυήσεις, το ύψος των παραχωρούμενων σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους δανείων και επιτοκίων, τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων δανείων, τα κριτήρια για τον τρόπο κατανομής των κυβερνητικών εγγυήσεων, τα κριτήρια για την επιδότηση του επιτοκίου, καθώς και οι ενέργειες για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του νόμου, περιλαμβανομένων των ενεργειών για τη σύσταση της αρμόδιας επιτροπής που θα παρακολουθεί τη διαδικασία.

Κατά τις συζητήσεις στην επιτροπή οικονομικών το υπουργείο ενσωμάτωσε πρόνοια στο νομοσχέδιο, για ενημέρωση της επιτροπής και υποβολή σχετικού μνημονίου πριν την έκδοση διαταγμάτων.

Πλαφόν στο ύψος δανείων

Στην επιστολή αναφέρεται ότι το υπουργείο συμφωνεί με τον καθορισμό ανώτατου ύψους δανείου, προσθέτοντας πως το συνολικό ύψος των παρεχόμενων δανείων καθορίζεται στο προσωρινό πλαίσιο που υιοθετήθηκε από την ΕΕ και πως σχετική ρύθμιση, έχει περιληφθεί στο διάταγμα.

Διευκρινίζεται ότι το ύψος του δανείου ανά δικαιούχο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους του δικαιούχου για το 2019 ή για το τελευταίο διαθέσιμο έτος.

Στην περίπτωση επιχειρήσεων ή αυτοτελώς εργαζομένων που δημιουργήθηκαν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει τον υπολογιζόμενο ετήσιο μισθό για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του, ή το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών του δικαιούχου για το 2019..

Διαπραγματεύσιμο το συνολικό ύψος εγγυήσεων

Απαντώντας σε εισήγηση για παροχή εγγυήσεων ύψους μόνο €1 δισ. αντί €2 δισ. που προνοεί το νομοσχέδιο, ο υπουργός σημειώνει ότι το ύψος της εγγύησης είναι διαπραγματεύσιμο με τα πολιτικά κόμματα, ώστε να καταστεί δυνατή η εξεύρεση χρυσής τομής.

Υποστηρίζει ωστόσο, ότι τα €2 δισ. αντιστοιχούν στο 10% του ΑΕΠ και συνάδουν με τα δεδομένα στην ΕΕ και τις συστάσεις των θεσμών, τη στιγμή που η πλεονάζουσα ρευστότητα των τραπεζών θα δικαιολογούσε ενδεχομένως και μεγαλύτερο ύψος παροχής εγγυήσεων, όπως αναφέρει.

Θολό το τοπίο για συμμετοχή ελεγκτή

Σε ότι αφορά την πρόταση για υιοθέτηση των εισηγήσεων του γενικού ελεγκτή, ο κ. Πετρίδης σημειώνει ότι «όλες οι εισηγήσεις λαμβάνονται υπόψη».

Η απάντηση του υπουργού δεν ξεκαθαρίζει το τοπίο έναντι της αξίωσης κομμάτων της αντιπολίτευσης και ειδικότερα του ΔΗΚΟ, για συμμετοχή του ελεγκτή ή εκπροσώπου της ελεγκτικής υπηρεσίας στην επιτροπή που θα παρακολουθεί τη διαδικασία παραχώρησης των εγγυημένων δανείων.

Η απόδοση ρόλου παρατηρητή στην ελεγκτική υπηρεσία ήταν μια από τις προϋποθέσεις που έθεσε το ΔΗΚΟ για στήριξη του νομοσχεδίου.

Αρνητική στάση για άλλες τροποποιήσεις

Σε σχέση με την εισήγηση για παροχή δανείων μόνο σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ο κ. Πετρίδης υποστηρίζει ότι ο πλήρης αποκλεισμός από το σχέδιο μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την κρίση, εγκυμονεί αυξημένο κίνδυνο χρεωκοπίας αυτών των επιχειρήσεων με επιπτώσεις στην αύξηση ανεργίας.

Για την εισήγηση μείωσης του ποσοστού κρατικών εγγυήσεων στο 60% του δανείου αντί 70% που προνοεί το νομοσχέδιο, αναφέρει ότι το ποσοστό του 70% είναι από τα πιο χαμηλά στην ΕΕ όπου αυτό κυμαίνεται μεταξύ 80-90%. Υποστηρίζει παράλληλα, ότι ενδεχόμενη μείωση του ποσοστού εγκυμονεί κίνδυνο αποτυχίας του προγράμματος.

Σε σχέση με τη μη συμπερίληψη βιώσιμων επιχειρήσεων με καθυστερημένες δόσεις πέραν των 30 ημερών στους δικαιούχους με βάση το νομοσχέδιο, σημειώνει ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις έχουν καθοριστεί σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα και στη βάση κατευθυντήριων γραμμών των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών.

Αρνητική είναι η αντιμετώπιση όσον αφορά την αύξηση της διάρκειας των δανείων από έξι σε δέκα χρόνια, με τον κ. Πετρίδη να αναφέρει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να υιοθετηθεί καθώς αντιβαίνει στις πρόνοιες του ευρωπαϊκού προσωρινού πλαισίου, το οποίο καθορίζει τη διάρκεια της εγγύησης, για έξι έτη το μέγιστο. Προσθέτει ότι με υιοθέτηση της εισήγησης το μέτρο θα θεωρηθεί μη συμβατή κρατική εγγύησης στις επιχειρήσεις και δεν θα μπορεί να υλοποιηθεί.

Της Μαρίας Χαμπή