You are here

Δεμένα τα χέρια ΟΧΣ για διαχείριση ΜΕΔ

05/12/2022 10:30

Με δεμένα χέρια παραμένει ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ), όσον αφορά τη διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου του, το οποίο αποτελείται σχεδόν σε ποσοστό 50% από μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ).

Σύμφωνα με στοιχεία από τον προϋπολογισμό του ΟΧΣ που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή, τα ΜΕΔ ανέρχονται στα €276,3 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2022 και αντιπροσωπεύουν το 44,17% του δανειακού χαρτοφυλακίου του.

Σημειώνεται ότι το ύψος των ΜΕΔ του Οργανισμού παραμένει στάσιμο τα τελευταία χρόνια, παρά τη γενικότερη μείωσή τους, καθώς τόσο το ακέφαλο της διοίκησης και του διοικητικού συμβουλίου, όσο και η καθυστέρηση που παρατηρείται για ανακοίνωση και υλοποίηση Σχεδίων, επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του ΟΧΣ καθώς τα πλείστα δάνειά του αφορούν πρώτη κατοικία.

Συγκεκριμένα, κενές παραμένουν η θέση του Γενικού Διευθυντή του οργανισμού από τον Οκτώβριο του 2021 και του προέδρου και μελών του ΔΣ του ΟΧΣ, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις, όπως η υλοποίηση του διαγωνισμού για διαχείριση των ΜΕΔ.

Με βάση τον προϋπολογισμό του Οργανισμού που προωθήθηκε στη Βουλή, η διαχείριση των ΜΕΔ δεν έχει προχωρήσει, καθώς σχετικός διαγωνισμός που προκηρύχθηκε για διαχειριστές των δανείων σε καθυστέρηση, δεν κατακυρώθηκε λόγω αδυναμίας του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού να συνέλθει.

Τροχοπέδη για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και τη μείωση των ΜΕΔ του Οργανισμού, αποτελεί και η μη αδειοδότηση των Διαχειριστών Πιστωτικών Διευκολύνσεων από την Κεντρική Τράπεζα, με βάση και την τροποποίηση του «περί αγοραπωλησιών πιστωτικών διευκολύνσεων Νόμου που θεσπίστηκε στις 27 Ιουλίου 2022.

Όπως αναφέρεται, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022 δεν έλαβε καμία ενημέρωση από τους προσφοροδότες, όσον αφορά τις ενέργειες τους για αδειοδότηση, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός, να μην έχει συμπεριλάβει οποιαδήποτε ποσό διαχείρισης των ΜΕΔ µέσω του συγκεκριμένου διαγωνισμού, υιοθετώντας ένα πιο συντηρητικό σενάριο.

Σχέδια και ρυθμίσεις για ΜΕΔ

Τα ΜΕΔ του ΟΧΣ παραμένουν σταθερά, µε ασήμαντες μεταβολές από έτος σε έτος, ενώ οι ρυθμίσεις κατά τα προηγούμενα έτη είχαν παγιοποιηθεί λόγω του σχεδίου Εστία, το οποίο και στόχευε την αντιμετώπιση όσων είχαν ως εξασφάλιση την πρώτη κατοικία.

Σε εξέλιξη είναι επίσης και το σχέδιο Οικία, που αποσκοπεί την υποβοήθηση πρωτοφειλετών δανείων που έχουν συνάψει δάνεια µε κυβερνητικά κεφάλαια ή και δάνεια µε κεφάλαια του ΟΧΣ για ανέγερση κατοικίας σε οικόπεδα που παραχώρησε το κράτος σε δικαιούχους.

Επιλέξιμα 855 δάνεια για Οικία

Τα επιλέξιμα δάνεια του σχεδίου ανέρχονται σε 855, συνολικής αξίας €106,4 εκατ. (υπόλοιπα µε ημερομηνία αναφοράς 30 Ιουνίου 2021) και έχουν ληφθεί αιτήσεις μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 για 594 δάνεια, συνολικής αξίας €70,9 εκατ.

Το Σχέδιο παρουσίασε ποσοστό υλοποίησης 66,65% συνολικής αξίας €70,9 εκατ., σε σύγκριση µε €70,5 εκατ. που έχουν συμπεριληφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2022.

Σύμφωνα µε τα αποτελέσματα µε ημερομηνία αναφοράς 4 Νοεμβρίου 2022, από τις συνολικές αιτήσεις αξίας €80,3 εκατ. εκκρεμούν αιτήσεις για αξιολόγηση της επιλεξιµότητας αξίας €11,2 εκατ. (ποσοστό 13,93%), ενώ αιτήματα αξίας €13,6 εκατ. έχουν αξιολογηθεί ως µη επιλέξιμα (ποσοστό 16,96%).

Από τα συνολικά επιλέξιμα αιτήματα αξίας €55,5 εκατ. εκκρεμεί η δήλωση διευθέτησης των πελατών για δάνεια αξίας €20,1 εκατ. και από τα συνολικά αιτήματα ρύθμισης αξίας €32,4 εκατ. εκκρεμεί η αξιολόγηση βιωσιμότητας για αιτήματα συνολικής αξίας €13,5 εκατ., ενώ αιτήματα αξίας €8,9 εκατ. έχουν αξιολογηθεί ως µη βιώσιμά.

Φρένο στο σχέδιο ΚΦΙΚΒ

Όσον αφορά το σχέδιο διαχείρισης τερματισμένων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμής Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός δεν έχει προχωρήσει λόγω αδυναμίας του ΔΣ του Οργανισμού να συνέλθει.

