You are here

Υπουργείο: «Αβάσιμος» ο μηδενισμός δανείων Τρ. Κύπρου και Ελληνικής

26/11/2018 17:22

Το υπουργείο οικονομικών θεωρεί αβάσιμη την εκτίμηση που παρέθεσε πριν μια βδομάδα η StockWatch ότι τα δάνεια που θα εντάξει η Τρ. Κύπρου και η Ελληνική στο σχέδιο Εστία, θα μηδενίζονταν σε περίπτωση που δεν υπήρχε το σχέδιο για πληρωμή των δόσεων από τους φορολογούμενους.

Χωρίς να απορρίπτει ευθέως τα περί κρυφού bail-out των δύο συστημικών τραπεζών μέσω του Εστία, το υπουργείο επαναλαμβάνει την αναγκαιότητα του Εστία για μείωση των ΜΕΔ στο σύστημα και για διασφάλιση της συνέχισης της δυναμικής ανάπτυξης της οικονομίας.

Το σχέδιο βρίσκεται στα χέρια της ΓΔ Ανταγωνισμού αλλά και της βουλής, που θα κληθεί μέσω της έγκρισης του προϋπολογισμού, να θεσπίσει πρόνοια ετήσιας δαπάνης €33 εκ. για 25 χρόνια για τους ασυνεπείς χρεώστες.

Αναλαμβάνοντας ρόλο που συνήθως ανήκει σε εποπτικές αρχές και αποφεύγοντας την κατά τράπεζα κατάτμηση των δεδομένων, το υπουργείο σπεύδει με τεχνοκρατικά επιχειρήματα να τονίσει ότι η κάλυψη των προβλέψεων του συνόλου των €3,4 δις με προβλέψεις φτάνει το 56% αντί 39% και 48% που καταγράφεται στο χαρτοφυλάκιο του συνόλου στεγαστικών δανείων της Τρ. Κύπρου και της Ελληνικής, αντίστοιχα.

Σπεύδοντας να προλάβει περαιτέρω αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες για κρατική στήριξη των τραπεζών – κάτι που ανέφερε εκτενώς ο αρμόδιος εγχώριος επίτροπος – το υπουργείο τονίζει σε διάφορα σημεία της εκτενούς ανακοίνωσης ότι το Εστία καταρτίστηκε με ενημέρωση της ΓΔ Ανταγωνισμού της Κομισιόν και με πλήρη διαφάνεια.

Τονίζει ότι είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός ότι τα δάνεια αυτά των συστημικών τραπεζών θα είχαν την τύχη του Συνεργατισμού, δηλαδή ότι θα μηδενίζονταν σε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου των εποπτών. Επομένως, απορρίπτει το συμπέρασμα ότι χωρίς το Εστία, οι τράπεζες θα χρειάζονταν νέα κεφάλαια, μετόχους και διευθυντές, κάτι που αποφεύγουν με στήριξη των φορολογουμένων. Το υπουργείο θεωρεί ότι οι περιπτώσεις της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και των δύο υφιστάμενων συστημικών τραπεζών είναι διαφορετικές λόγω ηλικίας των δανείων (χωρίς να παρατίθενται τα συγκεκριμένα στοιχεία) και λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου για εκποιήσεις (για τις συνέπειες του οποίου δεν υπάρχουν ακόμα επίσημα δεδομένα).

Χωρίς το Εστία, καταλήγει το υπουργείο, «μοναδική διέξοδο των τραπεζών θα αποτελούν οι μαζικές εκποιήσεις των κύριων κατοικιών με ότι συνεπάγεται για την κοινωνία του τόπου».

Η πλήρης ανακοίνωση του Υπουργείο Οικονομικών για το δημοσίευμα της StockWatch:

Το Υπουργείο Οικονομικών σε συνέχεια άρθρου που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα Stockwatch στις 19 Νοεμβρίου 2018 με τίτλο «Κρυφό bail-out δύο τραπεζών με «δεδομένη» την ΕΕ», θέλει να πληροφορήσει τα ακόλουθα:

Η ανάλυση των στοιχείων για τα ΜΕΔ που εμπίπτουν στο Σχέδιο, συνολικά για τα τρία μεγαλύτερα ιδρύματα έχει ως εξής:

€‘εκ.

