You are here

Είστε έτοιμοι για τη δεύτερη γενιά των Ευρωκωδίκων;

01/03/2023

Τα αναθεωρημένα πρότυπα ενσωματώνουν βελτιώσεις που αντικατοπτρίζουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και τις ανάγκες της αγοράς.

Παρόλο που υπάρχουν οι προθέσεις για ομοιομορφία, σε μια Πανευρωπαϊκή προσπάθεια της ομογενοποίησης των οικονομίων συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής διακίνησης προϊόντων, υπηρεσιών, τεχνολογίας και πληροφοριών, είναι κοινώς παραδεκτό ότι εξακολουθεί να υφίσταται ένα συνονθύλευμα από διαφορετικούς κανονισμούς και συστήματα. Ο κατασκευαστικός κλάδος δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση σ’ αυτό τα προγενέστερα χρόνια, ιδιαίτερα στο κομμάτι του σχεδιασμού κτιρίων και κατασκευών όπου η χρήση διαφορετικών Εθνικών προτύπων και μεθοδολογίας από τους ειδικούς του τομέα, προκαλούσε το χάσμα κοινής επικοινωνίας και συνεννόησης έως ότου που εισήχθησαν οι Ευρωκώδικες. Με την πρώτη γενιά των Ευρωκωδίκων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για τον κατασκευαστικό τομέα και τώρα 10 χρόνια αργότερα, ήρθε η ώρα για μια σημαντική επικαιροποίηση και την ανάπτυξη της δεύτερη γενιάς.

Οι Ευρωκώδικες είναι ένα ολοκληρωμένο σύνολο προτύπων που αφορούν το σχεδιασμό κτιρίων και των έργων πολιτικής μηχανικής. Τα 59 μέρη που κατανέμονται και συμπεριλαμβάνονται στα κείμενα τους, παρέχουν τις αρχές σχεδιασμού και δράσεων σε κατασκευές, γεωτεχνικές και αντισεισμικές παραμέτρους αλλά και κατευθυντήριες οδηγίες δομικού σχεδιασμού για τη χρήση όλων των βασικών υλικών, όπως το σκυρόδεμα, τις σύμμεικτες κατασκευές, το χάλυβα, την ξυλεία, την τοιχοποιία και το αλουμίνιο.

Όπως είναι αναμενόμενο, για ένα τόσο εκτεταμένο έργο της δημιουργίας των νέων Ευρωκωδίκων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί από τη μια μέρα στην άλλη, όπου επιβάλλεται να υπάρχει οργάνωση, προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα και επιπρόσθετα ένας αποτελεσματικός μηχανισμός συνεργασίας των ειδικών εμπειρογνώμων που εργάζονται στο αντικείμενο εργασίας. Το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα δίνει μια ιδέα του μηχανισμού που βρίσκεται πίσω από την προετοιμασία των νέων κειμένων:

 • Η ομάδα εργασίας ετοιμάζει συγκεκριμένο Ευρωκώδικα και παραδίδει το τελικό προσχέδιο στην υποεπιτροπή

 • Η υποεπιτροπή εξετάζει το περιεχόμενο του μέρους του Ευρωκώδικα και αφού εγκριθεί τότε το αποστέλλει προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης CEN

 • Ακολούθως, η CEN επικυρώνει το έγγραφο εργασίας και προχωρά σε επίσημη ψηφοφορία με την σχετική ημερομηνία διαθεσιμότητας

 • Εθνική περίοδος βαθμονόμησης: Το κράτος μέλος καθορίζει τις Εθνικές παραμέτρους (NDP) εντός διετίας μετά την ημερομηνία διαθεσιμότητας. Στο τέλος αυτής της περιόδου, η εθνική έκδοση ενός μέρους Ευρωκώδικα με το αντίστοιχο Εθνικό προσάρτημα δημοσιεύεται από τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης

 • Η περίοδος συνύπαρξης ενός νέου μέρους του Ευρωκώδικα και του αντίστοιχου παλαιότερου μέρους, θα μπορεί να διαρκεί έως και τρία χρόνια κατόπιν της επίσημης εθνικής δημοσίευσης του εν λόγω προτύπου

Το φιλόδοξο έργο της δημιουργίας της νέας γενιάς Ευρωκωδίκων ασφαλώς και χρήζει πόρους, τόσο σε χρηματική υποστήριξη αλλά όσο και σε τεράστια ανατροφοδότηση από εμπειρογνωμοσύνη πολλών ετών από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών δομικού σχεδιασμού, της επιστημονικής κοινότητας και της βιομηχανίας. Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα σαφώς και θα είναι ευεργετικό, αφού η ανάπτυξη των νέων προτύπων θα συμβαδίζει με τις νέες μεθόδους, τα νέα υλικά, τις νέες ρυθμιστικές απαιτήσεις και τις νέες κοινωνικές ανάγκες, αλλά γενικότερα θα ενσωματωθεί ωφέλιμα στις νέες εξελίξεις του κατασκευαστικού κλάδου.

Επιγραμματικά, τα νέα αναθεωρημένα πρότυπα στοχεύουν στα παρακάτω:

 • Βελτίωση στην ευκολία χρήσης τους

 • Ενσωμάτωση νέων απαιτήσεων σχεδίασης, απόδοσης και στιβαρότητας

 • Μείωση στον αριθμό των Εθνικά καθορισμένων παραμέτρων (NDP)

 • Ανάπτυξη νέων μερών για την παροχή καθοδήγησης σχεδιασμού στις κατηγορίες:

 • Αξιολόγηση και μετασκευή υφιστάμενων κατασκευών

 • Δομικό γυαλί

 • Πολυμερή ενισχυμένα με ίνες

 • Ενσωμάτωση προτύπων ISO στην οικογένεια των Ευρωκωδίκων, όπως ο ατμοσφαιρικός παγετός σε κατασκευές και οι δράσεις από κύματα και ρεύματα σε παράκτιες περιοχές

Αν και οι υγειονομικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων επηρέασαν και επιβράδυναν αρκετές διαδικασίες, σε γενικές γραμμές ακολουθούνται τα χρονοδιαγράμματα του αντικειμένου εργασίας αφού οι αρμόδιες ομάδες ολοκλήρωσαν τη σύνταξη της δεύτερης γενιάς των Ευρωκωδίκων περί τα τέλη του 2021. Αναμένεται ότι στην επόμενη τριετία, τα τελευταία πρότυπα θα τεθούν στη διάθεση των Εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης, ούτως ώστε το 2028 η πρώτη γενιά να αντικατασταθεί πλήρως και επίσημα από τη δεύτερη γενιά.

Τα πρότυπα των Ευρωκωδικων εκπονούνται από την Ευρωπαϊκή Τεχνική επιτροπή CEN/TC 250- Structural Eurocodes. H υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στην Κύπρο γίνεται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο Εθνικός φορέας για την τυποποίηση. Ενημέρωση για οποιεσδήποτε εξελίξεις στο εν λόγω θέμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από τους αρμόδιους λειτουργούς του CYS και το κέντρο πληροφόρησης & εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ).

Λειτουργός Τυποποίησης CYS, Τομέας δομικών υλικών και πολιτικής μηχανικής.