You are here

Η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας

09/10/2021

Σε δηλώσεις του μετά τη υπογραφή της Συμφωνίας για την Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας και την Πρόληψη της Φοροδιαφυγής μεταξύ Κύπρου και Ολλανδίας, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, κάλεσε τη Βουλή να ψηφίσει τα νομοσχέδια που αφορούν την μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας.  Σε παρόμοια έκκληση προέβη και ο Πρόεδρος της ΕΔΥ κ. Γιώργος Παπαγεωργίου μετά την παρουσίαση της Έκθεσης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας για το 2020 στην Επιτροπή Θεσμών και Αξιών.  Προσωπικά ανέμενα ανάλογα διαβήματα και από την ΠΑΣΥΔΥ, δοθέντος ότι η  μεταρρύθμιση ήταν προϊόν κοινωνικού διαλόγου μεταξύ Κυβέρνησης και ΠΑΣΥΔΥ.

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Έκθεση Πεπραγμένων του Γενικού Συμβουλίου προς το 55ο Ετήσιο Συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ που πραγματοποιήθηκε στις 30.05.2018, στις 15.07.2015, στα πλαίσια των θεσμοθετημένων διαδικασιών Κυβέρνηση και ΠΑΣΥΔΥ συμφώνησαν σειρά διαρθρωτικών αλλαγών σε σχέση με τη διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας υπηρεσίας. Ειδικότερα συμφωνήθηκε νέο σύστημα προαγωγών, σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης και νέο σύστημα κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων». Αξίζει να τονιστεί ότι η ΠΑΣΥΔΥ απεδέχθη την κυβερνητική πρόταση για εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης από την 01.01.2017.

Στη βάση της πιο πάνω συμφωνίας ετοιμάστηκαν τα ακόλουθα τρία νομοσχέδια τα οποία και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26 Αυγούστου 2015.

Το πρώτο Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» προέβλεπε τα ακόλουθα:

(α)  την ανάθεση στην ΕΔΥ της αρμοδιότητας της παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημόσιων υπαλλήλων και της δημοσιοποίησης στην Ετήσια Έκθεσή της σχετικών στατιστικών στοιχείων,

(β) την εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων από την ΕΔΥ για τη διασφάλιση στον μέγιστο δυνατό βαθμό συμμόρφωσής της με τους τύπους, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν την επιλογή προσωπικού,

(γ)  την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας θέσεων με σκοπό την ενίσχυση/ενθάρρυνση της κινητικότητας, των «θέσεων Διατμηματικής Προαγωγής», που αφορούσε τις επιστημονικές/επαγγελματικές θέσεις στην Κλ. Α13(ιι), τις οποίες θα μπορούσαν, πλέον, να διεκδικούν δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούσαν οπουδήποτε στη δημόσια υπηρεσία στο αμέσως κατώτερο βαθμολογικό επίπεδο, νοουμένου ότι κατείχαν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά/επαγγελματικά προσόντα και σχετική πείρα.  Υιοθέτηση αυτής της ρύθμισης θα συμβάλει στην ενίσχυση της κινητικότητας εντός της δημόσιας υπηρεσίας και επίσης θα βοηθήσει στη μεταφορά εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των κυβερνητικών τμημάτων απεγκλωβίζοντας, ταυτόχρονα, τους δημοσίους υπαλλήλους από τα στεγανά των τμημάτων τους παρέχοντας τους σημαντικά πιο διευρυμένες  προοπτικές ανέλιξης.

Το δεύτερο Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2015» περιλάμβανε νέες διατάξεις για την αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) σε ανελικτικές θέσεις στη δημόσια υπηρεσία, οι οποίες βασίζονται σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία και με τις οποίες καθορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και βαρύτητα για κάθε ένα από αυτά, με στόχο τη βέλτιστη αξιολόγηση της επάρκειας και των ικανοτήτων/δεξιοτήτων τους με αντικειμενικό, διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο.

Το τρίτο  Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» τροποποιούσε το βασικό Νόμο με σκοπό να ρυθμιστεί ότι για την πλήρωση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική Κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών, δεν θα διεξάγεται προφορική εξέταση από την ΕΔΥ.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε και ένα τέταρτο Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Κρατικού Μισθολογίου (Προσαυξήσεις, Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή και Γενικές Αυξήσεις Μισθών και Συντάξεων των Αξιωματούχων και των Εργοδοτουμένων της Κρατικής Υπηρεσίας) Νόμος του 2015», που  προωθούσε την εισαγωγή ενός μηχανισμού που να διασφαλίζει ότι η παραχώρηση προσαυξήσεων ή/κα γενικών αυξήσεων ή/και τιμαριθμικών αυξήσεων λαμβάνει υπόψη τα οικονομικά δεδομένα, όπως αυτά εκφράζονται από τη μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Για το Νομοσχέδιο αυτό εκφράσαμε τη διαφωνία μας γιατί θεωρούσαμε ότι οι πρόνοιες του προσκρούουν στο Σύνταγμα, στην αρχή της αναλογικότητας και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τελικά τα υπό αναφορά Νομοσχέδια καταψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 9 Δεκεμβρίου 2016, κυρίως λόγω του επίμαχου Νομοσχεδίου για το κρατικό μισθολόγιο που συνέδεε τα όποια μισθολογικά αιτήματα με τη διακύμανση του Ονομαστικού ΑΕΠ.

Με δεδομένο ότι τα προαναφερθέντα τρία Νομοσχέδια ετοιμάστηκαν στη βάση της συμφωνίας που συνομολογήθηκε στη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού μεταξύ Κυβέρνηση και ΠΑΣΥΔΥ και με δεδομένο ότι τα Νομοσχέδια αυτά περιέχουν διατάξεις που βελτιώνουν σε πολύ σημαντικό βαθμό τη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας, η ΠΑΣΥΔΥ θα πρέπει να στηρίξει με θέρμη την προσπάθεια του κ. Πετρίδη  για ψήφιση των Νομοσχεδίων αυτών μέχρι το τέλος του χρόνου

Αναμφίβολα η ψήφιση των υπό αναφορά Νομοσχεδίων δεν θα επιλύσει αποτελεσματικά και εξ ολοκλήρου τα προβλήματα που ταλανίζουν τη δημόσια υπηρεσία.  Σίγουρα, όμως, θα επιφέρει μια σημαντική βελτίωση στο ισοπεδωτικό σύστημα αξιολόγησης και στη κινητικότητα που κρίνεται ανύπαρκτη. 

Του Γλαύκου Χατζηπέτρου,
τέως Γενικού Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