You are here

Τρέχει το Σχέδιο Οικία για δάνεια αξίας €165 εκατ.

05/12/2021 06:01

Απαντήσεις σχετικά με τα δύο Σχέδια προστασίας της πρώτης κατοικίας και άμβλυνσης του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων που υπάρχουν στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, δίνει το υπουργείο Οικονομικών.

Σε επιστολή του προς την κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, στο πλαίσι του προϋπολογισμού του 2021,  ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Παντελή αναφέρει ότι στα 1.850 ανέρχονται τα δάνεια, τα οποία είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του Σχέδιου Οικία, το οποίο θα τρέχει μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2022.

Το Σχέδιο που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Αυγούστου 2021, προορίζεται για υποβοήθηση πρωτοφειλετών δανείων που έχουν συνάψει δάνεια με κυβερνητικά κεφάλαια (Στεγαστικό Σχέδιο Δανειοδότησης Ζευγαριών με Χαμηλά Εισοδήματα), με υποθήκη την 1η τους κατοικία ή μέσω του Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδίου ή με συγχρηματοδοτούμενα κεφάλαια ή τα δάνεια αυτά έχουν χορηγηθεί από τραπεζικά ιδρύματα, υπό κάποιες ιδιαιτερότητες όπως ανέγερση κατοικίας σε Κυβερνητική Γη ή σε Τουρκοκυπριακή Γη ή σε περιοχή που βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία του βρετανικού κράτους και παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με απάντηση του υπουργείου Οικονομικών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, τα δάνεια αυτά ήταν συνολικής ακαθάριστης αξίας €165 εκατ. κατά τις 30 Νοεμβρίου 2020, ενώ οι δυνητικά επιλέξιμοι πρωτοφειλέτες για το σχέδιο θα ενημερωθούν από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ).

Το υπουργείο στην επιστολή του ενημερώνει την Βουλή ότι ο προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε €50,6 εκατ. και χωρίζεται σε €27,3 εκατ. που θα καταβληθούν στον ΟΧΣ και €23,2 εκατ. ως διαγραφή των δανείων εκ μέρους του κράτους, δεδομένου ότι αφορούν δάνεια με καθαρό κρατικό κεφάλαιο (€17,6 εκατ.) ή το μερίδιο του κράτους σε συγχρηματοδοτούμενα δάνεια με τον ΟΧΣ (€5,6 εκατ.).

Με το Σχέδιο θα δίδεται η ευχέρεια στους δικαιούχους πρωτοφειλέτες των δανείων αυτών μετά από την υποβολή αίτησης να προχωρήσουν σε διευθέτηση των υπολοίπων των δανείων τους, είτε με αναδιάρθρωση του εναπομείναντα Κεφαλαίου του δανείου στα πλαίσια εφικτής και βιώσιμης λύσης , είτε με πλήρη και άμεση αποπληρωμή του εναπομείναντα Κεφαλαίου.

Το εναπομείναν κεφάλαιο, είναι το εκδοθέν κεφάλαιο, με βάση την αρχική έγκριση πλέον οι χρεώσεις για ασφάλεια ζωής και πυρός, μείον οι αποπληρωμές του δανειολήπτη από ίδιους πόρους μέχρι την ημερομηνία ρύθμισης ή εξόφλησης με βάση το Σχέδιο αυτό.

Τα επιλέξιμα δάνεια για το σχέδιο Οικία

Επιλέξιμα για συμμετοχή στο Σχέδιο είναι τα δάνεια τα οποία η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις €350 χιλ., ή που το συνολικό ακαθάριστο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του αιτητή για τα έτη 2019 - 2020 δεν υπερβαίνει ανά έτος τις €50 χιλ. για ζεύγος με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο άτομο, τις €35 χιλ. για ζεύγος χωρίς εξαρτώμενα άτομα, και τις €20  χιλ. για μονήρη νοικοκυριά.

Σημειώνεται ότι τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας, δεν θα υπερβαίνει τις €250 χιλ.  

