You are here

Ψήφισαν αναστολή εκποιήσεων με αλλαγές στο πλαίσιο

12/07/2019 16:05

Αναστολή των εκποιήσεων για δάνεια που είναι δυνητικά επιλέξιμα για συμμετοχή στο σχέδιο Εστία αποφάσισε η ολομέλεια της βουλής, ψηφίζοντας παράλληλα την κοινή πρόταση νόμου ΔΗΚΟ, Οικολόγων, Συμμαχίας, Αλληλεγγύης, που προβλέπει αλλαγές στο πλαίσιο εκποιήσεων.

Προηγουμένως η πλειοψηφία της ολομέλειας απέρρψιε εισήγηση του προέδρου του σώματος Δημήτρη Συλλούρη για αναβολή της συζήτησης και των δύο προτάσεων νόμου. Οι δύο προτάσεις νόμου υπερψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, με τον ΔΗΣΥ να τις καταψηφίζει.

Σκοπός της πρότασης νόμου για αναστολή των εκποιήσεων που πέρασε με 25 ψήφους υπέρ και 17 εναντίον, είναι η προσωρινή αναστολή έναρξης ή και συνέχισης διαδικασιών εκποίησης ακινήτων που αποτελούν κύρια κατοικία για δανειολήπτες δυνητικά επιλέξιμους προς ένταξη στο σχέδιο «Εστία».

Το σχέδιο «Εστία» πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019 με την έναρξη υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους δανειολήπτες για στήριξη προς συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών, υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στο σχέδιο, αναφορικά με καθορισμένες πιστωτικές διευκολύνσεις συναφθείσες πριν από την 30ή Σεπτεμβρίου 2017, οι οποίες εξασφαλίζονται με εμπράγματες εξασφαλίσεις συνιστώσες κύρια κατοικία, αγοραίας αξίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι €350 χιλ.

Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της πρότασης, δεδομένου ότι υφίσταται αβεβαιότητα ως προς το ποιοι δανειολήπτες θα είναι τελικά επιλέξιμοι προς ένταξη στο εν λόγω σχέδιο.

Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι ουδεμία διαδικασία εκποίησης κύριας κατοικίας πρόκειται να αρχίσει ή και να συνεχιστεί στο διάστημα από την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου και μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2019 και μέχρι να διασαφηνιστεί ποιοι θα είναι οι επιλέξιμοι προς ένταξη σε αυτό αιτητές.

Σχετική τροποποίηση του ΔΗΚΟ που ενσωματώθηκε στο κείμενο, αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής, ουδεμία διαδικασία εκποίησης προς ικανοποίηση ενυπόθηκου δανειστή, αναφορικά με καθορισμένη πιστωτική διευκόλυνση εξασφαλισμένη με εμπράγματο βάρος επί ακινήτου συνιστώντος κύρια κατοικία, της οποίας ο οφειλέτης δυνητικά πληροί τα κριτήρια προς ένταξη στο σχέδιο Εστία, όπως αυτά καθορίζονται στο εν λόγω σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 26ης Ιουνίου 2019 δύναται να αρχίσει και κάθε τέτοια εν εξελίξει διαδικασία διακόπτεται.

Εφαρμογή διαφοροποιημένου πλαισίου εκποιήσεων μετά τον Οκτώβριο

Πέραν της προσωρινής αναστολής των εκποιήσεων, η βουλή με 34 ψήφους υπέρ και 16 εναντίον υπερψήφισε και την πρόταση νόμου των κομμάτων για αναθεώρηση της διαδικασίας εκποιήσεων.

Η πρόταση στοχεύει μεταξύ άλλων σε διασαφήνιση των λόγων τους οποίους βάσιμα μπορούν οι ενυπόθηκοι οφειλέτες να προβάλουν, ώστε να μην προχωρήσει επικείμενος πλειστηριασμός των ενυπόθηκων τους ακινήτων.

