You are here

Χειρισμός του Emergency Liquidity Assistance της Λαϊκής Τράπεζας στο πακέτο διάσωσης της Κύπρου

16/04/2013

1.    Εισαγωγή
Σε αυτήν την αναφορά αναλύω γιατί ο χειρισμός του Emergency Liquidity Assistance (ELA) της Λαϊκής τράπεζας με την απόφαση της 25ης Μαρτίου με την οποία μεταφέρεται όλη η υποχρέωση (περί των €9.6 δισ.) στην Τρ. Κύπρου μαζί με την καλή Λαϊκή είναι παράνομος και κακός για την οικονομία. Δεν γνωρίζουμε ποιό είναι το ακριβές κόστος για την οικονομία, εφόσον δε γνωρίζουμε την ακριβή συμφωνία παροχής του ELA στη Λαϊκή. Παρ’ όλα αυτά όλες οι ενδείξεις καταδεικνύουν στο ότι η ζημιά στην οικονομία από τον κακό και παράνομο χειρισμό είναι τεράστια γιατί:

(α)      επιφέρει πολύ μεγαλύτερη ζημιά στους ανασφάλιστους καταθέτες της Λαϊκής στην Κύπρο (ίσως άνω των €3.5 δισ.) και

(β)      καθιστά την επιβίωση της Τράπεζας Κύπρου σχεδόν αδύνατη με τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία.

Επίσης παραθέτω ποιος είναι ο σωστός και νόμιμος χειρισμός όπως επίσης και τα οικονομικά οφέλη μίας τέτοιας πράξης. Αρχίζω την ανάλυση με το χρηματοοικονομικό, νομικό και λογιστικό πλαίσιο του ELA για να μπορούμε να υποστηρίξουμε την υπόλοιπη ανάλυση.

2.    Το χρηματοοικονομικό, νομικό και λογιστικό πλαίσιο του ELA

Το ELA είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιείται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (European System of Central Banks) ως ένας από τους τρόπους καταπολέμησης της έλλειψης ρευστότητας σε μια εθνική οικονομία και συγκεκριμένα σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε περιόδους κρίσης. Η πρώτη κύρια διαφορά του από το σύνηθες τρόπο παροχής ρευστότητας που είναι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι στην ποιότητα των εξασφαλίσεων. Συγκεκριμένα χαμηλότερης ποιότητας εξασφαλίσεις είναι αποδεκτές για την παροχή δανείου μέσω του ELA, όμως συνεχίζει να είναι απαραίτητο οι εξασφαλίσεις να είναι επαρκείς όσον αφορά την αξία τους. Η δεύτερη κύρια διαφορά είναι το ότι το ELA δίνεται από μια Εθνική Κεντρική Τράπεζα (ΕθνΚΤ) και όχι από την ΕΚΤ. Οι παροχές του ELA γι’ αυτόν το λόγο ενώ παρουσιάζονται στον ενιαίο ισολογισμό των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών του Eurosystem δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό της ΕΚΤ.

Το χρηματοοικονομικό επιχείρημα της παροχής του ELA είναι η αποφυγή συστημικών προβλημάτων που μπορεί να δημιουργηθούν από πιθανή χρεοκοπία λόγω έλλειψης ρευστότητας μίας τράπεζας με συστημική σημασία. Πιέσεις ρευστότητας δημιουργούνται πρωταρχικά όταν καταθέσεις αποσύρονται όπως επίσης και όταν αποσύρεται η χρηματοδότηση που προσφέρεται από την ΕΚΤ λόγω μη επαρκών εξασφαλίσεων με την απαραίτητη ποιότητα.  Εδώ σημειώνουμε ότι υπάρχουν δύο συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί ένα νομισματικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (από εδώ και πέρα θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο τράπεζα) να χρεοκοπήσει:

(Χ1)    Όταν η απαίτηση κάλυψης υποχρεώσεων υπερβεί το ρευστό που διαθέτει η τράπεζα ή

(Χ2)    Όταν η αξία των περιουσιακών στοιχείων της είναι χαμηλότερη από την αξία των υποχρεώσεων της, δηλαδή δεν είναι αξιόχρεη

Θεωρείται ότι για το καλό ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας γενικότερα η χρεοκοπία με βάση την πρώτη συνθήκη (Χ1) δεν είναι επιθυμητή, και ειδικότερα σε περιόδους κρίσης και μίας τράπεζας που έχει συστημική σημασία, δεδομένου ότι η δεύτερη συνθήκη (Χ2) δεν ισχύει. Ενώ όταν η δεύτερη συνθήκη ισχύει τότε ακόμα και σε περιπτώσεις κρίσης είναι κατά κανόνα επιθυμητή η χρεοκοπία ακόμα και για μιαν τράπεζα με συστημική σημασία για να περιοριστεί το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου (moral hazard). Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι σε πολλές περιπτώσεις ο καθορισμός του αν μία τράπεζα είναι αξιόχρεη ή όχι (βλ. Χ2) είναι δύσκολος λόγω της δυσκολίας εκτίμησης με ακρίβεια της αξίας των περιουσιακών στοιχείων ειδικά σε περιόδους κρίσης. Ο ηθικός κίνδυνος επίσης περιορίζεται για την παροχή ELA με το να ζητούνται επαρκείς εξασφαλίσεις, δυνατότητα επιπλέον κρατικών εξασφαλίσεων, δυνατότητα απομείωσης των εξασφαλίσεων και επιβολή επιτοκίου ποινής.

Από το χρηματοοικονομικό πλαίσιο μπορούμε να αντιληφθούμε το νομικό πλαίσιο του ELA το οποίο είναι το εξής:

(Ε1)   Η παροχή ρευστότητας δύνεται κατά τη διακριτική ευχέρεια μίας ΕθνΚΤ σε περιόδους κρίσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε μία τράπεζα της δικαιοδοσίας της που έχει προσωρινή έλλειψη ρευστότητας και που δε μπορεί να εξασφαλίσει ρευστότητα με άλλους τρόπους (ECB2006, ECB2007).

(Ε2)   Η ΕθνΚΤ αναλαμβάνει την ευθύνη και το πιθανό κόστος της παροχής ELA (ECB1999 σελ. 108-109, ECB2007).

(Ε3)   Η παροχή ELA δίνεται δεδομένου ότι η τράπεζα είναι αξιόχρεη και έναντι επαρκών εξασφαλίσεων  (ECB2006).

(Ε4)   Η ΕθνΚΤ έχει τη δυνατότητα να ζητήσει επιπλέον εξασφαλίσεις από το κράτος, να επιβάλει επιτόκιο ποινής και να επιβάλει κούρεμα στις εξασφαλίσεις που προσφέρει η τράπεζα ούτως ώστε να διασφαλιστεί πλήρως.

(Ε5)   Η παροχή του ELA δηλώνεται στην ΕΚΤ και η ΕΚΤ με 2/3 των ψήφων του διοικητικού της συμβουλίου μπορεί να αλλάξει ή να διακόψει το ELA αν εκτιμάται ότι η τράπεζα που δέχεται τη βοήθεια είναι αναξιόχρεη (insolvent) ή αν οι εξασφαλίσεις δεν είναι αρκετές.

Από τα ποιο πάνω καταλαβαίνουμε ότι η παροχή ELA είναι καθαρά δικαιοδοσία και ευθύνη της ΕθνΚΤ και κάτω από αυστηρούς κανόνες ούτως ώστε να βοηθά το χρηματοπιστωτικό σύστημα όταν πρέπει, να περιορίζει τον ηθικό κίνδυνο ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται πλήρως η ΕθνΚΤ. Αυτά προϋποθέτουν ότι η ΕθνΚΤ είναι ικανή για τη σωστή παροχή ELA και φέρει την κύρια ευθύνη. Επίσης ευθύνη φέρει και η ΕΚΤ σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες ότι η ΕθνΚΤ ασκεί νομισματική χρηματοδότηση (monetary financing), κατά παράβαση τoυ Άρθρου 123(1) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3603/93 του Συμβουλίου, σε τράπεζα που πιθανόν να είναι αναξιόχρεη ή πιθανόν να μην προσφέρονται επαρκείς εξασφαλίσεις.

Νομισματική χρηματοδότηση αναφέρεται σε οποιαδήποτε χρηματοδότηση η οποία δύναται να μειώσει το κόστος δανεισμού του νομικού προσώπου που τη λαμβάνει και έτσι προκαλεί στρεβλώσεις στην οικονομία και βάζει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της ΕθνΚΤ. Η απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης είναι βασικός κανόνας της Ευρωζώνης και της ΕΚΤ γιατί διασφαλίζει δύο βασικούς πυλώνες της λειτουργίας του Eurosystem οι οποίοι είναι η ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών και η τιμαριθμική σταθερότητα. Ο μόνος τρόπος που έχει μία Κεντρική Τράπεζα να προσφέρει ρευστότητα χωρίς να επιδίδεται σε νομισματική χρηματοδότηση είναι με το να προσφέρει χρηματοδότηση έναντι επαρκών εξασφαλίσεων. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση και αν μία ΕθνΚΤ χρηματοδοτεί μιαν τράπεζα ή μιαν κυβέρνηση ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα χωρίς επαρκείς εξασφαλίσεις ή που είναι αφερέγγυα τότε το κάνει κατά παράβαση του Άρθρου 123(1) της Συνθήκης όπως επίσης και των κανονισμών της ίδιας της ΕθνΚΤ.

Το νομικό πλαίσιο του ELA με τη σειρά του καθορίζει το λογιστικό χειρισμό του ELA όπως επίσης και τη διαδικασία σε περίπτωση εκκαθάρισης, χρεοκοπίας ή παρόμοιας διαδικασίας μίας τράπεζας που έχει πάρει ELA. Ξεκινώντας από το χειρισμό του ELA στο επίπεδο της τράπεζας που το λαμβάνει έχουμε να πούμε το εξής:

(Τ1)   Το ELA ως δάνειο παρουσιάζεται κανονικά στον ισολογισμό της τράπεζας που το λαμβάνει ως υποχρέωση όμως είναι διαφορετικό από τα χρεόγραφα και τις καταθέσεις της τράπεζας όσον αφορά την ιεραρχία και τις διεκδικήσεις των περιουσιακών της στοιχείων. Αυτό γιατί οι διεκδικήσεις του ELA είναι μόνο οι σχετικές εξασφαλίσεις και όχι όλα τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας.

(Τ2)   Σε περίπτωση χρεοκοπίας, εκκαθάρισης ή παρόμοιας διαδικασίας της τράπεζας τότε το ELA έχει προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις υποχρεώσεις της τράπεζας αλλά περιορίζεται μόνο στις εξασφαλίσεις που έχει προσφέρει η τράπεζα για το ELA. Το ELA δεν έχει καμία δικαιοδοσία ή διεκδίκηση όσον αφορά τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας. Επομένως η τράπεζα μαζί με την ΕθνΚΤ πρέπει να ρευστοποιήσει τις συγκεκριμένες εξασφαλίσεις και το ποσό αυτό αν είναι λιγότερο από την υποχρέωση πάει όλο στην ΕθνΚΤ ή αν είναι αρκετό πάει μόνο το ποσό της υποχρέωσης. Μετά από αυτό και σε οποιαδήποτε περίπτωση η συγκεκριμένη υποχρέωση της τράπεζας προς την ΕθνΚΤ διαγράφεται.

Ο χειρισμός του ELA στο επίπεδο της ΕθνΚΤ είναι ο εξής:

(Κ1)   Το ELA από τη στιγμή που δίνεται σε μία τράπεζα τότε μπαίνει ως περιουσιακό στοιχείο στον ισολογισμό της ΕθνΚΤ. Το ίδιο ποσό παρουσιάζεται ως υποχρέωση της ΕθνΚΤ και συγκεκριμένα στο λογαριασμό της τράπεζας που το έχει λάβει (οι τράπεζες διατηρούν λογαριασμούς με την ΕθνΚΤ στην οποία υπάγονται).

(Κ2)   Το ποσό αυτό αρχίζει πλέον να κινείται και μέρος ή όλο μεταφέρεται σε άλλες τράπεζες είτε στο κράτος είτε στην Ευρωζώνη. Η υποχρέωση της ΕθνΚΤ που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ποσό του ELA  γίνεται πλέον υποχρέωση έναντι τοπικών πιστωτικών ιδρυμάτων και έναντι όλου του Eurosystem. Επομένως παρουσιάζεται στον ενοποιημένο ισολογισμό όλων των ΕθνΚΤ του Eurosystem και όχι στον ισολογισμό της ΕΚΤ.

(Κ3)   Σε περίπτωση χρεοκοπίας, εκκαθάρισης ή παρόμοιας διαδικασίας μίας τράπεζας που έχει πάρει ELA τότε η ΕθνΚΤ, που είναι και ο κύριος υπεύθυνος για την παροχή του,

(Κ3α)  πρέπει να ρευστοποιήσει τις απαραίτητες εξασφαλίσεις, αυτές που πρόσφερε η τράπεζα όπως και πιθανόν τις κρατικές, μέχρι να ανακτήσει το απαιτούμενο ποσό συμπεριλαμβανομένου και των τόκων. Αυτό το ποσό επιστρέφει στο Eurosystem με τη διαγραφή της αντίστοιχης υποχρέωσης και την καταστροφή του νομισματικού ποσού που δημιουργήθηκε με το ELA.

(Κ3β)  σε περίπτωση που το ανακτημένο ποσό δεν είναι αρκετό για να καλύψει το απαιτούμενο ποσό όντας ο κύριος υπεύθυνος (η ΕθνΚΤ) πρέπει να απορροφήσει τη ζημιά. Όμως το πιο πιθανό είναι να μην μπορεί να απορροφήσει όλην τη ζημιά και η de facto συνεργασία όλων των ΕθνΚΤ του Eurosystem με τον ενοποιημένο ισολογισμό να έχει ως αποτέλεσμα τη ζημιά να την απορροφά όλο το Eurosystem και η κάθε ΕθνΚΤ ανάλογα με το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΚΤ που κατέχει. Εδώ σημειώνουμε ότι η ΕΚΤ δεν επιφέρει καμία ζημιά σε καμία περίπτωση.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση από τις παραπάνω η συγκεκριμένη υποχρέωση του κράτους όπως και της τράπεζας που έχει λάβει το ELA προς την ΕθνΚΤ διαγράφονται.

Ο σχεδιασμός του ELA και όταν αυτό παρέχεται με βάση τους κανονισμούς και τη σχετική νομοθεσία προσβλέπει στο να αποκλείει την πιθανότητα ζημιάς από την παροχή του. Σε περίπτωση ζημιάς, όμως, τότε δεν καταστρέφεται όλο το νομισματικό ποσό που δημιουργήθηκε και επομένως ως αποτέλεσμα έχει επιτελεστεί νομισματική χρηματοδότηση, έναντι των προθέσεων του Eurosystem, ίση με το ποσό της ζημιάς λόγω του ότι οι εξασφαλίσεις δεν ήταν επαρκείς.

Σημειώνουμε ότι ο σκοπός του ELA είναι να ικανοποιήσει προσωρινά υποχρεώσεις (ανάληψη καταθέσεων, διακοπή χρηματοδότησης από την ΕΚΤ κοκ.) μέχρις ότου  η τράπεζα που το λαμβάνει ανακτήσει την ρευστότητά της η οποία διασφαλίζεται από τη φερεγγυότητα της τράπεζας και τις επαρκείς εξασφαλίσεις. Σε καμίαν περίπτωση ποσό του ELA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δανεισμό ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

3.    Ο παράνομος χειρισμός του ELA

Υπάρχουν δύο μέρη στον όλο διακανονισμό του ELA στις αποφάσεις του Eurogroup της 25ης Μαρτίου που τον καθιστά παράνομο και είναι τα εξής:

(Λ1)   Στο διαχωρισμό της Λαϊκής τράπεζας σε τρία μέρη, δηλαδή στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, στην κακή Λαϊκή και στην καλή Λαϊκή, το ELA έτυχε παρόμοιου χειρισμού με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της τράπεζας (καταθέτες, κάτοχοι χρεογράφων, κοκ.) κατά παράβαση του νομικού του πλαισίου αφού το ELA δεν έχει δικαιοδοσία σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας αλλά μόνο στις εξασφαλίσεις. Αυτό σημαίνει ότι παράνομα έχει δοθεί προτεραιότητα έναντι των ανασφάλιστων καταθετών της Λαϊκής τράπεζας σε σχέση με όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής ενώ θα έπρεπε να γίνει αυτό μόνο για τις εξασφαλίσεις. Επίσης το ELA θα έπρεπε επίσης να χωριστεί σε τρία μέρα ακολουθώντας τις συγκεκριμένες εξασφαλίσεις.

