You are here

«Κακές» τράπεζες

07/02/2012
 Μπορεί να φαντάζει παράξενο όμως η δημιουργία «κακών» τραπεζών (bad banks) αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές μεθόδους εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος μετά από μία τραπεζική κρίση.  Θα μπορούσαν να ονομασθούν και «τοξικές» παρά κακές στα ελληνικά γιατί οι τράπεζες αυτές δημιουργούνται συνήθως, αλλά όχι πάντοτε, από το κράτος, για να απορροφήσουν τα τοξικά στοιχεία που υπάρχουν στους ισολογισμούς των εμπορικών τραπεζών.  

 Δεν υποστηρίζω ότι κατ’ ανάγκη πρέπει να δημιουργηθεί τέτοια τράπεζα και στην Κύπρο.  Η ιδέα αξίζει όμως προσεκτικής εξέτασης και συζήτησης, αφού ο θεσμός αυτός έχει υιοθετηθεί πρόσφατα, με διαφορετικές μορφές, σε χώρες όπως η Ιρλανδία, η Γερμανία, και η Ελβετία.  Το άρθρο αυτό στοχεύει περισσότερο να κάνει μία σύντομη εισαγωγή στο θέμα αυτό με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει έναυσμα γενικότερης συζήτησης μεθόδων εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος, αφού η αδυναμία των τραπεζών να στηρίξουν τις κυπριακές επιχειρήσεις είναι σήμερα το μεγαλύτερο ίσως εμπόδιο στην ανάπτυξη (όπως λένε και επιχειρηματίες, π.χ. ο κ. Παπαέλληνας). 

 Ας υποθέσουμε – ακολουθώ εδώ το παράδειγμα που δίνει ο James Kwak στο άρθρο του Bad Banks for Beginners - ότι η τράπεζα Χ έχει στοιχεία ενεργητικού €105 δισ. (δάνεια, ομόλογα, μετρητά κλπ), €95 δισ. σε στοιχεία παθητικού (καταθέσεις, χρεόγραφα, κ.α.) και €10 δισ. μετοχικό κεφάλαιο.  Ας υποθέσουμε ότι τα στοιχεία ενεργητικού μπορούν να χωρισθούν σε δύο κατηγορίες, «καλά», τα οποία ανέρχονται σε €60 δισ. και «τοξικά», τα οποία ανέρχονται σε €45 δισ.  Τα τοξικά μπορεί να είναι προβληματικά δάνεια και ομόλογα με μεγάλη πιθανότητα απομείωσης.  Ας υποθέσουμε επίσης ότι η τράπεζα Χ διαγράφει €5 δισ. από τα τοξικά και έτσι ο ισολογισμός της μειώνεται στα €100 δισ. και η αξία του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται σε €5 δισ.  Ας υποθέσουμε επίσης ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι η τιμή των υπόλοιπων τοξικών, αν η τράπεζα υποχρεωθεί να τα πουλήσει στην ελεύθερη αγορά, είναι €20 δισ., γιατί σε συνθήκες κρίσης δεν υπάρχουν αγοραστές.

 Με άλλα λόγια οι επενδυτές πιστεύουν ότι η τράπεζα είναι ουσιαστικά χρεοκοπημένη, γιατί δεν έχει αρκετό μετοχικό κεφάλαιο για να απορροφήσει διαγραφή €20 δισ. από τα στοιχεία του ενεργητικού της.  Έτσι οι επενδυτές δεν θέλουν να δανείσουν στην τράπεζα, αλλά ούτε και να αγοράσουν νέο μετοχικό κεφάλαιο που η ίδια η τράπεζα επιθυμεί να εκδώσει.  Σε τέτοιες συνθήκες η ίδια η τράπεζα προτιμά να αποθηκεύει τα ρευστά διαθέσιμα που έχει παρά να τα δανείσει και υποχρεώνεται μάλιστα να πληρώνει υπερβολικά ψηλά επιτόκια στους καταθέτες για να αποτρέψει την εκροή  καταθέσεων.  Το σενάριο αυτό περιγράφει μία ζωντανή-νεκρή τράπεζα (zombie bank), η οποία αιμορραγεί συνεχώς και αδυνατεί να παίξει το θετικό ρόλο που αρμόζει σε μία υγιή τράπεζα στη διαδικασία της ανάπτυξης.  Αν το τραπεζικό σύστημα μιας χώρας αποτελείται από αρκετές παρόμοιες περιπτώσεις, τότε δημιουργείται γενικό πάγωμα πιστώσεων (credit crunch) που στραγγαλίζει κυριολεκτικά τις επιχειρήσεις οι οποίες εξαρτούνται από το τραπεζικό σύστημα για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους, εκτοξεύοντας στα ύψη τις χρεοκοπίες και την ανεργία, με όλα τα αρνητικά οικονομικά και κοινωνικά συνεπακόλουθα.

 Ας υποθέσουμε τώρα ότι δημιουργείται μία μεγάλη κακή τράπεζα (aggregator bad bank) με στόχο την απορρόφηση όλων των τοξικών στοιχείων που υπάρχουν στο τραπεζικό σύστημα με κρατικό ίσως κεφάλαιο – με έκδοση ομολόγων – και δάνειο από το Μηχανισμό Στήριξης.  Σε τέτοια περίπτωση είναι λογικό η κακή τράπεζα να αγοράσει τα τοξικά στοιχεία της Χ – και των άλλων τραπεζών - σε τιμή που αντιπροσωπεύει τη δίκαιη μακροπρόθεσμη αξία των τοξικών στοιχείων.  Ας υποθέσουμε ότι η τιμή αυτή είναι €37.5 δισ.  Τότε ο ισολογισμός της τράπεζας μειώνεται στα €97.5 δισ., η αξία του μετοχικού της κεφαλαίου μειώνεται στο 2.5 αλλά η τράπεζα, χωρίς τοξικά στον ισολογισμό της, μπορεί πιο εύκολα να εξεύρει ιδιώτες επενδυτές.  Αυτό γίνεται συνήθως ταυτόχρονα και με μία μικρή κρατική συμμετοχή, η οποία στοχεύει να εξασφαλίσει τα συμφέροντα του φορολογούμενου από αυτή την πράξη. 

 Με τη νέα ρευστότητα που αποκτούν οι τράπεζες από την πώληση των τοξικών στοιχείων ενεργητικού θα μπορέσουν άμεσα να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη, δημιουργώντας έτσι προστιθέμενη αξία για όλη την οικονομία, ενισχύοντας έτσι την απασχόληση και τα κρατικά έσοδα από τη φορολογία.

 Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της μεθόδου εξόδου από την κρίση είναι η εκτίμηση της «δίκαιης» αξίας των τοξικών στοιχείων.  Μία υπερβολικά υψηλή τιμή γίνεται ένα απαράδεκτα μεγάλο δώρο στις τράπεζες από το φορολογούμενο πολίτη.  Ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι η συμμετοχή της τράπεζας που ενδεχομένως να επωφεληθεί από τις πωλήσεις τοξικών στοιχείων στο μετοχικό κεφάλαιο της κακής τράπεζας.  Αυτό έγινε για παράδειγμα στην Ελβετία, με την περίπτωση της UBS, η οποία πώλησε τα τοξικά της στοιχεία στην τιμή βιβλίου σε κακή τράπεζα που δημιούργησε η ίδια, δηλαδή χωρίς καμιά απομείωση.

 Αν και εφόσον δεν υπάρξει υπερτιμολόγηση των τοξικών στοιχείων, τότε η δημιουργία κακής τράπεζας είναι μία καλή επένδυση και για το φορολογούμενο, για τον κύριο λόγο ότι χωρίς να υποστεί ζημιά εξασφαλίζει την επανεκκίνηση της οικονομίας, μειώνει την ανεργία και βελτιώνει τα δημόσια οικονομικά.  Φυσικά η όλη ιδέα βασίζεται στην υπόθεση ότι τα τοξικά και τα υγιή στοιχεία ενεργητικού μπορεί εύκολα να διαχωριστούν. 

 Η εναλλακτική λύση που υπάρχει για εξυγίανση τραπεζών, εκτός από την κρατικοποίησή τους, είναι η παροχή κρατικών εγγυήσεων για τα τοξικά στοιχεία σε συνδυασμό, συνήθως, με μερική κρατικοποίηση.  Αυτή είναι παρόμοια λύση με τη δημιουργία κακής τράπεζας και έχει το πλεονέκτημα ότι αποφεύγεται η ανάγκη εξεύρεσης δίκαιης τιμής για τα τοξικά.  Όμως δεν είναι και χωρίς μειονεκτήματα, όπως π.χ. η εξεύρεση δίκαιης τιμής που θα πληρώσουν οι τράπεζες για τις εγγυήσεις. Λόγω έλλειψης χώρου αλλά και χρόνου, παραπέμπω τους ενδιαφερόμενους αναγνώστες στο πολύ καλό άρθρο του Douglas J. Elliott με τίτλο «Bad Bank, Nationalization, Guaranteeing Toxic Assets: Choosing among the options», Brookings 2009.


