Κατά 16,7% αυξήθηκαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της Elmec για τη χρήση του 2007 και διαμορφώθηκαν σε 211,5 εκατ. ευρώ από 181,3 εκατ το 2006. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων(...