You are here

Εγγράφονται σωματεία και λειτουργούν ως επιχειρήσεις

25/05/2023 12:58

Για τη λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων και τη διενέργεια παράνομων δραστηριοτήτων, χρησιμοποιούνται ως κάλυψη αρκετά σωματεία, σύμφωνα με το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών Κώστα Κωνσταντίνου.

Μεταξύ άλλων ο κ. Κωνσταντίνου καταγγέλλει ότι σχολές, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες ως σωματεία και εισπράττουν χιλιάδες ευρώ, πως τα χρήματα αυτά καταλήγουν σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αντί να παραμένουν στα σωματεία.

Σε ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, η οποία εξέτασε σήμερα αυτεπάγγελτα, την εφαρμογή του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου και το ενδεχόμενο ανάγκης τροποποίησης της εν λόγω νομοθεσίας, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο ελέγχων που  διενεργεί το Υπουργείο Εσωτερικών έχουν ανακύψει διάφορα ζητήματα, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- Μεγάλος όγκος σωματείων, ιδρυμάτων και λεσχών, που ήταν εγγεγραμμένα με το παλαιό νομοθετικό καθεστώς, έχουν διαγραφεί από τα μητρώα λόγω μη επικαιροποίησης του καταστατικού τους και εκκρεμεί η διαδικασία διάλυσης και εκκαθάρισής τους.

-Αρκετά σωματεία, ιδρύματα και λέσχες, που είχαν εγγραφεί βάσει του προηγούμενου νομοθετικού καθεστώτος δεν δύνανται να συνεχίσουν με το ίδιο νομικό καθεστώς.

-Έχουν διαπιστωθεί αρκετά νομοθετικά κενά, καθώς και διάφορες προβληματικές ή/και αλληλοσυγκρουόμενες πρόνοιες στον υφιστάμενο Νόμο.

- Αρκετά σωματεία δηλώνουν δυσκολία να συμμορφωθούν με τις υποχρεωτικές πρόνοιες του Νόμου καθώς και με την υποχρέωση υποβολής πραγματικών δικαιούχων βάσει του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007.

-Από τους ελέγχους που διενεργεί το Υπουργείο Εσωτερικών έχουν προκύψει στοιχεία, ότι αρκετά σωματεία χρησιμοποιούνται ως κάλυψη για τη λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων ή/και για τη διενέργεια παράνομων δραστηριοτήτων.

Τροποποιούν το νόμο

Ο κ. Κωνσταντίνου αναφέρει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, καθώς επίσης και εξωτερικό νομικό σύμβουλο, βρίσκεται στο τελικό στάδιο υποβολής προς διαβούλευση τροποποιητικού νομοσχεδίου, δια του οποίου προσδοκάτε η επίλυση των πιο πάνω προβλημάτων.

Διαγραφές σχολών από σωματεία

Όσον αφορά τις αθλητικές σχολές, ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εσωτερικών ενημερώνει ότι σύμφωνα με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, πως μπορούν να εγγράφονται ως σωματεία.

Ενημερώνει επίσης ότι οι Έφοροι Σωματείων (Έπαρχοι), έχουν ήδη προχωρήσει σε διαγραφή από το μητρώο, κατ' επίκληση του άρθρου 51 του Νόμου, αριθμού ιδιωτικών σχολών.

Σημειώνει ότι προχώρησαν σε διαγραφές μετά από σχετικό έλεγχο που έγινε, όπου διαπιστώνεται να γίνονται εισπράξεις πολλών χιλιάδων ευρώ από σχολές, που ήταν εγγεγραμμένες ως σωματεία, με τα χρήματα να καταλήγουν σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αντί να παραμένουν στα υπό αναφορά σωματεία.

Ο κ. Κωνσταντίνου, διευκρινίζει πως κάτι τέτοιο παραβιάζει το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των Σωματείων, καθώς και την Κ.Δ.Π. 38/95, που προνοεί ότι ουδείς δικαιούται να λειτουργεί σχολή, χωρίς την κατοχή σχετικής άδειας, που εξασφαλίζει από τον ΚΟΑ, μετά από έλεγχο των εγκαταστάσεών και των εκπαιδευτών του.

Έχει διαπιστωθεί, ότι σχολές, που ασχολούνται κυρίως με τα αθλήματα των πολεμικών τεχνών, έχουν εγγραφεί ως σωματεία σε μεγάλους αριθμούς, σε βαθμό που υπάρχουν αθλήματα για τα οποία δεν υπάρχουν καθόλου εγγεγραμμένες σχολές στον ΚΟΑ

Φοροδιαφεύγουν σχολές

Τονίζει περαιτέρω ότι η ανωτέρω κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ανηλίκων να προπονούνται σε χώρους, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του ΚΟΑ, για τη λειτουργία σχολών και να εκπαιδεύονται από μη καταρτισμένα για τον σκοπό πρόσωπα.

Επιπλέον, δηλώνει ότι έχει διαφανεί, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ότι πρόσωπα τα οποία λειτουργούν αθλητικές σχολές υπό το μανδύα σωματείου, να μην εκπληρώνουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους ή/και να χρησιμοποιούν το σωματείο για φοροδιαφυγή.

Αναφέρει ακόμα ότι ήδη, για το θέμα των αθλητικών σχολών υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου (υπόθεση αρ. 11/2021 μεταξύ σωματείου Τάεκβοντο Power centre και Εφόρου Σωματείων Λεμεσού), με την οποία για αθλητικές σχολές, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες ή/και θα έπρεπε να είναι εγγεγραμμένες στον Κ.Ο.Α. και διέπονται από την Κ.Δ.Π. 38/1995, δεν εφαρμόζεται ο Νόμος, ως προνοείται στο Άρθρο 51 του Νόμου.

Γνωμάτευση Νομικής Υπηρεσίας

Σημειώνεται, ότι η σχετική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας καθοδηγούσε στην τροποποίηση του περί ΚΟΑ Νόμου, , κατόπιν όμως παράκλησης από τον ΚΟΑ και έκφρασης της αδυναμίας του να λειτουργήσει ως Έφορος των αθλητικών σωματείων, συμφωνήθηκε μεταξύ του ΚΟΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως η ευθύνη εγγραφής και λειτουργία των αθλητικών σωματείων παραμείνει στο Υπουργείο Εσωτερικών.

«Είναι σημαντικό να λεχθεί, ότι τροποποιήσεις που θα επιχειρούνται με τη νέα Νομοθεσία δεν έχουν σκοπό να καλύψουν την λειτουργία ιδιωτικών σχολών, κάτω από τον μανδύα του σωματείου, αφού αυτό αντίκειται στον πυρήνα του Νόμου, ο οποίος προνοεί την εγγραφή μη κερδοσκοπικών οντοτήτων», τονίζει ο κ. Κωνσταντίνου στην ενημέρωση της Βουλής.

Της Ελένης Χαραλάμπους