Πανίκος Δημητριάδης

Καθηγητής Οικονομικών Πανεπιστήμιο του Leicester

Μέλος της Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών του Ηνωμένου Βασιλείου
53 σχόλια
panayiotis on 07/02/2012
Μια εναλλακτική επιλογή είναι η μέθοδος του spin off όπου μια τράπεζα ξεχωρίζει τις τραπεζικές επιχειρήσεις της σε μια χώρα και τις μεταφέρει στους υφιστάμενους μετόχους της. Αυτό μπορεί να ισχύσει για τις Κυπριακές τράπεζες σε ότι αφορά την Ελλάδα.

Η ανακεφαλαίωση των Ελλαδικών αποσχισμένων τραπεζών μπορεί να γίνει είτε από την Κυπριακή Δημοκρατία ή από την Ελληνική Δημοκρατία. Εφόσον αυτές δεν θα δραστηριοποιούνται τότε η ανακεφαλαίωση θα είναι μικρότερη καθώς οι Ελλαδικές τράπεζες θα αρχίσουν να πωλούν ενεργητικά στην ανοικτή αγορά όπως οι μεγάλοι πελάτες, τα δάνεια που εξυπηρετούνται, κτήρια, κλπ.
Taylor on 07/02/2012
A good proposal. In Ireland the so called "NAMA" was created for this purpose, historically in Sweden the banking crisis of the 90's was resolved this way, of course the alternative is what Spain is doing which is what Prof Demetriades describes, no bad bank but the state to borrow from the mechanism and partly nationalise, this is what happened with the Spanish Cajas that are full of toxic developers' loans.
Also something worth looking into is the "dynamic provisioning" system in place in Spain by the Spanish central Bank, this basically tells the banks to INCREASE their capital cushions in the good times and DECREASE them in the bad times (this is why in Spain although there is a big problem with bad loans, its banks were relatively better capitalised than European peers at the beginning of the crisis) to help the economy grow and is a way to smooth out the business cycle, such a system if it were in place in Cyprus as well, in the good times say in 2007 and 2008 would have saved our banks from a lot of torouble to re-capitalise today in 2012...
Nicos on 07/02/2012
All these professional comments about the economy are fine and probably have depth and meaning. For us the simple people that are facing life and its real problems and not on paper they mean nothing. For us simple people, it is important to have simple answers to simple questions:
1. Why should we (Cyprus) borrow money if the money we make as a country is not enough to cover our expenses? How can we ever be able to pay back the loan on top of that? By selling our country and its assets?
2. Where does the the country's money go to? What % goes to politicians and their support, payroll to government employees and managers, etc.
Cyprus is facing an economic crisis that will only get worse for the simplest reason: Nobody deals with the problem but only with consequenses. Everybody is trying to blame someone else for the consequenses giving all these long theories on how to ovecome them but nobody really touches the actual problem. We spend more than we make. Deal with it. Nobody does.The economy will not recover because the measures that need to be taken will affect firstly the income and interests of the people on the top of the decision making authorities. In other words the ones that make big money want to keep making big money on the expense of the rest of the population driving the country in poverty and starvation. By cutting pennies from the people and taking away from them funds that they rely on will not save the country. They should cut their big fat salaries down and still be able to live their glamorous lives at the same time giving us a chance to survive as well. This goes to everyone of you if you are called presidents, MP's, ministers, managers of the public or private sector. It is time for people to wake up. We should wake up and put a stop to these sofisticated "gentlemen" that throw mad in our eyes, sitting on their big chairs sucking our blood.
Taylor on 07/02/2012
Another thing to look into is wheather it makes sense for Co-ops to have a seperate regulator and banks a seperate regulator, why not have it all under the Central Bank for instance which is more accountable to the ECB etc?
Michael Olympios on 07/02/2012
Μόλις είδα το τίτλο αυθόρμητα σκέφτηκα ότι ήδη έχουμε πληθώρα κακών τραπεζών. Ωστόσο το άρθρο διευκρινίζει ακριβώς τι εννοεί.

Πρόκειται για μια εξαιρετική ιδέα η οποία έχει ήδη δοκιμαστεί στην Ιρλανδία με καλά αποτελέσματα. Το ερώτημα όμως είναι α) σε ποια τιμή θα αγοραστούν τα τοξικά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία και β)κατά πόσο θα υπάρξουν προϋποθέσεις εξυγίανσης των τραπεζών σε ότι αφορά την εταιρική διακυβέρνηση - τουλάχιστον γι'αυτές που θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Νομίζω ότι με τον τρόπο που το έθεσε ο καθηγητής Πανίκος Δημητριάδης δίνει μια καλή διέξοδο τόσο για τις τράπεζες όσο και για τους επενδυτές. Αν η πρόταση αυτή προσεγγυστεί σωστά από το υπουργείο οικονομικών, τη ΚΤ και τις ίδιες τις τράπεζες τότε ίσως να δημιουργηθούν θετικές προσδοκίες τόσο για την οικονομία όσο και για τις ίδιες τις εισηγμένες τράπεζες.
Βασίλης on 07/02/2012
1 ερώτηση προς τον κ. Δημητριάδη.

Στο παραδειγμα πιο πάνω αναφέρεται ότι "Ας υποθέσουμε ότι η τιμή αυτή είναι €37.5 δισ. Τότε ο ισολογισμός της τράπεζας μειώνεται στα €97.5 δισ., η αξία του μετοχικού της κεφαλαίου μειώνεται στο 2.5 αλλά η τράπεζα, χωρίς τοξικά στον ισολογισμό της, μπορεί πιο εύκολα να εξεύρει ιδιώτες επενδυτές"

Το ερώτημα μου είναι το ακόλουθο: 'Ας υποθέσουμε ότι η τιμή αυτή δεν είναι €37,5 δισ. άλλα κάτι πολύ μικρότερο.
Για χάρη συζήτησης ας πούμε ότι αξίζουν €10 δισ.

Σε μια τέτοια περίπτωση με ποιόν κίνητρο (incentive) οι φορολογούμενοι θα ανακεφαλαιοποιήσουν την 'καλή' Τράπεζα?

Ευχαριστώ
boutaki on 07/02/2012
+1 στην άποψη του Βασίλη.
Σάββας Τταντής on 07/02/2012
1. Θεωρητικά μιά bad bank θα μπορούσε να δουλέψει, πρακτικά ΟΧΙ επιδή
α) Κινούμαστε αργά
β) προσλήψεις υπαλλήλων , γραφεία κλπ
γ) δέν έχει λεφτά το κράτος για τόσα μεγάλα προβληματικά δάνεια.....
δ) θα πάθει τεράστιες ζημίες το κράτος απο μια τέτοια κίνηση διότι υπάρχουνε πολύ μεγάλα και τοξικά δάνεια στις Κυπριακές τράπεζες....

οι τράπεζες είναι η δουλεία τους, βγάζουνε κέρδη απο συνήθεις εργασίες τα οποία καλύπτουν μέρος των ζημιών απο άλλες επενδύσεις τους η μάλλον καλύτερα λάθη τους.

Κύριε Δημητριάδη , μια τράπεζα οπως την περιγράφεις, π.χ οπως το ΝΑΜΑ της Ιρλανδιας, θα πιάσει δάνεια με υποθηκες ακίνητα, μα αυτά δεν ΤΟΞΙΚΑ, τοξικά δάνεια είναι π.χ τα δάνεια που έδωσε η λαική για αγορά μετοχών της ΜΙΓ στα 6.5 ευρώ με εγγυησεις της μετοχές οι οποίες τώρα είναι 0.47 ευρω.......άρα δεν μπορει να γίνει "κακή "τράπεζα η τράπεζα που πιιάνει υποθήκες αλλά η εκείνη που της μένουν τα μετοχοδάνεια, τα ελληνικά ομόλογα και οι φουσκες εξαγορές....

επίσης, η κρίση στην Ιρλανδία είταν κρίση φούσκας ακινήτων, αρα το ΝΑΜΑ έπιανε υποήκες προβληματικές, έπιανε ακίνητα άρα 'επιανε ΑΞΙΑ, και βοηθούσε την τράπεζα,,,,οι Κυπριακέ τράπεζες παρόλο που έχουν προβληματικές υποθήκες,,,,έχουν μεγαλύτερο προβλημα με επενδύσεις , ομό
Σάββας Τταντής on 07/02/2012
απολογούμε που το πιο πάνω ήρθε μισό και γεμάτο λάθη , το έστειλα καταλάθος!

, τα μεγάλα προβλήματα των τραπεζών μας δέν ειναι μόνον τα προβληματικά ακίνητα που έχουν αλλά οι επενδύσεις στην ελλάδα , φούσκες εξαγορές, ελληνικά ομόλογα κλπ κλπ τα οποία έχω αναφέρει πολλές φορές εδώ....

το κράτος με ποιο απλές κινήσεις μπορεί να βοηθήσεις τις τράπεζες...το έχω ξανααναφέρει εδώ.......κάνει δάνειο απο χώρα του εξωτερικού η απο το ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 3.5 και αγοράζει πισω ΟΛΑ τα κυβερνητικά ομόλογα που κρατάνε οι τράπεζες ανεξαρτητου ημερομηνίας λήξης , κερδίζουν ολοι, οικονομία, τράπεζες, χωρίς να αυξάνετε το δημόσιο χρέος...

