You are here

Οδηγία Συμβουλίου Κ-Μ για κανόνες περί χρήσης πληροφοριών για πρόληψη και δίωξη αδικημάτων

14/06/2019 15:24

Οδηγία για τη θέσπιση κανόνων που διευκολύνουν τη χρήση οικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων, εξέδωσε σήμερα μεταξύ άλλων, το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ.

Η υφιστάμενη οδηγία της ΕΕ για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν συγκεντρωτικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών ή συστήματα ανάκτησης δεδομένων για να επιτρέψουν τον έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων που κατέχουν λογαριασμούς τραπεζών και πληρωμών και θυρίδες ασφαλείας. Παρέχει επίσης στις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται σε αυτά τα μητρώα.

Οι νέοι κανόνες απαιτούν από τα κράτη μέλη (συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον γραφείων ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων) τα οποία μπορούν να έχουν άμεση και άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή ανάλυση από τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Ζητά ακόμα από τα Κ-Μ να εξασφαλίσουν ότι οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών πρέπει να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές και να είναι σε θέση να απαντούν εγκαίρως σε αιτήσεις παροχής οικονομικών πληροφοριών ή ανάλυσης από τις εν λόγω αρχές.

Επιπλέον:
- να εξασφαλίσουν ότι οι ορισθείσες αρμόδιες αρχές θα απαντούν εγκαίρως στις αιτήσεις πληροφοριών για την επιβολή του νόμου από την εθνική μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών
- να εξασφαλίσουν ότι οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών από διάφορα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία ή το οργανωμένο έγκλημα που συνδέεται με την τρομοκρατία
- να εξασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες αρχές και η μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών έχουν το δικαίωμα να απαντούν (είτε απευθείας είτε μέσω της εθνικής μονάδας της Europol) σε δεόντως αιτιολογημένα αιτήματα σχετικά με τραπεζικό λογαριασμό και οικονομικές πληροφορίες που πραγματοποιούνται από την Europol.

Σε σχέση με τις υπόλοιπες αποφάσεις της ημέρας, το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα κανονισμό για την ευθυγράμμιση 64 νομοθετικών πράξεων που αναφέρονται στην αποκαλούμενη «κανονιστική διαδικασία με έλεγχο» με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας.

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας εισήγαγε διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία μιας νομοθετικής πράξης (κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις) και των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση πράξεων προς εξασφάλιση ενιαίων προϋποθέσεων για την εκτέλεση νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης (εκτελεστικές πράξεις).

Αυτό σημαίνει ότι όλες οι υφιστάμενες νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στην προηγούμενη «κανονιστική διαδικασία με έλεγχο» πρέπει να ευθυγραμμισθούν με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας. Αυτό έχει ήδη γίνει σε ορισμένες περιπτώσεις.

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή αναγνώρισαν το 2016 στη Διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ότι απαιτείται ταχεία ευθυγράμμιση.

Ο κανονισμός που εγκρίθηκε σήμερα καλύπτει ορισμένες από τις πράξεις που προτάθηκαν για ευθυγράμμιση από την Επιτροπή το 2016.

Στις περισσότερες περιπτώσεις αντικαθιστά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο με παραπομπές σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και σε ορισμένες περιπτώσεις σε εκτελεστικές πράξεις.

Το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα συνεχίσουν να εξετάζουν την ευθυγράμμιση των υπόλοιπων πράξεων κατά τη διάρκεια της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Eπιπλέον το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα κανονισμό για την επιβολή αυστηρότερων κανόνων όσον αφορά την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να περιορίσει τη διάθεσή τους στο ευρύ κοινό και να εξασφαλίσει την δέουσα αναφορά των ύποπτων συναλλαγών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

«Οι νέοι κανόνες επιβάλουν περαιτέρω περιορισμούς στο ευρύ κοινό όσον αφορά την πρόσβαση σε χημικές ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή αυτοσχέδιων εκρηκτικών. Σκοπός των νέων διατάξεων είναι η πρόληψη της παράνομης κατασκευής εκρηκτικών, δεδομένης της όλο και μεγαλύτερης απειλής που συνιστούν για τη δημόσια ασφάλεια η τρομοκρατία και άλλες σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες. Η ασφάλεια των πολιτών μας είναι προτεραιότητα μας».
Niculae Bădălău, Υπουργός Οικονομίας της Ρουμανίας.

Ακολούθως το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα κανονισμό για τη βελτίωση της λειτουργίας του ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης.

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες διατάξεις:

- δημιουργία διοικούσας επιτροπής σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό να ενισχυθεί η διαχείριση του δικτύου και ο συντονισμός των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, διατηρώντας ταυτόχρονα την αρμοδιότητα των αρχών που τους τοποθετούν ώστε να εξασφαλίζονται η -αποτελεσματικότητα και σαφείς δίαυλοι επικοινωνίας
- ισχυρότερος ρόλος των αξιωματικών συνδέσμων στην καταπολέμηση της διακίνησης μεταναστών
- οι αξιωματικοί σύνδεσμοι θα συλλέγουν πληροφορίες για να βοηθούν τις τρίτες χώρες να εμποδίζουν τα παράνομα μεταναστευτικά ρεύματα και για να υποστηρίζουν τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ
- οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μπορούν επίσης να βοηθούν τα κράτη μέλη στη διευκόλυνση της επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην ΕΕ
- διάθεση κεφαλαίων για τη στήριξη των δραστηριοτήτων των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, κατόπιν συμφωνίας με τη διοικούσα επιτροπή.

Τέλος το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό που ενισχύει την εποπτεία της αγοράς προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ είναι ασφαλή και σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ. Ο κανονισμός εξασφαλίζει επίσης αυστηρότερη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.

«Αυτοί οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που διατίθενται στο διαδίκτυο, συμμορφώνονται με τους υψηλούς κοινούς κανόνες της ΕΕ, είναι πιστοποιημένα και πληρούν τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Θα εξασφαλίσουν επίσης την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, την προστασία των καταναλωτών και ισότιμους όρους ελεύθερου ανταγωνισμού για όλους τους οικονομικούς φορείς.»
Niculae Badalau, υπουργός Οικονομίας της Ρουμανίας.

Η ΕΕ εισάγει νέους κανόνες οι οποίοι θα προσφέρουν στις επιχειρήσεις ένα πιο διαφανές, δίκαιο και προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον στο διαδίκτυο, καθώς και ένα αποτελεσματικό σύστημα για την αναζήτηση αποζημίωσης. Ο κανονισμός που εγκρίθηκε σήμερα από το Συμβούλιο αφορά τις σχέσεις μεταξύ διαδικτυακών πλατφορμών και επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μέσω διαδικτυακών πλατφορμών θα πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση των όρων αυτής της σχέσης και, όταν είναι απαραίτητο, να μπορούν να αναζητούν γρήγορη και αποτελεσματική αποκατάσταση. Ο νέος κανονισμός, ο πρώτος του είδους του στον κόσμο, θα επιτρέψει Οι επιχειρήσεις της ΕΕ να επωφεληθούν πλήρως από την ψηφιακή οικονομία", δήλωσε ο Niculae Bădălău, Ρουμάνος Υπουργός Οικονομίας.

ΚΥΠΕ