(Λ2)   Η μεταφορά του ELA στην Τρ. Κύπρου έγινε καθ’ επιβολή και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Τρ. Κύπρου. Να σημειώσουμε εδώ ότι σε αυτό το σημείο ακόμα και η επιβολή να ήταν από το κράτος και όχι από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) δε θα μπορούσε να επικαλεστεί το δίκαιο της ανάγκης και να χρειαστεί να αποδείξει ότι κατέβαλε ένα ισάξιο αντίτιμο γιατί αυτή δεν είναι απαλλοτρίωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας αλλά κάτι πολύ διαφορετικό. Εδώ είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι η πράξη αυτή είναι μεταβίβαση χρέους σε τρίτο νομικό πρόσωπο, ακόμα και αν συνοδεύεται με περιουσιακά στοιχεία, που είναι προφανώς αντισυνταγματική όταν γίνεται χωρίς τη θέλησή του, που σε αυτή την περίπτωση είναι η Τρ. Κύπρου. Αυτό, επίσης, έχει ως αποτέλεσμα το ELA να πάρει παράνομα προτεραιότητα έναντι των καταθετών της Τρ. Κύπρου, των κάτοχων χρεογράφων και των μετόχων όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία της Τρ. Κύπρου που θα δεσμευτούν για την εξασφάλιση του ELA που μεταφέρθηκε λόγω του ότι δεν ήταν επαρκώς εξασφαλισμένο.

Εδώ να σημειώσουμε ότι η παράδοση του ελέγχου της Τρ. Κύπρου σε διαχειριστή διορισμένο από την ΚΤΚ είναι επίσης αντισυνταγματική λόγω του ότι η Τρ. Κύπρου δεν έχει κηρυχτεί σε πτώχευση και επομένως ο έλεγχός της παραμένει στα χέρια των υφιστάμενων μετόχων και του νόμιμα διορισμένου διοικητικού συμβουλίου της. Επίσης η παράδοση του ελέγχου στην ΚΤΚ όπως και όλες οι εντεύθεν αποφάσεις της ΚΤΚ όσον αφορά τις τράπεζας εκτός από αντισυνταγματικές είναι επίσης καθ’ υπέρβαση της ανεξαρτησίας της ΚΤΚ.

4.    Ο νόμιμος χειρισμός του ELA

Ο νόμιμος χειρισμός του ELA της Λαϊκής είναι απλός και καθαρός με βάση τις επεξηγήσεις που δόθηκαν όσον αφορά τον κανονικό χειρισμό του ELA και συγκεκριμένα του σημείου (Κ3). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανατρέξουμε στις συμφωνίες παροχής του συγκεκριμένου ELA της Λαϊκής και να ακολουθήσουμε την ενδεδειγμένη διαδικασία, που είναι η εξής:

(Σ1)   Η ρευστοποίηση όλων των εξασφαλίσεων, και αυτών που προσφέρθηκαν από τη Λαϊκή και το κράτος, μέχρι την ανάκτηση του απαιτούμενου ποσού (περίπου €9.6 δισ.) το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου της ΚΤΚ και της αντίστοιχης υποχρέωσης. Με αυτόν τον τρόπο καταστρέφεται το νόμισμα που δημιουργήθηκε προσωρινά, με το συγκεκριμένο ELA.

(Σ2)   Αν όλο το απαιτούμενο ποσό δεν ανακτηθεί τότε τη ζημιά την απορροφά η ΚΤΚ όπως και όλο το Eurosystem με τη διαγραφή του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου της ΚΤΚ και τη μείωση του συνολικού κεφαλαίου του ενιαίου ισολογισμού του Eurosystem.

Ως πρακτικό αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη περίπτωση της Λαϊκής αν είναι να υπάρξει ζημιά για το ELA, την οποία ανεπίσημα στοιχεία εκτιμούν κοντά στα €3.5 δισ., τότε δημιουργείται ένα νομισματικό ποσό σε ευρώ που δεν ήταν πρόθεση της ΕΚΤ. Φυσικά αυτό το ποσό για το Eurosystem είναι τόσο μικρό που περνά απαρατήρητο. Επίσης η ζημιά πιθανόν να είναι πολύ μεγαλύτερη από τα ίδια κεφάλαια της ΚΤΚ που είναι περίπου €150 εκ.,  όμως, σε σχέση με το κεφάλαιο του ενιαίου ισολογισμού του Eurosystem, που είναι περίπου €89 δισ., είναι μικρό. Το πρόβλημα επομένως είναι αφ’ ενός πολιτικό και  αφ’ ετέρου δημιουργεί κλυδωνισμούς στην εμπιστοσύνη των αγορών όσον αφορά την ικανότητα της ΕΚΤ να διαχειριστεί την κρίση με βάση τους βασικούς στόχους της, που είναι η τιμαριθμική σταθερότητα και η ανεξαρτησία των ΕθνΚΤ.

5.    Το κόστος του παράνομου χειρισμού του ELA

Ενώ το οικονομικό κόστος του νόμιμου χειρισμού του ELA της Λαϊκής για το Eurosystem, που αναφέρθηκα πιο πάνω, είναι πρακτικά αμελητέο, το κόστος του παράνομου χειρισμού του για την Κυπριακή οικονομία είναι δυσβάστακτο λόγω των εξής:

(Ζ1)   Η ζημιά του ELA, που είναι η διαφορά της υποχρέωσης από την αξία των εξασφαλίσεων, την επωμίζονται παράνομα οι ανασφάλιστοι καταθέτες της Λαϊκής στην Κύπρο. Να σημειώσουμε εδώ ότι όλες οι ανασφάλιστες καταθέσεις που έχουν πάει στην κακή Λαϊκή είναι περί τα €7.5 δισ. και αν όντως η ζημιά που απορροφούν παράνομα είναι της τάξης των €3.5 δισ. τότε αυτή είναι συγκριτικά τεράστια. Επίσης αν μέρος του ELA είχε εξασφαλίσεις περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα τότε οι παράνομες ζημιές στους συγκεκριμένους ανασφάλιστους καταθέτες είναι ακόμη μεγαλύτερες.

(Ζ2)   Οι καταθέτες της Τρ. Κύπρου χάνουν την προτεραιότητά τους παράνομα έναντι περιουσιακών στοιχείων αξίας που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του €9.6 δισ. και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που έχουν χρησιμοποιηθεί ως εξασφαλίσεις και έχουν πάει στην καλή Λαϊκή (άνω των €3.5 δισ. με βάση τις ανεπίσημες πληροφορίες).

(Ζ3)   Περιουσιακά στοιχεία της Τρ. Κύπρου δεσμεύονται με τη μεταφορά του ELA και επομένως μειώνεται δραστικά η ικανότητα της Τρ. Κύπρου να αντλήσει περαιτέρω ρευστότητα. Ανεβαίνει επομένως δραστικά η πιθανότητα χρεοκοπίας λόγω έλλειψης ρευστότητας (Χ1) και αδυνατεί να αντιδράσει σε οποιανδήποτε μαζική φυγή καταθέσεων.

(Ζ4)   Είναι αμφίβολο αν τα περιουσιακά στοιχεία της καλής Λαϊκής που πηγαίνουν στην Τρ. Κύπρου μπορούν να καλύψουν τους τόκους του ELA που ανέρχονται στα περίπου €250 εκ. ετησίως. Ενδεικτικά να πούμε, με βάση ανεπίσημα και ανεπιβεβαίωτα στοιχεία, τα δάνεια που έχουν περάσει στην καλή Λαϊκή είναι περίπου €7.1 δισ. όπως επίσης και άλλες επενδύσεις αξίας €2.9 δισ., που στις σημερινές συνθήκες η αξία τους είναι πολύ μικρότερη. Αυτές οι αξίες χρειάζεται να δημιουργήσουν έσοδα για να καλύψουν τους τόκους των €13.1 δισ. του ELA και των ασφαλισμένων καταθέσεων όπως επίσης και το επιπλέον μισθολόγιο που είναι πρακτικά αδύνατο. Σε αξίες και χρησιμοποιώντας το κακό σενάριο της PIMCO (που οι δεδομένες καταστάσεις πιθανόν να είναι χειρότερες) για να απομειώσουμε τα δάνεια κατά 26% τότε η καλή Λαϊκή έχει στην πραγματικότητα αρνητικό κεφάλαιο. Επομένως βλέπουμε ότι με βάση αυτές τις υποθέσεις επιφορτίζεται η Τρ. Κύπρου με επιπλέον ζημιά, είτε σε αξίες είτε σε κερδοφορία, μετά από ήδη μία ζημιά της τάξης των €1.6 δισ. που επέφερε η πώληση των επιχειρήσεων της στην Ελλάδα και που την έφερε σε αρνητικό κεφάλαιο. Η ανακεφαλαίωση της Τρ. Κύπρου ακόμα και της τάξης του 18%, το οποίο απαιτεί μετοχοποίηση σχεδόν 60% των ανασφάλιστων καταθέσεων, απλά καθυστερεί το αναπόφευκτό του να γίνει αναξιόχρεη (Χ2) ακόμα και αν επιβιώσει από τις πιέσεις ρευστότητας.

Η επιβίωση της Τρ. Κύπρου είναι επομένως πρακτικά πολύ δύσκολη και από πλευράς ρευστότητας και από πλευράς κερδοφορίας και αξιών. Και αν η Τρ. Κύπρου χρεοκοπήσει, δηλαδή χρεοκοπία και των δύο μεγάλων τραπεζών, τότε πλέον η έξοδος μας από το ευρώ ή η παραμονή μας στο ευρώ με εξευτελιστικούς όρους είναι σχεδόν σίγουρη.

6.    Το όφελος του νόμιμου χειρισμού του ELA

Αν όμως το ELA τύχει νόμιμου και δίκαιου χειρισμού τότε το όφελος για την Κυπριακή οικονομία είναι τεράστιο λόγω των ακολούθων:

(Ο1)  Οι ανασφάλιστοι καταθέτες που τώρα αναμένεται να ανακτήσουν σε βάθος χρόνου μόνο το 10-20% των ανασφάλιστων καταθέσεων τους θα έχουν ένα μεγάλο ποσό από τις καταθέσεις τους άμεσα διαθέσιμο αφού το αντίστοιχο ποσό θα μεταφερθεί  στην καλή Λαϊκή. Επίσης οι αναμενόμενες ζημιές (κούρεμα) γι’ αυτούς θα είναι πολύ μικρότερες από το 80-90% που είναι τώρα και ίσως να πέσουν κάτω του 40%.

(Ο2)  Θα υπάρχει πολύ περισσότερη ρευστότητα στην οικονομία λόγω ακριβώς αυτού του ποσού των ανασφάλιστων καταθέσεων της Λαϊκής που θα μεταφερθούν στην καλή Λαϊκή.

(Ο3)  Η Τρ. Κύπρου θα έχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα άντλησης ρευστότητας και επομένως θα έχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να αντέξει τις πιέσεις ρευστότητας που θα προκληθούν από την αναμενόμενη φυγή καταθέσεων.

(Ο4)  Η επιβίωση της Τρ. Κύπρου θα μπορεί να διασφαλιστεί εφόσον το σωστό ποσό των ανασφάλιστων καταθέσεων της Λαϊκής θα περάσουν στην καλή Λαϊκή και θα αντιστοιχούν σε αξία με τη σημερινή αξία των περιουσιακών στοιχείων, που επίσης περνούν στην καλή Λαϊκή.

(Ο5) Μειώνεται η ζημιά στην αξιοπιστία μας με το νόμιμο χειρισμό ενός τόσο σημαντικού θέματος.

Όλα τα παραπάνω θα επιφέρουν τρομερά οφέλη για όλη την οικονομία και επομένως είναι επιβαλλόμενος ο σωστός χειρισμός, όχι μόνο γιατί είναι συνταγματικός και νόμιμος· αν και αυτό θα έπρεπε να είναι αρκετό. Επίσης θα ήταν θεμιτό για την οικονομία, νόμιμο και συνταγματικό αν η καλή Λαϊκή προσφερθεί προς πώληση σε όλες τις τράπεζες που λειτουργούν στην Κύπρο και η τράπεζα που θα προσφέρει τα περισσότερα να την αναλάβει. Αυτό θα ωφελήσει ακόμη περισσότερο και στη βιωσιμότητα της Τρ. Κύπρου, και τους  ανασφάλιστους καταθέτες της Λαϊκής, και στη ρευστότητα της οικονομίας όπως επίσης και στην ανταγωνιστικότητα στο τραπεζικό μας τομέα. Αν καμία τράπεζα δεν ενδιαφέρεται να την αγοράσει τότε να παραμείνει κρατική όπως πιστεύω θα έπρεπε να είχε γίνει εξαρχής.

7.    Επιπλέον σημαντικά σημεία

Κλείνοντας θα ήθελα να κάνω αναφορά σε κάποια σημεία σε σχέση με τον όλο χειρισμό του ELA της Λαϊκής. Το πρώτο είναι ότι κανένα πολιτικό κίνητρο και απόφαση δεν έχει προτεραιότητα έναντι των νόμων και του συντάγματος και ειδικά στην περίπτωση επιβολής μίας πολύ χειρότερης λύσης. Επομένως χρησιμοποιώντας το νόμο και το σύνταγμα η Κυπριακή Κυβέρνηση μπορεί να επιβάλει ακόμα και μονομερώς τη νόμιμη λύση. Αν είναι απαραίτητο μπορούν οι άμεσα επηρεαζόμενοι (Λαϊκής Τράπεζας και Τράπεζας Κύπρου) όπως επίσης και η Κυβέρνηση να προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο ή ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Το δεύτερο έχει να κάνει με το αν η προηγούμενη Κυβέρνηση προσέφερε εξασφαλίσεις για την παροχή του ELA στη Λαϊκή.  Με βάση τη γνώμη που έδωσε η ΕΚΤ στις 6 Νοεμβρίου 2012 μετά από αίτηση του Υπουργείου Οικονομικών στις 17 Οκτωβρίου του 2012 διαφαίνεται ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε ούτε το απαραίτητο πλαίσιο ούτε ο απαραίτητος νόμος για την παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων για σύναψη δανείων από τράπεζες και επομένως είναι ασφαλές να συμπεράνουμε ότι δεν είχαν προσφερθεί κυβερνητικές εξασφαλίσεις για το ELA της Λαϊκής. Σημειώνουμε ότι το ύψος του ELA τον Οκτώβρη του 2012 ήταν €9.8 δισ. και επομένως δεν μπορούν να έχουν προσφερθεί εγγυήσεις ούτε και μετά.

Το τρίτο έχει να κάνει με την επιβολή ζημιών στην ΚΤΚ και στο Eurosystem με την εφαρμογή της νόμιμης λύσης. Η επιβολή της ζημιάς στην ΚΤΚ είναι προφανές ότι πρέπει να γίνει λόγω του ότι φέρει την κύρια ευθύνη όπως εξηγήθηκε. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η απόφαση αύξησης και συνέχισης του ELA της Λαϊκής βαραίνει τον εκάστοτε διοικητή της ΚΤΚ. Επομένως η Κυπριακή Κυβέρνηση πρέπει να ζητήσει την αποκάλυψη των συμφωνιών της παροχής του ELA στη Λαϊκή για να εξεταστεί αν αυτές οι αποφάσεις ήταν κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας. Σημειώνουμε ότι η παροχή του ELA στη Λαϊκή άρχισε το Σεπτέμβρη του 2011 και επομένως η πολύ μεγάλη διάρκεια όπως και το υπέρογκο ποσό σε σχέση με το μέγεθος της τράπεζας εγείρουν μεγάλα ερωτήματα και θα είναι άδικο, παράνομο και εγκληματικό αν αυτές τις ζημιές τις επωμιστούν οι καταθέτες της Λαϊκής όπως επίσης και η Τρ. Κύπρου.

