You are here

Οι λεπτομέρειες των δύο νόμων για τις τράπεζες

26/03/2020 16:54

Στη βουλή έχουν κατατεθεί τα νομοσχέδια που αφορούν την παραχώρηση εγγυήσεων προς τις τράπεζες για νέο δανεισμό και τα μέτρα χρηματοοικονομικής φύσεως που περιλαμβάνουν μορατόριουμ δόσεων δανείων.

Εγγυήσεις €1,75 δισ. για έκδοση νέων δανείων

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που αφορά στις κρατικές εγγυήσεις, ο υπουργός οικονομικών δύναται να προβαίνει στην έκδοση κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ποσού μέχρι €2 δισ. σε πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία και έλαβαν άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων κράτη-μέλη, με σκοπό την παραχώρηση δανείων με χαμηλό κόστος σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους καθώς και την επιδότηση μέρους του επιτοκίου υφιστάμενων εξυπηρετούμενων δανείων φυσικών προσώπων, Αυτοτελώς Εργαζομένων και Επιχειρήσεων.

Ποσό μέχρι €1,75 δισ. θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά  για την έκδοση νέων δανείων προς επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους:

Προβλέπεται ότι οι κυβερνητικές εγγυήσεις παραχωρούνται για την αύξηση της ρευστότητας στην οικονομία κατά ισόποσο ποσό και δεν θα χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων είτε εξυπηρετούμενων είτε μη εξυπηρετούμενων είτε κατά την αναδιάρθρωση υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος εξαιρουμένων τοκοχρεολυσίων υφιστάμενων δανείων τα οποία είναι μέρος του υφιστάμενου προγράμματος αποπληρωμής.

Ποσό €250 εκ. για επιδότηση επιτοκίου

Ποσό 250 εκ. σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα αφορά επιδότηση μέρους του επιτοκίου εξυπηρετούμενων δανείων σε φυσικά πρόσωπα, Αυτοτελώς Εργαζομένους και Επιχειρήσεις στην βάση κριτηρίων που θα καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών.

Ο Υπουργός δύναται με Διάταγμα του που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Νόμου να αναθεωρεί τα εν λόγω ποσά, αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών.

Οι κυβερνητικές εγγυήσεις θα παραχωρηθούν για περίοδο όχι λιγότερη από τρεις (3) μήνες και όχι περισσότερη από έξι (6) χρόνια.

Πρόνοια του νομοσχεδίου προβλέπει ότι η κυβερνητική εγγύηση για την έκδοση δανείων καλύπτει τις ζημιές που θα προκύψουν στα δάνεια που θα παραχωρηθούν με βάση το Νόμο με καθορισμένο ανώτατο όριο κάλυψης ζημιών εβδομήντα τοις εκατόν (70%) για τη Δημοκρατία και τριάντα τοις εκατόν (30%) για τα Πιστωτικά Ιδρύματα για νέα εξασφαλισμένα και μη εξασφαλισμένα δάνεια. Τα ποσοστά μπορούν αναθεωρούνται μέσω διατάγματος του υπουργού αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών.

Ως εξασφάλιση, για σκοπούς του παρόντος νόμου,  θεωρείται η υποθηκευμένη ακίνητη ιδιοκτησία ή άλλα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία και θα δύναται να γίνεται  αποδεκτή και 2η  υποθήκη στην έκταση που αυτή καλύπτει το δάνειο και η προγενέστερη υποθήκη είναι στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα. Οι προσωπικές εγγυήσεις δεν θεωρούνται ως εξασφάλιση στο δάνειο.

Οι δικαιούχοι των νέων δανείων

Δικαιούχοι δανείων μπορούν σύμφωνα με το νομοσχέδιο, να είναι επιχειρήσεις καθώς και  Αυτοτελώς Εργαζόμενοι  οι οποίες δεν ήταν προβληματικοί/ές και δεν αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2019, και δεν είχαν κατά την  κριθείσα ημερομηνία καθυστερήσεις στην καταβολή οποιασδήποτε δόσης υφιστάμενου δανείου πάνω από 30 μέρες από την ημερομηνία που προνοείται από υφιστάμενες συμβατικές τους υποχρεώσεις, αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της επιδημίας του ιού COVID 19.

Η πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα για παραχώρηση των κυβερνητικών εγγυήσεων διαρκεί για ένα μήνα από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του διατάγματος του υπουργού.

Η παραχώρηση των κυβερνητικών εγγυήσεων γίνεται έναντι καταβολής κατάλληλης προμήθειας από το πιστωτικό ίδρυμα, για λογαριασμό του οποίου παρέχεται η κυβερνητική εγγύηση.

Το ανώτατο ύψος των κυβερνητικών εγγυήσεων, το οποίο μπορεί να παραχωρηθεί σε κάθε πιστωτικό ιδρυμα δεν υπερβαίνει το 25% των συνολικών εγχώριων καταθέσεων, εξαιρουμένων των διατραπεζικών καταθέσεων, του πιστωτικού ιδρύματος κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Μορατόριουμ δόσεων και τόκων

Το δεύτερο νομοσχέδιο που αφορά στις τράπεζες προβλέπει τη δυνατότητα του υπουργικού συμβουλίου ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου, να αποφασίζει την αναστολή της αποπληρωμής δόσεων συμπεριλαμβανομένων και τόκων για πιστωτικές διευκολύνσεις προς XρηματοοικονομικούςOργανισμούς και για καθορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών,·

Επίσης θα μπορεί να αποφασίζει αναστολή της λήψης οποιονδήποτε μέτρων από τους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς λόγω της εφαρμογής της αναστολής αποπληρωμής δόσεων και τόκων, καθώς επίσης, αναστολή των υποχρεώσεων Χρηματοοικονομικών Οργανισμών για την ετοιμασία, υποβολή και ανακοίνωση των οικονομικών τους καταστάσεων.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ο υπουργός, με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας, και αφού η Κεντρική Τράπεζα συμβουλευθεί προηγουμένως τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, δύναται να εκδίδει διατάγματα για τη ρύθμιση ή καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου. Τέτοια διατάγματα μπορούν να προβλέπουν για όλα ή για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα, α) τον τρόπο εφαρμογής των εκτάκτων μέτρων και τη χρονική τους διάρκεια, β) τις προϋποθέσεις και τους όρους για τη λήψη των εκτάκτων μέτρων, γ) τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προς αποφυγήν της κατάχρησης των εκτάκτων μέτρων.

Μ.Χ.