You are here

Το νέο τοπίο που δημιούργησε η πανδημία και οι προτεραιότητες της ΕΚΚ

16/01/2021

Οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας στην οικονομία είναι ευδιάκριτες σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και σε όλους τομείς της οικονομίας. Ως αποτέλεσμα, αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, ακόμα και επιβίωσης.

Η δυσκολία των επιχειρήσεων να καλύψουν τα πιστωτικά κριτήρια, δυσχεραίνουν ολοένα και περισσότερο τις προσπάθειες για διατήρηση της ρευστότητας και διασφάλιση των θέσεων εργασίας, με την άντληση κεφαλαίων να προβάλλει πιο αναγκαία από ποτέ.

Σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, κύριο μέλημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (EKK) είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του χρηματοοικονομικού συστήματος, ώστε να είναι σε θέση να στηρίξει την οικονομία.

Ως ΕΚΚ έχουμε αναπτύξει μια βιομηχανία εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων που έχει στο επίκεντρό της τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας με εναλλακτικούς τρόπους, οι οποίοι ρυθμίζονται από ένα νομοθετικό πλαίσιο που βασίζεται στα υψηλότερα πρότυπα συμμόρφωσης.

Η ικανότητα της πραγματικής οικονομίας να αντλήσει κεφάλαια από τις χρηματοοικονομικές αγορές και να τα διοχετεύσει κατά τρόπο ισορροπημένο, είναι μείζονος σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη. Μέσα από την ενεργοποίηση και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των φορέων χρηματοδότησης που δεν είναι τραπεζικά ιδρύματα, τα διαθέσιμα κεφάλαια θα διοχετευτούν σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

Νέα κατηγορία επαγγελματιών

Δεδομένης της σημασίας των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης για τη στήριξη της οικονομίας, η ΕΚΚ εξέδωσε δύο νέες Οδηγίες για τη σύσταση και λειτουργία των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) που μπορούν να διαχειρίζονται Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων δεν υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/61/ΕΕ, γνωστών και ως Mini-Managers.

Η νέα κατηγορία επαγγελματιών στον τομέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων θα διαχειρίζεται αποκλειστικά επενδυτικά ταμεία τα οποία αποτελούν έναν εναλλακτικό ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης, πέραν από τις τράπεζες. Συγκεκριμένα, τα επενδυτικά ταμεία υπό τη διαχείριση των συγκεκριμένων διαχειριστών θα χρηματοδοτούν, μεταξύ άλλων, τις εργασίες υφιστάμενων εταιρειών, νεοσύστατων εταιριών ή εταιρειών που βρίσκονται σε στάδιο επέκτασης.

Η χρηματοδότηση των υφιστάμενων  επιχειρήσεων οι οποίες έχουν πληγεί από την πανδημία είναι εξαιρετικά επείγουσα, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση θέσεων εργασίας και δύναται να αποτρέψει ενδεχόμενες κοινωνικές αναταραχές, ενώ ύψιστης σημασίας είναι και η χρηματοδότηση νεοσύστατων και αναπτυσσόμενων εταιρειών, κάτι το οποίο θα ενισχύσει την ανάπτυξη καινούριων επιχειρηματικών μοντέλων, προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία θα διαμορφωθούν ανάλογα με τη νέα πραγματικότητα που δημιούργησε η πανδημία.

Εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης

Επιπλέον, με στόχο την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στον χρηματοοικονομικό τομέα και τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών, η ΕΚΚ εξέδωσε Οδηγία σε σχέση με τη Συμμετοχική Χρηματοδότηση (Crowdfunding) που αφορά αποκλειστικά τη συμμετοχική χρηματοδότηση που βασίζεται στην έκδοση κινητών αξιών.

Η Συμμετοχική Χρηματοδότηση αποτελεί μια ουσιαστική εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή τραπεζική χρηματοδότηση, μέσω της οποίας νεοφυείς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το κοινό, μεταξύ άλλων με την έκδοση κινητών αξιών (συνήθως μετοχών ή χρεογράφων), ενώ οι επενδυτές έχουν ενεργό μερίδιο στο μέλλον των επιχειρήσεων.