οι τράπεζες μας επίσης θα μπορούσαν να κάνουν το εξής ,,,,,Οι θυγατρικές στην Ελλάδα έπρεπε να πιάσουν αυτές τα Ελληνικά ομολογα, η μάλλον να τα μεταφέρουν σε αυτές,,,,,μετά το κούρεμα, να ζητήσουν βοήθεια απο το Ελληνικο ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Ελλαδος με μετοχές ΑΝΕΥ ψήφου και εξαγοράσιμες σε 3 χρόνια (μαλλον αυτό θα αποφασιστεί στην Ελλάδα σε λίγες μέρες και θα ισχύσει για τις Ελληνικές τράπεζες, για αυτό και οι Ελληνικές τράπεζες πετάνε και οι δικές μας ακολουθούν απο μακριά οπως έγινε και σήμερα και χθες στο ΧΑΑ) Οι δικές μας τράπεζες , π.χ Κύπρου αποφάσισε εκδοση κανονικών μετοχών, διαλυσαν-dillution τους υφιστάμενους μετόχουν, θα γεμίσουν την αγορά με χαρτί και για αυτο έχουν αυτή την συμπεριφορά στο χρηματιστήριο.....

αλλά τι να πεί κανείς , τι περιμένει κανείς να πράξουν οι ιδιοι Κύριοι που αποφάσισαν το 2010 να αγοράσουν ελληνικά ομόλογα οταν η Ελλάδα ειταν είδη χρεοκοπημένοι......μιλάμε για τραδικά λάθη το ένα πισω απο το άλλο........με πρόσφατο τις μεγάλες αυξήσεις κεφαλαιων,,,,,γιατί να μην πιάσουν και αυτές μέσω των Ελληνικών θυγατρικών ,( αφού θα τους εδιναν πρώτα τα ελληνικά ομολογα, ) κεφάλαια απο το ταμειο βοήθειας των ελληνικών τραπεζών,,,,,αφου τα κεφάλαια αυτά θα ειναι επιστρεπτεα σε 3 χρόνια? ακόμα και εαν χάσουν σχεδον ολο τον έλεγχο των ζημιογώνων ελληνικών θυγατρικών τους , θα τον επαναποκτήσουν πισω σε 3 χρόνια,,,,,,,,ακομα και εαν δεν πιάσουν πίσω τον έλεγχο δεν νομιζω οτι αυτο θα ειταν λάθος.....αφού δεν νομιζω οτι οι ελληνικές θυγατρικές θα έχουν κέρδη στα επομενα χρονια.....

τα πράγματα στην Κύπρο ειναι μια τραγωδία., τραγωδία οι τράπεζες μας οι οποίες θα πνίξουν την οικονομία με τα ψηλά επιτόκια.....τραγωδια διοτι καταστραφηκαν πολλοι επενδυτές και επενδυτικά ταμεία, ΄τραγωδίσ διότι 32 δις ευρώ δεν είναι στην Κύπρο αλλά εγκλωβισμένα σε μια χωρα που χρεοκόπησε, τραγωδία διότι ακόμα δεν καταλάβαμε τι πάθαμε και κινούμαστε αργά, η μάλλον δεν κάνουμε τιποτα να βοηθήσουμε τις τράπεζες, τραγωδια διοτι αυτοί που κάνανε τα λάθη ειναι εκει ακόμα και θα συνεχίσουν να κάνουν λάθη......
zoid on 08/02/2012
Συμφωνώ απόλυτα. Αν τελικά αυτή θα είναι η λύση για την Ελλάδα -ανακεφαλαίωση με προνομιούχες ή μετατρέψιμα ομόλογα -όλα εξαγοράσιμα -είναι πόλύ καλύτερη λύση από το dilution που θα γίνει.
Η Bad bank στέλει τους παλιούς μετόχους στον Άγιο Πέτρο.

Το θέμα είναι αν σαν Κυπριακές Τράπεζες (εδρα Κυπρο) αν μπορύμε να επωφεληθούμε από την συμφωνία ανακαιφαλεωποίσησης στην Ελλαδα.
Chris on 08/02/2012
I think the problem with the cypriot banks is different than the one with the other banks in Ireland or Spain.
The cypriot banks losses come mainly from investement in a relative safe products and not for bad lending to corporate and retail customers. (Needless to say that one has to question their decision to invest a relatively disproportionate amount of their assets to Greek goverment bonds).
The "toxic" product and thus amount can be easily identified and a clean solution could be financing/guarantee by the cypriot government at a fee
Taylor on 08/02/2012
I would like to ask my best friend Paratiriti, and Dr O admirer, who also happens to be an austerity lover the following.
Last night on Sigma news Dr Chr. Christodoulou ex CBC governor said the following of the austerity imposed on Greece by the Troika (ECB at the forefront):
1. Unemployment rose from 9% to 19% in Greece since the measures.
2. Debt rose from 120% to 160% since implementation of the measures
The short run is not as short as you think...Greece will improve in the VERY LONG RUN at this rate...
So is austerity working and has confidence been regained??
I await with eagerness your defence of austerity and Dr O who likes it.
on 08/02/2012
After being shut off from international markets, have a rating of junk, causing many investors not to want to invest in Cyprus because of that rating (and what that implies for banks), do you still think that raising non-productive expenditures so that debt to GDP went from 48 to 68 percent in three years was the correct policy? At least if there was one productive investment from this increase in debt the government would have had something to show for. Sorry to relay the news to you but you are in the minority if you think Orphanides was wrong about that. It just took the government three years to figure it out. And it seems you need some further time to figure it out...
Taylor on 08/02/2012
You do not answer my questions AGAIN no I don't like the fact that debt in Cyprus has increased but it is the banks re-capitalisation needs that invested in GGB's that Dr O allowed even encouraged and their expansion in Greece with LOANS that Dr O allowed that will tip us off the edge...Bad bank regulation will cost us much more than fiscal profligacy!
on 09/02/2012
Sorry, it is you who is avoiding the subject. You made a statement about fiscal policy and how Orphanides is wrong about it, then when you are shown the figures you revert to bank regulation. If you think this is how you are going to convince your President not to re-appoint Orphanides, you might need to think again...And so that we are clear, Orphanides did much better on bank regulation than any self-serving critic like yourself and a couple of others would, or could, have done....
Taylor on 09/02/2012
How do you reply to Dr Christodoulou's statements of facts that austerity in Greece INCREASED DEBT and UNEMPLOYMENT by the amounts above? Is it bitter medicine that will work in the very long run, say in the next 3 years Greece will grow?

Bank regulation my favourite subject: What you call sucess is:

1. Writedown by 70% of GGB's by the big 2 banks
i.e. 2.1bn Euro by MPB and 1.4bn Euro by BoC.

2. Exposure of 45% of MPB's Lending book (loans to households and business) to Greece and 34% by BoC to a country where the Troika is cutting salaries and pensions and where people do not have enough to eat let alone pay their loan installments.

i.e. NON application of Cypriot banking law when it comes to Country and concentration risk. This is of course SELF serving you say and not looking at things objectively.
Παρατηρητής on 09/02/2012
ΑΓΑΠΗΤΈ anonymous,
To μοναδικό κίνητρο του Taylor είναι ένα και μοναδικό: να φύγει πάση θυσία ο Ορφανίδης από την ΚΤΚ.
Παρατηρητής on 09/02/2012
Τaylor,
βλέπω πως είσαι οπαδός του πρώην Διοικητή της ΚΤΚ κ.Χριστοδούλου.Ενδιαφέρον! Σε παραπέμπω λοιπόν στο νέο του βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε: "Η Κύπρος σήμερα: μετά από 45 μήνες διακυβέρνησης Χριστόφια". Να το διαβάσεις με προσοχή και να μας πεις τη γνώμη σου. Και εσύ και οι οπαδοί σου εδώ στο Blog :-)
ανεξάρτητος on 08/02/2012
What anonymous is conveniently omitting to say is that during this period the economy has gone from a boom to a bust for purely exogenous reasons - the sub-prime crisis and its effects on the world economy.

Europe and that the debt to GDP ratios have deteriorated throughout the eurozone by similar magnitudes. See eurostat:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Deficit_Debt_2007_2010_October_2011_3.png&filetimestamp=20111025082630

Anonymous also omits to say that the junk status for Cyprus' bonds in the result of banks' exposure to Greece, as very clearly stated by the rating agencies.

Anyone who chooses to omit these facts and tries to shift the blame on the Cyprus government for the sub-prime crisis and banks' exposure to Greece is making an attempt to mislead and distort.
on 09/02/2012
European countries had to bail out their banking systems. Cyprus has not had to do that. That is the difference.