Προβλέπει την υποχρέωση των δικαστηρίων να προβαίνουν σε έλεγχο κατά πόσο οι τράπεζες προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες που προνοούνται από τη σχετική οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την αναδιάρθρωση χορηγήσεων και κατά πόσο η δυνατότητα προώθησης της διαδικασίας εκποίησης τυγχάνει εκμετάλλευσης και κατάχρησης εκ μέρους των τραπεζών.

Επίσης, επεκτείνει την προθεσμία εξόφλησης οφειλόμενων ποσών από τριάντα σε σαράντα πέντε μέρες από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης εξόφλησης, προβλέπει το διορισμό δύο εκτιμητών για τη διενέργεια ανεξάρτητων εκτιμήσεων του ενυπόθηκου ακινήτου μέσω προκαθορισμένου καταλόγου που τηρεί ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των εκθέσεών τους σε σχέση με τον καθορισμό της αγοραίας αξίας του ακινήτου ενώ προνοεί και την υποχρεωτική ενημέρωση από τον ενυπόθηκο δανειστή των ενδιαφερόμενων αγοραστών για το ενυπόθηκο ακίνητο.

Επιπρόσθετα, επεκτείνει τη χρονική περίοδο κατά την οποία καθορίζεται επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης όχι μικρότερη του ογδόντα τοις εκατόν (80%) της αγοραίας αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου από τρεις σε έξι μήνες, μετά δε την παρέλευση των έξι μηνών η επιφυλασσόμενη τιμή να καθορίζεται σε ποσοστό όχι μικρότερο του πενήντα τοις εκατόν  (50%) της αγοραίας αξίας, καθώς και την περίοδο εντός της οποίας επιδίδεται και δημοσιεύεται η ειδοποίηση για τον πλειστηριασμό ενυπόθηκου ακινήτου από τριάντα σε σαράντα πέντε μέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία πλειστηριασμού, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος στον ενυπόθηκο δανειολήπτη για εξασφάλιση πώλησης στην επιφυλασσόμενη τιμή.

Υπενθυμίζεται ότι εμπλεκόμενα μέρη είχαν εκφράσει σφοδρές αντιδράσεις σε σχέση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επισημαίνοντας τους κινδύνους που θα προκύψουν από τυχόν αλλαγές που θα αποδυναμώσουν το πλαίσιο εκποιήσεων.

Παράλληλα, τόσο το υπουργείο οικονομικών και η Κεντρική Τράπεζα, όσο και ο σύνδεσμος τραπεζών, προειδοποίησαν για επιπτώσεις που εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την οικονομία ευρύτερα.

Καθόρισε το αποτέλεσμα η στάση ΔΗΣΥ

Την έκβαση του αποτελέσματος σε σχέση με τις δύο προτάσεις, φαίνεται να επηρέασε η στάση που αποφάσισε να τηρήσει ο ΔΗΣΥ σε σχέση με την αναβολή της συζήτησης τους.

Αν και αναμενόταν αναβολή της συζήτησης, ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου είπε ότι το κόμμα του τάσσεται υπέρ της συζήτησης και των δύο θεμάτων σημειώνοντας ωστόσο, ότι ο ΔΗΣΥ καταψηφίζει και τις δύο προτάσεις ώστε όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Προειδοποίησε μάλιστα, ότι οι προτάσεις θα οδηγήσουν σε νέα καταστροφή το χρηματοπιστωτικό σύστημα και πρόσθεσε ότι θα οδηγήσουν την οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε νέες περιπέτειες. 

Η τοποθέτησή του φαίνεται οδήγησε σε αλλαγή στάσης το ΔΗΚΟ που ενώ προτίθετο να ψηφίσει υπέρ της αναβολής της συζήτησης της κοινής πρότασης των τεσσάρων κομμάτων, καταψήφισε την αναβολή με αποτέλεσμα να προχωρήσει η ψήφιση της πρότασης.

