You are here

Μείωση €84 εκ. στις χορηγίες ημικρατικών οργανισμών

28/05/2020 18:05

Μείωση ύψους €84 εκ. επιφέρουν οι κρατικές εξοικονομήσεις στους προϋπολογισμούς των ημικρατικών οργανισμών.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου οικονομικών ημερομηνίας 25 Μαΐου, η οποία έχει κοινοποιηθεί στη βουλή, οι χορηγίες που παραχωρούνται στους ημικρατικούς οργανισμούς μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, μειώνονται συνολικά κατά €84 εκ. ενώ, δίνονται οδηγίες ώστε υπουργοί και υφυπουργοί να καλέσουν τους ημικρατικούς οργανισμούς σε αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών τους, ώστε το σύνολο των δαπανών να μειωθεί σύμφωνα με την αναθεωρημένη χορηγία.

Σημειώνεται πως όλοι οι οργανισμοί είτε λαμβάνουν κρατική χορηγία, είτε όχι, θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τους προϋπολογισμούς τους κατ’ αναλογία του κρατικού προϋπολογισμού και πως οποιαδήποτε αιτήματα για έγκριση νέων έργων ή νέων συμβάσεων υπηρεσιών θα πρέπει να αποστέλλονται στον αρμόδιο υπουργό.

Η εγκύκλιος του υπουργείου οικονομικών περιλαμβάνει κατευθύνσεις αναφορικά με την μείωση των δαπανών και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι μπορούν να μειωθούν δαπάνες που αφορούν υπερωρίες, έξοδα φιλοξενίας, επιμόρφωση προσωπικού, συμμετοχή σε συνέδρια/σεμινάρια, μελέτες/αγορά υπηρεσιών, αγορά εξοπλισμού, καθώς και έξοδα πολιτιστικών υπηρεσιών και άλλων εκδηλώσεων και τρέχουσες μεταβιβάσεις που αφορούν τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Προστίθεται ότι οι δήμοι θα πρέπει να καταρτίσουν και να υποβάλουν αναθεωρημένο προϋπολογισμό για το έτος 2020 το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουλίου και πως στην περίπτωση που παρατηρείται σοβαρή μείωση εσόδων λόγω απρόβλεπτων γεγονότων θα πρέπει, όπου είναι δυνατό, να περιορίζονται ή και να αναστέλλονται δαπάνες που δεν επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία του δήμου.

Προϋποθέσεις για τη δανειοδότηση δήμων

Με βάση την εγκύκλιο, τίθενται προϋποθέσεις αναφορικά με τη σύναψη δανείων εκ μέρους δήμων.

Σε ότι αφορά τα δάνεια από εμπορικές τράπεζες χωρίς κρατική εγγύηση, σημειώνεται ότι το υπουργείο οικονομικών δεν φέρει ένσταση με την προϋπόθεση ότι η νέα δανειοδότηση δεν επηρεάζει τη ρευστότητα εκάστου δήμου και ότι ο δήμος θα μπορεί να ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις. Τίθεται επίσης, η προϋπόθεση να έχουν ακολουθηθεί όλες οι νενομισμένες διδαδικασίες δανείων που συμφωνήθηκαν.

Σε ότι αφορά τα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σημειώνεται ότι τα δάνεια αυτά θα εξετάζονται ξεχωριστά κατά περίπτωση, νοουμένου ότι δεν επηρεάζεται η ρευστότητα του δήμου.

Σε σχέση με τα κατασκευαστικά έργα δήμων, περιλαμβανομένων των πολεοδομικών ζωνών, σημειώνεται πως για όσα πολεοδομικά έργα συγχρηματοδοτούνται από το τμήμα πολεοδομίας και τους δήμους, θα πρέπει πριν την έναρξή τους να υπάρχει συνεννόηση με το τμήμα πολεοδομίας.

Αναπροσαρμόζουν δαπάνες τα υπουργεία

Το υπουργείο καλεί τα υπουργεία να διαφοροποιήσουν τις  πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους με βάση τις εξοικονομήσεις ύψους €263,2 εκ. που εγκρίθηκαν από το υπουργικό συμβούλιο.

Τα μέτρα συγκράτησης των κρατικών δαπανών οδήγησαν σε εξοικονομήσεις €207,7 εκ. που υποδείχθηκαν από τα υπουργεία και άλλων €55,5 εκ. που προτάθηκαν από το υπουργείο οικονομικών, ποσά τα οποία δεν αφορούν κοινωνικές παροχές, όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο.

Οι εξοικονομήσεις θα ενσωματωθούν στο λογιστικό σύστημα FIMAS στο αμέσως επόμενο διάστημα και ως αποτέλεσμα, οι πιστώσεις κάθε υπουργείου για το 2020 θα διαφοροποιηθούν σύμφωνα με τις εξοικονομήσεις.

Αναθεώρηση αγοράς υπηρεσιών

Με βάση την εγκύκλιο, τα υπουργεία και οι δημόσιες υπηρεσίες καλούνται να επαναξιολογήσουν ανά περίπτωση ή ανά σύμβαση, τις υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων, συμβούλων και μελετητών καθώς και διάφορες αγορές υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητά τους.

Παράλληλα, καλούνται να θέσουν προτεραιότητες σε σχέση με τις αγορές υπηρεσιών, καθώς όπως σημειώνεται, έχει ήδη διαφανεί ποιές μελέτες μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2020.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, αγορές υπηρεσιών και υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων συμβούλων για τις οποίες δεν έχει κατακυρωθεί προσφορά, αναστέλλονται μέχρι τέλος Ιουνίου, περίοδο μετά από την οποία θα γίνει επαναξιολόγηση και έκδοση νέων οδηγιών, αναλόγως των δημοσιονομικών δεδομένων.

Από την αναστολή εξαιρούνται υπηρεσίες και συμβάσεις υπηρεσιών κάτω των €20 χιλ., για τις οποίες δεν απαιτείται έγκριση του υπουργείου οικονομικών ή πέραν των €20 χιλ. που κρίνονται άκρως απαραίτητες για τις δραστηριότητες του εκάστοτε υπουργείου ή υπηρεσίας, νοουμένου ότι εξασφαλίζεται η έγκριση του υπουργείου οικονομικών.

Σε ότι αφορά την αγορά υπηρεσιών για μελέτες νέων κατασκευαστικών έργων το υπουργείο υποδεικνύει ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση με τα κατασκευαστικά τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας, ώστε με την ολοκλήρωση των μελετών να υπάρχει άμεσα η δυνατότητα υλοποίησης του έργου.

Στην εγκύκλιο δίνονται οδηγίες και σε σχέση με τα κατασκευαστικά έργα είτε αυτά είναι υπό κατασκευή, είτε είναι νέα έργα, είτε συγχρηματοδοτούμενα, καθώς και για τις αγορές νέου εξοπλισμού και μηχανημάτων, για τη συντήρηση έργων υποδομής, οχημάτων και εξοπλισμών και για αγορές προμηθειών και αγαθών .

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου οικονομικών Γιώργος Παντελή, τονίζει ότι οι εξοικονομήσεις δεν έχουν σκοπό την παγοποίηση ή τον τερματισμό έργων και προγραμμάτων, αλλά την καλύτερη αξιοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων του κράτους, έτσι ώστε να διοχετευτούν πιστώσεις στην πραγματική οικονομία για επανεκκίνηση της και μείωση των αρνητικών επιπτώσεων.

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος

Της Μαρίας Χαμπή