As for the rating agency decisions, we had a four-part series about this on this blog and people can make up their mind why the debt to GDP rose 20% in 3 years under this government. That is not the fault of the Governor I am sorry to inform you, rather it is the fault of the political party you support dear "Independent"
ανεξάρτητος on 09/02/2012
I did not say it is the fault of the governor that the debt to GDP ratio increased. Indeed, some,but not all, eurozone countries had to bail out their banking systems. But a large part of the deterioration in public finances throughout Europe is due to the recession which you continue to conveniently ignore.
Παρατηρητής on 09/02/2012
Anonymous, you claim that
"the economy has gone from a boom to a bust for purely exogenous reasons". Φαίνεται πως αγνοείς εντελώς τα στοιχεία του ίδιου του Υπουργίου Οικονομικών για το πως φτάσαμε στη σημερινή τραγική δημοσιονομική κατάσταση. Σε παραπέμπω πίσω στα άρθρα του καθηγητή Αλέκου Μιχαηλίδη εδώ στην stockwatch όπου παρατίθεται η σχετική ανάλυση και τα εμπεριστατωμένα, βασισμένα σε στοιχεία συμπεράσματα, τα οποία ουδείς κατόρθωσε να αμφισβητήσει σοβαρά...
Taylor on 09/02/2012
To Anon and Para both of you ignore cause and effect that most of the credit rating agency downgrades were because of the CONTINGENT Liability of the state having to support the banking system, i.e. the fact that if the state had to take the 2 systemically important banks that were lightly regulted on its balance sheet (by partial nationalisation or by going to the mechanism) shows that our debt would rise from 68% of Debt to GDP to 88% debt to GDP, that is why the market is pricing our spreads of our bonds so high, they have already factored in the saving of our banking system and the effect on our debt of this saving of the banks in their calculations.
So lets run the counterfactual that our debt was today still say 50% of GDP (unlikely but lets do it) then our debt to GDP just because of the banks would rise to 70% of GDP. Still a reason for the downgrades based SOLELY on our banking system and the light touch regulation of GGB's holdings and loans to Greece ignoring country and concentration risk in the CYPRIOT banking LAW, of yours truly, Greenspan and chicago school admirer, and regulatory genius Dr Orphanides.
ανεξάρτητος on 09/02/2012
αγαπητέ παρατηρητή, το πιό κάτω είναι απόσπασμα από την ανάλυση του κ. Μιχαηλίδη στην οποίαν αναφέρεσαι. Αφού είναι τόσο εμπεριστατωμένη και δεν την έχει αμφισβητήσει κανένας 'σοβαρά', υποθέτω ότι δέχεσαι και αυτά τα συμπεράσματα, η μηπως αυτά δε βολευουν;

-----------------------------------------------------------------------
Το μόνο πράγμα που μπορώ να κατηγορήσω την ΚΤΚ είναι για το γεγονός ότι δεν ήταν περισσότερο αυστηρή στην αύξηση του χρέους (νοικοκυριών και επιχειρήσεων) προς το ΑΕΠ. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι περίπου στο 300% του ΑΕΠ που κάνει την Κύπρο ίσως την περισσότερο μοχλευμένη χώρα στην ευρωζώνη. Αν αυτό συνδυαστεί με το ταχύτατα αυξανόμενο δημόσιο χρέος, που δεν συμπεριλαμβάνει τις οφειλές στις μελλοντικές γενεές μέσω του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τις διάφορες εγγυήσεις μέσω των δημοτικών αρχών και ανεπίσημες εγγυήσεις μέσω του ημιδημόσιου τομέα, τότε τα πράγματα, εν μέσω της συνεχιζόμενης Ευρωπαϊκής κρίσης, είναι πολύ δύσκολα.

Αυτό το χρέος φαίνεται και στο μέγεθος του τραπεζικού τομέα (η αύξηση των δανείων έρχεται από τις τράπεζες που έτσι αυξάνουν το μέγεθος τους). Όπως πιστεύω σωστά είχε επισημάνει ο κ. Δημητριάδης, η σύγκριση με τον τραπεζικό τομέα του Λουξεμβούργου δεν είναι ορθή διότι εκεί το μέγεθος προέρχεται από μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού, όχι από ντόπιες τράπεζες.
----------------------------------------------------------
Παρατηρητής on 09/02/2012
Ανεξάρτητε, για μια ακόμη φορά όπως συνήθως αποφεύγεις να απαντήσεις και αντί αυτού θέτεις νέες ερωτήσεις. Δεν πειράζει όμως, σε αντίθεση με εσένα εγώ δεν φοβάμαι να απαντήσω στις ερωτήσεις και δεν επιλέγω, όπως κάνεις εσύ, "ότι με βολεύει".

Λοιπόν, το απόσπασμα που παραθέτεις πιο πάνω είναι και αυτό στην ουσία υποστηρικτικό του Ορφανίδη και όχι εναντίον του και αυτό δείχει πόσο επιφανιακά διαβάζεις τα κείμενα και πόσο βιάζεσαι να βγάλεις αυθαίρετα συμπεράσματα.

Πρώτον, το μεγάλο ποσοστό χρέους των νοικοκυριών δεν έγινε επι Ορφανίδη, υπήρχε από πολύ προηγουμένως αυτή η κατάσταση η οποία ως γνωστόν οδήγησε και στην μεγάλη φούσκα των ακινήτων. Η οποία ασφαλώς προυπήρχε της ανάληψης των καθηκόντων του Διοικητή της ΚΤΚ από τον Ορφανίδη . Ποιος διέγνωσε αυτές τις καταστάσεις? Μα ο ίδιος ο Ορφανίδης ο οποίος επέβαλε αυξημένα περιοριστικά μέτρα στη δανιοδότηση της αγοράς ακινήτων από τις τράπεζες. Ποιοι εναντιώθηκαν σε αυτό το μέτρο? ΟΛΟΙ!!!Οι πάντες, τα κόμματα, η κυβέρνηση και ο πρώην Υπουργός οικονομικών αλλά και ο πρώην Διοικητής της ΚΤΚ κ.Χριστοδούλου. Ειδικότερα και εντονότερα διαφώνησαν όσοι σήμερα επικρίνουν τον Ορφανίδη χωρίς ασφαλώς να έχουν ίχνος αξιοπιστείας και χωρίς να επιδεικνύουν ίχνος αυτοκριτικής. Θα μπορούσε η ΚΤΚ να ήταν ακόμα πιο αυστηρή όπως λέει ο κ. Μηχαηλίδης? Θα μπορούσε ίσως και δεν θα διαφωνήσω με αυτό το είδος της καλοπροαίρετης κριτικής.

Η σειρά σου τώρα ανεξάρτητε να απαντήσεις και να τοποθετηθείς σε ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ συμπεράσματα του Αλέκου Μηχαηλίδη. Να αναμένω? Μάλλον μάταια εε??? :-)
Taylor on 09/02/2012
Para you keep mentioning that example of the loan to value. SO WHAT? did it stop the Cyprus real estate bubble that later developed? NO. so it was therefore a failed measure. What you also conveniently ommit to say, is that Dr O proposed that as he saw inflationary pressures!!!! and wanted to firmly "anchor" the inflationary expectations!!!! he was NOT practicising macro prudential regulation for financial stability purposes! Ante Bye
ανεξάρτητος on 09/02/2012
Μη γελάς αγαπητέ παρατηρητή γιατί δεν έχω πρόβλημα με την αλήθεια και τα γεγονότα. Εχω όπως πρόβλημα με τη συστηματική διαστρέβλωση των γεγονότων την οποίαν επιχειρείς καθημερινά. Ακόμη και τώρα προσποιείσε ότι απαντάς όλα τα ερωτήματα αλλά απέφυγες να σχολιάσεις τις συγκρίσεις με το Λουξεμβούργο, τις οποίες ο ήρωάς σου χρησιμοποιείσε γιά να αποπλανήσει την κοινή γνώμη στην Κύπρο από τα πραγματικά αίτια των υποβαθμίσεων. Ο κ. Μιχαηλίδης συμφωνέι με τον κ. Δημητριάδη οτι οι συγκρίσεις αυτές ήταν παραπλανητικές. Τι έχεις να πείς γι' αυτό;
Παρατηρητής on 10/02/2012
Ως γεγονός ανεξάρτητε, ούτε εσύ ούτε ο Taylor έχετε πρόβλημα με την αλήθεια και τα γεγονότα. Από τις "αποκαλύψεις" σας για τα πραξικοπήματα που ετοιμάζει ο Βασιλείου εναντίον Χριστόφια, μέχρι τη σκοτεινή συνομωσία όλως των ΜΜΕ πλην της Χαραυγής να προστατέψουν τον Ορφανίδη, όλα αυτά είναι οι αλήθειες και τα γεγονότα όπως μας τα πλασάρετε καθημερινά εδώ και μήνες. Και όταν σας απαντάμε αρχίζουν οι απειλές του Taylor για μετά τον Απρίλη του 2012. ¨Ασε ανεξάρτητε, αλλού αυτά, εκεί που πιάνουν τόπο....
ανεξάρτητος on 10/02/2012
και πάλι αντί να απαντάς παρατηρητή προτιμάς να συκοφαντείς και να ρίχνεις λάσπη και θέλεις να βγαίνεις και κούππα άπαννη από πάνω γιά δημιουργία εντυπώσεων.

