You are here

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», ως σήμερα ισχύει, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Alpha Αστικά ΑκίνηταΑ.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 17η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κτήριο της Alpha Bank, οδός Σταδίου, αριθ. 40, (3ος όροφος) 102 52 ΑΘΗΝΑΙ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2013 και των αναμορφωμένων συγκριτικών κονδυλίων της χρήσεως 2012, λόγω αναδρομικής εφαρμογής λογιστικών αρχών και πρακτικών που επιβάλλονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, και αντιστοίχως και για τον έλεγχο, της διαχειριστικής Χρήσεως 2013.

Κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών κατ' εφαρμογή του άρθρου 72 ν.4172/2013, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δυνάμει τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας, με αντίστοιχη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική Χρήση 2014 και έγκριση της αμοιβής τους.

Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μετέχοντα της Διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β' και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, η Εταιρία ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα:

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος ʼυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.). κατά την ημερομηνία καταγραφής («Ημερομηνία Καταγραφής») ήτοι την12η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη , δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ .Α.Ε. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας μετά των αρχείων του Σ.Α.Τ. Συνεπώς ο Μέτοχος προκειμένου να συμμετάσχει και ψηφίσει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ .Α.Ε. Περαιτέρω, η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής και την οικεία συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Διαδικασία ασκήσεως δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να ορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους, τα δε νομικά πρόσωπα/μέτοχοι έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους τους. Μέτοχος που κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, δύναται να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους Μετόχους μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στα Γραφεία της Εταιρίας, οδός Σταδίου 24, Αθήναι, ως και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.astikaakinita.gr). Τo έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στα Γραφεία της Εταιρίας, οδός Σταδίου 24, Αθήναι (Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ. 210 326 6174), τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ήτοι την 14η Ιουνίου 2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Ελλάδα.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, προ της ενάρξεως συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, που μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν,

β) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

γ) Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητος που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

δ) Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως και γ.

Δεν χορηγείται η δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση διά ηλεκτρονικών μέσων, άνευ φυσικής παρουσίας αυτών στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως, ούτε η δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως (διά ηλεκτρονικών μέσων ή δι' αλληλογραφίας), ούτε η δυνατότητα διορισμού και ανακλήσεως αντιπροσώπου διά ηλεκτρονικών μέσων.

Δικαιώματα μειοψηφίας Μετόχων

(α) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον η αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο αποφάσεως προς έγκριση από την τελευταία Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει τα πρόσθετα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη και να δημοσιοποιήσει αυτήν δεκατρείς (13) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

(β) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτηση η οποία θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.astikaakinita.gr), έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη.

(γ) Μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, δια αιτήσεως που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, όπως παράσχει προς αυτήν τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, εάν αυτές θεωρούνται χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. Επίσης, κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές αυτής, ως και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς.

(δ) Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, δια αιτήσεως που θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, όπως το τελευταίο χορηγήσει προς τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.

Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στα Γραφεία της Εταιρίας, οδός Σταδίου 24, Αθήναι (Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ. 210 326 6174), από όπου οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

Η Πρόσκληση, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και κάθε εν γένει στοιχείο του άρθρου 27 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.astikaakinita.gr).
Δευτέρα, 26 Μαΐου, 2014 - 15:12