Επιπλέον, η ζημιά που επιβάλλεται στο Eurosystem ίσως δίκαια αντανακλά την ευθύνη που φέρουν για το γεγονός ότι, από τα στοιχεία που έχουμε, η Λαϊκή ήταν και αναξιόχρεη, εν γνώσει τους, για πολλούς μήνες και οι εξασφαλίσεις δεν ήταν αρκετές, ενώ είχαν και το δικαίωμα και την υποχρέωση να ζητήσουν τη διακοπή της ρευστότητας στη Λαϊκή και την επακόλουθη χρεοκοπία ή εκκαθάριση της. Προφανώς αυτό θα τους εξέθετε και προτίμησαν την παράνομη συνέχιση του ELA μέχρι τη σύναψη δανειακής σύμβασης. Ως αποτέλεσμα, στις 25 Μαρτίου 2013, με την πολιτική δύναμη της η Τρόικα πίεσε για να επιβληθεί η παράνομη λύση της μεταφοράς όλου του ELA στην Τρ. Κύπρου ούτως ώστε να μη διαφανεί ότι στο Eurosystem ασκείται νομισματική χρηματοδότηση κατά παράβαση του Άρθρου 123(1) της Συνθήκης. Αυτό όμως γίνεται σιγά-σιγά γνωστό από τις αγορές λόγω των περιπτώσεων της Ιρλανδίας όπως επίσης και της Ελλάδας.

Το τέταρτο σημείο έχει να κάνει με τις παραπλανητικές δηλώσεις του διοικητή της ΕΚΤ Mario Draghi στις 4/4/2013 που ανέφερε το εξής:

«There’s nothing in the market that says ELA is senior, but if you want to remain as a monetary policy counterparty, you’d better be good to that.»

Ενώ αναφέρει σωστά ότι το ELA δεν έχει προτεραιότητα έναντι των άλλων υποχρεώσεων μίας τράπεζας, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση των καταθετών της Λαϊκής, δεν αναφέρει ότι οι διεκδικήσεις του περιορίζονται μόνο στις εξασφαλίσεις είτε αυτές είναι της τράπεζας, είτε αυτές είναι κρατικές. Όσον αφορά την επισήμανση για την αποπληρωμή του ELA, σε ποιον απευθύνεται; Γνωρίζει πολύ καλά ότι την ευθύνη φέρει η ΚΤΚ, που είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός όσον αφορά τις εξουσίες που έχει, όπως και η ΕΚΤ στην οποία υπάγεται. Η ευθύνη του κράτους περιορίζεται μόνο στις εξασφαλίσεις που προσφέρει και αν δεν υπήρχαν εξασφαλίσεις, όπως διαφαίνεται, τότε δε φέρει καμία ευθύνη. Οποιοσδήποτε άλλος χειρισμός αναιρεί την ανεξαρτησία της ΚΤΚ, την οποία ο εκάστοτε διοικητής της ΕΚΤ έχει την ευθύνη να διασφαλίζει. Η ανεξαρτησίας της ΚΤΚ δεν μπορεί να διασφαλίζεται επιλεκτικά όπως έπραξε, σωστά, πρόσφατα, με τις επισημάνσεις του προς την Κυβέρνηση και τη Βουλή, στην περίπτωση του κ. Πανίκου Δημητριάδη, και όμως ούτε και πάλι έπραξε όταν έδωσαν τη διαχείριση των τραπεζών στην ΚΤΚ και για όλες τις αποφάσεις εντεύθεν.

Το πέμπτο σημείο είναι σχετικά με την υποτιθέμενη διακοπή ή απειλή διακοπής του ELA της Λαϊκής από την ΕΚΤ στις 21 Μαρτίου 2013 που διάφοροι παραπλανητικά ανέφεραν συμπεριλαμβανομένου και της ανακοίνωσης της ΚΤΚ στις 31 Μαρτίου (σημείο 16). Η σχετική ανακοίνωση της ΕΚΤ είναι η εξής:

«The Governing Council of the European Central Bank decided to maintain the current level of Emergency Liquidity Assistance (ELA) until Monday, 25 March 2013. Thereafter, Emergency Liquidity Assistance (ELA) could only be considered if an EU/IMF programme is in place that would ensure the solvency of the concerned banks.»

Είναι προφανές ότι δεν είχε διακοπεί ενώ είναι πολύ αμφίβολο αν διακοπτόταν ακόμα και στην περίπτωση που δεν θα κατέληγαν σε συμφωνία στις 25 Μαρτίου. Αυτό γιατί πρώτον θα χρειάζονταν τα 2/3 των ψήφων του  διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ και δεύτερον θα ήταν παράδοξο να ψήφιζαν κάτι τέτοιο ενώ συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις και ενώ για τόσους μήνες δεν το είχαν πράξει όπως θα έπρεπε να είχαν κάνει. Είναι προφανές ότι ήταν μία κενή απειλή και αυτό γιατί ήξεραν ότι δεν ήταν καλά εξασφαλισμένο το συγκεκριμένο ELA, πράγμα που θα εξέθετε τόσο την ΚΤΚ όσο και την ΕΚΤ. Τέλος, ουσιαστικά με την εφαρμογή της συμφωνίας της 25ης Μαρτίου διακόπηκε το ELA της Λαϊκής αφού η Λαϊκή με συνοπτικές και αντισυνταγματικές διαδικασίες οδηγήθηκε σε εκκαθάριση με το μόνο παράδοξο ότι την αποπληρωμή του ELA την έχει επωμιστεί αντισυνταγματικά και παράνομα μία τρίτη οντότητα (Τρ. Κύπρου) προφανώς με σκοπό να αποκρυφτεί το όλο θέμα.

Η παραπάνω λεπτομερής ανάλυση εξηγεί ποιος είναι ο νόμιμος και σωστός χειρισμός του ELA της Λαϊκής και η αρχή του δικαίου επιβάλει την εφαρμογή  του από την Κυπριακή Κυβέρνηση και την ΚΤΚ. Η εφαρμογή του δικαίου επίσης επιβάλει  την ανάληψη και απόδοση ευθυνών γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα που εγείρονται: Η διοίκηση της Λαϊκής και η ΚΤΚ πρέπει να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα για το ELA όπως γιατί δόθηκε, που πήγαν τα λεφτά, γιατί συνεχίστηκε για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί το ποσό ανήλθε σε τόσο μεγάλο μέγεθος, κοκ.; Η προηγούμενη Κυβέρνηση και η Βουλή πρέπει να εξηγήσουν γιατί δεν είχαν αντιληφθεί την οικονομική κατάσταση της Λαϊκής πριν το κράτος γίνει ο κύριος μέτοχος. Η τωρινή Κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει γιατί αποδέχτηκε τη διάλυση της κρατικής τράπεζας (Λαϊκής) αντί της εσωτερικής εξυγίανσης και γιατί αποδέχτηκε ένα παράνομο και κακό διακανονισμό του ELA με την απόφαση της 25ης Μαρτίου.

Αναφορές

ECB1999     ECB Annual Report 1999

ECB2006     ECB Financial Stability Review December 2006

ECB2007     ECB Monthly Bulletin February 2007

Την πρώτη έκδοση του παραπάνω κειμένου την είχα γράψει στις 4 Απριλίου 2013 και την επομένη το είχα στείλει στην Κυβέρνηση, στη Βουλή και σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Επειδή πιστεύω ότι το θέμα είναι ύψιστης σημασίας και εθνικού συμφέροντος και επειδή δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση δημοσιοποιώ το συγκεκριμένο κείμενο με επιπλέον αναλύσεις και στοιχεία.

Ο Κώστας Ξιούρος είναι λέκτορας χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
61 σχόλια
The Invisible Hand on 16/04/2013
Άρθρο καταπέλτης. Μπράβο κ. Ξιούρε.

Η συνέχεια στο ανώτατο και στο δικαστήριο Ευρωπαϊκών κοινοτήτων στο Λουξεμβούργο;
.... on 16/04/2013
A much clearer and much less politicized analysis than the one co-authored with S. Zenios.

But you still do not consider what would have happened if ELA funding had stopped for Laiki. Would the rest of the system remain intact?

Also, what is the evidence that the collateral for ELA funding is grossly overvalued?

As for the transfer of ELA to BOCY, it seems that it was forced by the troika. If you all keep saying that BOCY has no chance of survival with this additional burden, you might end up with a self-fulfiling prophecy.
Costas Xiouros on 16/04/2013
As I say I don't have verified and official information as for the size of the gap. One indication is the fact that the BoC needs to use a lot of assets as collateral for the fact that the receive the ELA, even though this also is not verified information.
Costas Xiouros on 16/04/2013
As for the hypothetical scenario of stopping the Laiki ELA I cannot say since I do not have all the necessary information. However, from what I have I believe the state would not have any obligations apart from covering the insured deposits and therefore the direct costs would be the liquidity cost due to the time to liquidate the assets (which is the same as now) plus the systemic indirect effects (again the same as now). In order to calculate the cost of the government to cover the insured deposits of Cyprus (about 3.5 billion) we have to take into consideration the cash of Laiki (about 1.2 billion) plus other liquid assets (almost 0.8 billion) plus the government bond (1.8 billion). Therefore, I don't see additional costs to what is happening now.
anonymous on 16/04/2013
the state has no money to cover the insured deposits, it would have defaulted on its obligation to the deposit unsurance scheme, which would have led to bankruptcy of the whole country

The provision of ELA to Laiki prevented such a catastrophy from occuring
GT on 16/04/2013
Ignorance of realities on the ground: the ECB has more power than Cyprus and the ECB has forced governments like Spain, Italy, Greece to back down.
The Cypriot constitution has been modified in 2002 in essence ceding superiority to the independence of the ECB.
Anyone who would like to pit the Cypriot constitution vs ECB independence is welcome to do so but will most likely officialy understand the following bitter truths:
1. Our constitution is not superior to ECB independence since 2002.
2. Our government and parliament no longer exercise control whatsoever and are merely instruments of our lenders the Troika.
3. The European Court of Justice is the only competent authority to judge judicialy any dispute with regard ECB independence NOT the Cypriot Supreme court.
4. The ECB will fight to the bitter end any effort too charge it with ELA (As its main constituent is the German Bundesbank that hates monetary financing) and will to the bitter end defend the CBC's independence and the Cypriot Central Bank governor as it suits all other national central bank governors to do so and hold the line against their own politicians.
Michael M on 16/04/2013
I have the following questions:-

1. Is it realistic to believe that the ECB will agree to take a loss because the underlying securities the CBC had received in support of the ELA facility were inadequate? Placed in another way, is it realistic to believe that Cyprus could have conducted the Eurozone negotiation using this argument so as to land the ELA loss onto the ECB and ultimately to the taxpayers of the EU?

2. Is a bankrupt state like Cyprus able to 'dictate' or 'threaten' its lender that, if the lender does not agree for his taxpayers to take a hit from the ELA loss, then he will take the ECB to court for careless supervisory activity?

3. As the CBC was responsible to procure adequate security for the ELA facility are we serious to believe that because the CBC failed to do so it is the problem of the ECB, and we should therefore try to land the ensuing loss to the ECB?

4. If a seller wants to dispose his Greek banking branches are we serious to believe that the buyer could have been be compelled to buy the prorated ELA loss as well?

It is nice to believe that the above could have been done. On paper or in an article it can. The real world does not operate in this way. When you are bankrupt, or at the verge of it, anything you get is a blessing.

Finally, firing daily at the Governor of the CBC does not do justice to our country. The priority is to get the banking crisis and the economy on track. The never-ending blame-game can take place later, when the urgency is over.
KKyriacou on 16/04/2013
Michael well said, and fully agree with all your points. More so with the declared war against the Governor, especially by our own government. The government's decision to do so in the middle of a banking crisis is dissappointing, and indicative of the poor advise it continues to receive. This is not the time for blame games.
Costas Xiouros on 16/04/2013
Michael:
1. I believe it is not a matter of agreement but a matter of law and since it is part of the European law I believe it is realistic. Simply follow the resolution and bankruptcy procedures.

2. The government and the CBC are two independent powers in their own respect and cannot be taken as one.

3. It is not the ECB that absorbs the loss but the Eurosystem. On the other hand no one can force a third party to absorb the loss of someone else.

4. The terms of the sale are agreed between the two involved parties and no one can force any of the two parties.
K on 16/04/2013
MR xiouro this is the best article i have read in stockwatch for the past two years.

It provides clear and factual information.

Most importantly it has no political intentions as most of the academics who post in the blog (left or right)

I would like to ask something and please confirm.

1) Fot the ECB. Is the solvency of a bank determined through its credit rating a per the rule under BASEL II Laiki was a junk bond long before.

2) For a National Bank to provide ELA, the country must be solvent as well under the credit rating rule. Please confirm.

Cyprus was a junk bond as well therefore both the ECB and the CB acted outside the framework of operations
Costas Xiouros on 16/04/2013
K thank you very much for your good comments.

1) As far as I know even though the credit rating is related to the solvency of the bank they are not the same. To determine insolvency one needs to establish beyond any reasonable doubt that the value of the assets is lower than the value of the liabilities. The credit ratings (that depend on each separate security or even deposits) depends on the expected recovery of the specific investment.

2) In those terms I think not. The problem of course is that the state guarantees cannot be provided when the state itself is insolvent. The ECB has been asking lately the NCBs to ask for state guarantees.
on 16/04/2013
Indeed however bonds issued by laiki and guaranteed by the insolvent government have been accepted by CBC
K on 16/04/2013
To GT and Michael M

The question is if the ECB and the CB has not acted accordring to its own mandate and framework of operations.

If they have created a hole illegaly (according to their own rules not ours) and they provided this weapon to the eurogroup to threaten us to agree on something which was catatstrophic for the country.

Whether we have the power or not this is a different question. IF in europe all countries are equal but some are more equal than others, the laws apply only for the strong then as CYPRUS we should reconsider if we want to be part of such a partnership.
Παναγιώτης Σαββίδης on 16/04/2013
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πολέμιοι της ιδέας για να κινηθούν νομικά οι καταθέτες της Λαϊκής εναντίον της ΕΚΤ και της ΚΤΚ γράφουν στα αγγλικά. Πραγματικά για ποιους τα γράφουν;

Θα πρότεινα σε οποιονδήποτε θέλει να κινήσει αγωγή, να εξασφαλίσει διάταγμα που να καλεί την Τράπεζα Κύπρου όταν κάνει πληρωμές στον ELA, να τα βάζει σε ξεχωριστό λογαριασμό, μέχρι την εκδίκαση των υποθέσεων, που πρέπει να φτάσουν μέχρι και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
K.Κ. on 16/04/2013
Συγχαρητήρια κ Ξιούρο για την εξαίρετη και τεκμηριωμένη δουλειά που έχετε κάνει.
Έχουν όμως παρέλθει περισσότερες από δέκα μέρες (την είχα γράψει στις 4 Απριλίου 2013 και την επομένη το είχα στείλει στην Κυβέρνηση, στη Βουλή και σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα) και δεν έχουμε δει δυστυχώς καμία αντίδραση, από τον Γενικό εισαγγελέα από την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής αλλά και από την Κυβέρνηση, και αυτό μας κάνει να διερωτόμαστε ΓΙΑΤΙ ?
kax on 16/04/2013
Δεδομένων όλων των άγνωστων παράμετρων η δική μου άποψη είναι να μείνουν και οι δύο τράπεζες ανεξάρτητες.Να γίνει bail in στην κάθε μια ξεχωριστά και παρά να χαθούν τα λεφτά στην Λαική ας μείνουν παγοποιημένα ωσπου να δούμε τι θα γίνει.Το ίδιο και στην Τράπεζα Κύπρου αφού ελευθερωθεί το μεγαλύτερο δυνατόν ποσό.Αφού η εξυγίανση θα γίνεται στις δύο τράπεζες το τελικό αποτέλεσμα για τους δανειστές είναι το ίδιο.Αποφεύγομεν όμως τις πράξεις μεταξύ των τραπεζών και την διαδικασία εξεύρεσης του αντιτίμου που προκαλεί εντάσεις και βάζει σε αντίθετα στρατόπεδα τους καταθέτες /μετόχους της κάθε τράπεζας.


Τα Νομοσχέδια είναι τόσα πολλά και επικρατεί σύγχιση σε όλους μας πρώταν τι εφαρμόζεται,πως εφαρμόζεται ακόμα και αν είναι συνταγματικά .Σε διαδικασία εκκαθάρισης δεν υπάρχουν ασφαλισμένοι καταθέτες,ούτε συμψηφισμοί,ούτε βεβαίως πληρώνονται προμηθευτές,ιδιοκτήτες τραπεζικών καταστημάτων,κλπ.Μπαίνει τότε σε εφαρμογή η εγγύηση καταθέσεων μέχρι 100,000 όπου δικαίωμα συμψηφισμού(right of set-off )έχει μόνον η Τράπεζα.Επομένως θεωρώ ότι εκτός από ειδικές περιπτώσεις η συμφωνία που αποδεχτήκαμε στις Βρυξέλλες είναι καλύτερη από την εκκαθάριση που ήταν η μόνη επιλογή αφού ούτε τα χρήματα για τις εγγυημένες καταθέσεις δεν υπάρχουν.

