You are here

Ανοίγει ο φάκελος ΚΑ από το 1980

27/02/2015 13:35
Τριάντα- πέντε χρόνια πίσω θα πάνε τα μέλη της Ad Hoc της βουλής για τις Κυπριακές Αερογραμμές για να ανοίξουν το φάκελο των γεγονότων που οδήγησαν την αεροπορική εταιρεία στο κλείσιμο της.

Κύριος όρος εντολής της αρμόδιας επιτροπής συγκοινωνιών είναι η διερεύνηση των ευθυνών για την κατάσταση στην οποία περιήλθε η εταιρεία και τα γεγονότα που οδήγησαν στον τερματισμό των εργασιών της.

Παράλληλα θα εξετάσει κατά πόσο προκύπτουν οποιεσδήποτε ευθύνες από συγκεκριμένες ενέργειες, παραλείψεις, γεγονότα, συνθήκες ή από το συνδυασμό τους που οδήγησαν στο κλείσιμο των ΚΑ.

Όπως αποφασίστηκε η επιτροπή θα αρχίσει τη διερεύνηση από τη δεκαετία του 1980 όταν είχαν οι ΚΑ αγοράσει τα πρώτα τους αεροσκάφη.

Επίσης, η επιτροπή θα ζητήσει τη συνδρομή εκπροσώπων της νομικής υπηρεσίας, του υπουργείου οικονομικών και εκπροσώπων των πανεπιστημίων με τα οποία η βουλή υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας για να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Ad Hoc επιτροπής.

Στόχος της επιτροπής η οποία θα συνεδριάζει κάθε Τετάρτη και Παρασκευή σε ανοικτές συνεδρίες είναι να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατό την έρευνα.

Η έκθεση θα σταλεί στο γενικό εισαγγελέα για να διαπιστώσει κατά πόσο προκύπτουν ή όχι ποινικές ευθύνες.

Σήμερα δόθηκαν οδηγίες στις υπηρεσίες της βουλής για να γίνει κατηγοριοποίηση των στοιχείων που κατέχει το κοινοβούλιο.

Όροι εντολής έρευνας

Η Ad Hoc επιτροπή θα διερευνήσει κατά πόσο ακολουθήθηκαν οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών, εγχώριων και ευρωπαϊκών καθώς και των διαφόρων συμβούλων ή εμπειρογνωμόνων που διορίστηκαν κατά καιρούς για τον ορθότερο τρόπο λειτουργίας της εταιρείας σε σχέση με την ανάγκη για τον αποτελεσματικό εντοπισμό, διαχείριση και αναφορά όλων των κινδύνων στους οποίους εκτίθετο ή ήταν ενδεχόμενο να εκτεθεί η εταιρεία.

Θα εξετάσει κατά πόσο τηρήθηκαν από τα ΔΣ και τις διοικήσεις της εταιρείας οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου και θα διερευνήσει όλα τα συμβόλαια, τις συμβάσεις και τις συμφωνίες που έχουν συνάψει τα εκάστοτε ΔΣ των ΚΑ καθώς και οι εκάστοτε κυβερνήσεις αναφορικά με τη λειτουργία ή και διαχείριση των ΚΑ.

Θα διερευνήσει εάν και κατά πόσο οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή έρευνες, μελέτες και συμβουλές
νομικών, οικονομικών, ελεγκτικών και διαχειριστικών συμβούλων και οίκων τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού διεξάγονταν μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας, της χρηστής διοίκησης και πάντοτε προς το συμφέρον των ΚΑ και όχι προς εξυπηρέτηση αλλότριων ή και προσωπικών συμφερόντων.

Ταυτόχρονα θα εξεταστεί κατά πόσο λήφθηκαν υπόψη και εφαρμόστηκαν οι υποδείξεις της
Κυπριακής Δημοκρατίας και ιδιαίτερα του γραφείου του εφόρου ελέγχου κρατικών ενισχύσεων και της αρμόδιας επιτροπής της ΕΕ σχετικά με την παραχώρηση κρατικών ενισχύσεων προς την εταιρεία καθώς και οι συνθήκες και ο τρόπος διαπραγμάτευσης τους.

Θα εξεταστούν οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση της ευρωπαϊκής επιτροπής για έκδοση εντολής προς την Κυπριακή Δημοκρατία για ανάκτηση από την εταιρεία οποιωνδήποτε ενισχύσεων κρίθηκαν ως ασυμβίβαστες και παραχωρήθηκαν κατά παράβασή των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

Ανάμεσα στους όρους εντολής είναι και η εξέταση των γεγονότων και των αποφάσεων που σχετίζονται με την παροχή οποιωνδήποτε άλλων διευκολύνσεων από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας και ειδικότερα αν αυτά πραγματοποιήθηκαν με βάση τις ορθές διαδικασίες, εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις καθώς και με βάση τα κριτήρια χρηστής διοίκησης.

