You are here

Έπονται νέες μάχες για το πλαίσιο εκποιήσεων

19/09/2021 06:02

Νέες μάχες για αλλαγές στο πλαίσιο εκποιήσεων αναμένεται να δοθούν στη Βουλή καθώς άρχισαν ήδη να επανέρχονται σχετικές προτάσεις νόμου που είχαν κατατεθεί και παλαιότερα ενώπιον της, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει η εξέτασή τους.

Το Κίνημα Οικολόγων επανακατέθεσε την Πέμπτη τρεις προτάσεις νόμου, που επιφέρουν τροποποιήσεις στο πλαίσιο εκποιήσεων και στο πλαίσιο αφερεγγυότητας.

Την πρόθεσή τους να επαναφέρουν προτάσεις νόμου για αλλαγές στο πλαίσιο εκποιήσεων και αποκατάσταση δικαιωμάτων των δανειοληπτών, εξέφρασαν το προηγούμενο διάστημα και άλλα κόμματα, ιδιαίτερα αφού σχετικές προτάσεις είχαν τεθεί σε αναμονή, ενόψει της αναστολής εκποιήσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας.

Στόχος της πρώτης εκ των τριών προτάσεων νόμου που κατέθεσε ο βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης, είναι η τροποποίηση του περί μεταβιβάσεων και υποθηκεύσεων νόμου, για προστασία των ιδιοκτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες αποπληρωμής των δανείων τους, λόγω της οικονομικής κρίσης, στις περιπτώσεις που η ακίνητη ιδιοκτησία είναι δεσμευμένη με σύμβαση υποθήκης ή είναι εγγεγραμμένη σε κτηματικό μητρώο.

Προστίθεται ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση, παρέχεται προστασία στους ιδιοκτήτες από τον κίνδυνο εκποίησης των ακινήτων τους για χρονική περίοδο δέκα χρόνων. Ειδικότερα προστατεύονται οι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης, δεδομένου ότι  πληρούν τα καθοριζόμενα κριτήρια.

Παράλληλα παρέχονται κίνητρα αποπληρωμής στους ιδιοκτήτες τέτοιων περιουσιών με απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε φόρου ή άλλης επιβάρυνσης.

Όπως σημειώνεται, τα πιστωτικά ιδρύματα θα είναι διασφαλισμένα καθώς η μη καταβολή δόσης δεν θεωρείται αδίκημα. Συνεπώς προστίθεται ότι θα δοθεί η δυνατότητά στους πιστωτές να εισπράξουν τις δόσεις των δανείων δικαστικά.

Ακύρωση αλλαγών του 2018

Η δεύτερη πρόταση νόμου για τροποποίηση του περί μεταβιβάσεων και υποθηκεύσεων νόμου, στοχεύει, όπως αναφέρεται, στην προστασία των καλώς νοούμενων συμφερόντων των ενυπόθηκων δανειοληπτών. Μεταξύ άλλων προτείνεται η επιμήκυνση της προθεσμίας εξόφλησης οφειλόμενων ποσών από 30 σε 90 ημέρες, από την ημερομηνία επίδοσης ειδοποίησης.

Επίσης προβλέπεται ο διορισμός δύο εκτιμητών από καθορισμένο κατάλογο που διατηρεί ο διευθυντής του Κτηματολογίου, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των εκθέσεων για το καθορισμό της αγοραίας αξίας ενυπόθηκων ακινήτων.

Προβλέπεται ακόμα, η υποχρέωση του ενυπόθηκου δανειστή να ενημερώνει πιθανούς αγοραστές για το ενυπόθηκο ακίνητο, αντί απλά να έχει την ευχέρεια να παρέχει πληροφόρηση αν το επιθυμεί.

Ακόμα, προνοείται η επέκταση από τρεις σε έξι μήνες, του χρονικού διαστήματος για το οποίο διατηρείται η τιμή πώλησης του ακινήτου στο 80% της αγοραίας τιμής του και η διατήρηση του 50% της αγοραίας αξίας ως επιφυλασσόμενης τιμής στο διηνεκές.

Η πρόταση νόμου προνοεί επίσης, την διαγραφή των προνοιών που αφορούν στην διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, καθώς και επιμήκυνση της περιόδου επίδοσης ειδοποίησης από 30 σε 90 μέρες στο ενυπόθηκο οφειλέτη για να έχει χρόνο να αντιδράσει.

Επιπρόσθετα, προνοεί τη διαγραφή των διατάξεων που απαιτούν συνυπολογισμό των τόκων και τυχόν δικαστικών εξόδων ως εξασφαλισμένων από την αρχική υποθήκη, πριν την διάσπαση σε διακριτές νέες υποθήκες.

Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου επαναφέρει ουσιαστικά το πλαίσιο εκποιήσεων, στην μορφή που είχε πριν τις αλλαγές που επήλθαν τον Ιούλιο του 2018 και την αυστηροποίηση του.

Αλλαγές και στο πλαίσιο αφερεγγυότητας

Όσον αφορά στην πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Αφερεγγυότητας νόμο, σκοπός σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, είναι η άρση των στρεβλώσεων του νόμου που δημιουργεί τεχνητά εμπόδια σε αφερέγγυα άτομα που θα μπορούσαν να εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής του βασικού νόμου.

Συγκεκριμένα όπως σημειώνεται, οι τροποποιήσεις που προτείνονται έχουν στόχο την άρση της ετεροβαρούς θέσης ισχύος που αποδίδεται στους πιστωτές από τον βασικό νόμο.

Της Ελένης Χαραλάμπους