You are here

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.: Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 29-03-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται όλοι οι Μέτοχοι της "ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ" , σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 30 Ιουνίου και ώρα 14:30μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, στο Αιγάλεω, οδός Μαρκόνι αριθ. 5

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Χρηματικών Ροών και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.) της εταιρικής χρήσης 1/1/2010-31/12/2010 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2.Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ενοποιημένος Ισολογισμός, Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Χρηματικών Ροών και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.) της εταιρικής χρήσης 1/1/2010-31/12/2010 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για την χρήση από 1/1/2010 έως 31/12/2010.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση διανομής μερίσματος για τη χρήση 2010.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, με τη μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.
8. Αγορά ιδίων μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
9. Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση για την χρήση 1/1/2011 έως 31/12/2011.
10. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκμετάλλευση- πώληση- ενοικίαση- αξιοποίηση των ακινήτων της εταιρείας.
11. Συμπλήρωση του σκοπού της εταιρίας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού της .
12. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

Ι. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των αύλων μετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ) κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι του Σαββάτου 25ης Ιουνίου 2011 ("Ημερομηνία Καταγραφής"). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται μέσω της προσκόμισης βεβαίωσης ή της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον οι κάτοχοι μετοχών. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

ΙΙ. Διαδικασία για την άσκησης του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Οι Μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών, που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων . Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα
Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταρίας www.spirou.gr και στα Kεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Μαρκόνι αριθ 5 Αιγάλεω (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Μαρκόνι Αριθ. 5 (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011 .

Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.
Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.
Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου.

ΙΙΙ. Δικαιώματα Μειοψηφίας

Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1290, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20:

i. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 15η Ιουνίου 2011. H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 17η Ιουνίου 2011 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους.

ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2011, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 23η Ιουνίου 2011.

iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
iv. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς.

v. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας.

IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες

Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.spirou.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (οδός Μαρκόνι αριθ. 5 Αιγάλεω, τηλ. 210 3497577 ) ή να τους αποσταλούν κατόπιν συνεννοήσεως.
Thursday, 9 June, 2011 - 09:44