You are here

Σε κομβικό σημείο ο τομέας των διοικητικών υπηρεσιών

05/02/2021

Αναμφίβολα, τις τελευταίες δεκαετίες, ο τομέας των διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας από τους στυλοβάτες της Κυπριακής οικονομίας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, διαφαίνεται ότι στην αγορά της Κύπρου δραστηριοποιούνται εκατοντάδες εταιρείες παροχής διοικητικών υπηρεσιών με σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας μέσω του κύκλου εργασιών τους, την προσφορά χιλιάδων εξειδικευμένων θέσεων εργασίας αλλά και την άμεση συνεισφορά φόρων και τελών στο Κράτος των εταιρειών που διαχειρίζονται.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα του τομέα, και με δεδομένο πλέον, στη βάση και των πρόσφατων προβλέψεων της Κεντρικής Τράπεζας, ότι η πανδημία που βιώνουμε θα έχει άμεσο οικονομικό αντίκτυπο σε όλους τους τομείς της οικονομίας, η στήριξη του συγκεκριμένου κλάδου σε ένα γενικότερο πλαίσιο αναδιαμόρφωσης της οικονομίας είναι απαραίτητη.

Κατ’ αρχήν η αποκατάσταση του οικονομικού κλίματος θα πρέπει να περιλαμβάνει αφενός την υιοθέτηση πρακτικών και πολιτικών που θα βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και την εικόνα της Κύπρου ως διεθνές κέντρο υπηρεσιών και αφετέρου τη διόρθωση και αφαίρεση των στοιχείων που επιφέρουν στρεβλώσεις στην αγορά. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συνθηκών μορφοποιήσεως ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τα οποία θα ενδυναμώσουν την θέση των παρόχων υπηρεσιών στην διεθνή αγορά.

Για να γίνει αυτό κατορθωτό είναι, κατά πρώτο λόγο, αναγκαία η απλούστευση του υφιστάμενου φορολογικού συστήματος και φορολογικών πρακτικών με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση της θέσης της Κύπρου στο διεθνές φορολογικό ανταγωνισμό. Ειδικότερα και χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι τα φορολογικά κίνητρα της Κύπρου έδωσαν σημαντική ώθηση στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας την τελευταία δεκαετία, έχει διαφανεί ότι οι διάφορες αλλαγές που επήλθαν στο όλο σύστημα από το 2013 και μετέπειτα, όπως για παράδειγμα, η εισαγωγή επιπρόσθετων επιβαρύνσεων, του εταιρικού τέλους αλλά και οι αυξημένες υποχρεώσεις φορολογικής συμμόρφωσης έχουν επιβαρύνει αρνητικά το συνολικό πλαίσιο.

Επομένως, και προκειμένου να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, καθίσταται απαραίτητη η απλοποίηση, επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση των πρακτικών του. Η αναθεώρηση της φορολογικής πολιτικής στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδιασμού με στόχο την αναβάθμιση της Κύπρου ως διεθνούς κέντρου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι κατά την άποψη μας απαραίτητη.

Παγκοσμίως, ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών καθοδηγείται πλέον από εξελίξεις που άπτονται κανονισμών συμμόρφωσης, διαφάνειας και δέουσας επιμέλειας. Η Κύπρος έκανε άλματα προς αυτή την κατεύθυνση την τελευταία επταετία, πρωτίστως με την καθοδήγηση των εποπτικών αρχών αλλά και με την συμβολή των επαγγελματικών συνδέσμων. Θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο στο οποίο η  περαιτέρω ανάπτυξη προϋποθέτει ένα ομοιόμορφο κανονιστικό πλαίσιο έτσι ώστε η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων να συνδράμει στην αναβάθμιση της εικόνας της Κύπρου και του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Αναγνωρίζουμε ότι το κυπριακό τραπεζικό σύστημα είναι ενδεχομένως ο βασικότερος πυλώνας στον οποίο χτίζεται ο τομέας μας. Συνεπώς, θέλουμε την Κεντρική Τράπεζα και τις εμπορικές τράπεζες αρωγούς στην προσπάθειά μας για να διασφαλιστεί η επιτυχία του τομέα και στις επόμενες δεκαετίες. Παρά τους κλονισμούς που δέχτηκε το σύστημα μετά το κούρεμα, είναι ξεκάθαρο ότι οι ξένοι επενδυτές έχουν εμπιστοσύνη στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Μέλημα μας πρέπει να είναι η διατήρηση του θετικού κλίματος αλλά και η ενίσχυση του με αναβαθμισμένες τραπεζικές πρακτικές οι οποίες θα προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε σύντομα χρονικά περιθώρια, στα πλαίσια πάντα των νενομισμένων κριτηρίων.

Επιπλέον η περαιτέρω εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς της οικονομίας αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και ειδικότερα στην επίσπευση των δράσεων για απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, τη δημιουργία ομοιόμορφων κανονιστικών πλαισίων, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη διευκόλυνση των επενδύσεων, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, όπως επίσης και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του νομικού και δικαστικού συστήματος.

Εν κατακλείδι τα προαναφερθέντα σημεία αποτελούν τις βασικές συνιστώσες ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την επανεκκίνηση της οικονομίας μετά το πέρας της πανδημίας. Ο τομέας των διοικητικών και κατ’ επέκταση των επαγγελματικών υπηρεσιών παρ’ όλες τις προκλήσεις είναι πολλά υποσχόμενος, με πολλαπλά οφέλη προς την οικονομία. Ταυτόχρονα ο δυναμική του φύση, επιβάλλει τη συνεχή προσαρμογή σε νέα οικονομικά δεδομένα όπως και την συνεχή διαβούλευση όλων των εμπλεκομένων. Σε αυτά τα πλαίσια, ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο τόσο τη διαμόρφωση ενός σταθερού διεθνούς επιχειρηματικού τομέα στην Κύπρο βασισμένο σε υψηλά επαγγελματικά πρότυπα, αλλά και την υποστήριξη των παροχών του κλάδου, δια μέσου πολλαπλών δράσεων προώθησης των δραστηριοτήτων τους και συμβολής σε νέες νομοθεσίες.

*Διευθυντής Cyprus Fiduciary Association.