Συνεχίζεις να αποφεύγεις να σχολιάσεις (α) τις συγκρίσεις με το Λουξεμβούργο, τις οποίες ο ήρωάς σου χρησιμοποιείσε γιά να αποπλανήσει την κοινή γνώμη στην Κύπρο από τα πραγματικά αίτια των υποβαθμίσεων. Ο κ. Μιχαηλίδης συμφωνέι με τον κ. Δημητριάδη οτι οι συγκρίσεις αυτές ήταν παραπλανητικές.

Συνεχίζεις να καλλιεργείς μύθους περί αξιοπιστίας του ήρωα σου ο οποίος υποσκάπτει δημόσια τις επίσημες θέσεις της ΕΚΤ και του τραβά το χαλάκι κάτω από τα πόδια ο κ. Ντράγκι και τον κατακεραυνώνει δημόσια η Deutsche γιά αναξιοπιστία και αντιφάσεις.

Kαι συνεχίζεις να διαστρεβλώνεις την αλήθεια όσον αφορά την επιδείνωση των δημοιονομικών μεγεθών, ρίχνοντας όλο το φταίξιμο στην κυβέρνηση Χριστόφια, παραγνωρίζοντας δηλαδή τις επιπτώσεις της ύφεσης.

Κατά τα άλλα είσαι οπαδός της αλήθειας και των γεγονότων.
Παρατηρητής on 10/02/2012
Ανεξάρτητε,

Θα σου απευθύνω μια ξεκάθαρη πρόκληση ενώπιον όλων των φίλων του blog: αν έχεις διάθεση για συναίνεση μακριά από ακρότητες(σε μια αντιπαράθεση και ένα διάλογο-όπως γίνεται και με το κυπριακό πρόβλημα θα πρέπει να γίνονται εκατέρωθεν συμβιβασμοί αν πρόκειται να υπάρξει κάποια κατάληξη), σε προκαλώ αν θέλεις να υιοθετήσουμε KAI ΟΙ ΔΥΟ ως κοινώς αποδεκτό κειμενο ΟΛΕΣ τις θέσεις που εμπεριέχονται στα άρθρα του καθηγητή Αλέκου Μιχαηλίδη. Αν έχεις την τόλμη να τα αποδεκτείς ΟΛΑ στο σύνολό τους τότε, και εγώ, δεσμέυομαι χάριν της δημιουργίας καλού κλίματος να αποδεκτώ την κριτική για το Λουξεμβούργο. Τι λες, ή μήπως και πάλι, όπως πάντα, θέλεις να πιαστείς μόνο από το κομμάτι που νομίζεις ότι σου συμφέρει?

Και μια συμβουλή: το χάσιμο της ψυχραιμίας (το οποίο είναι εμφανές ότι άρχισε να συμβαίνει από τα τελευταία σου κυρίως σχόλια) δεν εξυπηρέτησε κανένα και ούτε εσένα θα εξυπηρετήσει. Έτσι την έπαθε και ο φίλος σου ο Taylor που από τη σοβαροφάνεια έστω που εμπεριείχαν κάποια αρχικά του σχόλια, κατέληξε στα γνωστά κωμικά με τα πραξικοπήματα Βασιλείου, τις απειλές και ότι άλλο μπορεί να γεννήσει η εμπάθεια και το μίσος έναντι ενός ανθρώπου(Ορφανίδη).
ανεξάρτητος on 10/02/2012
αγαπητέ φίλε παρατηρητή,

Δεν έχω καθόλου χάσει τη ψυχραμιία μου, μην ανησυχείς. Eίναι την υπομονή μου που χάνω συζητώντας μαζί σου, γιατί συχνά, όπως και τώρα, εκφράζεις ακραίες απόψεις και δείχνεις να μην το αντιλαμβάνεσαι καν.

Επιμένεις να διαχωρίζεις πάντοτε τον κόσμο σε δύο στρατόπεδα. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να συμφωνεί με κάποια σημεία ενός άρθρου και να διαφωνέι με άλλα; Γιατί τόση εμμονή να ταυτίζεται κάποιος 100% με τον Α η τον Β; Αυτά όλα δεν είναι βάση υγιούς δημοκρατικής συζήτησης μαι με κουράζουν. Ο μόνος λόγος που συνεχίζω να συζητώ μαζί σου είναι ότι η συζήτησή μας, παρά τις ακραιίες θέσεις που συχνά εκφράζεις, έχει κάποιο επίπεδο :).

Χαίρομαι που δέχεσαι, έστω και υπό όρους, τις θέσεις του κ Δημητριάδη περί Λουξεμβούργου.

Δεν θυμάμαι όλες τις λεπτομέρειες του άρθρου του κ. Μιχαηλίδη γιά να το δεχθώ εξ' όλοκλήρου. Εξ' αλλου σου έχω εξηγήσει ότι βρίσκω τέτοιου είδους ταύτιση προβληματική.

Εκείνο που θυμάμαι είναι ότι η προσέγγιση των άρθρων του κ. Μιχαηλίδη όσον αφορά τη δημοσιονομική επιδέινωση, αλλά και άλλα θέματα, έχει κυρίως αντιπολιτευτικό χαρακτήρα. Σαν τέτοια δεν πείθει γιά την αντικειμενικότητά της σαν οικονομική ανάλυση. Μιά αντικειμενική οικονομική ανάλυση θα αφαιρούσε τις επιπτώσεις του business cycle από την άυξηση του χρέους. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, δεν το υπολόγισε, παρά το γεγονός ότι αναγνώρισε αυτή την πιθανότητα (την ονόμασε μάλιστα λογικοφάνεια αλλά μετά δεν έκανε κανένα υπολογισμό να μας πείσει ότι είναι - he just waved his hands, not at all convincing).
Taylor on 10/02/2012
The technocratic trios failed coup is there for all to see all three spread panic about our fiscal situation after Mari Sarris even said we should voluntarily put ourselves in the mechanisms.
Even Averof has jumped off the Thanasis Titanic what you think is a threat is already happening all the Dr O diehards are jumping off that ship the only one left is you! :)
Παρατηρητής on 11/02/2012
Taylor,
αν είναι στις επικρίσεις Αβέρωφ που αναφέρεσαι προς τα ΔΣ των τραπεζών και αν αυτές τις επικρίσεις είναι που θεωρείς ως ένδειξη για εγκατάλειψη του Ορφανίδη από τον Αβέρωφ, τότε πραγματικά θα πω ότι με απογοητεύεις, σε θεωρούσα πιο έξυπνο :-). Θα μείνω όμως ως εδώ...

ΥΓ:Ταυλορ, ακόμα και τελευταίος να μείνω στο "πλοιο Ορφανίδη που βυθίζεται" όπως αρέσκεσαι να λες, θα ήταν τιμή μου...Όμως μην ανησυχείς, αυτό δεν πρόκειται να γίνει, αυτοί που πρόκειται να βυθιστούν δεν έιναι άλλοι από αυτούς τους οποίους η αλαζονία έχει τυφλώσει :-)
ανεξάρτητος on 13/02/2012
αγαπητέ παρατηρητή,

Είναι πράγματι λυπηρό ότι ρίχνεις τη συζήτηση μεταξύ μας σε τόσο χαμηλό επίπεδο αλλά δεν με εκπλήττει. Λασπολογείς και συκοφαντείς με στόχο το πρόσωπο του κ. Δημητριάδη και προσαθείς να αλλοιώσεις και τα γεγονότα γιά να υποστηρίξεις τις θέσεις σου. Δεν τολμάς καν να αναφέρεις το όνομα της σχολής σκέψης στην οποίαν ανήκει ο κ. Δημητριάδης και την οποίαν θεωρείς επικίνδυνη – δηλαδή τον Νεο-Κευνσιανισμό – γιατι αντιλαμβάνεσαι ότι οι αναγνωστες θα καταλάβουν το παιιχνίδι που πάιζεις. Κάτι παρόμοια είπες και γιά τον Κρούγκμαν πριν λίγο καιρό, ακόμη έναν οικονομολόγο αυτής της σχολής. Είπες αν θυμάμαι καλά ότι ο Κρούγκμα είναι ο ηθικός αυτουργος του δημοσιονομικού χάους στις ΗΠΑ. :)

Παρεπιπτόντως ο κ. Δημητριάδης είναι ο μόνος Κύπριος οικονομολόγος ο οποίος εχει εκλεγεί μέλος της Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών γιά τη συμβολή του στις κοινωνικές επιστήμες. Μήπως πρέπει να εισηγηθείς στον ήρωα σου να ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία εναντίον του η της Ακαδημίας, αφού δεν έχει αξιοπιστία κλπ. Μπορείς μάλιστα να τους στείλεις τη μελέτη που εκανε γιά το συνεργατισμό, θα βοηθούσε πολύ.

Το κερασάκι στην τούρτα της λασπολογίας σου είναι ότι ακόμη δεν εχεις αντιληφθεί τι η ποιός έχει καταποντίσει την κυπριακή οικονομία. Αυτό ονομάζεται καλή κρίση και αξιοπιστία. Στο δικό σου μόνον βιβλίο.
Taylor on 13/02/2012
Para, the usual "fair" tactic "uncovering dirt" on people that disagree with you and your hero "the essential" Dr O, firstly Mr Olymbios now Prof Demetriades about a paper you claim he wrote for synergatimos ages ago!