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ ο βουλευτής Στέφανος Στεφάνου επέκρινε την κυβέρνηση που ενώ είπε ότι θα έφερνε μέτρα για να προστατεύσει τους μη βιώσιμους δανειολήπτες, να επιβραβεύσει τους συνεπείς δανειολήπτες και να αντιμετωπίσει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές δεν το έπραξε. Ο βουλευτής Γιώργος Λουκαΐδης δήλωσε ότι το ΑΚΕΛ ψηφίζει υπέρ των προτάσεων νόμου για να προστατεθούν οι δανειολήπτες.

Ο πρόεδρος της επιτροπής οικονομικών, βουλευτής του ΔΗΚΟ Άγγελος Βότσης τάχθηκε αρχικά υπέρ την αναβολής της συζήτησης μέχρι να γίνουν περαιτέρω προσπάθειες για βελτίωση του πλαισίου με τους θεσμούς του κράτους. Σημείωσε ωστόσο, ότι το κόμμα υποστηρίζει τις προτάσεις για να ληφθεί υπόψη από τα δικαστήρια μέχρι στιγμής επιλέγουν να τοποθετούνται λαμβάνοντας υπόψη την φερεγγυότητα των τραπεζών, ο κώδικας αναδιαρθρώσεων της Κεντρικής Τράπεζας.

Ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος είπε ότι ο ίδιος υποστήριξε να μην πάνε οι προτάσεις στην ολομέλεια εφόσον δεν είχε ολοκληρωθεί η συζήτηση στην επιτροπή οικονομικών, εισήγηση που δεν βρήκε στήριξη όπως είπε. Σημείωσε ότι εάν δεν αναβληθεί η συζήτηση της πρότασης που συνυπογράφει το ΔΗΚΟ, τότε το κόμμα θα την ψηφίσει.

Μετά την τοποθέτηση Νεοφύτου, ο κ. Βότσης σημείωσε έχει λυθεί ένας προβληματισμός του. Σημείωσε ότι αφού ο κ. Νεοφύτου έκρινε ότι δεν χρειάζεται η αναβολή που υποστήριξε το ΔΗΚΟ, θα πει πως όλα όσα ακούστηκαν τον τελευταίο καιρό για καταστροφή της οικονομίας ήταν κινδυνολογίες.  Σχολιάζοντας εκτίμηση που ακούστηκε κατά τη συζήτηση ότι την πρόταση θα αναπέμψει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας , είπε «ας πάρει την ευθύνη να το αναπέμψει ο πρόεδρος».

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος υποστήριξε την πρότασή του αναφέροντας ότι τον τελευταίο καιρό παρατηρούνται φαινόμενα αυξημένων εκβιαστικών εκποιήσεων από τις τράπεζες.

Εκ μέρους της Αλληλεγγύης, ο βουλευτής Μιχάλης Γιωργάλλας είπε ότι οι ανεξέλεγκτες εκποιήσεις το μόνο που καταφέρνουν είναι να δημιουργούν φαινόμενα και να ανοίγουν ορέξεις και ότι βρισκόμαστε ενώπιον αυτών των κινδύνων.

Ο πρόεδρος των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης είπε ότι η κοινή πρόταση των τεσσάρων κομμάτων είναι καλά μελετημένη, συζητήθηκε με θεσμούς και έχει να κάνει με τον να εμπεδώσει ότι στόχος είναι οι δίκαιες και βιώσιμες αναδιαρθρωσεις, αφού οι τράπεζες δεν προχωρούν σε εφαρμογή του κώδικα της ΚΤ.

Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου ανέφερε ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε να εξετάσει προτάσεις που το κόμμα κατέθεσε για τους καλοπληρωτές και ότι η κυβέρνηση και η βουλή έχει προστατεύσει μέχρι τώρα μόνο τα τραπεζικά ιδρύματα.

Η ανεξάρτητη βουλευτής Άννα Θεολόγου τάχθηκε υπέρ της ψήφισης των νομοθεσιών, σημειώνοντας ότι πολλές τράπεζες έχουν πωλήσει ΜΕΔ σε τρίτους, επενδυτές και ταμεία.

Της Μαρίας Χαμπή