You are here

Εταιρικό Προφίλ

OPAP

GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROG

Greek Org. of Football Prognostics S.A.
ΔιεύθυνσηΛεωφόρος Αθηνών 112
Ταχ. Κώδικας: 10442
Αθήνα
Τηλέφωνο0030 210 5798930
Φαξ0030 210 5798342
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο[email protected]
Ηλεκτρονική Διεύθυνσηwww.opap.gr
ISINGRS419003009
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος/ChairmanZiegler Kamil
Διευθύνων Σύμβουλος/Managing DirectorJan Karas
Αντιπρόεδρος/Vice ChairmanΣπύρος Φωκάς
Αντιπρόεδρος/Vice ChairmanSaroch Pavel
Μέλος/DirectorΧρήστος Κοπελούζος
Μέλος/DirectorRudolf Jurcik
Μέλος/DirectorRobert Chvatal
Μέλος/DirectorΣτυλιανός Κωστόπουλος
Μέλος/DirectorMucha Pavel
Μέλος/DirectorKatarina Kohlmayer
Μέλος/DirectorΝικόλαος Ιατρού
Μέλος/DirectorNicole Conrad Forker
Μέλος/DirectorΒασιλική Καραγιάννη
Secretary
'ΟνομαΜεταξία Δεμερτζή
ΔιεύθυνσηΚηφισού 62
Ταχ Κωδ:12132
Περιστέρι
Tel0030 2105798800
Φαξ0030 2105798342
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Url
Ελεγκτής
'ΟνομαGrant Thornton (Ελλάδος)
ΔιεύθυνσηΒασιλέως Κωνσταντίνου 44
116 35 Αθήνα
Σύμβουλοι Χρηματιστές
'Ονομα
Διεύθυνση
Νομικός
'Ονομα
Διεύθυνση
ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) συστάθηκε το 1958, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.?.), δυνάμει του Β.?. της από 20 Δεκεμβρίου 1958, ύστερα από εξουσιοδότηση που εδόθη µε την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.?. 3865/1958. Με το υπ΄ αριθμ. Π.?. 228/1999 (ΦΕΚ Α’ 193/21.9.99) και κατ’ επιταγή του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν.2414/1996 «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις» καθώς και του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών», ο ΟΠΑΠ μετετράπη σε Ανώνυμη Εταιρία και καταρτίσθηκε το αρχικό καταστατικό του το οποίο δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 21.9.1999. Η νέα επωνυμία του οργανισμού ορίστηκε ως “Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.” (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.). Το υπ’ αριθ. 145562 σήμα «ΟΠΑΠ, στην Υπηρεσία του Αθλητισμού και του Πολιτισμού» (κλάσεις 16, 36 και 41) έχει γίνει δεκτό µε την υπ’ αριθ. 4446/2000 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) µε αριθμό 46329/06/Β/00/15, η διάρκειά της ορίστηκε σε 100 έτη αρχόμενη από την 21η Σεπτεμβρίου 1999 και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του 2099. Κατά τη διάρκεια της 1ης εταιρικής χρήσης της Εταιρίας, της χορηγήθηκε το ακόλουθο Α.Φ.Μ.: 090027346. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει εγγραφεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών µε αριθμό μητρώου 188148. Σύμφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας µε ημερομηνία 23.12.2003, η έδρα της Εταιρίας μεταφέρθηκε στο Δήμο Περιστερίου Αττικής, οδός Κηφισού αριθμ. 62., η οποία ορίσθηκε µε την Υπουργική απόφαση αρ. πρωτ. Κ2-268/15.1.2004, που ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας. Κατόπιν τούτου η διεύθυνση αυτή αποτελεί και την νέα διεύθυνση των γραφείων της Εταιρίας. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Εταιρίας σήμερα σύμφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 442/16.1.2001 (ΦΕΚ 23/16.1.2001) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας - Οικονομικών και Πολιτισμού και τροποποιήθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 23/1/2002 (ΦΕΚ 1802/11.3.2000), είναι: (α) Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των παιχνιδιών ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΤΖΟΚΕΡ, ΜΠΙΝΓΚΟ-ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, SUPER 3, SUPER 4, 5 από 35, και των ΣΤΟΙΧΗΜΑΤ?Ν ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Η ΜΗ ΑΠΟ?ΟΣΗΣ στα πάσης φύσεως ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια, όπως και γεγονότων η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχημάτων, καθώς και άλλου τυχερού παιχνιδιού ή παιχνιδιού γνώσεων ή τεχνικού παιχνιδιού ή παιχνιδιού που στηρίζεται σε οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω, που στο μέλλον ήθελε επιτραπεί και ανατεθεί στην Εταιρία η λειτουργία και διεξαγωγή του σε ολόκληρη τη χώρα και εκτός αυτής. Η Εταιρία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο µε το οποίο διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς και η κανονική, απρόσκοπτη και ασφαλής διεξαγωγή των παιχνιδιών της. (β) Η διαχείριση των παιχνιδιών τα οποία διεξάγονται από την Εταιρία, αλλά και όσων πρόκειται να διεξαχθούν στο μέλλον από την Εταιρία, ασκείται κατ’ αποκλειστικότητα από αυτήν σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις. (γ) Η εκπόνηση οικονομικών, οικονομοτεχνικών, τεχνικών και εμπορικών μελετών για τυχερά ή τεχνικά παιχνίδια ή παιχνίδια γνώσεων ή παιχνίδια που συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. (δ) Η τεχνολογική υποστήριξη των παιχνιδιών που οργανώνει και λειτουργεί µε την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, όπως η μεταφορά στοιχείων, ζωντανής εικόνας και γενικότερα ολοκληρωμένης οπτικοακουστικής πληροφορίας, στα σημεία διεξαγωγής των παιχνιδιών της Εταιρίας, αξιοποιώντας όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και, ιδιαίτερα, στο χώρο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της τηλεπληροφορικής. (ε) Η διαφήμιση µε κάθε πρόσφορο τρόπο και µέσο των παιχνιδιών που διεξάγει και η ανάληψη χορηγιών που εξυπηρετούν κοινωνικούς ή άλλους σκοπούς και συνδυάζονται µε την προβολή της Εταιρίας και την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων της. (στ) Εκτυπωτικές εργασίες εν γένει των δελτίων των παιχνιδιών της και λοιπών εντύπων. (ζ) Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής της Εταιρίας για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους. (η) Η Εταιρία μπορεί να οργανώνει, λειτουργεί και διεξάγει παιχνίδια και σε χώρες του εξωτερικού, εφόσον αναληφθεί µε οποιονδήποτε τρόπο η οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή τους από την Εταιρία από φορέα χώρας του εξωτερικού, Δημόσιο ή Ιδιωτικό. Η Εταιρία στην περίπτωση αυτή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο καθώς και η κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία των παιχνιδιών που τις ανατίθενται, µε τρόπο που καθίσταται ασφαλής η διεξαγωγή τους και δεν θίγεται η φήμη και το κύρος της, στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών, συμμορφούμενη µε τις ισχύουσες διατάξεις της χώρας, στην οποία της ανατίθεται η οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή οποιουδήποτε παιχνιδιού.