H περίοδος υποβολής της αίτησης για συμμετοχή άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και λήγει την 28η Φεβρουαρίου 2022, ενώ η επιλογή (αναδιάρθρωση δανείου ή αποπληρωμή του υπόλοιπου κεφαλαίου) θα πρέπει να υλοποιηθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης των δανειοληπτών.

Εγκρίθηκαν το 18% των αιτήσεων του Σχεδίου Εστία

Όσον αφορά το Σχέδιο Εστία, το υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει ότι υποβλήθηκαν συνολικά  6.393 αιτήσεις, εκ των οποίων το 30% παρέμεινε ημιτελές, παρά τις επανειλημμένες παρατάσεις που δόθηκαν, ενώ 1% των αιτήσεων αποσύρθηκε από τους αιτητές, δηλαδή υποβλήθηκαν 4.374 πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις ή το 69%.

Το υπουργείο Οικονομικών αποδίδει το υψηλό ποσοστό των μη πλήρως συμπληρωμένων αιτήσεων και την χαμηλότερη από την εκτιμώμενη συμμετοχή στο Σχέδιο Εστία πως οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απροθυμία ενός σημαντικού αριθμού δανειοληπτών να προβούν σε αποκάλυψη των εισοδηματικών και περιουσιακών τους στοιχείων.

Συγκεκριμένα από τις 4.374 πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής 802 αιτήσεις ή το 18%. Συνολικά το 62% των συμπληρωμένων αιτήσεων (2.697 αιτήσεις) έχουν απορριφθεί, ενώ 17% (ή 759 αιτήσεις) κατατάσσονται ως μη βιώσιμα δάνεια. Περίπου 2% των αιτήσεων βρίσκονται υπό αξιολόγηση και 1% αποσύρθηκαν (Διάγραμμα 2).

Βάσει εκτιμήσεων, οι  802 εγκεκριμένες αιτήσεις αντιστοιχούν σε ποσό μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου €200 εκατ. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους απορρίφθηκαν οι αιτήσεις είναι πως σημαντικός αριθμός αιτήσεων παρουσίαζαν ελλιπή στοιχεία ή παραστατικά (28% απορρίψεων) και συνεπώς παρέμειναν κι αυτές ημιτελείς (παρόλο που ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία δεν προσκομίστηκαν), σύμφωνα με την πληροφόρηση του υπουργείου.

Η υπέρβαση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων αποτελεί τον κυριότερο λόγο απόρριψης (32%), γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχει, τουλάχιστον εν μέρει, κάποια οικονομική δυνατότητα εξυπηρέτησης ή διακανονισμού των δανείων.

Η δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία είναι αυτή που σχετίζεται με την κύρια κατοικία (17%) όπως η απουσία εξακρίβωσης διαμονής στην κατοικία, περιπλοκότητες όπως χρήση της κατοικίας και για επαγγελματική στέγη, ή απουσία τίτλου ιδιοκτησίας / εναλλακτικού εγγράφου.  Ακόμη, για περίπου 3% των απορρίψεων η αξία της κύριας κατοικίας υπερέβαινε το κριτήριο των €350 χιλ.

Τέλος, σημαντικός αριθμός απορρίψεων (16%) αφορούσε δάνεια που δεν κρίθηκαν επιλέξιμα για ένταξη στο Σχέδιο π.χ. δεν αποτελούσαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά τις 30/9/2017, σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου.

Διευκρινίζεται ότι, για σκοπούς απλοποίησης της αξιολόγησης, για κάθε αίτηση ορίστηκε μόνο ένας λόγος απόρριψης. Σημειώνεται τέλος, ότι τα πιο πάνω συνιστούν τα αποτελέσματα του Σχεδίου στο βασικό στάδιο της αξιολόγησης και πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης ενστάσεων, ο αριθμός των οποίων είναι σημαντικός. 

Όπως αναφέρεται, ανακοίνωση με τα τελικά αποτελέσματα θα εκδοθεί με το πέρας της ολοκλήρωσης του σταδίου των ενστάσεων.

Της Ελένης Χαραλάμπους