I know that Sarris and Kazamias and another MPB official are working in overdrive to try and persuade the president to keep Orphanides as governor...I also know that these efforts are to no avail and are falling on deaf ears.

The arguments being used are primarily that the new potential foreign institutional investors in Marfin would only trust Orphanides as the regulator!! (as if) and that the ECB guys prefer Orphanides...

I will not reply to your points intended for Anexartitos I let him reply if he agrees or not with your criticisms of Prof Demetriades, sufficient Is to say that I disagree with you in all possible ways.

The "independence" argument is a joke of course if any one other that Dr O is made governor he would be independent from the government as a matter of course, that goes without saying. Now, if you judge independence as "opposition" to the present government that is a gain a joke as in all countries Central Bank governors co-operate with the government, whilst not compromising their independence for the common good, what happened between Stavrakis and Orphanides had tragic consequences for our economy and banking system...
Παρατηρητής on 13/02/2012
Ανεξάρτητε,
αρχίζοντας από το τελευταίο σου σχόλιο για το κερασάκι στην Τούρτα, μου φαίνεται πως εσύ έχεις χάσει καθε επαφή με την πραγματικότητα και δεν αντιλαμβάνεσαι ποιους η συντριπτική πλειοψηφία της κοινής γνώμης θεωρεί υπεύθυνους όχι μόνο για την κατάντια της οικονομίας αλλά και όλης της χώρας γενικότερα. Και ποιοι θα παν οριστικά σπίτι τους το 2013. Ακόμα και ο φίλος σου ο Ολύμπιος, παρά τις πολλαπλές αντιφάσεις και μεταμορφώσεις, δεν διαφωνεί μαζί μου στο σημείο τουλάχιστον αυτό...Ένας χρόνος έμεινε, συστήνω υπομονή ανεξάρτητε :-)

Στα 4 πολύ συγκεκριμένα σημεία που έθιξα για τον κ.Δημητριάδη επέλεξες ασφαλώς να μην απαντήσεις. Ούτε λέξη. Προβλεπτόν και κατανοητόν. Σε προκαλώ όμως και πάλι για ένα πράγμα: Που εντοπίζεις την λασπολογία εκ μέρους μου? Γιατί δεν γίνεσαι σαφής? Εγώ ξέρω πως λάσπη ίσον ψέματα, λάσπη ίσον εξύβριση κλπ. Εγώ ούτε πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια έγραψα, ούτε έβρισα και ούτε απείλησα κανένα. Αν οι απόψεις μας διαφέρουν αυτό δεν είναι λάσπη ανεξάρτητε(ασχέτως με το τι σας έμαθαν στο ΑΚΕΛ) είναι απλά εξέφραση διαφορετικής άποψης.

Όσον αφορα τον ισχυρισμό σου ότι ο κ.Δημητριάδης είναι neo-keynesian, το παίρνω απλά ως αστείο και δεν θα πέσω στον πειρασμό να το σχολιάσω...μήπως και κατεβάσω και άλλο το επίπεδο και γίνω και εγώ ένας ....taylor:-)
Παρατηρητής on 13/02/2012
Προς Moderator: μα που πήγε το σχόλιό μου για τον κ.Δημητριάδη στο οποίο απαντά ο ανεξάρτητος? Μήπως κάποιους ενόχησαν τα 4 σημεία διαφωνίας (με τον κ.Δημητριάδη) που έθιξα και αποφάσισαν, εκ των υστέρων, την διαγραφή του σχολίου μου που μέχρι πριν λίγη ώρα ήταν δημοσιευμένο???
Επιλήσμων on 13/02/2012
Το πρόσεξα και εγώ, αλλά υπέθεσα ότι εσύ το απέσυρες προς διόρθωση των μικρών ορθογραφικών σου λαθών.
ανεξάρτητος on 14/02/2012
Ετσι ακριβώς είναι η πραγματικότητα παρατηρητή. Εχω ακούσει και εγώ ότι ο κ. Δημητριάδης, όπως και οι οίκοι αξιολόγησης, έχουν πάρει μαθήματα στην Εζεκία Παπαιωάννου και γι’ αυτό και έχουν την λανθασμένη εντύπωση ότι είναι το τραπεζικό σύστημα ο λόγος που έχει τα χάλια της η οικονομία σήμερα.

Ολα αυτά είναι προπαγάνδα του ΑΚΕΛ και ο ήρωάς σου θα μείνει στην ιστορία σαν ο υπερασπιστής της αλήθειας, που χρησιμοποιεί το δημόσιο χρήμα γιά να καταπολεμά όλους τους εχθρούς της αλήθειας, από οπουδήποτε και αν προέρχονται. Και η Σχολή του Σικάγο και ο Γερμανικός μονεταρισμός έχουν όλες τις απαντήσεις για την κρίση σήμερα, οι νεο-Κευνσιανοί και όλες οι αποχρώσεις τους, Κρουγκμαν, Στίγκλιτζ, Ντε Λόγκ, Μάρτιν Γούλφ και όλοι όσοι τολμούν να επικρίνουν το θεσμικό πλαίσιο της ΕΚΤ η τις αποφάσεις της, είναι επικίνδυνοι και συμφωνώ ότι πρέπει να περιθωριοποιηθούν. Και τίποτε από όλα αυτά δεν είναι λασπολογία, ούτε και απολυταρχισμός, ούτε διεκδίκηση του αλάθητου. Αφού τα ίδια πιστεύει και η Αυτού Μεγαλειώτης, όπως μας λές.

Και επειδή έχω πεισθεί πλήρως για την αντικειμενικότητα και ορθότητα των απόψεων σου, εισηγούμαι να ξεκινήσεις και ένα νέο λεξιλόγιο κρίσης, το οποίο αναμένω να γίνει best seller. Παίρνω το θάρρος να αρχίσω με τις ακόλουθες βασικές έννοιες και ελπίζω να το συνεχίσουν και άλλοι, ώστε να δημσοιευθεί σύντομα και χωρίς επιβάρυνση του φορολογούμενου:

Λεξιλόγιο κρίσης παρατηρητή

ΑΚΕΛικός = όποιος κάνει κριτική στην Αυτού Μεγαλειότητα
Αλήθεια = οτι γράψει ο παρατηρητής
Λασπολογία = το αντίθετο της αλήθειας, όπως αυτή ορίζεται πιό πάνω
Αξιοπιστία = μιά σπάνια ικανότητα την οποίαν έχει μόνο ένας Κύπριος οικονομολόγος
Δημοκρατία = η απόλυτη επικράτηση της Σχολής του Σικάγο
Εποπτεία τραπεζών = μιά έννοια η οποία προωθείται από αυτούς που συκοφαντούν τον Ορφανίδη
Ελλάδα = χώρα διαφθοράς και σπατάλης
Ελληνικά ομόλογα = η καλύτερη επένδυση του αιώνα
Αντίφαση = τίποτε από τα πιό πάνω
Ηθικός αυτουργός του δημοσιονομικού χάους = Κρούγκμαν και οι οπαδοί του π.χ. Δημητριάδης
Λιτότητα = ο μόνος τρόπος να υπάρξει ανάπτυξη in the long run
Short run = σήμερα
Long run = αύριο
Νεοκευνσιανισμός =μιά αστεία αλλά και επικίνδυνη ιδεολογία
Σοβαροί οικονομολόγοι = όσοι συμφωνούν με την Αυτού Μεγαλειότητα
Τραπεζική κρίση = το αποτέλεσμα έλλειψης δημοσιονομικής πειθαρχείας
Πινοσέτ = ενας καλός φίλος του Friedman
Reuters = κανάλι συνοδοιπόρων (αφού είπαν οτι ο Ορφανίδης έκανε λάθος http://www.youtube.com/watch?v=2FTjWgfunQU )
S&P = κρυπτοκομμουνισταί, αφού υποβάθμισαν την Κύπρο γιά τις τράπεζες
Thomas Mayer (επικεφαλής οικονομολόγος Deutsche που εκανε κριτική στον Ορφανίδη γιά αναξιοπιστία) = προσωπικός φίλος του ‘Αντρου Κυπριανού
http://www.ft.com/cms/s/0/622595e2-37c7-11e1-a5e0-00144feabdc0.html#axzz1mHFXJLZZ

Μπαράκ Ομπάμα= κομμουνιστής
Tea party = οπαδοί της ελευθερίας

Παρανοικός η/και επικίνδυνος = όποιος διαφωνεί με τα πιό πάνω
Παρατηρητής on 14/02/2012
Ανεξάρτητε,
έλα τώρα, αν είναι δυνατόν, ξέχασες μέσα στα υπόλοιπα της λιστας να αναφέρεις ότι συμμετείχα και στο πραξικόπημα της 15 Ιουλίου 1974. Μα πως και σου διέφυγε ότι εγώ οδηγούσα ένα από τα Τανκς και πως ο Ορφανίδης έριχνε ριπές κατά του προεδρικού? Ουπς, ξέχασα να αναφέρω πως ήταν και ο Πινοσετ μαζί μας και μας έδινε οδηγίες :-)

