You are here

Κύριοι Μέτοχοι

CJ

CHRIS JOANNOU PUBLIC (CR)

'Ονομα15/12/202231/12/202121/04/202131/12/202020/06/202031/12/201925/04/201931/12/201820/04/201831/12/201720/04/201718/04/201627/04/201531/12/201431/12/201325/04/201325/04/201231/12/201128/04/201131/12/201027/04/201023/04/200922/04/200827/04/200720/10/200627/04/200620/04/200431/12/200315/04/200331/07/200230/06/200202/05/200231/12/200106/07/200131/12/2000
Ιωάννου Χριστάκης 8.00 %8.00 %7.65 %7.65 %7.65 %7.65 %7.65 %7.65 %7.65 %7.65 %7.65 %7.65 %0.00 %0.00 %55.19 % (1)55.19 % (2)55.19 % (3)55.19 % (4)55.19 % (5)55.19 % (6)55.19 %55.19 %57.55 %57.55 %59.17 %59.17 %49.00 % (7)49.00 % (8)49.00 %49.00 % (9)49.00 % (10)49.00 % (11)49.00 %63.00 % (12)90.00 % (13)
Χαραλάμπους Χρύσανθος 7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %7.00 %10.00 %
Ιωάννου Άρης 5.00 %5.00 %5.01 %5.01 %5.01 %5.01 %5.01 %5.01 %5.01 %5.01 %5.01 %5.01 %5.01 %5.01 %N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A14.00 %14.00 %14.00 %14.00 %14.00 %14.00 %14.00 %N/AN/A
A.L. Prochoice Group Public Ltd0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %6.37 %N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Περδίκη Καρολίνα (Ιωάννου) 39.00 %39.00 %39.41 %39.41 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %29.41 %29.41 %29.41 %29.41 %39.41 %39.41 %N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Ιωάννου Κλαίρη 0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %10.00 %10.00 %10.00 %10.00 %N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Κουτσός Γιώργος N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5.01 %5.01 %N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Χειμώνα Πιερίδη Νεοφύτα 6.00 %6.00 %5.96 %5.96 %5.96 %5.96 %5.96 %5.96 %5.96 %5.96 %5.96 %5.96 %5.96 %5.96 %5.96 %5.96 %5.96 %5.96 %5.96 %5.96 %5.96 %N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A

(1) Το ποσοστό του κ. Χριστάκη Ιωάννου περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή των θυγατέρων του Μαρούλας Ξενοφώντος (1,74%), Μαίρης Χαραλάμπους (2,10%), Καρολίνας Ιωάννου Περδίκη (28,69%), του υιού του Άρη Ιωάννου (5,01%) και της συζύγου του Κλαίρης Ιωάννου (10%).

(2) Το ποσοστό του κ. Χριστάκη Ιωάννου περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή των θυγατέρων του Μαρούλας Ξενοφώντος (1,74%), Μαίρης Χαραλάμπους (2,10%), Καρολίνας Ιωάννου Περδίκη (28,69%), του υιού του Άρη Ιωάννου (5,01%) και της συζύγου του Κλαίρης Ιωάννου (10%).

(3) Το ποσοστό του κ. Χριστάκη Ιωάννου περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή των θυγατέρων του Μαρούλας Ξενοφώντος (1,74%), Μαίρης Χαραλάμπους (2,10%), Καρολίνας Ιωάννου Περδίκη (28,69%), του υιού του Άρη Ιωάννου (5,01%) και της συζύγου του Κλαίρης Ιωάννου (10%).

(4) Το ποσοστό του κ. Χριστάκη Ιωάννου περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή των θυγατέρων του Μαρούλας Ξενοφώντος (1,74%), Μαίρης Χαραλάμπους (2,10%), Καρολίνας Ιωάννου Περδίκη (28,69%), του υιού του Άρη Ιωάννου (5,01%) και της συζύγου του Κλαίρης Ιωάννου (10%).

(5) Το ποσοστό του κ. Χριστάκη Ιωάννου περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή των θυγατέρων του Μαρούλας Ξενοφώντος (1,74%), Μαίρης Χαραλάμπους (2,10%), Καρολίνας Ιωάννου Περδίκη (28,69%), του υιού του Άρη Ιωάννου (5,01%) και της συζύγου του Κλαίρης Ιωάννου (10%).

(6) Το ποσοστό του κ. Χριστάκη Ιωάννου περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή των θυγατέρων του Μαρούλας Ξενοφώντος (1,74%), Μαίρης Χαραλάμπους (2,10%), Καρολίνας Ιωάννου Περδίκη (28,69%), του υιού του Άρη Ιωάννου (5,01%) και της συζύγου του Κλαίρης Ιωάννου (10%).

(7) Tα ποσοστά του κ. Χριστάκη Ιωάννου περιλαμβάνουν τα ποσοστά της συζύγου του και των τέκνων του που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(8) Tα ποσοστά του κ. Χριστάκη Ιωάννου περιλαμβάνουν τα ποσοστά της συζύγου του και των τέκνων του που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(9) To ποσοστό του κυρίου Χριστάκη Ιωάννου περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή της θυγατέρας του Μαρούλας Ξενοφώντος 2,1% της θυγατέρας του Καρολίνα Περδίκη 2,1% της θυγατέρας του Μαίρης Χαραλάμπους 2,1% και της συζύγου του Κλαίρης Ιωάννου 7%.

(10) To ποσοστό του κυρίου Χριστάκη Ιωάννου περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή της θυγατέρας του Μαρούλας Ξενοφώντος 2,1% της θυγατέρας του Καρολίνα Περδίκη 2,1% της θυγατέρας του Μαίρης Χαραλάμπους 2,1% και της συζύγου του Κλαίρης Ιωάννου 7%.

(11) Το ποσοστό του κ. Χριστάκη Ιωάννου περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή των θυγατέρων του Μαρούλας Ξενοφώντος 2,1%, Καρολίνα Περδίκη 2,1%, Μαίρη Χαραλάμπους 2,1% και της συζύγου του Κλαίρης Ιωάννου 7%.

(12) Στο ποσοστό που κατέχει ο κος Χρ. Ιωάννου συνυπολογίζεται η έμμεση συμμετοχή των Μ. Ξενοφώντος (θυγατέρα, 2.1%), Κ. Περδίκη (θυγατέρα, 2.1%), Κ. Ιωάννου (σύζυγος, 7%), Ά. Ιωάννου (υιός, 14%), και Μ. Χαραλάμπους (θυγατέρα συζύγου, 2.1%).

(13) Στο ποσοστό του κυρίου Χριστάκη Ιωάννου περιλαμβάνεται η έμμεση συμμετοχή που προκύπτει λόγω συγγένειας, από τη συμμετοχή της κας Κλαίρης Ιωάννου, του κου Άρη Ιωάννου, της κας Μαρούλας Ξενοφώντος, της κας Καρολίνας Περδίκη και της κας Μαίρης Χαραλάμπους.