Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, αποφάσισε, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας Tsokkos Holdings Ltd, όπως της χορηγήσει εξαίρεση από την υποχρέωση διενέργειας δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της...