You are here

Προτεραιότητα η μονιμοποίηση Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ) και χαμηλόμισθων στη Δημόσια Υπηρεσία

16/11/2022

Στη χρονική συγκυρία των νέων δυσχερειών που αντιμετωπίζει ο τόπος μας λόγω της ακρίβειας και της ραγδαία μεταβαλλόμενης αυξητικής τάσης του πληθωρισμού επαναφέρουμε στο προσκήνιο την ανάγκη για μια πιο αναβαθμισμένη Δημόσια Υπηρεσία προς όφελος της οικονομίας και του συνόλου της κοινωνίας, για να μπορέσουμε ν’ ανταπεξέλθουμε αποτελεσματικά στα συσσωρευμένα προβλήματα, που καλούμαστε συλλογικά ν’ αντιμετωπίσουμε.

Στο πλαίσιο αυτών των επισημάνσεων, στη βάση και των τελευταίων αποφάσεων των συλλογικών Σωμάτων της Οργάνωσής μας, ιεραρχούμε ως προτεραιότητα το θέμα του συλλογικού διορισμού των ΕΑΧ σε μόνιμες οργανικές θέσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας.  Θέμα για το οποίο πιστεύουμε ότι επέστη ο καιρός όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να δρομολογήσουμε τις διαδικασίες οριστικής ρύθμισής του.  Και τούτο γιατί η υλοποίηση του στόχου αυτού κρίνεται απαραίτητη αφ’ ενός για τη διασφάλιση ισότιμων όρων εργοδότησης ανάμεσα στους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και αφ’ ετέρου για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας, που θα πρέπει να διατηρήσει τον ορθολογισμό στην ιεραρχική δομή της δημόσιας διοίκησης, που είναι θεμελιωμένη σε κανόνες δικαίου.

Επισημαίνεται πρόσθετα ότι το ουσιαστικό και επιβαλλόμενο αυτό εγχείρημα δεν θα επιφέρει συγχρονικά οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση στους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Αναλυτικότερα υπογραμμίζουμε ότι η Δημόσια Υπηρεσία, για να μπορεί ν’ ανταποκριθεί στον επιτελικό ρόλο της απέναντι στους πολίτες και την κοινωνία, θα πρέπει να λειτουργεί με συνοχή και να είναι δομημένη με το σωστό τρόπο στηριγμένη σε μόνιμο προσωπικό, ώστε να αποδίδει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.  Το γεγονός ότι η Δημόσια Υπηρεσία αποτελείται από εργαζομένους «δυο και τριών ταχυτήτων» και πιο συγκεκριμένα χιλιάδες έκτακτους υπαλλήλους, καθώς και ωρομίσθιους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση δημοσιοϋπαλληλικών καθηκόντων, αναπόδραστα επηρεάζει αρνητικά τη συνέπεια με την οποία αποδίδει.

Σήμερα το έκτακτο προσωπικό μαζί με τους ωρομίσθιους ξεπερνά σε αριθμό τους μόνιμους υπαλλήλους.  Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με αυτές τις κακές, κατά την άποψή μας, πρακτικές μειώνει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Υπηρεσίας, αφού επηρεάζει τη συνοχή της εργασίας που παράγεται, την εξειδίκευση και συνεπώς την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται.

Είμαστε έτοιμοι ως ΠΑΣΥΔΥ να συζητήσουμε με το κράτος τη μετάβαση σε μια Δημόσια Υπηρεσία ποιοτική και παραγωγική μέσα από ολοκληρωμένες δομές δίνοντας λύση στα σοβαρά δυσλειτουργικά προβλήματα που παρουσιάζονται με την παρουσία χιλιάδων ΕΑΧ

χωρίς προοπτικές ανέλιξης.  Επιβάλλεται να βρεθεί οριστική λύση στο πρόβλημα των ΕΑΧ και να τερματιστεί η εργοδότηση στο Δημόσιο με συμβόλαια και η πρακτική της ανάθεσης δημοσιοϋπαλληλικών καθηκόντων σε ωρομίσθιο προσωπικό.  Χρειάζεται να γίνει κατανοητό ότι αυτές οι πρακτικές εργοδότησης ούτε τα δημόσια οικονομικά συγκρατούν, ούτε τους εργαζομένους εξυπηρετούν.  Αντιθέτως, το κόστος από μια Δημόσια Υπηρεσία που δεν είναι στελεχωμένη ορθά αντικατοπτρίζεται στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών προς την κοινωνία.

Παράλληλα πρέπει να αναλογιστούμε και τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους που με τα σημερινά δεδομένα και την ακρίβεια που βιώνουμε σε όλα τα βασικά αγαθά, ο μισθός τους εξανεμίζεται από τα μέσα του μήνα.  Ως ΠΑΣΥΔΥ θέλουμε η κοινωνία να γνωρίζει «τι και για ποιους κατά προτεραιότητα διεκδικούμε».  Το αίτημα και η έκκλησή μας αφορά στην επιταχυνόμενη ανέλιξη των χαμηλόμισθων συναδέλφων εντός των συνδυασμένων κλιμάκων Α2-Α5-Α7(ιι). 

Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός προσωπικού που παραμένει καθηλωμένο για δεκαετίες με τις απολαβές τους να βρίσκονται παραπλήσια με το επίπεδο του κατώτατου μισθού.  Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης και που εν όψει της συνεχούς αύξησης των τιμών σε όλα τα αγαθά και υπηρεσίες η ανάγκη για την επίλυσή του καθίσταται επιτακτική.

Η ΠΑΣΥΔΥ διαχρονικά τοποθετείται και προβάλλει τα συνδικαλιστικά αιτήματά της με βασικό γνώμονα την καλύτερη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας προς όφελος της κοινωνίας μας.  Ενεργούμε πάντοτε με υπευθυνότητα και με πλήρη επίγνωση των δυνατοτήτων της οικονομίας για να έχουμε υγιή δημόσια οικονομικά.  Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη χρονική περίοδος, κατά την οποία τα δημόσια οικονομικά είναι αυξημένα, προσφέρεται για επίλυση χρόνιων προβλημάτων, όπως το θέμα των ΕΑΧ, αλλά και για λήψη μέτρων για υποστήριξη της ομάδας αυτής των εργαζομένων, των χαμηλόμισθων υπαλλήλων, που πλήττεται περισσότερο από την ακρίβεια.

Καταληκτικά και κρίνοντας ότι τα θετικά επακόλουθα που θα προκύψουν από τη ρύθμιση των προαναφερόμενων ζητημάτων σε συνδυασμό με τη θετική πορεία των δημόσιων οικονομικών, εκτιμούμε ότι οι πιο πάνω εκκλήσεις μας τεκμηριώνονται πλήρως και η θέση μας ότι έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή για την επίλυσή τους, κρίνεται ως απόλυτα δικαιολογημένη.