You are here

Η ανάλυση δεδομένων ως εργαλείο επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων

09/06/2021

Αδιαμφισβήτητα οι επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί ότι πλέον λειτουργούν σε μια πολύπλοκη και πλούσια σε δεδομένα αγορά και ότι είναι επιτακτική η ανάγκη ανάλυσης των επιχειρησιακών δεδομένων, είτε εσωτερικών είτε εξωτερικών. Μη θέλοντας να μείνουν πίσω από τον ανταγωνισμό, οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους με τους οποίους μπορούν να ενσωματώσουν την ανάλυση δεδομένων στους οργανισμούς τους. Ο στόχος είναι να πετύχουν βελτιώσεις στις λειτουργίες και στους μηχανισμούς λήψεως αποφάσεων, καθώς επίσης και να προσφέρουν μία αναβαθμισμένη εμπειρία στους υπαλλήλους και στους πελάτες / εξυπηρετούμενους, πετυχαίνοντας καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα.

Παρά τις καλές προθέσεις, πολλές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν να ενσωματώσουν την ανάλυση δεδομένων στη λειτουργία τους έτσι ώστε να έχουν καλύτερα αποτελέσματα, λόγω του ότι συχνά η ενσωμάτωση της ανάλυσης δεδομένων στην επιχείρηση προσεγγίζεται από τη σκοπιά της υιοθέτησης κάποιας νέας τεχνολογίας. Το πρόσφατο Digital IQ Survey 2020 της PwC κατέδειξε ότι, ακόμα και μέσα στο γεμάτο προκλήσεις κλίμα του COVID-19, πολλές επιχειρήσεις συνέχισαν να επενδύουν στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και ανάλυσης δεδομένων, με σκοπό την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας και βιωσιμότητάς τους.  Οι επιχειρήσεις που ενσωμάτωσαν την ανάλυση δεδομένων στις λειτουργίες τους με επιτυχία είναι αυτές οι οποίες δεν προσέγγισαν το θέμα μόνο από την πλευρά της τεχνολογίας, των μαθηματικών ή των δεδομένων. Αντίθετα, το προσέγγισαν ως έναν πιο ολοκληρωμένο οργανωτικό, τεχνικό και συμπεριφορικό μετασχηματισμό, ο οποίος εστιάζει στην ενδυνάμωση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων μέσω της αυτοματοποίησης και πάντοτε με γνώμονα ένα ξεκάθαρο οικονομικό ή στρατηγικό στόχο.

Τα κοινά εμπόδια τα οποία πρέπει να υπερβούν οι επιχειρήσεις για να πετύχουν στην υιοθέτηση πρακτικών ανάλυσης δεδομένων είναι τα εξής:

  • Δομικά προβλήματα όπως η υποδομή παλαιού τύπου. Δηλαδή τα περίπλοκα περιβάλλοντα και συστήματα δεδομένων, η έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού και η περιορισμένη δυνατότητα κλιμάκωσης.
  • Οργανωτικές αδυναμίες όπως οι κατακερματισμένες ομάδες ανάλυσης, η περιορισμένη χρηματοδότηση και η ασαφής διακυβέρνηση και
  • Συμπεριφορικά ζητήματα όπως η κουλτούρα της εταιρείας, η έλλειψη διάθεσης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ομάδων και η εστίαση σε κυρίως βραχυπρόθεσμους στόχους.

Για να υπερβούν οι επιχειρήσεις αυτά τα εμπόδια και να ενσωματώσουν την ανάλυση δεδομένων επιτυχώς, είναι σημαντικό να ακολουθηθεί ένα σωστό πλαίσιο το οποίο εδράζεται σε έξι άξονες:

  • Ευθυγράμμιση της ανάλυσης δεδομένων με την επιχειρησιακή στρατηγική και προσεκτική επιλογή και ιεράρχηση των βασικών αναλύσεων και δεικτών αποδοτικότητας που δύναται να βοηθήσουν περισσότερο μία επιχείρηση
  • Πρόσβαση σε δεδομένα καλής ποιότητας και σωστή διαχείρισή τους
  • Επιλογή ανθεκτικών, επεκτάσιμων και ευέλικτων τεχνολογιών και υποδομών (π.χ. οι πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους ανοιχτού κώδικα που προσφέρουν ολοκληρωμένα οικοσυστήματα διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων)
  • Ανάπτυξη μιας σωστής διακυβέρνησης με γνώμονα την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, όπως και την προστασία της ιδιωτικότητας
  • Ανάπτυξη των σωστών εσωτερικών διαδικασιών για να θεμελιωθούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ομάδων ανάλυσης δεδομένων και των επιχειρησιακών χρηστών, έτσι ώστε οι σωστές πληροφορίες να φτάνουν στο σωστό άτομο τη σωστή στιγμή, με σκοπό τη γρήγορη και αποτελεσματική υποστήριξη λήψης αποφάσεων
  • Ανάπτυξη ενός σωστού λειτουργικού μοντέλου με σαφήνεια στους ρόλους και τις ευθύνες για τον τρόπο δημιουργίας, διαχείρισης και διανομής δεδομένων και πληροφοριών, όπως και η ενίσχυση των απαραίτητων νέων δεξιοτήτων της επιχείρησης μέσω δραστηριοτήτων εκπαίδευσης. 

Πέρα από τα παραπάνω, ο σημαντικότερος ίσως παράγοντας επιτυχίας είναι η αλλαγή νοοτροπίας του προσωπικού της επιχείρησης. Η εμπειρία της πανδημίας και των απότομων αλλαγών που αυτή έφερε στον τρόπο εργασίας των πλείστων επιχειρήσεων κατέστησε επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης και ενδυνάμωσης της κουλτούρας του προσωπικού, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν με ανθεκτικότητα και ευελιξία τις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Μία σωστή στρατηγική ενσωμάτωσης της ανάλυσης δεδομένων σε μία επιχείρηση, μπορεί λοιπόν να χτίσει πάνω σε αυτήν τη νέα κουλτούρα ανθεκτικότητας και ευελιξίας και να συμπεριλάβει και το σχεδιασμό μηχανισμών που να στηρίζουν την υιοθέτηση των κατάλληλων συμπεριφορών που να υποστηρίζουν νέους τρόπους λειτουργίας της επιχείρησης, όπου οι αποφάσεις πλέον λαμβάνονται με βάση τα δεδομένα. 

Βασίλειος Βραχίμης, Συνέταιρος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Ορφανίδου, Ανώτερη Διευθύντρια Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

PwC Κύπρου