Το ELA είτε οι της Λαικής το πληρώσουν είτε χρειαστεί να "πιντώσουν"οι της Τράπεζας Κύπρου δεν είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να χαλάσει την συμφωνία .Η άμεση ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων του ELA που εισηγείται στην αρχήν ο καθηγητής θα οδηγήσει σε μεγάλες ζημιές τους Κύπριους δανειζόμενους και σε κατάρρευση των τιμών των ακινήτων,όχι μόνον αυτών που εγγυούνται την συγκεκριμένη διευκόλυνση.Προσφυγές εναντίον των Νομοσχεδίων εκκρεμούν στο Ανώτατο Δικαστήριο.Σε περίπτωση επιτυχίας η όλη διαδικασία μπλοκάρεται.Άρα αυτό που ζητούν πολλοί ήδη γίνεται.Οι συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης θα είναι σημαντικές και οφείλουν όλοι να είναι έτοιμοι.

Πάντα υπάρχουν δύο όψεις ενός νομίσματος.Οι επιλογές είναι όλες κακές.Μιλώντας με ξένμους τραπεζίτες προσπαθώντας να ακούσω ένα καλό λόγο για εξειδικευμένο θέμα που αφορά καταθέτες για σκοπούς αγωγών διαπίστωσα με λύπη μου ότι τα δικαιώματα μας είναι ακόμα πιό λίγα από όσα νόμιζα.Εκείνο που συζητούν εκτεταμένα είναι το ξέπλυμα ,είναι πολύ ενήμεροι,αναφέρονται σε συγκεκριμένα παραδείγματα που δημοσιεύτηκαν και πολύ φοβούμαι ότι τα χειρότερα έπονται.Απ όσα ακούω καταλήγω στο συμπέρασμα ότι τιμωρείται όλος ο Κυπριακός λαός και υποψιάζομαι ότι εκείνοι που προκάλεσαν τις εχθρικές ενέργειες των ξένων εναντίον της Κύπρου,άσχετα αν υιοθετούμεν τις θέσεις τους,μένουν αλώβητοι.
Michael M on 16/04/2013
In reply to Panayiotis Savvides:- Your suspicion is really incredible. How or why you thought that because of the Engish languge you deduced there is a big plot behind what was wriiten is beyond anyones imagination. If you want to be construcive, and not destructive, then simply reply to the questions ... if you can that is.

In reply to K;- GT is correct in what he says. I wish the politicians whould have known all of this but they dont, or they pretend they dont. As regards Laiki there seems to be a case to answer on 'wrongful' trading meaning that the bank although it knew it was insolvent, it continued trading. The same may apply for the CBC IF it did not have adequate security (probably it did with the goverment bond of 1.8B). However for Laiki, even if you do succeed to secure a judgement for a claim where would you enforce it given that Laiki does not exist any more?
K on 16/04/2013
The goverment bond of cyprus could not be considered adequate asset to use as colateral for emergency cash from the ecb please see and check the bonds which are ecb eligible. Cyprus bonds since they lost the credit rating can not be used.

See below the link which show the current list for bonds which are eligible. You will not find cyprus bonds in there.

https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list.en.html

https://mfi-assets.ecb.int/query_EA.htm


Furthemore we are talking about 9.5 billion ELA. In order to get such an ela it means that at least 12 billion of assets have been used as a collateral.( a haircut is povided on the assets to provide the liquidity)

Please check the balance sheet of LAIKI.

Total Assets 31,36 bilion
Available Assets for colateral (max) 28 bil
Estimate min colateralised assets 12 bil
RATIO 43 %

A rough estimation I make above you can do yourself if you see the interim 2012 fs.

http://www.cse.com.cy/en/announcements/textfiles/2012/ANN41577_EN.pdf

Most of the assets are not ECB ELIGIBLE anw see also and in effect the ratio should much larger.

https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/standards/marketable/html/index.en.html

The question is whether those assets given for colateral where according to the rule of ecb. If ecb and CB was acting outside there own regulation and rules they should bear the responsibility.

Again it is not a matter of power and what can be imposed on us. The GERMANS have the power to do it. It is about the law and their directives.

Are we less equal than other EU members? Do we accept it? Is this the enviroment we want to continue living in? Where is eu security of laws and regulations?

The claim should be on the ECB and CB. If they provided emergency liquidity using the wrong tools and outside their mandate, then they allowed deposits to leave the bank at the expense of depositors who remained.

The job of the central bank is to safeguard the financial system and depositors and not only they did not do it, they provided fraud presentation to achieve the opposite
Σάββας Τταντής on 16/04/2013
KAX συμφωνώ οτι η επιλογή να μείνουν οι 2 τράπεζες θα είταν καλύτερη. Καλύτερη λύση είταν επίσης να γίνει κανονική συγχώνευση των 2 τραπεζών. Διάβασε το πιο κάτω μου άρθρο. Υπάρχουν και άλλα πλεονεκτήματα εκτός απο οσα αναφέρω στο άρθρο αλλά δέν τα έγραψα και περιορίστικα στην ουσία....

ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ –οικονομικό έγκλημα

Δεν θα αναφερθώ στην πώληση των Ελληνικών καταστημάτων των τραπεζών μας στην Ελλάδα το έχω κάνει αρκετές φορές τις τελευταίες μέρες. Σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθώ με την ιδέα να σπάσει η ΛΑΙΚΗ Τράπεζα και να πιάσει η Τράπεζα Κύπρου το «καλό της κομμάτι» και το ΕΛΑ της ενώ η «κακή λαική» θα μείνει με ακούρευτες 4 δις ανασφάλιστες καταθέσεις και 4 δις κακά δάνεια αλλά χωρίς το ΕΛΑ.
Η ΚΤΚ με την απόφαση της σπάσει την ΛΑΙΚΗ έχει καταφέρει τα πιο κάτω…
1. Έκλεισε μια συστημική τράπεζα και μετάφερε τεράστιο ρίσκο σε μια άλλη η οποία ήταν χαμηλού ρίσκου τόσο από θέμα ρευστότητας όσο και από θέμα κεφαλαίων. Εάν κάτι πάει στραβά δέν χρειάζεται να γράψω τι τραπεζικό σύστημα θα μας μείνει.
2. Θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας κυρίως από πλευράς Λαικής τράπεζας.
3. Χειροτέρεψε την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό μας σύστημα.
4. Μπλόκαρε 4 δις ανασφάλιστες καταθέσεις στην «κακή Λαική» . Εφυγε πολύτιμη ρευστότητα από την οικονομία μας.
5. Χάσανε όλα τους τα λεφτά οι μέτοχοι της Λαικής όπως επίσης και οι κάτοχοι ομολόγων.
6. Διαγράφηκε από το ΧΑΚ μια μεγάλη εταιρεία με απώλεια σημαντικών εισοδημάτων για το ΧΑΚ και ίσως και θέσεων εργασίας….
7. Αγωγές από καταθέτες και μετόχους Λαικής προς ΚΤΚ, Κράτος κλπ

Εκτός από τα πιο πάνω απόφαση της ΚΤΚ δεν έχει κάποια ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ λογική και εξηγούμε. Η «κακή Λαική» θα πιάσει κακά δάνεια τα οποία είναι το ίδιο κακά με τα κακά δάνεια της Τράπεζας Κύπρου διότι δραστηριοποιούνται στην Ιδία χώρα και έχουν περίπου τα ίδια χαρτοφυλάκια δανείων. Θα είχε μια λογική τα επιχείρημα εάν Η Τράπεζα Κύπρου θα έπιανε τα κακά δάνεια της Λαικής στην Ελλάδα. Σε αυτήν την περίπτωση θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι τα δάνεια στην Ελλάδα είναι κακά και θα δημιουργούσαν πρόβλημα σε μια καινούργια τράπεζα και άρα να ξεχωρίσουν.

Ας εξετάσουμε μια εναλλακτική λύση . Τράπεζα Κύπρου και Λαική να πάνε με κανονική συγχώνευση. Να πιάσει δηλαδή η Τράπεζα Κύπρου ΟΛΑ τα στοιχεία της Λαικής. Οι ανασφάλιστες καταθέσεις της ΛΑΙΚΗΣ είναι περίπου 4 δις. Με βάση ανακοίνωση της ΚΤΚ θα μείνουν στην «κακή Λαική» και 4 δις κακά δάνεια.

Εάν γινόταν κανονική συγχώνευση τα επιπρόσθετα κεφάλαια που χρειαζότανε η Νέα Τράπεζα Κύπρου θα ήταν ΜΟΝΟΝ 400 εκ (4 δις δάνεια *10% εποπτικά) . Οι ανασφάλιστες καταθέσεις της «κακής Λαικής» είναι 4 δις! Ένα κούρεμα σε αυτές μόνον 10% θα είχαμε 400 εκ και θα έμεναν στους καταθέτες και κατ επέκταση στην οικονομία μας 3.6 δις ευρω. !

Πρακτικά , με την Λύση της συγχώνευσης , οι καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου θα είχαν λιγότερο κούρεμα ως ακολούθως. …
Σημερινό κούρεμα. Ανάγκη για 4 δις κεφάλαια επιδή η Νέα Τράπεζα Κύπρου θα έχει περίπου 40 δις περιουσιακά στοιχεία. (10% εποπτικά) 8 δις Ανασφάλιστες καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου * 50% κούρεμα = 4 δις κεφάλαια.

Κούρεμα εάν γινότανε κανονική συγχώνευση. 40δις περιουσιακά στοιχεία και 4 δις επιπλέον από Λαική = 44 δις. Χρειαζόμαστε 4.4 δις κεφάλαια.
Έχουμε όμως 12 δις ανασφάλιστες καταθέσεις (8δις ΤΚ και 4δις «κακή Λαικη» )
Ένα κούρεμα 37% θα είταν αρκετό να μας φέρει 4.4 δις κεφάλαια.
Η Νέα τράπεζα Κύπρου θα είχε επιπρόσθετη ρευστότητα 3.6 δις ευρώ.

Η ίδια λογική ισχύει εάν η ΛΑΙΚΗ και η Κύπρου έμεναν ως ξεχωριστές εταιρείες. Τα ιδία κεφάλαια θα χρειάζονταν ως ξεχωριστές εταιρείες αλλά με μεγαλύτερο κούρεμα για την Λαική. Θα μπορούσαν να μεταφερθούνε ένα μέρος των περιουσιακών στοιχείων/υποχρεώσεων της Λαικής προς την Κύπρου έτσι ώστε όλοι οι ανασφάλιστοι καταθέτες και των 2 τραπεζών να κουρευτούνε με το ίδιο ποσοστό (37% βλέπε πιο πάνω)

Δεν θα γράψω τα πλεονεκτήματα που θα είχαμε εάν προχωρούσαμε με μια οποιανδήποτε άλλη λύση πέραν από αυτήν που υιοθέτησε η ΚΤΚ, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Τελειώνοντας θα ήθελα να εκφράσω μια απορία μου προς τους τεχνοκράτες της Τροικάς στην Κύπρο και την ΚΤΚ . Στο μνημόνιο μας λέτε ότι θα μεταφερθούνε από την Λαική στην Νέα Τράπεζα Κυπρου 9% περισσότερα περιουσιακά στοιχεία από ότι υποχρεώσεις. Η ΚΤΚ μας λέει ότι θα αφήσει την «κακή Λαική» κακά δάνεια (περιουσιακά στοιχειά) όσες είναι οι ανασφάλιστες καταθέσεις (υποχρεώσεις) Τότε, πώς γίνεται μια εταιρεία που πτώχευσε να έχει περισσότερα περιουσιακά στοιχεία από ότι υποχρεώσεις?????? Ξανα ελέγξετε τους αριθμούς σας Κύριοι ……

Σάββας Τταντής 14/4/2013 Χρηματιστής/Λογιστής
kax on 18/04/2013
Σάββα

Συμφωνώ σε πολλά από όσα λέγεις αλλά πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε ότι η όλη προσπάθεια έγινε για να διασωθούν οι πρώτες 100,000 και να παραμείνει ζωντανή η Τράπεζα Κύπρου.Η όλη διαδικασία καθυστερεί λόγω εξαιρέσεων και απόπειρας αποφυγής πολιτικού κόστους.Άμα δεν ξέρεις ποιοί εξαιρούνται από το κούρεμα πως θα κάμεις την μαθηματική πράξη?Βασικά ότι λέγει ο Αβέρωφ είναι σωστό αλλά πως θα αποζημιωθούν αν δεν εξαιρεθούν ασφαλιστικές,δήμοι κλπ,ποτε από ποιόν και ποιές είναι οι συνέπειες στο μεσοδιάστημα?Στην Αμερική υπάρχει το FDIC που καλύπτει τις πρώτες 250,000 δολλάρια και μετά ότι περισσέψει για τους υπόλοιπους.Tο πιο γνωστό προηγούμενο είναι το 2008 της Indymac το 2008 ,που ήταν στο μέγεθος της Τράπεζας Κύπρου και οι ανασφάλιστοι καταθέτες έπαθαν μεγάλες ζημιές.Κακώς χρησιμοποιούμεν τον όρο ασφαλισμένες καταθέσεις αφού δεν είναι ασφάλεια που υπάρχει όπως στην Αμερική με απεριόριστα λεφτά αλλά μια εγγύηση που είναι στο χαρτί.Λεφτά δεν υπάρχουν για τις πρώτες 100,000.Γι αυτό και η διάσωση είναι νεκατωμένη.

Όσο για αγωγές εναντίον των διάφορων αποφάσεων εισηγούμαι να κάμεις(και όσοι άλλοι ενδιαφέρονται) μια μικρή έρευνα στο διαδίκτυο πως λειτουργεί το FDIC και Class actions στο Google που υπάρχουν συγκεντρωμένες εκατοντάδες υποθέσεις διαθέσιμες δωρεάν σε όλους.Τότε θα διαπιστώσεις ότι πολύ λίγοι καταθέτες ενδεχομένως να δικαιούνται κάποιες αποζημιώσεις.

Αυτό που έγινε με τις τράπεζες μας είναι άδικο αν σκεφτούμε ότι άλλες σε χειρότερη κατάσταση διασώθηκαν.Δυστυχώς η άρνηση να μας βοηθήσουν δεν είναι παρανομία.Γι αυτό οι σκέψεις και εισηγήσεις σου μπορεί να είναι δίκαιες αλλά υπάρχουν ήδη αποφάσεις που δέκτηκε η Κυβέρνηση και ψήφισε η Βουλή.Η εκκρεμότητα που μένει τώρα είναι μεταξύ των δύο δικών μας τραπεζών και αφορά τον καθορισμό της σχέσης ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων.Όσο πιο γρήγορα λήξει η διαδικασία και χαλαρώσουν οι περιορισμοί στις συναλλαγές τόσο πιο γρήγορα θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
MARIOS on 16/04/2013
as paradektoume oti efamen tin kai kanei . nai itti8ikame kai kanei
nai ekaname xeplima
nai to kaname meso ton dikigorikon pou mporei na itan kai nomiki ton trapezwn kai mporei na einai kai bouleutes.

en ginetai , en akousan gia tin sigkrousi somferonton?

kala na mas kanei o bgenopoulos kai en liga pou mas eipe

an den mas areski i ali8eia as fame kai ton nin dioikiti kai kanei mas

akomi mia xameni maxi


perastika mas
GT on 16/04/2013
"I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies. If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around [the banks] will deprive the people of all property until their children wake-up homeless on the continent their fathers conquered. The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs."
Thomas Jefferson, (Attributed)
3rd president of US (1743 - 1826

The problem is in Cyprus the banks and the corporations growing up around them are part of the establishment...
Pablo on 16/04/2013
To ότι η ecb θα παραχωρήσει δάνειο έναντι ρευστότητος αξίας 5 δις με επιτόκιο 0,75% έναντι 2,5% που δίνει ο ελα συν το 1 δις επιπλέον με junk ομόλογα της Κύπρου κατ΄εξαίρεση ΣΑΣ ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΠΟ ΜΥΑΛΟ?
ή μήπως αυτά δεν πρέπει να λέγονται διότι τα συμφέροντά μας είναι στην Λαική?λέω εγώ τώρα....
Pablo on 16/04/2013
Επίσης οι εγγυήσεις που είναι εξ΄Ελλάδος και είναι υποθηκευμένες στην Τράπεζα έναντι ela ποιος σας είπε ότι θα επιστραφούν και δεν θα επιτελέσουν τον σκοπό τους,την εξόφληση δηλαδή μέρος του ela?
Μπορεί να μου δείξει την σύμβαση πώλησης των ελλαδικών παραστημάτων των κυπριακών τραπεζών ή θα γράφουμε αοριστολογίες...
Panayiotis Savvides on 16/04/2013
Μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο, θα είμαι καχύποπτος. Αν ήταν ο Αναστασιάδης και ο Σαρρής καχύποπτοι τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά.

