Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Προοδευτική» κατά ποσό 6.635.775 ευρώ, με σκοπό τον συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού από τις συσσωρευθείσες ζημίες της εταιρείας μέχρι 31.12.2007, χωρίς την...