You are here

Αλλάζουν τα φώτα στον προϋπολογισμό 2023

28/11/2022 06:20

Τριάντα επτά τροποποιήσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού του έτους 2023, οι οποίες αφορούν στη συμπερίληψη πρόσθετων πιστώσεων ύψους €54,8 εκατ. και τη μεταφορά κονδυλίων σε διάφορες ομάδες/υποομάδες, καθώς και την περαιτέρω ρύθμιση θεμάτων προσωπικού, αλλά και τη διόρθωση λαθών, ατελειών και παραλήψεων,  καλείται να εγκρίνει σήμερα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στην τελευταία συνεδρία του,  θα ενσωματωθούν στον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος θα τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια του σώματος στις 8 Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του 2023 κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση στις 6 Οκτωβρίου 2022, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι χρήζει τροποποίησης για περίληψη πρόσθετων πιστώσεων και θέσεων προσωπικού, αλλά και για διόρθωση ατελειών, λαθών ή και παραλείψεων.

Μεταξύ άλλων, απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις ύψους €20 εκατ., µε σκοπό την κατανομή στα αρμόδια Υπουργεία/ Τμήματα, ενόψει της επικείμενης ψήφισης του νομοσχεδίου µε τίτλο «Ο περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα» περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σημειώνεται ότι παρίσταται η ανάγκη δημιουργίας Υποομάδας «Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Κρατικούς Υπαλλήλους» για τη συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών.

Απαιτούνται επίσης, πρόσθετες πιστώσεις, κάτω από το άρθρο «Χορηγία στο Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», ύψους €13 εκατ., σε σχέση µε τη χρηματοδότηση των βασικών Σχεδίων Χορηγιών του Ταμείου που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ακόμη, χρειάζονται πρόσθετες πιστώσεις ύψους €7 εκατ. για τη δημιουργία έξυπνων πόλεων, για το έτος 2023, εξαιτίας της αλλαγής στη χρηματική ροή του έργου λόγω µη υλοποίησης του εντός του 2022.

Το έργο που αποτελεί μέρος του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της υποδομής για την «Έξυπνη Πόλη» (κεντρική πλατφόρμα), καθώς και το σχεδιασμό και την υλοποίηση των τριών «έξυπνων λύσεων»: έξυπνη στάθμευση, έξυπνος φωτισμός και έξυπνη διαχείριση/ συλλογής αποβλήτων. 

Συμπεριλαμβάνονται ακόμη πρόσθετες πιστώσεις ύψους €1,2 εκατ. σε σχέση µε τη δημιουργία υποδομής για τις ανάγκες του προγράμματος προστασίας μαρτύρων και πρόσθετες πιστώσεις ύψους €5 εκατ. για κάλυψη από το κράτος, μέρους του αυξημένου κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο του πρόσθετου πακέτου μέτρων για αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Κρίνεται επίσης η ανάγκη δημιουργίας νέου άρθρου «Επίδομα Επιφυλακής», καθώς και η περίληψη συνολικών πρόσθετων πιστώσεων ύψους €80 χιλ., που έχουν σκοπό την κάλυψη εφαρμογής συστήματος αναμονής και κλήσεων, ώστε τα µέλη του ωρομίσθιου προσωπικού του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, στα κεντρικά και επαρχιακά γραφεία, να λαμβάνουν κλήσεις και να εκτελούν καθήκοντα αποκατάστασης βλαβών, τις ώρες που βρίσκονται εκτός υπηρεσίας. 

Ακόμα, περιλαμβάνονται πρόσθετες πιστώσεις ύψους €2 εκατ. για κάλυψη της μισθοδοσίας 60 εκτάκτων εκπαιδευτικών του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε.+).

Δεκάδες νέες υψηλόβαθμες θέσεις

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και σημαντικός αριθμός νέων θέσεων, στο σημείωμα του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, στην Επιτροπή Οικονομικών για τις 37 τροποποιήσεις που χρήζει ο κρατικός προϋπολογισμός του 2023.

Για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία των νέων Δικαστηρίων (Ανώτατο Δικαστήριο, Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, Εφετείο, Εμπορικό Δικαστήριο, Ναυτοδικείο κτλ) ζητείται η δημιουργία 4 θέσεων Ανώτερου Πρωτοκολλητή (Κλ. Α 13(ίί)),  και πέντε πρόσθετων θέσεων Πρωτοκολλητή Α' (Κλ. Α11(ίί)), οι οποίες θα επιφέρουν πρόσθετη μέση ετήσια μακροπρόθεσµη δαπάνη (ΜΕΜΔ), ύψους €544 χιλ.

Επιπρόσθετα, ζητείται η δημιουργία δύο πρόσθετων θέσεων Δικηγόρου της Δημοκρατίας (Κλ. Α9, Α11 και Α12), , για τις ανάγκες του Τομέα Εσόδων/Εξόδων και Υποθέσεων στη Νομική Υπηρεσία, που ανατίθενται σήμερα σε ιδιώτες Δικηγόρους. Η προτεινόμενη ρύθμιση συνεπάγεται ΜΕΜΔ, ύψους €96 χιλ.

Ακόμη, κρίνεται αναγκαία μιας πρόσθετη θέση Λειτουργού Πληροφορικής (Κλ. Α8, Α10 και Α11), και έξι πρόσθετων θέσεων Βοηθού Λειτουργού Διεκπεραίωσης, (Κλ. Α8 και Α9(ί)), για τις ανάγκες του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, οι οποίες θα επιφέρουν ΜΕΜΔ ύψους €93 χιλ.

Επίσης, ζητείται η δημιουργία μιας θέσης Ανώτερου Λειτουργού Ναυτιλίας (Κλίμακα Α 13(ίί)) και δύο θέσεων Λειτουργού Ναυτιλίας (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11), για σκοπούς στελέχωσης του νεοσύστατου Τομέα Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, οι οποίες θα επιφέρουν ΜΕΜΔ ύψους €206 χιλ., η δημιουργία για τις ανάγκες του κυπριακού στρατού,12 πρόσθετων θέσεων Ανθυπολοχαγού (Κλ. Α8(ί)) και 80 θέσεων οπλίτη (Κλ.Α1) οι οποίες θα επιφέρουν πρόσθετη ΜΕΜΔ ύψους €406 χιλ.

Για την ενίσχυση της στελέχωσης του Τμήματος Φυλακών, απαιτείται η δημιουργία 25 θέσεων Αρχιδεσµοφύλακα (Κλ. Α8 και Α9(ί)), ρύθμιση που συνεπάγεται δαπάνη ύψους €946 χιλ.

Επισυνάπτεται το έγγραφο

Της Ελένης Χαραλάμπους