Πιστεύω ότι αρκετοί γίνονται παπαγαλάκια είτε γιατί σπούδασαν Οικονομικά στην Αγγλία με επιχορήγηση Κυπριακής Δημοκρατίας και μπαμπά και έτσι λέει η θεωρία είτε γιατί πραγματικά θέλουν να καταστραφεί ο τόπος γιατί τα τρώνε οι δημόσιοι και οι τραπεζικοί. Μερικοί συνειδητά θέλουν την οικονομική καταστροφή αυτού του τόπου γιατί θέλουν να λύσουμε το Κυπριακό άρον άρον, γιατί εν κόφκει ο νούς μας.

Όσον αφορά τις ερωτήσεις, δεν έχω πρόθεση να μπω σε ένα διάλογο όπου δεν καταλαβαίνεις μερικά θέματα.

Η ΕΚΤ και η ΚΤΚ θα είναι διάδικοι σε δίκες και δεν χρειάζεται η συμφωνία τους και η Κύπρος και μπορεί να ‘dictate’και ‘threaten’. Είναι χώρα μέλος με υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα. Η Κύπρος δεν είναι πελάτης ενεχυροδανειστηρίου ή μαφιόζου, παρόλο που έχω αμφιβολίες για αυτό.

Η Κύπρος δεν ζητούσε να της καταστρέψουν τις επιχειρήσεις της που προσφέρουν θέσεις εργασίας. Ζητούσε δανεικά και ήταν έτοιμη να περάσει μέσα από μνημόνιο με μεταρρυθμίσεις. Αυτό που έγινε ήταν απαξιωτικό και με τρόπο συμμορίτικο.

Ο Δημητριάδης είναι μέρος του προβλήματος. Όσον πιο γρήγορα φύγει τόσο το καλύτερο.

Είχα την τιμή να καθίσω απέναντι του για αρκετή ώρα και να του κάνω μερικές ερωτήσεις. Δεν με έπεισε καθόλου. Ο άνθρωπος είναι καθηγητής που δίνει μια διάλεξη και μετά σου κάνει διαγώνισμα για να δει αν κατάλαβες αυτά που είπε. Δεν είναι πρόθυμος να συζητήσει και περισσότερο να ακούσει.

Όταν συνδυάσεις τον Δημητριάδη, καθηγητή πανεπιστημίου, με τον Γεωργιάδη, πτυχιούχο οικονομικών και εργαζόμενο τα καλοκαίρια στο ξενοδοχείο τριών αστέρων του μπαμπά, τότε είμαστε για κλάματα.
Επιλήσμων on 16/04/2013
Δυό λόγια περί Κυριαρχίας, Κυρίαρχου Κράτους, Sovereignty κλπ.
Απ' ότι έχω ακούσει, η Κύπρος μας δεν μπορεί να είναι πλέον Κυρίαρχο Κράτος με την κλασσική σημασία και ορολογία της λέξεως. Όχι γιατί δεν ελέγχουμε το μισό Κράτος. Η έκταση σε τ.χιλιόμετρα δεν επηρεάζει καθόλου το status, αλλά κάποιοι άλλοι λόγοι μας έχουν περιορίσει την κυριαρχία. Προσωπικά αμφιβάλλω εάν είναι ορθός ο όρος "περιορισμενη κυριαρχία". Μέχρι να βρούν οι πολιτικοί επιστήμονες ένα καινούργιο όρο, ας τον δεχθούμε.

Γιατί χρειάζεται τώρα να ανοίξουμε το θέμα "Κυριαρχία"?
Διότι πρέπει να αντιληφθούμε όλοι, ιδίως ορισμένοι επαγγελματίες πολιτικοί (Κύπριοι), αρκετοί δημοσιογράφοι και αναλυτές και πολλοί απλοί πολίτες, την ΑΠΩΛΕΙΑ της κυραρχίας μας, ή αν θέλετε τον βαθμό της απώλειας, που προκύπτει απο:

1.Την ένταξη μας στην ΕΕ
2.Την ένταξη μας στην Ευρωζώνη
3.Την πρόσκληση μας προς την Τρόικα και τον Μηχανισμό Στήριξης.
4. Την (επικείμενη) υπογραφή Μνημονίου.

Ο βαθμός απώλειας Κυριαρχίας αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο όταν ένα Κράτος-μέλος (που είναι η minimum προϋπόθεση αρ.1 ως άνω), προσθέσει την 2ην, 3ην και τέλος την 4ην επιλογή.
Η Κύπρος επομένως αυτή την στιγμή είναι στο maximum σημείο της απώλειας, δλδ 1+2+3+4. Η Αγγλία είναι στο 1. Η Γερμανία, παρ'όλο που βρίσκεται στο 1+2, λόγω της ισχυρής πολιτικο-οικονομικής θέσης που κατέχει σε αυτό το "private club" απολαμβάνει ένα προνομιακό de facto καθεστώς. ( Σε προηγούμενο σχόλιο προσπάθησα να εξηγήσω το μειονέκτημα να ανήκει κάποιος μικρός/φτωχός/αδύναμος, σε μια Ιδιωτική Λέσχη που τα άλλα μέλη να είναι σαφώς ανώτερα. Εσείς θα παίζατε Πόκερ σε ένα τραπέζι με πιό δυνατούς παίκτες - πιό δυνατούς στο παιγνίδι και ταυτοχρόνως οικονομικά ανώτερους?

Όσον αφορά τον Πρόεδρο, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζει τους περιορισμούς που υπόκειται λόγω των πιό πάνω. Το ερώτημα είναι γιατί δεν τους αποδέχεται.
Κάποιοι κρατικοί αξιωματούχοι και άλλοι επαγγελματίες πολιτικοί πολύ πιθανό να μην είναι γνώστες αυτών των περιορισμών. Άλλοι μπορεί να μην θέλουν να το πιστέψουν. Φαίνεται εκτός απο της 'Γυναίκας', είναι και των πολιτικών μας η καρδιά μιά άβυσσος.

Παράδειγμα ενός πραγματικά κυρίαρχου κράτους, είναι, ας πούμε η Κούβα, οι ΗΠΑ κλπ. Είναι και η Βόρειος Κορέα. Τώρα που το σκέφτομαι, μερικοί επαγγελματίες πολιτικοί μας και βουλευτές, θα ήταν ευτυχέστεροι σε μιά χώρα όπως η Β. Κορέα. Άκους εκεί! ένας βουλευτής του εκτοπίσματος του κ.Περδίκη να μην μπορεί να παύσει ένα απλόν Διοικητή? Ο Αρχηγός της Β.Κορέας Kim Jong-un (δεν μπορούμε να τον πούμε Πρόεδρο διότι Πρόεδρος είναι ακόμη ο παππούς του, Kim Il-Sung που πέθανε το 1994 και ανακυρήχθηκε "Eternal President"), υποθέτω θα τον εκτόξευε με τον βαλλιστικό πύραυλο που ετοιμάζει, στο διάστημα.
Και το έρεισμα του κ.Περδίκη? " Εμείς τον πληρώνουμε και όχι ο Ντράγκι".

Πριν μερικές βδομάδες έκανα έκκληση γιά αρμονικές σχέσεις Προεδρικού και Διοικητή. Η μόνη δικαιολογία που έδωσα ήταν γιά το καλό της πατρίδας μας.
Από την αρχή διεφάνει η εχθρική στάση και προκατάληψη έναντι του Διοικητή. Θυμάστε καθόλου την PIMCO? Όλοι ζητούσαν την κεφαλή του Διοικητή επί πίνακι και τον κατηγορούσαν ότι έδωσε λάθος όρους εντολής γιά να παραπλανήσει τον κόσμο ως προς το ποσόν που χρειάζονται οι Τράπεζες, παραφουσκώνοντας το ποσόν και να φανεί ότι οι Τράπεζες είναι το πρόβλημα και όχι η Κυβέρνηση Χριστόφια. Γιατί ξαφνικά σταμάτησαν τις φωνές γιά την PIMCO?
Τώρα φωνάζουμε γιά την Α&Μ. Το βιολί στον ίδιο ακριβώς θλιβερό ρυθμό. Ξεχάσαμεν την PIMCO, διότι τώρα δεν συμφέρει, και αρχίσαμεν γιά τους όρους εντολής της Α&Μ. Το ότι πρώτα επικεντρώνεται στην Τράπεζα Κύπρου καλά κάνει. Εάν θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια και να πάει το μαχαίρι στο κόκκαλο, ας κάνουμε υπομονή. Ας μην επιτρέψουμε στον εαυτό μας να γίνει το ακούσιο όργανο αυτών που τους συμφέρει το σκότος.
Αυτή η εχθρική στάση έναντι του Διοικητή (παρά τις διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου που ακούμε), γιά ένα που αντιλαμβάνεται το νόημα των λέξεων και την χροιά του λόγου, είναι εμφανής. Όλοι σέβονται, διαμηνύουν στον Ντράγκι, την ανεξαρτησία του Διοικητή και επιθυμουν την καλή συνεργασία μαζί του, φτάνει να παραιτηθεί.

Ζητούν από την Διερευνητική Επιτροπή (τους 3 συνταξιούχους Δικαστάς) που θα διερευνήσουν σε χρόνο ρεκόρ σχεδόν τους πάντας και τα πάντα, (όχι το Πάντα που θα κερδίσει κάποιος τυχερός από την εκπομπή τους Ανώνυμους - με την Χριστιάνα κλπ) να διερευνήσουν και τις τυχόν ευθύνες του Διοικητή.
Γιατί να μην διερευνήσουν και τον Πρόεδρο με την Διαπραγματευτική Ομάδα που τον συνόδεψε στις δυό κρίσιμες και καθοριστικές συνεδρίες του Eurogroup?
Να μάθουμε, συν τοις άλλοις, και πως προέκυψε το κούρεμα. Ποιός πρότεινε την συμμετοχή στο κούρεμα των ασφαλισμένων καταθέσεων.
Και γιατί να μην διερευνήσουν και την Βουλή που απέρριψε την πρώτη απόφαση του Eurogroup? Αυτή η απόφαση ζήμιωσε την Κύπρο ή όχι? Ποιό ήταν/είναι το αποτέλεσμα του ΟΧΙ?
Ο Κυρίαρχος (ή όχι τόσο Κυρίαρχος Λαός) είναι πάντοτε ορθός? Ρωτήστε τους αδελφούς Έλληνες, που μετά που ο Βενιζέλος έκανε την Ελλάδα Χώρα των δύο ηπείρων και πέντε θαλασσών με την Συνθήκη των Σεβρών (και η Κύπρος ωφελείτο under Section IX, 3.Cyprus. Article 115,116 & 117) , την επομένη όχι μόνο δεν υπερψήφισαν το κόμμα του, αλλά ούτε Βουλευτή τον εξέλεξαν και έφεραν πίσω τον Βασιλέα και Στρατάρχη Κωνσταντίνον. Ακολούθησε η μεγαλύτερη και χειρότερη καταστροφή που υπέστη ποτέ ο Ελληνισμός: Η Μικρασιατική Καταστροφή.
Kai Na Katharisoume Tous Kakomoutsounous on 17/04/2013
Το πιο κάτω δημοσιεύθηκε στο μπλογκ "Kai Na Katharisoume Tous Kakomoutsounous(www.kakomoutsounos.blogspot.com)" στις 15/04/2013¨:

Θα πρέπει κάποιος να είναι πολύ αφελής για να μην καταλαβαίνει ότι υπάρχουν προσωπικά συμφέροντα και από τις δύο πλευρές στη αχρείαστη και εγκληματική διαμάχη μεταξύ κυβέρνησης και διοικητή της κεντρικής τράπεζας.

«Θα σεβασθούμε τους θεσμούς», λέει από την μια πλευρά η κυβέρνηση. Λες και είναι επιλογή ο μη σεβασμός των θεσμών.

«Θα μπορούσα να συνεργαστώ με την κυβέρνηση», λέει από την άλλη ο διοικητής. Λες και είναι επιλογή η μη συνεργασία με την κυβέρνηση.

Ξυπνάτε, επιτέλους! Μας παίρνουν όλοι περίπατο με συνοδεία μουσικής ορχήστρας αποτελούμενης από σολίστες προερχόμενους από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και εναλλασσόμενους μαέστρους ανάλογα με το κομμάτι που θέλουν να παίξουν κάθε μέρα.

Πρέπει να συνάξουν τον νου τους όλοι τέλος πάντων, όπου τον έχουν και να κάτσουν ΜΑΖΙ να δουν τι μπορεί να γίνει για να αποφευχθούν και άλλα, χειρότερα, σ’ αυτό τον τόπο. Και αφού βάλουν τα πράγματα σε μια σειρά που να εμπνέει κάποια σιγουριά, αν τούτο είναι ποτέ δυνατόν, τότε να ασχοληθούν και με άλλα. Αλλά, συγχρόνως, να γίνουν και διερευνήσεις για το ποιος και πόσο φταίει για όσα έγιναν, για όσα γίνονται και για όσα πρόκειται να γίνουν. Επειδή το Έγκλημα είναι σε συνέχειες και μεγάλης διάρκειας.
Επιλήσμων on 18/04/2013
Αγαπητέ φίλε,
Έχεις δικαιο και σίγουρα συμφωνώ και εγώ αφού το ζήτησα εξ' άλλου και πολλές φορές στο παρελθόν. Και οι δύο πλευρές - Πρόεδρος και Διοικητής - πρέπει να βρούν τρόπο καλής και στενής συνεργασίας. Όμως πως είναι δυνατό να επιτευχθεί όταν σύσσωμος ο Κυβερνητικός Μηχανισμός κατευθύνει τα βέλη του εναντίον ενός ανθρώπου, του Διοικητή, που όχι μόνο δεν έχει περίγυρον γιά να του παρέχει άμυνα, αλλά και ο ίδιος δεν είναι "trained" πολιτικός γιά να γνωρίζει πως να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους επιθέσεις. Ένας τεχνοκράτης/ακαδημαϊκός, σίγουρα βρίσκεται σε μειονεκτική θέση όταν δέχεται πολιτικές επιθέσεις.

Και οι πάντες, ξαφνικά έγιναν ειδήμονες αλλά και δογματικοί, επι όλων των μηχανισμών και λειτουργιών μιάς Κεντρικής Τράπεζας και ενός τραπεζικού συστήματος που καταρρέει! - και ομόφωνα και ομόβροντα πυροβολούν τον Διοικητή όπως ένας ελεύθερος σκοπευτής σημαδεύει το θύμα του.