Σύνολο

Σύνολο ΜΕΔ που εμπίπτουν στο Σχέδιο (συμβατικά υπόλοιπα)

3.412

Μείον: Προβλέψεις

(1.904)

Καθαρή Λογιστική Αξία (NetBookValue)

1.508

% κάλυψης με προβλέψεις (επί του συμβατικού υπολοίπου)

56%

Ανοικτή αγοραία αξία (των δυνητικά ΕΚΚ*)

2.243

Ανοικτή αγοραία αξία (των λοιπών εξασφαλίσεων πέραν της ΕΚΚ*)

485

* ΕΚΚ: επιλέξιμη κύρια κατοικία ανοικτής αγοραίας αξίας μικρότερης των €350.000

 

 

Στο σύνολο των ΜΕΔ που εμπίπτουν στο Σχέδιο, ύψους €3.4 εκ., αντιστοιχούν προβλέψεις ύψους €1.9 εκ. ή 56% (στοιχείο που διαφέρει ουσιαστικά από το στοιχείο που δημοσιεύει η StockWatch) και ως εκ τούτου, η προώθηση του Σχεδίου δεν προϋποθέτει την αύξηση των προβλέψεων από τις τράπεζες. Πέραν της κάλυψης σε προβλέψεις όλα τα δάνεια που εμπίπτουν στο Σχέδιο έχουν ως εξασφάλιση την κύρια κατοικία του δανειολήπτη, ενώ για ένα ποσοστό της τάξης του 16% των επιλέξιμων δανείων η αξία των εξασφαλίσεων υπερκαλύπτει το οφειλόμενο ποσό.Το Υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι, στην περίπτωση της πρώην ΣΚΤ, ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) διατηρούσε τις επιφυλάξεις του για την αξία των εξασφαλίσεων των δανείων, κυρίως λόγω της αδυναμίας ρευστοποίησής τους, με βασικό επιχείρημα την έλλειψη αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου.

Σημειώνεται ότι με βάσει και τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κυβέρνηση προώθησε σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του νομικού πλαισίου σχετικά με τη διαχείριση των ΜΕΔ, οι οποίες εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Ιούλιο του 2018. Οι νέες ρυθμίσεις αφενός συνεχίζουν να παρέχουν προστασία στους ευάλωτους πολίτες ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Πρόσθετα σημειώνεται ότι, ο ΕΕΜ προχώρησε στο μηδενισμό της αξίας των εξασφαλίσεων για συγκεκριμένη κατηγορία δανείων και όχι για όλο το δανειακό χαρτοφυλάκιο της πρώην ΣΚΤ. Συγκεκριμένα προχώρησε στο μηδενισμό της αξίας των εξασφαλίσεων σε δάνεια με καθυστερήσεις πέραν των δέκα (10) ετών ή με υποθήκη την κύρια κατοικία και καθυστερήσεις πέραν των επτά (7) ετών.

Ως εκ των πιο πάνω, η εκτίμηση της StockWatch για μηδενισμό της αξίας των εξασφαλίσεων από τις εποπτικές αρχές, στα πλαίσια του επόμενου επιτόπιου ελέγχου για την Τράπεζα Κύπρου και τη Ελληνική Τράπεζα, κατ’ αναλογία της πρακτικής που ακολουθήθηκε από τον ΕΕΜ στην περίπτωση της πρώην ΣΚΤ, κρίνεται ως αβάσιμη.

Το Υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς επίσης με άλλους φορείς με στόχο την οριστικοποίηση του Σχεδίου και στα πλαίσια της πολιτικής διαφάνειας που ακολουθεί. Περαιτέρω το Σχέδιο έτυχε της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, παρουσιάστηκε ενώπιων της Βουλής των Αντιπροσώπων στα πλαίσια της έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού και κοινοποιήθηκε τόσο στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όσο και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου για σκοπούς πληροφόρησης των δανειοληπτών και του κοινού γενικότερα.

Η ΓΔΑ ως η αρμόδια αρχή για την αξιολόγηση των παραμέτρων του Σχεδίου, αναμένεται να τοποθετηθεί σύντομα κατά πόσο το εν λόγω σχέδιο συνιστά κρατική ενίσχυση ή όχι.

Το Υπουργείο κρίνει ότι οι πρόνοιες του Σχεδίου είναι προς την ορθή κατεύθυνση και αποτελούν ένα ουσιαστικό βήμα για τη μείωση των ΜΕΔ σε ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα. Πρόσθετα, έχουν εισαχθεί στο Σχέδιο πρόνοιες, με στόχο να διασφαλίζεται το περί δικαίου αίσθημα, να περιορίζεται ο ηθικός κίνδυνος και να αποφεύγεται η κατάχρησή του Σχεδίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές, όπως ο πλήρης αναδρομικός έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των υποψηφίων για ένταξη στο Σχέδιο.

Το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί το Σχέδιο αναγκαίο για τη στήριξη της οικονομίας και την εξεύρεση ουσιαστικής λύσης στο πρόβλημα των ΜΕΔ. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η κυπριακή οικονομία χωρίς τα βαρίδια των ΜΕΔ θα μπορέσει να αναπτυχθεί δυναμικά, να προσελκύσει επενδύσεις και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία γενικότερα. Σε αντίθετη περίπτωση μοναδική διέξοδο των τραπεζών θα αποτελούν οι μαζικές εκποιήσεις των κύριων κατοικιών με ότι συνεπάγεται για την κοινωνία του τόπου.