ΥΓ: καλά βρε ανεξάρτητε, έχω μια απορία, από πότε το ΑΚΕΛ ασπάστηκε την neo-keynesian ιδεολογία και δεν το πήραμε χαπάρι? Ειλικρινά, έλεος! Και για να τελιώνουμε, νομίζω πως είναι καλύτερα να συνεχίσεις την συζήτηση με τον φίλο σου τον Taylor. Γιατί το επίπεδο έχει πέσει πλέον σε σημείο στο οποίο δεν μπορώ πλέον να εμπλέκομαι.
αθηνα on 14/02/2012
Ανεξάρτητε,ξέχασες ένα λήμμα που σε ενδιαφέρει άμεσα...Ορφανίδης=Αποδιοπομπαίος τράγος.
Επιλήσμων on 14/02/2012
Αγαπητή Αθηνά,
Αυτό το λήμμα (αποδιοπομπαίος τράγος) το χρησιμοποίησες στις 19 Ιανουαρίου 2012,στο άρθρο του κ.Δημητριάδη "Υποβαθμίσεις S&P" γιά τον πρώην ΥΠΟΙΚ κ. Χαρίλαο Σταυράκη.
Εάν το υιοθετείς τώρα και γιά τον κ.Ορφανίδη, τότε να συμπεράνω ότι και Σταυράκης = Ορφανίδης?
ανεξάρτητος on 15/02/2012
Μα που ήσουνα αγαπητή αθηνά και σε χάσαμε, μήπως άρπαξες κανένα μικρόβιο από τους ασθενείς σου; εγώ στο λεξιλόγιο θα ΄ελεγα να προσθέσουμε:

αθηνά = ανιδιοτελής υποστηρικτής της αλήθειας, χωρίς ημερομηνία λήξης

σεκεπτόμουν επίσης τον ορισμό του γιατρού, αλλά αυτόν καλό θα ήταν να μας τον δώσεις εσύ, σαν το πλέον αρμόδιο άτομο
ανεξάρτητος on 15/02/2012
προς παρατηρητή:
τα περί τάνκς και 74 μπορείς αν θέλεις μπορείς να τα προσθέσεις εσύ, εγώ προσωπικά δεν σε έχω ακούσει ποτέ να μιλάς υπέρ του πραξικοπήματος της περιόδου εκείνης (αλλά αφού δεν είμαι αξιόπιστος, δεν μπορείς να βασιστείς σε αυτά πού λέω :)).

Τι θα έλεγες όμως να προσθέσουμε τους ακόλουθους οικονομικούς όρους στο λεξικό του παρατηρητή;

Μη εθελοντική ανεργία (involuntary unemployment)=ακόμη μιά κεϋνσιανή σοφιστεία που στερείται σοβαρότητας
ανεργία = προιόν τεμπελιάς
φτώχεια= η κατάλληλη τιμωρία εκείνων που μαζί τα φάγανε
PSI = ακόμη μιά ανοησία των πολιτικών
αθηνα on 15/02/2012
Φίλε Επιλήσμονα,το συμπέρασμά σου είναι κάπως αυθαίρετο.Αν κάποιος είναι κακός πρόεδρος και κάποιος είναι κακός οικονομολόγος,αυτό δε σημαίνει ότι Πρόεδρος = Οικονομολόγος.Αυτό είναι σοφιστεία.Τον δε φίλο μου τον Ανεξάρτητο,απλά θα τον ευχαριστήσω για τα 'καλά του λόγια',κι ας μην τα πιστεύει.
Κωνσταντίνος on 08/02/2012
Εξαιρετικά ενδιαφέρον το άρθρο του κ. Δημητριάδη. Δεν γνωρίζω αν θα μπορούσε να εφαρμοστεί μια τέτοια επιλογή στην Κύπρο, λαμβάνοντας υπόψη και τα δημοσιονομικά δεδομένα, αλλά σίγουρα είναι μια ιδέα που θα μπορούσε να τύχει επεξεργασίας.
Θα μπορούσε για παράδειγμα αυτή η νέα «κακή» Τράπεζα να γίνει με κρατικά και ιδιωτικά κεφάλαια (δηλαδή με μετόχους τόσο το κράτος όσο και τις ίδιες τις τράπεζες), να αποταθεί στη συνέχεια στον Μηχανισμό Στήριξης και να εξασφαλίσει δάνειο με το οποίο θα καλύπτονται οι ζημιές.
Με τον τρόπο αυτό θα αναβαθμιστεί η αξιολόγηση τόσο των τραπεζών όσο και του κράτους από τους οίκους αξιολόγησης, θα ενισχυθεί η ρευστότητα των τραπεζών (άρα θα μπορούν να παραχωρηθούν νέα δάνεια), ενώ με σωστή πολιτική θα μειωθούν και τα επιτόκια.
Υπάρχουν βέβαια δύο ερωτήματα, για τα οποία θα ήθελα την άποψη του κ. Δημητριάδη:
1. Θα καταφέρει η «κακή» τράπεζα να εξασφαλίσει δάνειο από τον Μηχανισμό, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία που διαθέτει είναι σε κακή κατάσταση;
2. Τι θα γίνει μετά με την «κακή» τράπεζα;
Σάββας Τταντής on 08/02/2012
Αγαπητέ Κωνσταντίνε μιά τράπεζα δεν μπορεί να πάει απο μόνη της στον μηχανισμό αλλά πάει το κράτος. Αυτό που λές αυξάνει το δημόσιο χρέος. Επίσης, ποιός ιδιώτης θα βάλει λεφτά σε μια ¨κακή τράπεζα η οποία θα φορτωθεί δάνεια? γιατί να βάλει το κράτος λεφτά και να φορτωθεί τοξικά? να πληρώσουν οι φορολογούμενοι τα λάθη των τραπεζών ? Οι πιο καλές επιλογές είναι οι ακόλουθες

1. Δάνειο απο ΤΧΣ και να εξαγοραστούν ολα τα κυπριακά ομόλογα απο τις τράπεζες 3.5 δις, δεν αυξάνετε το δημόσιο χρέος, αυξάνετε η ρευστότητα των τραπεζών και φευγει απο τις τράπεζες το ρισκο για ζημίες απο τα κυπριακά ομόλογα.

2. Να δοθούν όλα τα ελληνικά ομόλογα σε θυγατρικές στην ελλάδα, οι οποίες θα πιάσουν βοήθεια απο το ελληνικό ΤΧΣ και να δώσουν μετοχές ανευ ψήφου, εξαγοράσιμες σε 3 χρόνια ......

κατάστρεψαν τους μετόχους τους οι κυπριακές τράπεζες....

και πάλι πτώση σήμερα οι κυπριακές τράπεζες ενώ οι ελληνικές κρατούν τα κέρδη τους των πρόσφατων ημερών .........
Σάββας Τταντής on 08/02/2012
....μετά το κούρεμα στην Ελλάδα οίκοι αξιολόγησεις μάλλον θα κάνουν την Ελλάδα πτωχευσας -D -default ,( θα πληρωθούν και τα CDS) μετά και όταν ολοκληρωθεί η ανταλλαγή των ομολόγων οι οίκοι μάλλον θα αναβαθμίσουν την Ελλάδα εως και Β.

εμείς τι βαθμολογία θα έχουμε??

υπάρχει ακόμα ένα θέμα με τα ελληνικά ομόλογα.......η ζημίες απο τα ομόλογα μεταφέρονται στα επόμενα χρόνια για φορολοαπαλλαγή? εγώ λέω αυτό πρέπει να γίνει...όμως δεν ειναι άδικο να χάνει η κυπριακή δημοκρατία? Αρα να πάνε τα ομόλογα στις ελληνικές θυγατρικές , να πιάσουν την βοήθεια οπως την περιγράφω πιο πάνω,, και να πιάσουν φοροαπαλαγή για τα επόμενα χρόνια οπως συζητήτε τώρα στην Ελλάδα, άρα η ζημία θα είναι τουλάχιστον 10% λιγότερα........

αλλά επιδή τίποτα απο τα πιο πάνω δεν θα γίνει, το ξύλο θα είναι πολλή.......
Taylor on 09/02/2012
I agree with Savvas T, he has for long spoken about the hidden skeletons in our banks' balance sheets that Para and his hero ignore. I also urge Savvas to study the CBC's balance sheet especially with regard their investments in Sovereign bonds...
I wonder why our media only likes to scrutinise every line of our yearly state budget but is less interested in scrutinising the annual financial report of the CBC itself and the major cypriot banks it regulates to see if indeed there are any hidden skeletons there!
1st of May is near though 82...
Taylor on 10/02/2012
Para...yet again the gang here that is against Orphanides has been proven correct, Mr Averof N of the Right Wing Synagermos that you so admire that you say supports the bank execs and your hero has as per Stockwatch turned against the bank execs and by doing this he cannot ommit your hero anymore because it was he who regulated them...
Σάββας Τταντής on 10/02/2012
Σήμερα Ο Κύριος Αβέροφ Νεοφύτου ζήτησε τις παραιτήσεις των διοικητικών συμβούλιων των τραπεζών λόγο των λαθών τους. Τους καταλόγισε ευθήνες για την μεγάλη έκθεση των τραπεζών στην Ελλάδα, οχι μόνον σε ομόλογα αλλά και 25 δις σε δάνεια στην Ελληνική οικονομία.

