You are here

Απαντήσεις για τις παρατηρήσεις ελεγκτή δίνει η Cyta

15/02/2019 18:45

Oι αναφορές σε αριθμό εκθέσεων για το Ταμείο Συντάξεων που παραπέμφθηκαν στο Γενικό Εισαγγελέα για διερεύνηση ενδεχόμενης διάπραξης ποινικών αδικημάτων, αφορούν αποκλειστικά επενδύσεις που έγιναν την περίοδο 2009-2013, ξεκαθαρίζει η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta), δίνοντας απαντήσεις επί όλων των θεμάτων που έχουν προκύψει μετά τη χθεσινή συνεδρίαση της επιτροπής ελέγχου.

Σε ανακοίνωσή της η Cyta, αναφέρει ότι έκτοτε το Ταμείο λειτουργεί σε πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και συμμόρφωσης με τους νόμους και κανονισμούς, υπό την αυστηρή εποπτεία του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.

Βελτίωση ελλείμματος ταμείου κατά €44 εκ.

Ο οργανισμός σημειώνει ότι στο πλαίσιο αυτό, οι από κοινού προσπάθειες της Cyta και του Ταμείου για απεμπλοκή από τις πιο πάνω επενδύσεις, ήδη απέδωσαν καρπούς εντός του 2017 με την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων αναφορικά με την επένδυση για το Nicosia Mall, ως αποτέλεσμα της οποίας βελτιώθηκε η καθαρή θέση του Ταμείου κατά €22,3 εκ. για το 2017. 

Προστίθεται ότι η εξέλιξη αυτή συνέτεινε στη συνολική βελτίωση του αναλογιστικού ελλείμματος του Ταμείου κατά €44εκ., σε συνέχεια της οποίας η Cyta και το Ταμείο έλαβαν από κοινού την ιδιαίτερα σημαντική απόφαση για ταχύτερη κάλυψη του αναλογιστικού ελλείμματος του Ταμείου, μειώνοντας για πρώτη φορά την περίοδο αποπληρωμής στα 7,5 χρόνια (από τα 10 χρόνια που ίσχυε προηγουμένως).

Διαφάνεια στις προσλήψεις θυγατρικής

Στο θέμα πρόσληψης προσωπικού από θυγατρική εταιρεία της Cyta διευκρινίζεται ότι, με βάση σειρά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού που λήφθηκαν το Μάρτιο και Απρίλιο 2018, όταν τέθηκε ενώπιόν του σχετική πρόταση, η διαδικασία που εφαρμόζεται από τη θυγατρική εταιρεία για πρόσληψη προσωπικού της είναι απόλυτα διαφανής. 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η διαδικασία έκτοτε περιλαμβάνει την προκήρυξη των θέσεων στο διαδίκτυο, την προεπιλογή υποψηφίων στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων όπως ακαδημαϊκά προσόντα και επαγγελματική πείρα, τη διεξαγωγή γραπτής εξέτασης (με βαρύτητα 50%) και την προφορική συνέντευξη των υποψηφίων και πως όλα τα στάδια της διαδικασίας διενεργούνται από εξαμελείς επιτροπές. Διευκρινίζεται επίσης ότι η επιλογή των θεμάτων της γραπτής εξέτασης γίνεται από τριμελή επιτροπή και ότι η ακεραιότητα της όλης διαδικασίας εποπτεύεται από υψηλόβαθμη τριμελή επιτροπή.

«Τα θέματα προσωπικού τυγχάνουν διαχείρισης στη βάση νόμων ή κανονισμών προσωπικού και καθορίζονται στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οι συνεπαγόμενες δαπάνες προνοούνται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού κάθε έτους» σημειώνει ο οργανισμός.

Προστίθεται ότι το 2017 επιτεύχθηκε για έκτη συνεχόμενη χρονιά μείωση των λειτουργικών εξόδων, ως αποτέλεσμα των συστηματικών μέτρων που λαμβάνονται για βέλτιστη διαχείριση του κόστους και της αποτελεσματικότητας ανά δραστηριότητα.

Διαχείριση παλαιών οχημάτων

Ως προς το θέμα της διαχείρισης 60 παλαιών οχημάτων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

(α) η διαδικασία ανακύκλωσής τους εφαρμόστηκε κατόπιν διαγωνισμού στον οποίο κλήθηκαν επτά εγκεκριμένοι ανακυκλωτές, συμμετείχαν τρείς και επιλέχθηκε ο πλειοδότης. Ο έλεγχος της καταστροφής των οχημάτων έγινε με την εμπλοκή αρμόδιων Κρατικών υπηρεσιών που εξέδωσαν πιστοποιητικό καταστροφής για όλα τα οχήματα.

(β) Η απόφαση για ανακύκλωση των οχημάτων είχε κριθεί υπηρεσιακά ως η πλέον συμφέρουσα αξιολογώντας όλες τις παραμέτρους, περιλαμβανομένων των ιδιαιτεροτήτων των οχημάτων που χρησιμοποιούνται από τεχνικά συνεργεία, της ηλικίας και της κατάστασής τους, καθώς και του γεγονότος ότι τα περισσότερα οχήματα (συνολικά 52 από τα 60) είχαν αγοραστεί προ πολλού αφορολόγητα στη βάση της τότε ισχύουσας νομοθεσίας και, ως εκ τούτου, η πώλησή τους συνεπάγετο την πληρωμή του απαραίτητου δασμού από τον αγοραστή.

Οικονομική ευρωστία και €800 εκ. συσσωρευμένο μέρισμα στο κράτος

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Οργανισμού για το 2017, όπως υποστηρίζεται, αντικατοπτρίζουν την οικονομική του ευρωστία,  παρά το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί.

«Η Cyta συνέχισε τη θετική της συνεισφορά στα κρατικά ταμεία με την καταβολή στην Πολιτεία μερίσματος €26,4 εκ. από τα κέρδη του 2016 και €28,6 εκ. από τα κέρδη του 2017» όπως αναφέρεται και προστίθεται ότι ως αποτέλεσμα, το συσσωρευμένο μέρισμα που έχει κατατεθεί μέχρι σήμερα στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας από τη Cyta είναι της τάξης των €800 εκ.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το 2018, σημειώνεται ότι το μετά φόρων πλεόνασμα υπολογίζεται σε περίπου €60 εκ., που ξεπερνά σημαντικά το αντίστοιχο πλεόνασμα των €43,6εκ. για το 2017 και βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας επταετίας.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Cyta προχωρά δυναμικά στην αναπτυξιακή της πορεία με προσήλωση στην υιοθέτηση κανόνων χρηστής διοίκησης και αρχών εταιρικής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής αποτελούν πολύτιμα εργαλεία και αξιολογούνται στη συνεχή προσπάθεια του Οργανισμού για βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας και της επιχειρησιακής του αποτελεσματικότητας, καθώς και τη μεγιστοποίηση της αξίας του.