Μόλις προ ολίγου, άκουσα τον κ.Προδρόμου να προτρέπει τον Διοικητή, συναισθανόμενος τις ευθύνες του κλπ, να ακολουθήσει το παράδειγμα του κ. Μιχάλη Σαρρή, και να παραιτηθεί.
Εάν είμουν εγώ ο Διοικητής, θα του απαντούσα: "Εχαρίστως. Αφού όμως πρώτα εσείς, κ.Προδρόμου, ακολουθήσετε το παράδειγμα του Μαθητή του Κυρίου μας Ιησού, Ιούδα του Ισκαριώτη".
αθηνα on 18/04/2013
Ολα κι όλα Επιλήσμονα,αλλά απο προστατευτικό περίγυρο άλλο τίποτα ο διοικητής της ΚΤ. Κοτζάμ Ντράγκι έχει για συνήγορο,αλλά και εδώ,εκτός απο σένα,μην ξεχνάς ότι έχει και το ΑΚΕΛ. Που αν και το παίζουν αντιμνημονιακοί,στην προκειμένη περίπτωση βρίσκεστε όλοι στο ίδιο μετερίζι με τους Τρο'ι'κανούς.
αθηνα on 18/04/2013
Και γιατί ζητάς απο τον Προδρόμου να κάνει το απονενοημένο διάβημα του Ιούδα,όταν κατα την κρίσιμη περίοδο ήταν ένας απλός ιδιώτης; Δεν σε είδα να παροτρύνεις προς αυτή τη κατεύθυνση,εκείνον που διόρισε το πουλέν σου.
Επιλήσμων on 19/04/2013
Αγαπητή αθηνα,
Δεν αναφέρθηκα "στην κρίσιμη περίοδο" που ο κ.Προδρόμου ήταν ιδιώτης (και κατόπιν βοηθούμενος από την θεά Τύχη πριν λίγες βδομάδες πήρε την θέση του Βουλευτή κ.Πιτσιλλίδη). Εξ' άλλου, και εμπλεκόμενος να ήταν, δεν θα αποτελούσε ΠΡΟΔΟΣΙΑ αποιοδήποτε τυχόν λάθος ή παράλειψη διέπραττε γιά να τον παρομοιάσω με τον Μαθητή του Κυρίου, Ιούδα Ισκαριώτη.
Ας πάμεν όμως λίγα χρόνια πίσω, τότε που ο κ.Προδρόμου (μαζί με μερικούς άλλους, πχ κ.Συλλούρη, κ.Ρίκκο Ερωτοκρίτου κλπ) έδωσαν το "φιλί του Ιούδα" στον Πρόεδρο του κόμματος τους κ.Αναστασιάδη.

Ας μην είμαστεν λοιπόν όλοι, επιλήσμονες των γεγονότων, φίλη αθηνα. Άκουσε τι ωραίο είναι το ποίημα που ακολουθεί και πόσο αληθινό γιά μερικούς ανθρώπους.

ΛΗΘΗ

Κλειστά εντός ανθοκομείου
υπό τα υελώματα τ' άνθη ξεχνούν
πώς ειν' η λάμψις του ηλίου
και πώς φυσούν αι αύρ' αι δροσεραί όταν περνούν.

Κ.Π.Καβάφης
[1896]
αθηνα on 19/04/2013
Αυτοί στους οποίους αναφέρεσαι,προβεβλημένα στελέχη του ΔΗΣΥ,είχαν το θάρρος της γνώμης τους, όταν διαφώνησαν μαζί με την πλειοψηφία των συναγερμικών, σε κορυφαία επιλογή της ηγεσίας τους επι εποχής σχεδίου Ανάν.Αν αυτό για σένα είναι προδοσία,τότε έχουμε διαφορετική αντίληψη του τι σημαίνει ελευθερία έκφρασης.
Σάββας Τταντής on 16/04/2013
Επιδή ξεκίνησαν διάφοροι καθηγητές και αρθρογραφούν και αυτοί για σφάλματα της ΚΤΚ και τους κινδύνους στους οποίους έχει περιέλθει η Νέα Τράπεζα κύπρου θα γράψω τώρα μια έντονη ανησυχία που έχω για την Τράπεζα Κύπρου η οποία δέν αναφέρθηκε ακόμα απο κανένα ακαδημαικό η πολιτικό . Δέν έγραφα την ανυσηχία μου τις προηγούμενες μέρες επιδή δέν ήθελα να δημιουργήσω κακό κλίμα για την Νέα Τράπεζα Κύπρου. Το κλίμα όμως είναι ιδη άσχημο και τα προβλήματα της Νέας Κύπρου πάρα πολλά.

Η ΛΑΙΚΗ τράπεζα την 30-9-2012 είχε equity 800 εκ (εσωτερική αξία)
Στην Ελλάδα πουλήθηκαν απο την Λαική περίπου 10 δις περουσιακά στοιχεία και 6.5 υποχρεώσεις. Αυτο δημιουργά μια τρύπα στη Λαική Κύπρου κάπου 3 δις (διαφορά μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που πωλήθηκαν )

Είναι πολύ πιθανόν οτι θα πρέπει να διαγραφούν και άλλα περιουσιακά στοιχεια απο την ΛΑΙΚΗ Κύπρου οπως κάποιες επενδύσεις στην Ελλάδα η και η υπεραξία υψους 200 εκ που είταν στα βιβλία της Λαικής στις 30-9-2012.

Εχω υπολογίσει τα περιουσιακά της Νέας Τράπεζας Κύπρου στα 40 δις.
Οι υποχρεώσεις τις βγάζω 38 δις.
Το μετοχικο κεφάλαιο θα είναι 4δις-6 δις.

Δέν ισοζυγά ο ισολογισμός, βγαίνουν 2 δις περίπου περισσότερες υποχρεώσεις.

Η πιό πάνω ανησυχία μου μεγαλώνει με την απόφαση της ΚΤΚ στο διάταγμα της να αφαιρέσει το 30% απο τις καταθέσείς,(το 30% δέν θα είναι δεσμευμένη κατάθεση οπως νομίζουν όλοι αλλά θα φύγουν απο το σύστημα και θα είναι ένας τίτλος)Με αυτόν τον τρόπο , να φύγουν δηλαδή απο το σύστημα 2 δις καταθέσεις (το 30%) και ισοζιγά ο ισολογυσμός.

Το πιο πάνω δέν έχει να κάνει με τα κεφάλαια που χρειάζονται αφού τα 4 δις κεφάλαια που χρειάζεται η ΤΚ είναι ΟΚ με ένα κούρεμα 60% .

Τι θα γίνει οταν οι δικαιούχοι του 30% ζητήσουν τα λεφτα τους? η ΚΤΚ έχει υποχρέωση να ξεκαθαρίσει για ποιό σκοπό αφήνει το 30% έξω απο το σύστημα την στιγμή που είναι ξεκάθαρο οτι με το 60% κούρεμα η ΤΚ ειναι ΟΚ.

Μακάρι να έχω λάθος, διοτι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο δέν βοηθά καθόλου την επαναφορά της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό μας σύστημα. Η ΚΤΚ ενεργά αργά , πολύ αργά. Πρόκειται για 2 τράπεζες με απλούς ισολογισμούς, γιατί χρειάζεται 4 μήνες να αποφασίσει η ΚΤΚ τι θα γίνει με το 30% η το άλλο 22.5% ??? Πως είναι δυνατόν να θεωρούμαστε σοβαροί οταν θέλουμε 4 μήνες να κάνουμε μια απλή συγχώνευση??
Takis Xenopoulos on 16/04/2013
Πράγματι συγχαίρω το Κύριο Κ. Ξιούρο δια την εξαίρετη και περιεκτκή εργασία που έχει κάνει και μπράβο του.............
Δυστυχώς όμως όπως φαίνεται το γράφου όλοι τους πάνω στα παλία τους τα παπούτσια, αφου από τις 4/4/2013 δεν έχει καμία απάντηση τόσο απο τους Κυβερνώντες όσο και απο τους Βουλευτές μας αλλά και απο τά Κόμματά μας.

Φαίνεται ακριβώς με πόση επιπολαιότητα και ανευθυνότητα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της Οικονομίας μας αλλά και της προχειρότητας που όλοι οι φορείς χειρίσθηκα το όλο θέμα του προβλήματος μας με την Τρόικα, με αποτέλεσμα σήμερα να πληρώνει το τίμημα ολόκληρος ο Κυπριακός Λαός αφαιμάσοντας το, αλλά και τις Υγιείς Κυπριακές Επιχειρήσεις.


Ειναι απαράδεκτο η Βουλή μας να ψηφίζει Νομοσχέδια και να μήν ξέρει τι ψηφίζει όπως έγινε με την Λαική Τράπεζα όταν θα έπαιρνε το 1800 δις απο την τότε Κυβέρνηση να μήν διευρευνήση σε βάθος την όλη οικονομική κατάσταση της Τράπεζας, αλλά και τον ίδιον τον διοικητή της Κ.Τ ελέγχοντας μάλιστα πόσα λεφτά πήρε και απο το ΕΛΑ. Πρέπει να αναφέρω ότι η απόφαση αύξησης και συνέχισης του ELA της Λαϊκής βαραίνει τον εκάστοτε διοικητή της ΚΤΚ. Επομένως η Κυπριακή Κυβέρνηση πρέπει να ζητήσει την αποκάλυψη των συμφωνιών της παροχής του ELA στη Λαϊκή για να εξεταστεί αν αυτές οι αποφάσεις ήταν κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας. Σημειώνουμε ότι η παροχή του ELA στη Λαϊκή άρχισε το Σεπτέμβρη του 2011 και επομένως η πολύ μεγάλη διάρκεια όπως και το υπέρογκο ποσό σε σχέση με το μέγεθος της τράπεζας που φαινότανε να ειναι αναξιόχρεοι, εγείρουν μεγάλα ερωτήματα και θα είναι άδικο, παράνομο και εγκληματικό αν αυτές τις ζημιές τις επωμιστούν οι καταθέτες της Λαϊκής όπως επίσης και της Τρ. Κύπρου που ανέλαβε μάλιστα κατ' εντολή της Τροικας αλλά και συνεναίσει της Κ.Τ.Κ και.όλο το βάρος των λανθασμένων χειρισμών των 9.600 δις να επωμισθεί η Τρ. Κύπρου μάλιστα ανευ οιασδήποτε εγκρίσεως της Ηγεσιας της η απο το Διοικητικό της Συμβούλιο. Δηλαδή τα πάντα έχουνε γίνει παντελώς παράνομα και παράτυπα.

Εγώ θα ήθελα να καλέσω όλους τους Πολιτικούς τον Γενικό Εισαγγελέα αλλά και τα Κόμματα να επιληφθούν την ως άνω τεκμηριωμένη Μελέτη και άν υπάρχει πράγματι Υπόθεση να πάνε στο Ανώτατο Δικαστήριο και ακολούθως στο Ευρωπαικό Δικαστήριο να το πράξουνε.
Marios Zachariadis on 16/04/2013
Συγχαρητήρια Κώστα, ένα κείμενο στα αγγλικά με πολλά από τα πιο πάνω επιχειρήματα θα πρέπει να στοχεύσει και να σταλεί στον Draghi.
Savvakis Savvides on 16/04/2013
Και οχι μονο!
John Myrianthousis on 16/04/2013
IN ANSWER TO MR COSTAS XIOUROS

Λοιπόν, λυπάμαι αλλά πρέπει να απαντήσω. Δεδομένο ότι δεν είμαι οικονομολόγος ούτε ακαδημαϊκός, (μόνο MBA) αρχίζω με το ‘τι κατάλαβα από αυτή την έκθεση’. Αν κατάλαβα καλά, η θέση που παίρνει είναι κυρίως ότι είναι πιο λογικό και λιγότερο οδυνηρό να αφήναμε την Λαϊκή τράπεζα να καταρρεύσει. Οι λόγοι είναι οικονομική (δηλαδή έχουν μια βάση στην λογική) και για κάποιοι νομικοί λόγοι . Αν αυτό που κατάλαβα είναι σωστό τότε η θέση η δική μου είναι ΔΙΑΦΩΝΩ, και θα εξηγήσω το γιατί. Θα αναφέρομαι στον ‘συγγραφέα’. Αν αυτό που κατάλαβα δεν έχει βάσει τότε OOPS! SORRY! Και σιωπώ.
(α) Ο συγγραφέας αναφέρεται στους λόγους που … ‘χρεοκοπεί μια τράπεζα’, και λέγει «Όταν η απαίτηση κάλυψης υποχρεώσεων υπερβεί το ρευστό που διαθέτει η τράπεζα». Αυτό θα μπορούσε να το πει κανείς για οποιαδήποτε επιχείρηση. Όμως οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν ένα πλεονέκτημα που δεν έχουν οι τράπεζες σήμερα και μιλάω κατά το παγκόσμιο. Αυτό είναι ότι αν σε μια συγκεκριμένη στιγμή η απαίτηση του ρευστού δεν καλύπτει τις υποχρεώσεις πληρωμής βγαίνει έξω και δανείζεται. Είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο σε μια εταιρεία αυτό γιατί η εποχή που λαμβάνει τα οφέλη του (οι πωλήσεις) πάντα προηγείται από έξοδα (η επένδυση της). Ποιος θα δανείσει και με τι επιτόκιο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
Σε ένα ιδανικό κόσμο και μια ιδανική επιχείρηση, αυτός ο υπολογισμός είναι σχετικά εύκολος. Ισοζυγίζει κανείς το ενεργητικό με το παθητικό, λαμβάνει υπόψη τον τζίρο και πράττει αναλόγως. Αυτή η ανάλυση είναι πολύ απλοϊκή αλλά για να τα πούμε ακόμη πιο απλά, αν κάποιος έχει περισσότερο από ότι χρωστά τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Κοιτάζουμε τα χτίρια, τα αυτοκίνητα, το απόθεμα κ.λπ. και συγκρίνουμε με το τι χρωστά κανείς. Οι τράπεζες όμως δεν έχουν πια τέτοια πάγια. Πέρασε ο καιρός του χρυσού. Δεν έχουν γη ή άλλα χειροπιαστά πάγια αλλά κομμάτια χαρτί που θεωρούνται δυνατά όταν είναι εγγυημένα από μια κυβέρνηση (π.χ. Η Ελλάδα). Αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται όταν τα πάγια είναι ακόμη πιο επίφοβα. Ολόκληρη η υπερκατασκευή είναι χτισμένο στην πίστη. Μια κουβέντα να πει κανείς και αρχίζουν αναλήψεις, και δεν σταματάνε μόνο με την ‘άρρωστη’ τράπεζα. Η αρρώστια απλώνεται σε όλες τις τράπεζες πιο γρήγορα από τον υιό της γρίπης.
(β) Όταν χρεοκοπήσει μια τράπεζα, παίρνει μαζί της και ορισμένους ‘καλούς πελάτες’. Όταν μέσα σ’ αυτούς περιλαμβάνονται ταμεία προνοίας και άλλα τέτοια… Όταν τα €100.000 που είναι εγγυημένα για τον κάθε άτομο δια νόμου (Όχι μόνο στην Κύπρο αλλά παγκόσμια με κάποιο τρόπο ή άλλο), είναι εγγυημένα από άλλο χρεοκοπημένο (η Κυπριακή κυβέρνηση) τότε οι διαστάσεις του προβλήματος μεγαλώνει πέραν της μιας τράπεζας. Μιλάμε για κοινωνικά προβλήματα. Μιλάμε για προβλήματα που πιθανώς μπορεί να απλωθούν σε άλλες χώρες με παρόμοια προβλήματα. Δηλαδή αυτά δεν τα λέει κανείς συστημικά προβλήματα.
(γ) Τρίτο και τελευταίο. Οι νόμοι και οι κανόνες του παιγνιδιού είναι γραμμένοι από εμπειρογνώμονες, δικαστικοί και ακαδημαϊκούς. Πολύ εντυπωσιακό, μέχρι να θυμηθεί κανείς ότι είναι αυτοί οι κανόνες, οι νόμοι και αυτά τα άτομα που έχουν επιφέρει ολόκληρο το παγκόσμιο στο χείλος της χρεοκοπίας. Αυτοί μαθαίνουν όπως εμάς και πειραματίζονται με μας σαν τα ινδικά χοιρίδια . Σίγουρα πρέπει να μιλάμε, να συζητάμε και να βρούμε μια λύση μαζί, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν παίρνω τίποτα όσα λένε σαν ευαγγέλιο. Εκείνοι κοιτάζουν πρώτα τον εαυτό τους και για αυτό τον λόγο έχω πρόβλημα όταν ακούω ότι ο διευθυντής της κεντρικής μας τράπεζας είναι σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο. Ο νόμος που προστατεύει την ακεραιότητα της θέσης εκείνης προϋποθέτει ότι η πίεση προέρχεται από κάποιο εσωτερικό άτομο που δεν τον ενδιαφέρει ο λαός, όχι για κάποιο που θεωρεί το άτομο αυτό ότι παίζει για την άλλη ομάδα. Ανεξαρτήτως αν συμφωνάς με την Ευρώπη σε κάποια πράγματα, η πρώτη σου υποχρέωση είναι στον λαό τον δικό σου!
Στην τελική ανάλυση, για μένα, μια τέτοια κατάσταση όπως επικρατεί σήμερα απαιτεί δύο πράγματα. Να μην μιλάμε για το παρελθόν σαν να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και να μην σκαλίζουμε συνέχεια και … όπως λέει ένα τραγούδι από μια κωμωδία της τηλεόρασης … «ΧΑΛΑΡΑ …!»
Savvakis Savvides on 16/04/2013
Excellent work. You answered many of the questions I had at the back of my mind. It is incredible how poorly our leaders and representatives have handled these decisions. Mr. Xiouros tells us with numbers and valid arguments that what has happened is both illegal and economically suicidal. This has lead to a real mess which is far worse than the original problem we sought to solve. If only our leaders did half of the homework (as was their duty) that Mr. Xiouros has done in a day or two, we would not have lived through such a catastrophic series of errors and a dead end from which I fear there is no easy way out.
T on 16/04/2013
Υπάρχει αρκετή ημιμαθεια όσον αφορα το ELA νομίζω η ΚΤΚ εξήγησε τελευταίως πολυ αναλυτικά πως φθάσαμε στα 9 δις. Αν θυμάμαι σωστά 3 Μαΐου που απεχώρησε ο πρώην διοικητής Ορφανιδης το ELA ήταν κάπου στα 6 δις και μετα τον Ιουνίου του 2012 όταν ο οίκος Fitch έκανε downgrade τα ομόλογα της Κυπρου σε σκουπίδι ολες οι πράξεις monetary financing έναντι 0.75% που είχε η Λαϊκή κατευθείαν με την ΕΚΤ που είχαν ως εξασφάλιση Κυπριακά ομόλογα άμεσα έγιναν και αυτα ΕΛΑ και το τελικό ήταν όταν κάποια covered bonds της Λαϊκής έγιναν και αυτα downgraded οπότε και αυτο μετατράπηκε σε ΕΛΑ. Επίσης το ΕΛΑ αντικαθιστά της καταθέσεις που έφυγαν, αν δεν συνέχισε να παίρνει ΕΛΑ η Λαϊκή θα έκλεινε και το Κυπριακο κράτος θα έπρεπε να πληρώσει όλους τους ασφαλισμένους καταθέτες της Λαϊκής καπου 8 δις άμεσα και θα πτοχευε το κράτος όλοι οι υπάλληλοι θα έχαναν άμεσα την δουλειά τους.
Οσον αφορα το ότι ο ΈΛΑ δίδεται σε φερρεγγυα τράπεζα, αυτο το διαπιστώνει η ΕΚΤ μαζι με την ΚΤ κάπου τον Νοέμβριο του 2012 ο παρών διοικητής ΕΠΕΙΣΕ κυριολεκτικά τον Χριστοφια να συμφωνήσει σε προγραμμα, αυτο δεν ήταν τυχαίο η ΕΚΤ απαίτησε τότε αυτη την συμφωνία για να θεωρηθεί το προγραμμα ως backstop και άρα να θεωρηθεί ότι η Λαϊκή ήταν φερρεγυα λόγω της συμφωνίας αυτής. Η επόμενη ημερομηνία ήταν 21 Ιανουαρίου 2013 όπου θα έληγε ο ΈΛΑ αλλα η ΕΚΤ οταν εφθασε η ημερομηνία αυτη απεφάσισε exceptionally λόγω εκλογών και έλλειψης κυβέρνησης να περιμένει να τελειώσουν οι εκλογές και έβαλε νέο deadline 23 Mαρτιου 2013.
Τώρα, όσον αφορα την μεταφορά ΕΛΑ απο Λαικη σε Τραπεζα Κυπρου να θυμίσω πως τελικώς στην κακή Λαικη θα μηνουν μόνον τα κομμάτια του εξωτερικού και οι ανασφάλιστες καταθέσεις πέραν των 100 χιλ όλα τα υπόλοιπα θα ειναι στην καλη Λαϊκή που θα παει στην νέα τράπεζα Κυπρου, άρα και τα κακά δάνεια της Λαϊκής αλλα και όλα τα assets θα πανε στην τράπεζα Κυπρου, τα κακά δάνεια και αυτα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άντληση ΕΛΑ αλλα με μεγαλύτερο haircut. Άρα στην ουσία όλα τα Κυπριακά assets καλα και κακά (δανεια) που χρησιμοποιούνταν απο Λαικη ως εξασφάλιση έναντι της ρευστότητας απο τον ΕΛΑ πανε στην νέα τράπεζα Κυπρου.
Αυτα περί να μην παει το ΕΛΑ της Λαϊκής στην Τραπεζα Κυπρου με νομικιστικα επιχειρήματα δεν θα περάσουν όταν η άλλη λύση ήταν η χρεοκοπία του κράτους, άρα υπήρχε force majeure, άρα οι δικηγόροι της Κύπρου βρήκαν δουλεια, αλλα πολυ φοβάμαι πως την ΕΚΤ δεν μπορούμε να την αγγιξουμε για θέμα ΕΛΑ...
Πολίνα on 16/04/2013
Συγχαρητήρια! Πάρα πολύ καλό και μελετημένο άρθρο. Το βρίσκω αξιοθαύμαστο ότι πρώτα έστειλες το άρθρο σου στους διάφορους που θα μπορούσαν να κάνουν κάτι (κυβέρνηση, βουλή κλπ) και μετά το δημοσιοποίησες όταν δεν υπήρχε ανταπόκριση, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο να αξιοποιηθεί και όχι να σε προβάλει ως προσωπικότητα. Μπράβο!
KKyriacou on 17/04/2013
Kosta,
it seems that ECB/CBC extented ELA to avoid a "run on" Laiki that in their judgement would spill over to BoCy and most likely to the rest of the banks in Greece, probably to the rest of the S. Europe. ECB/CBC can say that they acted to avoid a systemic risk that would have drowned BofCy first, and most likely the Cyprus state. This does not stop Laiki and BoCy shareholders from arguing in court, that in that case the Cy banks would have ended up with fewer losses (especially BofCy that is now burdened with the Laiki's ELA's facility) but I believe they stand little chance of winning.

