You are here

Αξιολόγηση κινδύνων για ξέπλυμα

30/11/2018 16:33
Η πρώτη Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΑΚ) εμπίπτει στις ενέργειες των κυπριακών αρμόδιων Αρχών, για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την κατανόηση των απειλών και ευάλωτων σημείων της χώρας, για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αξιολόγηση αυτή, διεξήχθη επίσης, προς συμμόρφωση με τις σχετικές προς όλες τις χώρες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force), καθώς και με τις διατάξεις της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT), οι οποίες μεταφέρθηκαν στο εθνικό δίκαιο. 

Η Συμβουλευτική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Συμβουλευτική Αρχή), η οποία είναι το συμβουλευτικό σώμα προς το Υπουργικό Συμβούλιο στον τομέα αυτό και στο οποίο συμμετέχουν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές, η Μονάδα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης - ΜΟΚΑΣ, τα αρμόδια Υπουργεία / Τμήματα ο ιδιωτικός τομέας, αποφάσισε να πραγματοποιήσει την πρώτη ΕΑΚ της Κύπρου το 2015.

Το έργο έτυχε διαχείρισης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την ΜΟΚΑΣ. Ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2015 και ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2017, αξιοποιώντας τη μεθοδολογία και τεχνική βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στο έργο ενεπλάκησαν δημόσιοι φορείς, καθώς και εμπλεκόμενοι φορείς του ιδιωτικού τομέα. Στις 13 Νοεμβρίου 2018, μετά από εισήγηση της Συμβουλευτικής Αρχής, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δημοσίευση συνοπτικής έκδοσης της Εθνικής Αξιολόγησης Κινδύνων, για λόγους διαφάνειας, καθώς και για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για τα πορίσματα αυτής της εργασίας. Λεπτομερέστερη και στοχοθετημένη ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών θα πραγματοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω, από τη Συμβουλευτική Αρχή και τις εποπτικές αρχές. 

Η ΕΑΚ εντόπισε ορισμένους παράγοντες μετριασμού του κινδύνου στο σύστημα, όπως είναι οι εξής: 

-Μέτρα μετριασμού των κινδύνων που εφαρμόστηκαν μεταξύ των ετών 2012-2017, όπως i) ενίσχυση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σε σχέση με τις αρμοδιότητες της ΜΟΚΑΣ και των αρμόδιων εποπτικών αρχών, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες Συστάσεις της FATF και τη νομοθεσία της ΕΕ ii ) ενίσχυση των προληπτικών μέτρων και της ικανότητας των αρμόδιων εποπτικών αρχών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία περιελάμβανε την εφαρμογή συστημάτων εποπτείας με βάση τον κίνδυνο και επένδυσης σε συστήματα πληροφορικής και ανθρώπινο δυναμικό. 

-Ολοκληρωμένο νομικό σύστημα περιλαμβανομένων των νόμων για τη δέσμευση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων που απορρέουν από εγκληματικές ενέργειες. 

-Στενή συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των αρχών και της Αστυνομίας, μέσω διμερών και πολυμερών σχέσεων, καθώς και μέσω της Συμβουλευτικής Αρχής. 

-Φορολογική διαφάνεια και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών με τις αντίστοιχες φορολογικές αρχές του εξωτερικού, όπως καταδεικνύεται από την αξιολόγηση της Κύπρου, από το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς (Global Forum), καθώς και τη παρουσία ανεξάρτητου οικονομικού ελέγχου. 

-Διαθεσιμότητα και πρόσβαση σε πληροφόρηση για τους τελικούς δικαιούχους εταιρειών και άλλων οντοτήτων, καθώς και στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών. 

Ορισμένοι τομείς, κρίθηκε ότι χρήζουν ενίσχυσης, στη βάση των πορισμάτων της ΕΑΚ, με σκοπό τον περαιτέρω περιορισμό των κινδύνων. Οι σχετικές δράσεις έχουν ετοιμαστεί από τις αρμόδιες κυπριακές Αρχές, ενώ η εφαρμογή τους, η οποία άρχισε από τις αρχές του 2018, παρακολουθείται από τη Συμβουλευτική Αρχή.

Τέτοιες ενέργειες περιλαμβάνουν τα εξής: 

-Έκδοση οδηγιών προς τις τράπεζες, για συγκεκριμένα θέματα, με σκοπό την ενίσχυση των προληπτικών μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως η εξάρτηση από τρίτα μέρη και οι κίνδυνοι που προέρχονται από το εξωτερικό. 

-Ενίσχυση των προληπτικών μέτρων στον τομέα των διοικητικών υπηρεσιών, με την αναβάθμιση των εσωτερικών ελέγχων των υπόχρεων οντοτήτων, καθώς της συχνότητας των αξιολογήσεων από τις εποπτικές αρχές. 

-Ενίσχυση της δομής, κατάρτισης και δυνατότητας των ανακριτικών, εισαγγελικών και δικαστικών αρχών, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της δίωξης αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και η δήμευση των παράνομων εσόδων τους. 

-Περαιτέρω ενίσχυση των πόρων των αρμόδιων εποπτικών αρχών και της ΜΟΚΑΣ. 

-Ανάπτυξη διαδικασιών συλλογής δεδομένων και στατιστικών για να εντοπίζονται οι απειλές και οι αδυναμίες του συστήματος, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η στενότερη παρακολούθηση και η κατανομή των πόρων. 

-Παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε εποπτευόμενους, όπως αναφορικά με την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

Η Κυβέρνηση, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές η Αστυνομία και η ΜΟΚΑΣ, παραμένουν δεσμευμένοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ελαχιστοποίηση των απειλών και κινδύνων για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο σύστημα της Κύπρου. Η ΕΑΚ παρέχει ένα πολύ ολοκληρωμένο και χρήσιμο εργαλείο που θα υποβοηθήσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται.