You are here

Επιστρέφει νομοσχέδιο που επηρεάζει εκκαθάριση Λαϊκής και FBME

18/09/2020 07:24

Στο μικροσκόπιο της επιτροπής οικονομικών επιστρέφει εναρμονιστικό νομοσχέδιο το οποίο εισάγει νέες ρυθμίσεις για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και ενδέχεται να επηρεάσει τις διαδικασίες εξυγίανσης της Λαϊκής Τράπεζας και της FBME.

Το γεγονός είχε προκαλέσει επιφυλάξεις εκ μέρους των μελών της επιτροπής, στο πλαίσιο προηγούμενων συζητήσεων του νομοσχεδίου που έχει ήδη τεθεί ενώπιον της ολομέλειας με την ψήφιση του να αναβάλλεται.

Συγκεκριμένα, μέλη της επιτροπής είχαν εκφράσει επιφυλάξεις ως προς τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούν ανανέωση της θητείας του ειδικού διαχειριστή και ζήτησαν ενημέρωση κατά πόσο οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επηρεάζουν προϋπάρχουσες έννομες καταστάσεις.

Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, από τη στιγμή που οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ισχύσουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, επηρεάζονται προϋπάρχουσες έννομες καταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του.

Προϋπάρχουσες έννομες καταστάσεις που ενδεχομένως να επηρεαστούν και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου αποτελούν οι υφιστάμενες διαδικασίες εξυγίανσης της Λαϊκής Τράπεζας και της FBME, για τις οποίες τα μέτρα εξυγίανσης έχουν ανασταλεί.

Αναφορικά με την πρώτη περίπτωση πιστωτικού ιδρύματος, όπως σημειώνεται στη σχετική έκθεση της επιτροπής, έχει υποβληθεί αίτηση στο δικαστήριο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για έκδοση διατάγματος εκκαθάρισης, ενώ σε σχέση με τη δεύτερη περίπτωση η αρχή εξυγίανσης έχει αποστείλει εισήγηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για ανάκληση της τραπεζικής άδειας.  Σε περίπτωση που αυτή εγκριθεί, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα προχωρήσει στην υποβολή αίτησης στο δικαστήριο για έκδοση διατάγματος εκκαθάρισης.

Η αρχή εξυγίανσης θα προχωρήσει σε τερματισμό των μέτρων εξυγίανσης αμέσως μετά την έκδοση δικαστικών διαταγμάτων εκκαθάρισης.

Ο ειδικός διαχειριστής στα δύο πιστωτικά ιδρύματα παραμένει στη θέση του για σκοπούς επίβλεψης της διαδικασίας εκκαθάρισης.

Κατόπιν επιφυλάξεων των μελών της επιτροπής, το υπουργείο οικονομικών κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στην αρχή εξυγίανσης να ζητά από το δικαστήριο να αναστείλει την έκδοση απόφασης, μόνο σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των εργαλείων και των εξουσιών εξυγίανσης.

Περαιτέρω, το νομοσχέδιο αναθεωρήθηκε ώστε να αντικατασταθεί πρόνοια για υποχρέωση του δικαστηρίου να ανταποκριθεί σε αίτημα για αναβολή, ώστε το δικαστήριο να επιλαμβάνεται του αιτήματος χωρίς καθυστέρηση. 

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου, ώστε μεταξύ άλλων, να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή οδηγία για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εναρμονίζεται η ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με την αντιμετώπιση εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης ομίλου και ιδιαίτερα όσον αφορά την ερμηνεία της περιόδου συμβιβασμού, την ανανέωση της θητείας του ειδικού διαχειριστή, τη χρήση της αποτίμησης που πραγματοποιείται για σκοπούς εξυγίανσης κατά την άσκηση του δικαιώματος αμφισβήτησης μέτρων εξυγίανσης και το δικαίωμα της αρχής εξυγίανσης να ζητά την αναστολή δικαστικών ενεργειών ή διαδικασιών στις οποίες είναι ή καθίσταται διάδικος το ίδρυμα υπό εξυγίανση.

Περαιτέρω, με το νομοσχέδιο εισάγονται ρυθμίσεις για αποτελεσματικότερη εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας σε σχέση με την αποσαφήνιση της δυνατότητας έκδοσης οδηγιών ή διαταγμάτων από την αρχή εξυγίανσης για σκοπούς καθορισμού της ακολουθίας απομείωσης ή μετατροπής υποχρεώσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τη διασφάλιση της πρόσβασης της αρχής εξυγίανσης σε στοιχεία και πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση και ενημέρωση σχεδίων εξυγίανσης, καθώς και την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης ιδρύματος,

Επίσης διαγράφεται επιφύλαξη για εφαρμογή διατάξεων του περί συνεργατικών εταιρειών νόμου κατά την εφαρμογή του μέτρου πώλησης εργασιών σε συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα και εισάγονται ρυθμίσεις για ορθότερη διατύπωση των διαδικαστικών υποχρεώσεων για τη λήψη μέτρων εξυγίανσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο οικονομικών οι Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε διαπιστώσει κενά στην εθνική νομοθεσία και τυχόν μη συμμόρφωση, θα έχει ως αποτέλεσμα την καταχώριση προσφυγής κατά της Δημοκρατίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Της Μαρίας Χαμπή