Without having all the facts, the imposed solution sounds unfair, but that does not make it illegal. For starters, if the CBC had the legal right to replace Laiki's and BofCy boards with administrators, and b) the administrators in turn had the full (legal) authority to agree on the terms of the sale, then where is the legal violation? Again, it looks unfair, but it also seems that the CBC acted within the law (and we are speculating on the facts, since we don't know all that went on). ECB/CBC will site special powers granted to them under 'extraordinary circumstances'. Someone even said that the latest legislation that our parliament passed gave the Governor Εξουσιες Τσαρου. My browsing through it, seem to confirm that.

An argument may be made that the Governor acted unpatriotically, by putting the good of the European banking system at large, above the interests of the shareholders of the Cypriot banks (and perhaps even the taxpayers). But at the end that may be well within the definition of the duties of the ECB, for whom he works.

Most importantly though, this is NOT the time for blame games. First, we need to allow the Governor to restore a working credit system. Secondly, we can all make better arguments, once we have a full picture of what really went on.
MARIOS on 17/04/2013
ΑΠΛΑ ΕΧΑΣΑΜΕ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΑΜΕ ΟΤΑΝ ΕΠΡΕΠΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΣΟΙ ΗΤΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Γόρδιος on 17/04/2013
Εξαιρετικό άρθρο, συγχαρητήρια πραγματικά!
Paz on 17/04/2013
The 1.8 bond issued for capital was never used for ELA. There is a 1 bio euro government guaranteed bond used. Finally after the sale of GR assets which were pledged for ELA, the government issued a guarantee to substitute them for 3.8 bio euro.
kax on 17/04/2013
Paz

Δηλαδή από τα 9.2 δις τα 4.8 είναι εγγυημένα από την Κυβέρνηση?

Μπορείς να μας πεις που είναι τώρα ο ELA?

Ευχαριστώ για την απάντηση αν ξέρεις.
Paz on 17/04/2013
9.1 for cpb
ioannis on 17/04/2013
Πολυ καλο αρθρο και επεξηγηματικο ,μακρια απο τις πολιτικες σκοπιμοτητες του προηγουμενου αρθρου σας απο κοινου με τον δρ. Ζενιο.
Επι της ουσιας η τελευταια παραγραφος σας αναζητα απαντησεις καθοτι εκει η ουσια της υποθεσης
Concerned Citizen on 17/04/2013
Να μου επιτραπεί να προσθέσω δύο παραμέτρους στη συζήτηση για το ELA, τα οποία αλλάζουν άρδην τα συμπεράσματα της πολύ καλής μελέτες σου.
1/ Το ELA δίνεται σαν ενδιάμεση ρευστότητα και προβλέπεται να αντικατασταθεί είτε με αύξηση καταθέσεων ή μείωση δανείων ενώ από μόνο του δεν δημιουργεί πρόβλημα. Αν δεν υπήρχε το ELA θα υπήρχαν δηλαδή ισόποσες καταθέσεις ή αντίστοιχα λιγότερα δάνεια.
2/ Το ELA που έχει πάρει η Λαϊκή εξασφαλιζόταν/εξασφαλίζεται, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα στον τύπο, με περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας ύψους ΕΥΡ 21 δις, πολλαπλάσιο δηλαδή του ποσού δανεισμού από το ELA.
3/ Αν το 2/ πιο πάνω ισχύει και είχαν μεταφερθεί τόσο το ELA όσο και τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία στην Τράπεζα Κύπρου, τότε δεν προκύπτει κανένα πρόβλημα, (η διαφορά είναι τέτοια που φαίνεται να υπερκαλύπτει τυχόν προβλήματα από την αξία των περιουσιακών στοιχείων και τυχόν προβλήματα στην αποπληρωμή των δανείων )
4/ Μεγάλο μέρος του ELA αφορά τις εργασίες Ελλάδας, (πάνω από ΕΥΡ6δις σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα) και εξασφαλιζόταν/ται με στοιχεία ενεργητικού κυρίως στην Κύπρο με βάση στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί.
5/ Το πρόβλημα βρίσκεται στη φύση της συμφωνίας, όπως φαίνεται από δημοσιεύματα, ότι η υποχρέωση κάτω από το ELA έχει μεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου, ενώ μεγάλο μέρος των περιουσιακών στοιχείων (ειδικά αυτά της Ελλάδας) έχουν αποξενωθεί. Η πώληση των εργασιών Ελλάδας και η αξία των περιουσακών στοιχείων (βλ. δανείων) με βάση της οποίας έχει συνομολογηθεί η συμφωνία προκαλούν τουλάχιστον ερωτηματικά.
Αυτό είναι το πρόβλημα και για αυτό πρέπει να λογοδοτήσουν αυτοί που έχουν υπογράψει τις συμφωνίες.
Paz on 17/04/2013
1/ correct
2/ approximately correct, after the sale to Pir there is a gap of almost 8bio in face value- market value 3.8bio
3/ it shouldn't pose a huge problem, apart from the expected increase if capital rules are lifted
4/ around 6.5bio but have in mind the potential income from assets not sold to Pir
5/ absolutely right, sold at a discount of 30% AFTER taking the worst case scenario of Pimco. Dead cheap therefore both laiki and BOC will write off huge loss. That's why a big haircut is expected in BOC to have extra capital

A very cheaply made sale which ring fences GR which is more systemic than the banana CY
on 17/04/2013
Total assets of laiki including fixed assets amount to 36 bil as per interim accounts 2013. The fact that 21 bil worth of assets 2/3 of the total balancesheet was accepted as colateral by the ecb/cb should concern everyone about the legality of the issue.

Furthermore we should question how independent was their actions
And judgement
Σάββας Τταντής on 17/04/2013
ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ

Οι ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αποφασίσει ότι τις ζημίες των τραπεζών μας δεν θα της
πληρώσει ο φορολογούμενος πολίτης αλλά οι καταθέτες και οι ιδιοκτήτες των
τραπεζών.(Bail in) Η λογική αυτή της Τρόικας αναφέρεται και στο μνημόνιο. Aς
εξετάσουμε αυτήν την λογική από την οικονομική της πλευρά. Πρώτα όμως να δούμε τι
σημαίνει το
Bail in. Το Bail in έχει πει σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες , σε όλους τους
αναλυτές και μέσα ενημέρωσης ότι:
1. Όλοι οι καταθέτες άνω των ευρώ 100,000 είναι ανασφάλιστοι και κινδυνεύουν να
χάσουν όλα τους τα λεφτά σε περίπτωση που αποφασιστεί από την Τρόικα οτι η Τράπεζα θα
πτωχεύσει ακόμα και εάν είναι συστημική (βλέπε Λαική Τράπεζα) η θα αναγκαστούν να
σώσουν την τράπεζα συνεισφέροντας με τις καταθέσεις τους με αντάλλαγμα μετοχές.
2. Οι μέτοχοι κινδυνεύουν να χάσουν όλα τους τα λεφτά επιδή οι καταθέτες θα είναι
πλέον οι ιδιοκτήτες της τράπεζας (Τράπεζα Κύπρου) η επιδή η τράπεζα τους πτώχευσε με
εντολή της Τρόικας. (Λαική)
3. Έχουν δημιουργηθεί πολύ σοβαρά νομικά ζητήματα στα οποία δεν θα αναφερθώ επιδή
δεν είμαι νομικός. Αυτά τα ζητήματα θα τα δούμε στα δικαστήρια στους επόμενους μήνες.

Όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που έχουν αυτήν την στιγμή οι χώρες της Νότιας Ευρώπης
και οι τράπεζες τους όπως η Ελλάδα , Ιταλία , Ισπανία κλπ. Τι θα συμβεί σε
περίπτωση που κάποιος αναλυτής η ακόμα και δημοσιογράφος γράψει/δηλώση οτι μια
τράπεζα σε αυτές τις χώρες έχει ανάγκη από άμεσα κεφαλαιοποίηση η σε περίπτωση που
η ίδια η τράπεζα ανακοινώσει ότι χρειάζεται κεφάλαια ? Θα συμβεί κάτι πολύ
φυσιολογικό, οι καταθέτες πάνω από ευρώ 100,000 θα αποσύρουν τις καταθέσεις από την
συγκεκριμένη τράπεζα και το πρόβλημα ρευστότητας της τράπεζας θα γίνει ακόμα
μεγαλύτερο. Το ίδιο θα συμβεί και με τους μετόχους. Θα πουλήσουν τις μετοχές τους, η
τιμή
της μετοχής θα μειωθεί απότομα με αποτέλεσμα να καταστεί πολύ δύσκολο για την τράπεζα
να αντλήσει νέα κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα για
τις Αμερικανικές Τράπεζες την περίοδο της Τραπεζικής κρίσης στην Αμερική το 2008. Οι
τράπεζες που είχαν πρόβλημα με τα κεφάλαια τους , δεν μπορούσαν να
αντλήσουν νέα κεφάλαια επιδή απλά όλοι το ήξεραν! Και για αυτόν τον λόγο η
Αμερικάνικη Κυβέρνηση το 2008 στήριζε όλες τις συστημικές τις τράπεζες.

Τα πιο πάνω που αναφέρω θα τα δούνε οι Ευρωπαίοι ηγέτες να συμβαίνουν στην πράξη στους
επόμενους μήνες/ χρόνια. Η Κυπριακή οικονομία έχει «πεθάνει» με την πιο πάνω
απόφαση/πείραμα της Τρόικας, το φάντασμα όμως της Κύπρου θα κυνηγά όλες τις
προβληματικές ευρωπαϊκές τράπεζες για χρόνια. Καμία τράπεζα δεν θα είναι ασφαλές
πλέον στην ΕΕ .

Ας εξετάσουμε το επιχείρημα της Τρόικας ότι δεν πρέπει να πληρώσουν οι φορολογούμενοι
πολίτες τις ζημιές στις τράπεζες μέσα από ένα παράδειγμα. Πριν πάμε όμως στο
παράδειγμα διερωτώμαι τα ακόλουθα ....
1. Οι μέτοχοι των τραπεζών που χάσανε όλα τους τα λεφτά (λαική ) η αυτοί που
χάσανε σχεδόν όλα τους τα λεφτά (Τράπεζα Κύπρου) δεν είναι φορολογούμενοι πολίτες?
2. Οι κάτοχοι χρεογράφων δεν είναι φορολογούμενοι πολίτες?
3. Οι ανασφάλιστοι καταθέτες της Λαικής τους οποίους εγκλωβίστηκαν όλα τους τα
λεφτά με κίνδυνο να τα χάσουν όλα δεν είναι φορολογούμενοι πολίτες?
4. Οι ανασφάλιστοι καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου δεν είναι φορολογούμενοι
πολίτες?
5. Οι επιχειρήσεις που θα κλείσουν επιδή χάσανε σχεδόν όλη τους την ρευστότητα η θα
κλείσουν επιδή ο κύκλος εργασιών τους θα μειωθεί σημαντικά στους επόμενους μήνες δεν
είναι φορολογούμενοι πολίτες?
6. Οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων που θα κλείσουν και θα βρεθούν στην ανεργία δεν
είναι φορολογούμενοι πολίτες?
7. Τα αυξημένα ελλείμματα του κράτους λόγο δραστικής μείωσης του ΑΕΠ δεν είναι οι
φορολογούμενοι πολίτες που θα τα πληρώσουν με αυξημένες φορολογίες?