Σημειώνεται ότι για τη διαχείριση των ΜΕΔ για τα επόμενα έτη, έχουν διαχωριστεί σε 5 κυρίως κατηγορίες και συγκεκριμένα τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τον ΟΧΣ µε εγγύηση του ΚΦΙΚΒ, δάνεια που εμπίπτουν στο σχέδιο Εστία, δάνεια που αναμένεται να ρυθμιστούν στο πλαίσιο του σχεδίου Ηρακλής, δάνεια που εμπίπτουν στο σχέδιο Οικίας, δάνεια τα οποία ενδεχομένως εμπίπτουν στο σχέδιο Ενοίκιο έναντι δόσης και δάνεια τα οποία αναμένεται να αποξενωθούν από τον ισολογισμό του Οργανισμού.

Διαχείριση ΜΕΔ

Για δάνεια τα οποία εμπίπτουν στο σχέδιο ΚΦΙΚΒ, έχουν χρησιμοποιηθεί τα αποτελέσματα του σχεδίου σύμφωνα µε τα αποτελέσματα στις 31 Οκτωβρίου 2022.

Όσα δάνεια προβλέπονται ως µη βιώσιμα, γίνεται η παραδοχή ότι θα ζητηθεί από τον ΚΦΙΚΒ η αποπληρωμή τους µέσω της εγγύησης.

Σε σχέση µε τα δάνεια τα οποία δεν είναι επιλέξιµα, γίνεται η παραδοχή ότι θα γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες εντός της τριετίας έτσι ώστε τα δάνεια να αποπληρωθούν µέσω της εγγύησης του ΚΦΙΚΒ ως ορίζεται στη μεταξύ τους συμφωνία.

Σε σχέση µε την υλοποίηση του σχεδίου Εστία, υπογραμμίζεται ότι έχουν συμπεριληφθεί τα αποτελέσματα του σχεδίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022.

Επιλέξιμα δάνεια €37,5 εκατ. για σχέδιο Ηρακλής

Για το σχέδιο Ηρακλής έχει προταθεί η τροποποίηση του και παράτασή του αποκλειστικά για λύση αποπληρωμής. Στο πλάνο επίλυσης των ΜΕΔ, έχουν συμπεριληφθεί τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου σχεδίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022, και έχουν προϋπολογιστεί ότι ένα ποσοστό του επιλέξιμου χαρτοφυλακίου θα επιλέξει την οριστική αποπληρωμή του δανείου τους.

Σημειώνεται, ότι τα δυνητικά επιλέξιμα δάνεια ανέρχονται σε €37,5 εκατ.

Στο σχέδιο Οικία έχουν ληφθεί υπόψη τα αποτελέσματα του Σχεδίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022 και έχουν εφαρμοστεί τα ποσοστά στα αιτήματα αξίας €77 εκατ., τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως ΜΕΔ στις 30 Ιουνίου 2022.

Αναφορικά με το σχέδιο Ενοίκιο αντί Δόση αναφέρεται ότι με βάση τις προκαταρκτικές πρόνοιες του, θα τύχει χειρισμού µέσω της ΚΕΔΙΠΕΣ και θα εμπίπτουν δάνεια τα οποία δεν έχουν ρυθμιστεί µέσω άλλων κυβερνητικών σχεδίων κι αφορούσαν ρύθμιση ληξιπρόθεσμων δανείων µε εξασφάλιση την κύρια κατοικία.

Πώληση ΜΕΔ από ΟΧΣ

Αναφέρεται περαιτέρω ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, έχει προωθηθεί νομοσχέδιο µε τίτλο «Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου σκοπό έχει να παρασχεθεί στον Οργανισμό πέραν από τη δυνατότητα αγοράς χαρτοφυλάκιο δανείων, η δυνατότητα πώλησης µη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η υλοποίηση της σχετικής τροποποίησης του νόμου έχει ενσωματωθεί στην τριετία 2023-2025, ενώ αναφορικά με τα νέα ΜΕΔ που έχουν συμπεριληφθεί, επισημαίνεται ότι ανέρχονται σε €3,5 εκατ. ανά έτος.

Στα €5,7 εκατ. τα νέα ΜΕΔ

Σημειώνεται περαιτέρω ότι σύμφωνα µε τα δεδομένα του Οργανισμού, το ποσοστό των δανείων που έχουν χορηγηθεί από το 2016 μέχρι σήμερα και έχουν χαρακτηριστεί ως ΜΕΔ ανέρχεται σε 3,29% συνολικής αξίας €5,7 εκατ.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό δηλώνεται ότι το χαρτοφυλάκιο των δανείων και χορηγήσεων σε πελάτες παραμένει σταθερό χωρίς σημαντικές μεταβολές για το έτος 2023, ενώ στα έτη 2024-2025, αναμένεται μείωση του χαρτοφυλακίου, καθώς έχει ενσωματωθεί η στρατηγική απόφαση του ΟΧΣ για διαχείριση των ΜΕΔ, η οποία θα προκύψει από την αποξένωση δανείων από τον ισολογισμό του µε στόχο τη βελτίωση των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και αύξηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του ΟΧΣ για το 2023 είναι πλεονασματικός κατά €1,7 εκατ. και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, με τα έσοδα και τις δαπάνες να ανέρχονται στα €19,5 εκατ. και €17,8 εκατ., αντίστοιχα.

Τα έσοδα το 2023 ανέρχονται στα €19,5 εκατ. και είναι μειωμένα κατά €0,7 εκατ. ή σε ποσοστό κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι δαπάνες το 2023 ανέρχονται στα €17,8 εκατ. και είναι μειωμένες κατά €0,3 εκατ. ή σε ποσοστό κατά 1,7%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

Της Ελένης Χαραλάμπους