Θα διερευνηθούν τα γεγονότα και αποφάσεις σχετικά με την ορθότητα και την επάρκεια των αποφάσεων των ΔΣ, αξιωματούχων και άλλων λειτουργών της εταιρείας κατά τη διεξαγωγή των εργασιών της εταιρείας καθώς και με τη λειτουργία και τερματισμό των εργασιών θυγατρικών εταιρειών των ΚΑ.

Από έρευνα θα περάσουν κρατικοί αξιωματούχοι, υπάλληλοι στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διοικητικοί σύμβουλοι και αξιωματούχοι των ΚΑ για να διαπιστωθεί κατά πόσο δεν συμμορφώνονταν με τις αποφάσεις και τις οδηγίες που τους δίνονταν.

Θα εξεταστεί η ποιότητα και η επάρκεια των εισηγήσεων που υπέβαλλαν κρατικοί αξιωματούχοι, υπάλληλοι στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διοικητικοί σύμβουλοι και αξιωματούχοι των ΚΑ από την ανάληψη των καθηκόντων τους μέχρι τον τερματισμό των εργασιών της εταιρείας.

Ταυτόχρονα θα εξεταστεί η ορθότητα των αποφάσεων και ενεργειών σχετικά με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με έμφαση στη διαχείριση των πτητικών μέσων και των χρονοθυρίδων.

Θα ερευνηθούν οι αποφάσεις και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή, τα γεγονότα και η εγκυρότητα των αποφάσεων με την παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων, ωφελημάτων ή άλλων παροχών σε μέλη ΔΣ και εργαζόμενους στην εταιρείας καθώς κατά πόσο οι αρμόδιοι πολιτειακοί αξιωματούχοι ή μέλη του ΔΣ αποφάσισαν έγκαιρα τη σύνταξη και υποβολή σχεδίων αναδιάρθρωσης της εταιρείας.

Θα εξεταστούν τα γεγονότα που σχετίζονται με αποφάσεις και ευθύνες ανεξάρτητων αξιωματούχων, κρατικών, πολιτικών ή πολιτειακών αξιωματούχων, υπαλλήλων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις επιπτώσεις που είχαν οι αποφάσεις για την εταιρεία.

Θα διερευνηθούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που προκύπτουν από το κλείσιμο της εταιρείας.

Μάλιστα κατά τη διεξαγωγή της έρευνας η επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να προβεί στην τροποποίηση οποιουδήποτε από τους όρους και να περιλάβει νέους όρους.

Η βουλή δεν θα στήσει λαϊκά δικαστήρια

Ο πρόεδρος της Ad Hoc επιτροπής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης δήλωσε πως η έρευνα της επιτροπής δεν θα πρέπει να διαρκέσει σε βάθος χρόνου γιατί οι πολίτες, όπως είπε, θέλουν να μάθουν την αλήθεια.

«Η προσπάθεια» είπε «θα είναι επίπονη και θα χρειαστεί πάρα πολύ υποστήριξη» προσθέτοντας πως θα «εξεταστούν εκθέσεις, μελέτες, αποφάσεις, λογοδοσίες και οικονομικές καταστάσεις των ΚΑ».

«Δεν πρόκειται» είπε «να στήσουμε λαϊκό δικαστήριο».

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Σταύρος Ευαγόρου δήλωσε πως θα ζητηθούν στοιχεία από το αρχείο των ΚΑ και η επιτροπή θα επικοινωνήσει με το διαχειριστή, προσθέτοντας πως θα εξεταστεί ποιοι υπουργοί, ελεγκτές, νομικοί σύμβουλοι και διοικητικοί σύμβουλοι, εκτελεστικοί διευθυντές

θα κληθούν στην επιτροπή για να ερευνηθούν λάθη και παραλείψεις που οδήγησαν στο κλείσιμο της εταιρείας.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Αντώνης Αντωνίου σημείωσε πως το έργο της επιτροπής θα ολοκληρωθεί το συντομότερο με στόχο να λάμψει η αλήθεια.

Διαβεβαίωσε πως το κόμμα του θα εργαστεί σκληρά, συλλογικά και μακριά από κομματικές σκοπιμότητες για να υπάρξει ένα πόρισμα που θα ικανοποιεί τους πολίτες.

Της Ελευθερίας Παϊζάνου