Σιγά σιγά αντιλαμβάνονται και άλλοι αυτά που γράφω συνεχώς. 25 δις σε δάνεια και 6 δις σε ομόλογα ανεβάζουν την συνολική μας έκθεση στην Ελλάδα σχεδόν 180% του ΑΕΠ μας. Μιλάμε για τεράστια έκθεση, έχουμε την μεγαλύτερη έκθεση στην Ελλάδα σε σχέση με το ΑΕΠ σε σύγκριση με οποιανδήποτε άλλη χώρα. Αμφισβητώ την ποιότητα μεγάλου μέρους αυτών των δανείων και έχω γράψει στοιχεία και αριθμούς π.χ Λαική

Αυτό που συμβαίνει με τις τράπεζες, θα είναι εδώ για χρόνια και θα κυνηγά την οικονομία σαν ένα φάντασμα, θα κτυπά για πολλά χρόνια την οικονομία μας, θα έχουμε ψηλά επιτόκια για χρόνια, η ρευστότητα στην αγορά θα είναι πολύ περιορισμένη, θα χρεοκωπούν συνέχεια και για πολλά χρόνια μικρές επειχηρήσεις ενώ η ανεργία θα είναι πάνω απο 10% για χρόνια......Η Κύπρος θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση και η μόνη της σωτηρία είναι το φυσικό αέριο .....μόνο απο το φυσικό αέριο μπορεί να έχει ικανή ρευστότητα να εξοφλήσει δάνεια,,,,,το έλλειμα το 2012 θα έιναι πέραν του 3% ενώ δεν υπάρχει περίπτωση το 2013 να περάσουμε σε πλεόνασμα λόγου του σπιράλ θανάτου( το έχω εξηγήσει πολλές φορές) στο οποίο έχουμε μπεί πριν μερικούς μήνες .....

Οι τράπεζες μας θα καταστρέψουν την οικονομία μας χωρίς να το θέλουν αλλά λόγο ανάγκης κερδών και ρευστότητας, είναι θέμα επιβίωσης και όλα αυτά επιδή ήθελαν να κερδοσκοπήσουν ,τα ελληνικα και τα Ιρλανδικά ομόλογα και επιδή δέν έχουν καλά συστήματα εσωτερικού ελέγχου η καλά εκπαιδευμένα προσωπικό και δάνειζαν τεράστια ποσά σε εταιρείες προβληματικές και με μεγάλο ρίσκο όπως μεγάλες εταιρείες ανάπτυξης γης από τις οποίς θα χάσουν εκατοντάδες εκατομύρια ευρω.......

όσο και εάν φωνάζουν οι πολιτικοί , το πρόβλημα θα είναι εδώ για χρόνια, δέν κάναμε τίποτα ακόμα για να λυθεί το πρόβλημα των τραπεζών διότι έκει είναι το πρόβλημα. Πάρθηκαν κάποια μέτρα για εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Πρέπει να παρθούν μέτρα για βελτίωση της ρευστότητας των τραπεζών....τίποτα δέν κάναμε ακόμα, μόνον η ΕΚΤ αποφάσισε κάποια μέτρα.....

Πρόκειται για ΕΘΝΙΚΟ θέμα και ΕΘΝΙΚΗ τραγωδία, το θέμα είναι πολυ πολύ σοβαρό....η Κεντρική τράπεζα της Κύπρου δηλώνει απούσα, κρύβονται, τον τελευταίο καιρό καμία δήλωση, καμιά ενέργεια απο μέρους τους...η ευθυνη τους είναι τεράστια τόσο για τα ομόλογα, όσο και για την μεγάλη έκθεση σε δάνεια στην ελλάδα όσο και για ΜΕΓΑΛΑ δάνεια σε εταιρείες ανάπτυξης γής στην Κύπρο........δέν θα γράψω ονόματα για ευνόητους λόγους . Αυτά τα μεγάλα δάνεια ΔΕΝ τα ήξερε η Κεντρική τράπεζα? τα μετοχοδάνεια δεν τα ήξερε η Κεντρική? γιατί άφηνε τις τράπεζες να δινουν μετοχοδάνεια για πώληση μετοχών τους η εταιρειών συνδεδεμένες με αυτές?

Κύριοι, η κατάστασης των τραπεζών είναι ένα δράμα........οι ξένοι οίκοι έχουν απόλυτο δίκαιο, απλά δεν μπορούν να γράφουν λεπτομέρειες, είμαι σίγουρος οτι γνωρίζουν Ονόματα και αριθμούς....και όταν λένε για ΄"μεγάλη έκθεση των τραπεζών στην Ελλάδα.." εννοούν αυτά που γράφω συνεχώς αλλά δεν μπορούν να τα γράψουν ......

Δέν έχουμε χρόνο για ακαδημαικές θεωρίες , ούτε και έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε οτι αυτή η κρίση θα φύγει απο μόνη της η θα φύγει με θεωρίες και διαλέξεις, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ θεωρία που να βοηθήσει να βγούμε απο αυτή της δύσκολη θέση στην οποία βρισκόμαστε, Η Ελλάδα πτώχευσε επιδή πριν 3-4 χρόνια μπήκανε σε σπιράλ θανάτου, τα έκανε θάλασσα η τροικα,,,,,,οι τροικανοί δέν είναι καλοί οικονομολόγοι??? διπλώματα ακαδημαικά είναι όλοι φορτωμένοι όπως είναι και ο Κύριος Σταυράκης πρών υπουργός,,,,,Οι τροικανοί δεν αντειλήφθηκαν οτι η λιτότητα βάζει μια χώρα σε μεγαλύτερη ύφεση, το καταάλαβαν τώρα........η Κεντρική τράπεζα Κύπρου και Η Κυπριακή βουλή και το Κυπριακό κράτος ακόμα να το καταλάβουμε........

Επαναλαμβάνω ΜΠΗΚΑΜΕ ΣΕ ΦΑΥΛΟ ΚΥΚΛΟ , ΣΠΙΡΑΛ ΘΑΝΑΤΟΥ , δεν ειναι καιρός για ΘΕΩΡΙΕΣ αλλά για υπέυθηνες και μεγάλες αποφάσεις για να βγούμε απο την κρίση αυτή........π.χ δάνειο απο ESFS η τρίτ,η και αγορά όλων των Κυπριακών ομολόγων απο τις Κυπριακές τράπεζες για να έρθουν αμεσα στην κΥπριακή οικονομία 3 δις........και άλλα παρόμοια δυνατά μέτρα όπως να δοθούν κεφάλαια στην τράπεζα αναπτύξεως και να τα δανείσει με χαμηλά επιτόκια σε μικρές επιχηρήσεις....

Αλλά ΤΙΠΟΤΑ δέν θα γίνει,,,,,,δέν έχουμε την δύναμη, θάρρος, αποφασιστικοτητα, και δέν έχουμε εκεινα τα άτομα που να μπορέσουν να αναλάβουν το βάρος τέτοιων πρωτοβουλιών....

Εχετε ακούσει τις σημερινές δηλώσεις του Κυρίου Παπαδήμου??? Μόνον με τέτοια απο αποφασιστικότητα και δύναμη μπορούμε να βγούμε απο αυτή την κρίση και δυστηχώς δεν υπάρχουν Παπαδήμοι στην Κύπρο......(ο δικός μας εισηγήθηκε να μην κουρευτούν τα Ελληνικά ομόλογα και τον έκραξε η μισή ευρώπη.....σε άλλο κόσμο .....)

10% ανεργία εως το τέλος του Μαρτιου..........δεν σταματά με τίποτα, ένα δράμα, μια επιδημία που εξαπλώνετε με ραγδαίους ρυθμούς.......
Michael Olympios on 13/02/2012
Πολυ ορθά αυτά που είπες Σάββα...και εγώ τα έγραφα εδώ και καιρό. Ο κ. Νεοφύτου είπε αυτό που οι επιχειρηματίες και ο κόσμος αισθάνεται έντονα όμως δεν είπε κουβέντα για τον Αθανάσιο Ορφανίδη, τον οποίο ακόμα θεωρεί ότι καλύτερο έχει η Κύπρος. Αν είναι ποτέ δυνατόν να ευθύνονται (σ.σ. που και βέβαια ευθύνονται) τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών αλλά ο επόπτης είναι "κούππα άπαννη".

Αργά η γρήγορα η αλήθεια θα φανεί όπως επίσης και για τις επενδυτικές αποφάσεις του κ. Ορφανίδη σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της ΚΤ. Εκεί οι δημοσιογράφοι θα ψάχνουν να βρουν ορισμένους για δηλώσεις ...αλλά μάλλον θα δυσκολευτούν.
Παρατηρητής on 13/02/2012
Την επόμενη φορά Ολύμπιε θα σε ρωτήσει εσένα ο κ.Αβέρωφ να του δώσεις άδεια για το ποιον θα θεωρεί και ποιον όχι ως ότι καλύτερο έχει η Κύπρος.