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Το 2008 το Αμερικάνικο υπουργείο οικονομικών και η ομοσπονδιακή Τράπεζα δήλωναν
συνεχώς ότι το κόστος διάσωσης μια μεγάλης τράπεζας θα είναι χαμηλότερο από το κόστος
που θα έχει η οικονομία εάν αφεθεί η συγκεκριμένη τράπεζα να χρεοκοπήσει.

Ας υποθέσουμε ότι η ΤΡΟΙΚΑ δάνειζε στο κράτος μας 6 δις ευρώ επιπλέον (πέραν από τα 10
δις) για να κεφαλαιοποιήσει το κράτος τις τράπεζες μας (βλέπε ελληνικό μοντέλο)
Το Κόστος για το κράτος θα ήταν το ακόλουθο.

Θα αυξανότανε το δημόσιο χρέος κατά 35% με κόστος 150 εκ επιπλέον πληρωτέους τόκους
ετησίως (6 δις * 2.5% =150 εκ)

Το κράτος όμως θα κρατούσε μετοχές στις 2 μεγαλύτερες τράπεζες μας. Θα κρατούσε ένα
περιουσιακό στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να πουλήσει στο μέλλον ισος με σημαντικά
κέρδη όπως κάνανε και οι Αμερικανοί .

Αντί να κάνουμε το πιο πάνω η ΤΡΟΙΚΑ αποφάσισε το πείραμα που βλέπουμε γύρω μας.
Πρέπει να υπολογίσουμε πόση θα είναι η μείωση των εισοδημάτων του κράτους και πόσο θα
αυξηθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα λόγο του Bail in. Το ΑΕΠ μας θα μειωθεί πέραν του
12% το 2013. Αυτό υπολογίζω οτι θα προκαλέσει απώλειες στο κράτος πέραν των 500 εκ
ευρύ ετησίως
Με βάση τα πιο πάνω το κράτος θα έχει επιπλέον ετήσιο κόστος 350 εκ ευρύ (500
απώλειες εισοδημάτων σήμερα - 150 εκ επιπλέον τόκοι που θα πλήρωνε το κράτος εάν η
Τρόικα δάνειζε στο κράτος ακόμα 6 δις)

Το επιχείρημα ότι ο δανεισμός του κράτους θα είναι μεγαλύτερος και άρα μη βιώσιμος
είναι λάθος επιδή ένα κράτος έχει συνολικό δανεισμό για παράδειγμα 14 δις ευρώ και
έχει πρωτογενές ελλείμματα 400 εκ ευρώ είναι σε χειρότερη θέση από ένα κράτος το οποίο
έχει συνολικό δανεισμό 20 δις ευρώ αλλά έχει πρωτογενές πλεονάσματα 100
εκ ευρώ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες όταν λαμβάνουν μια απόφαση δεν θα πρέπει να
βασίζονται πάνω σε πολιτικά κριτήρια μόνον αλλά να λαμβάνουν υπόψη και τις
οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει σε μια οικονομία η απόφαση τους. Εμείς οι
Κύπριοι είμαστε σκληρά καρύδια και εργατικοί ενώ έχουμε μπροστά μας μια
ελπίδα , μια διέξοδο από τον οικονομικό φαύλο κύκλο στον οποίο έχουμε εισέλθει και αυτή είναι το
φυσικό μας αέριο. Εμείς θα αντέξουμε 5-8 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση θα
αντέξει τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργούν οι λανθασμένες αποφάσεις της????

Σάββας Τταντής Χρηματιστής/Λογιστής
EPK on 17/04/2013
Συγχαρητήρια για το άρθρο σας. Είναι πραγματικά αξιόλογο. Μήπως γνωρίζετε αν υπάρχουν οργανωμένοι Ανασφάλιστοι Καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου; Πραγματικά δυσκολεύομαι να πιστέψω πως μέχρι σήμερα δεν είδα καμίαν αντίδραση από τους καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου που πρέπει κανονικά αυτοί να αναλάβουν πλέον. Αν γνωρίζετε παρακαλώ δώστε μου κάποια στοιχεία. Ευχαριστώ.
Andreas Sergides on 17/04/2013
I congratulate you for a well-written article. In my opinion the demise of the Bank of Cyprus is a matter of very few months. Our choice is either a voluntary exit from the Eurozone or a forced exit.The cnsequences will be severe but bamkruptcy may be an option worth considering. The ball will then be in the Eurozone's court.Let them think about it.
Paz on 17/04/2013
I tend to agree
Biggest problem would be the crippled BOC with huge expenses and then co-ops with capital given by tax payers. Along with expected capital flight I hope ELA is ready to accept co-ops
Σάββας Τταντής on 17/04/2013
Απολογούμε για ένα λάθος που υπάρχει στον τίτλο του πιο πάνω άρθρου μου. Θα έπρεπε να είταν το ΤΡΑΓΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.

Αυτο το φάντασμα θα το δείτε στους επόμενους 6-12 μήνες στην Νοτια Ευρωπη και πιθανόν και στην Γαλλία.


Αγαπητέ Concerned Citizen, έχεις δίκιο για το θέμα πώλησης περιουσιακώ στοιχειών στην Ελλάδα . Ακολουθά ανάλυση της πώλησης....

Η ονομαστική αξία των δανείων που πωλήθηκαν είταν 23.9 δις.
Υπηρχαν πρόνοιες στα βιβλια των τραπεζών περίπου 4.7 δισ (20%)
Εμεις , πουλησαμε τα δάνεια με ΑΞΙΑ 16.2 δις επιδή έγιναν σε αυτά προβλέψεις υψους 32% με βάση το ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ζημιές που υπολόγισε η ΠΙΜΚΟ δηλαδή με εκπτωση 7.7 δις ευρω. (23.9-16.2)
Αρα υπάρχει μια επιπλέον διαγραφή ύψους 3 δις (7.7-4.7) η οποία έγινε τώρα και δέν ειταν στα βιβλια των τραπεζών εώς σήμερα.
Τα συνολικά μη εξυπηρετουντα δάνεια (πανω απο 90 μέρες) των τραπεζών στην Ελλάδα ειταν 38%….έγινε προβλεψη για 32% . Διαγράψαμε σχεδόν ολα τα μη εξυπηρετούντα δάνεια ενώ σχεδόν ολα έχουν εμπράγματες η προσωπικές εξασφαλίσεις.
Η τελική πράξη έχει ως εξης. Πουλησαμε δάνεια Κουρεμένα κατά 32% 16.2 δις σύν 200 άλλα περιουσιακά στοιχεια δηλαδη 16.4 δις , για αυτα δώσαμε καταθέσεις 15 δις άρα μια διαφορα 1.4 δις. Πιάσαμε 500 εκ και μένει μια επιπροσθετη ζημιά 900 εκ ευρω.
Η τράπεζα Πειρεώς ειχε συνολικές προβλέψεις μονον 12% εμεις τους δώσαμε τα δικά μας δάνεια με 32% προβλεψεις (κούρεμα)
Αυτοί είναι και οι λόγοι που η Πειρεώς έβγαλε ανακοίνωση οτι ο ισολογισμός της βελτιώθηκε απο την εξαγορά.
Και ένα τελευταιο………..Η Ελλάδα μας προκάλεσε ζημία περίπου 12 δις (αναλυση ειχα σε προηγούμενο μύνημα) . Εμεις τους δώσαμε κουρεμενα δάνεια και ακούρευτες καταθέσεις. Εφόσον στην Ελλάδα είταν υποκαταστήματα μας , γιατί δεν κουρέψαμε τους καταθέτες στα ελληνικά καταστήματα μας????


Σάββας Τταντής
Σάββας Τταντής on 17/04/2013
- Οσο σκέφτομαι αυτό το Bail in που αποφάσισε το Eurogroup για την Κύπρο τόσο πιο πολύ μπαίνω στον πειρασμό να γράψω για τον ισολογισμό και την μόχλευση της Deutche Bank. Δέν θα το γράψω , θα αφήσω τον χρόνο να κάνει αυτήν την δουλειά.....

-Ενα μικρό πρόβλημα των 6-8 δις το οποίο αντιπροσωπέυει μόνον το 0.5% του ΑΕΠ της ΕΕ, το κάνανε συστημικό με την απόφαση για Bail in στήν Κύπρο. Η ζημία που θα πάθουν η Ευρωπαικές τράπεζες και κράτη απο αυτήν την ιδέα θα είναι τεράστια και δέν μπορεί να υπολογιστεί .

- Πρέπει επιγόντος η Κυπρος να γυρίσει σε πρωτογενές πλεονάσματα και να εκμεταλευτεί άμεσα στο φυσικο αέριο μόλις έχουμε την δέυτερη επιβεβαιωτική διάτριση. Πρέπει να βιαστούμε διότι το τσουνάμι που έρχεται στην Ευρώπη θα είναι μεγάλο. Εμείς πρέπει να εξασφαλισουμε καλά εισοδήματα και να είμαστε έτοιμοι και δυνατοί οικονομικά. Περιμένω στους επόμενους μήνες υποβαθμίσεις απο τους οίκους αξιολόγισης τόσο σε μεγάλες Ευρωπαικές Τράπεζες οσο και σε μεγάλα κράτη. Δέν μπορούν να δίνουν την σημερινή διαβάθμιση στην Deutche Bank με τον ισολογισμό που έχει και τα ρίσκα του ούτε και Η Γαλλία .....

Με καλή οργάνωση , οταν θα μπαίνει η ΕΕ σε βαθιά ύφεση , εμείς θα μπορούμε να βγούμε απο την ύφεση.......
Σάββας Τταντής on 18/04/2013
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Πριν απο σχεδόν 1 χρόνο η Τροικα έδωσε/εγκρινε στην Ελλάδα ένα πρόγραμμα εξαγοράς χρέους
της ύψους περίπου 30 δις με προσφορά προς τους κατόοχους του χρέους μονον 34 λεπτά και κατεπέκταση πλήρωσαν μόνον 10 δις ευρω. Η Ελλάδα είχε απο αυτήν την πράξη
20 δις κέρδος /μειώση του χρέους της σύν μείωση στους πληρωτεους τόκους.

Παρόμοιο πρόγραμμα πρέπει να κάνουμε/ζητήσουμε και εμείς αλλά με αγορά του χρέουςγύρω στα 80-85 λεπτα. Ας υποθέσουμε οτι διαθέτουμε 2 δις ευρώ με προσφορά να
αγοράσουμε χρέος πίσω στα 80 λεπτα . Θα έχουμε τα εξης οικονομικά οφέλη.

1. Αγοράζουμε δανεισμό αξιας 2.5 δις (2.5 δις *0.80) άρα άμεσα όφελος 500 εκ.(μειωση δαεισμού.)
2. Στην Τροικα πληρώνουμε τόκο μόνον 2.5% ενώ στον υφιστάμενο δανεισμό μας πληρώνουμε τόκο 5%. Στα 2.5 δις θα εξοικονομούμε με μέγιστο ποσό 62.5 εκ τόκους τον χρόνο για οσα χρόνια θα διαρκούσε ο δανεισμός που αγοράσαμε.
3. Οι επειχηρήσεις , οι ασφαλιστικές εταιρείες , οι τράπεζες , η συνεργαστική κεντρική τράπεζα κρατάνε μεγάλες ποσότητες Κυπριακού χρέους. Ολες αυτες οι
επειχηρήσεις έχουν τώρα προβλημα ρευστότητας το ίδιο πρόβλημα έχει και η πραγματική μας οικονομία. Είμαι σίγουρος οτι θα προτιμήσουν να πιάσουν τώρα το 80% των λεφτών τους αντι να περιμένουν να πιάσουν το 100% σε μερικά χρόνια. Χρειάζονται τα μετρητα στις καθημερινές τους επειχηρηματικές δραστηριότητες.

Εάν θυμάμε καλα η τράπεζα Κύπρου στους λογαριασμούς της του 2011 διάγραψε ένα μέρος της αξιάς των Κυβερνητικών ομολόγων που κατέχει και άρα δέν θα έχει επιπροσθετη
ζημιά απο την πιο πάνω πράξη .

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα κατέχει 1.4 δις Κυπριακό χρέος. Παιρνοντας ρευστότητα σήμερα αυξάνεται η ρευστότητα στις ΣΠΕ και κατεπέκταση βοηθούμε την πραγματικη οικονομία άμεσα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1. Μειώνεται ο εξωτερικός δανεισμός του κράτους κατά 500 εκ.
2. Μειώνονται οι πληρωτέοι τόκοι του κράτους και κατεπέκταση το δημοσιονομικό
έλλειμα.
3. Αυξάνεται η ρευτότητα στις επειχηρήσεις.
4. Αυξάνεται η ρευστότητα στην οικονομία χωρίς κόστος για το κράτος.(χωρίς να
μειώνεται η ρευστότητα του κράτους)
5. Μειώνεται ο Κύνδινος κουρέματος του Κυπριακού χρέους.Δηστυχώς ο κύνδινος να μας ζητήσει η ΤΡΟΙΚΑ κούρεμα του κυπριακού χρέους είναι πλέον ορατός. Αυτό θα σημαίνει και πάλι τεράστιες ζημίες στις κυπριακές επειχηρήσεις και τράπεζες καικατεπέκταση στον κυπριακό λαό. Η πιο πάνω κίνηση εκτός του οτι μειώνει τον δανεισμό μας είναι και μια αποφασιστική κίνηση εκ μέρους μας να πείσουμε την Τροικα οτι καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να καταστίσουμε το Κυπριακό χρέος βιώσιμο.

Σάββας Τταντής Χρηματιστής/Λογιστής
ΓιάννηςΠ on 18/04/2013
Αγαπητέ κύριε Ταντή,
Εκ πρώτης όψεως φαίνεται σωστή η εισήγηση σου (δεν είμαι ειδικός), όπως και οι άλλες τοποθετησεις/αναλύσεις σου. Πιστέυω ότι θα προσφέρεις πολύ περισσότερα αν τις προωθήσεις μέσω άλλων καναλιών στα αυτιά αυτων που λαμβάνουν τις αποφάσεις.Με το να γράφονται και να μένουν στα στεγανά του φόρουμ, προσφέρουν μόνο τροφή για συζήτηση και τίποτε άλλο.
Fergus Murray (@FergusMMurray) on 29/04/2013
I am sorry that I do not speak or read Greek. It would have been very interesting to follow this conversation and read the initial article. That is my loss.

I have written a long piece about Laiki and the ill-fated MarvinPopular Bank/Egnatia Bank merger in 2011. In this I've looked at Central Bank obligations, the fire-sale of the Greek branch networks and the demise of Laiki.

I have concluded that the banking bailout has been incredibly inconsistent and driven by political expediency rather than any principled European solidarity - although there has been some of thiswith regard to the banking bailout. It just seems to have gone more to Greece than Cyprus and more to the co-op banks than Laiki/BofC.

You can find the paper here http://www.fergusmurraysculpture.com/2013/04/25/not-so-lucky-laiki-in-depth-analysis/
Costas Xiouros on 30/04/2013
Dear Fergus, I have written the same article in English which can be found here: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2254499 .
Freedom on 08/01/2015
Κύριε Ξιούρο αν και το διάβασα 2 χρόνια μετά βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την ανάλυση σας . Εχω όμως δύο απορίες τις οποίες σας παρακαλώ αν μπορείτε να μου τις λύσετε . Η πρώτη μου απορία αφορά το που στηρίζεται νομικά (αν μπορείτε με παράθεση του νόμου) το ότι ο ELA έχει προνομιακή μεταχείριση μόνο ως προς τις εξασφαλίσεις οι οποίες καθορίστηκαν κατα τη συμφωνία παροχής του . Και η δεύτερη μου απορία αφορα το άρθρο 123 ΣΛΕΕ στο οποίο αναφέρονται δημόσιες επιχειρήσεις άρα και αποκλείεται η στοιχειοθέτηση κατηγορίας εις βάρος της ΕΚΤ αφου κατα τη περίοδο που η Laiki λάμβανε τον ELA ήταν ιδιωτική τράπεζα .