Βάσει νομοθεσίας, το ποσό που μπορεί να αντλείται για κάθε εκστρατεία Crowdfunding ανέρχεται μέχρι €5 εκατ. για επενδύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, χωρίς να απαιτείται  κατάρτιση και έγκριση από την ΕΚΚ ενημερωτικού δελτίου. Επίσης οι ΜμΕ, οι οποίες έχουν κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑΚ έχουν την ευχέρεια να αντλήσουν κεφάλαια αξιοποιώντας την απλοποιημένη μορφή ενημερωτικού δελτίου που προβλέπεται στον νέο κανονισμό για το ενημερωτικό δελτίο.    

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν ήδη υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νέοι κανόνες οι οποίοι καθορίζουν το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης των εταιρειών που θα παρέχουν το νέο αυτό επενδυτικό προϊόν μέσω ηλεκτρονικών πλατφόρμων διασυνοριακά στην επικράτεια της ΕΕ.

Κατευθυντήρια αρχή οι βιώσιμες επενδύσεις

Μία ακόμη μεγάλη πρόκληση που έχει ενώπιόν της η ΕΚΚ σχετίζεται με το γεγονός ότι οι προτιμήσεις των επενδυτών μετατοπίζονται ολοένα και περισσότερο προς τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες, αλλά και παράγοντες χρηστής διακυβέρνησης.

Το μεταβαλλόμενο αυτό περιβάλλον έχει επιπτώσεις σε όλες τις ρυθμιστικές αρχές στην Ευρώπη, οι οποίες καλούνται να ανταποκριθούν σε αυτές τις νέες προκλήσεις και πρόσθετες ευθύνες σε σχέση με τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Ειδικότερα, ρόλος της ΕΚΚ είναι να συμβάλει επιτυχώς στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση, ώστε να μπορέσουμε εγκαίρως να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό και συμβατό σημείο αναφοράς για την ποιότητα των δεδομένων και την πράσινη σήμανση, κάτι το οποίο θα αποτελέσει κλειδί για τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών. Η ικανότητα κατανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη καλά μελετημένων επενδυτικών αποφάσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και την κοινωνική ισότητα – δύο βασικές αρχές που πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για όλους, ειδικά μετά το πέρας της πανδημίας.

Κομβικής σημασίας για την επάνοδο στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, είναι η κατανόηση ότι οι βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές και επενδυτικές αποφάσεις θα πρέπει να αποτελούν απ’ εδώ και πέρα κατευθυντήρια αρχή μας. Ως ΕΚΚ θα υποστηρίξουμε ενεργά τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν πράσινες χρηματοοικονομικές λύσεις, μέσω του κόμβου καινοτομίας μας.

Διασφάλιση αξιοπιστίας της αγοράς

Επιπρόσθετα, εντός του 2021 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την ανάπτυξη και λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Εμπιστευμάτων, το οποίο προβλέπει η 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία τροποποιείται με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 (5η Ευρωπαϊκή Οδηγία).

Η τήρηση πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους εμπιστευμάτων (express trusts) και άλλων ειδών νομικών διευθετήσεων με δομή ή λειτουργία παρεμφερή με τα εμπιστεύματα σε ένα Μητρώο, θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της διαφάνειας.

Ιεραρχώντας τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου της κεφαλαιαγοράς ψηλά στις προτεραιότητές μας, με γνώμονα πάντα την προστασία του επενδυτικού κοινού, προτείναμε επίσης τροπολογία για ενίσχυση της εφαρμογής της ρυθμιστικής τεχνολογίας από τις εποπτευόμενες οντότητες για λόγους βελτίωσης της άσκησης δέουσας επιμέλειας πελατών (Customer Due Diligence), κάτι το οποίο μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του Νόμου AML, ειδικά για πελάτες που ενδέχεται να μην έχουν φυσική παρουσία κοντά στην Υπόχρεη Οντότητα με την οποία συνεργάζονται.

Η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου καθώς και η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της ΕΚΚ παραμένουν στο επίκεντρο της προσοχής μας, ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της αγοράς και κατ’ επέκταση την προστασία των επενδυτών. Η διασφάλιση της αξιοπιστίας της κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για την κυπριακή οικονομία, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η προσέλκυση επενδύσεων είναι κλειδί για την ανάκαμψη και την επιστροφή στην ανάπτυξη.

*Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς