You are here

Εννέα αλλαγές για τη διαχείριση αποβλήτων

07/07/2022 16:47

Στην Ολομέλεια της βουλής οδηγούνται οι κανονισμοί για τη διαχείριση αποβλήτων μετά από επτά συνεδρίες και διαβουλεύσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους κανονισμούς σε επτά συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ της 13ης Απριλίου 2022 και της 22ας Ιουνίου 2022.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, είναι ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρχών τοπικής διοίκησης για την ορθολογική διαχείριση των δημοτικών τους αποβλήτων.

Ειδικότερα, στους υπό αναφορά κανονισμούς προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες υποχρεώσεις των αρχών τοπικής διοίκησης:

-Εκπόνηση εξαετούς τοπικού σχεδίου δράσης για την πρόληψη της δημιουργίας και τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, με σκοπό την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων που τέθηκαν για αύξηση αφενός της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης και αφετέρου της χωριστής συλλογής των ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων, καθώς και για μείωση των ποσοτήτων μικτών αποβλήτων που καταλήγουν σε υγειονομική ταφή.

-Εφαρμογή του συστήματος υποχρεωτικής διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής για τις κατηγορίες δημοτικών αποβλήτων που καθορίζονται στη σχετική πρόνοια των υπό εξέταση κανονισμών, σύμφωνα με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που καθορίζονται στο σχετικό διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

-Εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω».

-Ενημέρωση του κοινού αναφορικά με τις πρόνοιες του οικείου τοπικού σχεδίου δράσης, του συστήματος διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής και του συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω», καθώς και με τα θέματα που προβλέπονται στη σχετική πρόνοια των υπό εξέταση κανονισμών.

Τροποποιήσεις

Ειδικότερα, οι κυριότερες πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών και διαφοροποιούνται σε σχέση με το αρχικώς κατατεθέν κείμενο είναι οι ακόλουθες:

-Καθορισμός των δήμων και των συμπλεγμάτων υπηρεσιών κοινοτήτων στο σχετικό παράρτημα των προτεινόμενων κανονισμών, ώστε αυτοί να συνάδουν με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας που ψηφίστηκε πρόσφατα στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της τοπικής διοίκησης κατόπιν σχετικής σύστασης της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

-Επέκταση της προθεσμίας που τέθηκε στις αρχές τοπικής διοίκησης για εκπόνηση των τοπικών σχεδίων δράσης για την πρόληψη της δημιουργίας και τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

-Θέσπιση της υποχρέωσης των αρχών τοπικής διοίκησης να θέσουν σε ισχύ το τοπικό σχέδιο δράσης για την πρόληψη της δημιουργίας και τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων που αυτές εκπονούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

-Καθορισμός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών εντός του οποίου ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος δύναται να υποβάλει απόψεις και υποδείξεις στην αρχή τοπικής διοίκησης σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων στο οικείο τοπικό σχέδιο δράσης πριν από την οριστικοποίησή του.

-Θέσπιση της υποχρέωσης των αρχών τοπικής διοίκησης να επικοινωνούν αμέσως με τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, σε περίπτωση που δημιουργείται πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δημοτών, και, σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο, να λαμβάνουν μέτρα για άρση του εν λόγω προβλήματος, το κόστος των οποίων επιβαρύνει τα εν λόγω συστήματα.

-Θέσπιση της υποχρέωσης του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για ανάπτυξη των κατάλληλων μηχανισμών ή διαδικασιών, με σκοπό την παροχή χρηματοδότησης και/ή παραχώρησης κινήτρων, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοχοι δημοτικών αποβλήτων θα μπορούν να διενεργούν χωριστή συλλογή αυτών απρόσκοπτα και χωρίς δυσανάλογο κόστος.

-Περιορισμός του δικαιώματος του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να εκδίδει διατάγματα μόνο για τον καθορισμό των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω».

-Θέσπιση της υποχρέωσης των αρχών τοπικής διοίκησης για ενημέρωση του κοινού σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή αναλυτικής πληροφόρησης, σχετικά με θέματα που προβλέπονται στη σχετική πρόνοια των κανονισμών.

-Διαγραφή της υποχρέωσης που προβλέπεται για παροχή πληροφοριών από τον κάτοχο δημοτικών αποβλήτων στην αρχή τοπικής διοίκησης σχετικά με την προέλευση, κατηγορία, ποσότητα, διαχείριση και προορισμό των αποβλήτων που κατέχει, ώστε η εν λόγω υποχρέωση να αφορά μόνο τους εμπορικούς κατόχους δημοτικών αποβλήτων.

Επιπρόσθετα, στο αναθεωρημένο κείμενο που υποβλήθηκε στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προβλέπεται ότι τα Μέρη ΙΙΙ και IV των προτεινόμενων κανονισμών που αφορούν επιμέρους ρυθμίσεις σχετικά με τη διαλογή στην πηγή, τη χωριστή συλλογή και τη μεταφορά, καθώς και με το σύστημα «Πληρώνω όσο Πετάω», αντίστοιχα, τίθενται σε ισχύ έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των τοπικών σχεδίων δράσης.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της συζήτησης των προνοιών του αναθεωρημένου κειμένου των κανονισμών, η επιτροπή εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με την εν λόγω πρόνοια, καθότι σύμφωνα με τη σχετική πρόνοια των κανονισμών οι αρχές τοπικής διοίκησης δύνανται να εκπονήσουν και να θέσουν σε ισχύ το τοπικό σχέδιο δράσης σε οποιαδήποτε ημέρα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, με αποτέλεσμα, σε περίπτωση που οι αρχές τοπικής διοίκησης εκπονήσουν το υπό αναφορά σχέδιο εντός του χρονικού πλαισίου που τίθεται αλλά σε διαφορετική ημερομηνία εκάστη, η έναρξη της ισχύος των προτεινόμενων κανονισμών να είναι διαφορετική για την κάθε τοπική αρχή διοίκησης, γεγονός που εγείρει προβληματισμούς ως προς ενδεχόμενη παραβίαση της αρχής της ισότητας και της ασφάλειας του δικαίου.

Ως εκ τούτου, η επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων του Τμήματος Περιβάλλοντος αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας των προτεινόμενων κανονισμών, ώστε τα Μέρη IΙI και IV αυτών να τεθούν σε ισχύ την 30ή Ιουνίου 2024.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού προέβη στην αναφερθείσα ανωτέρω τροποποίηση του αναθεωρημένου κειμένου των κανονισμών, καθώς και στις απαραίτητες νομοτεχνικές βελτιώσεις αυτού, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση έγκρισης των προτεινόμενων κανονισμών ο τίτλος τους θα τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής Διοίκησης) Κανονισμοί του 2022».