You are here

Τράπεζα Πειραιώς: Ανακοινώνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

29/10/2010 10:34
Σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ προβαίνει η Τράπεζα Πειραιώς την οποία και θα ανακοινώσει πριν το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου.

Στα άμεσα σχέδια της εντάσεται επίσης και η έκδοση ομολογιακού δανείου 250 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν φθάνουν το 1,050 δις. ευρώ τα οποία θα ενισχύσουν σημαντικά τα κεφάλαια της μετά και την αποπληρωμή των 370 εκατ. ευρώ των κρατικών κεφαλαίων που είχε αντλήσει από το πακέτο των 28 δις. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2009.

Η τράπεζα έχει λάβει εγγυήσεις, υποκείμενες σε συνήθεις όρους, για την πλήρη κάλυψη της έκδοσης από τους χρηματοοικονομικούς οίκους Barclays Capital, Credit Suisse, Goldman Sachs International και Morgan Stanley, οι οποίοι θα ενεργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές της έκδοσης. Η τιμή διάθεσης θα προσδιοριστεί πριν την έναρξη της δημόσιας προσφοράς της ΑΜΚ (αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2011).

Ειδικότερα όπως αναφέρει η ανακοίνωση της τράπεζας, η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου έχει ως στόχο:

Την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ενόψει του αυστηρότερου εποπτικού πλαισίου, αλλά και την ανταπόκρισή της στις αυξημένες προσδοκίες της επενδυτικής κοινότητας

Την ενδυνάμωση της θέσης της Τράπεζας, στο πλαίσιο των μακροοικονομικών συνθηκών της Ελλάδας, και

Την παροχή δυνατότητας στην Τράπεζα να επωφεληθεί ελκυστικών ευκαιριών οργανικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.

Η πραγματοποίηση της ΑΜΚ ύψους €800 εκ. θα ενισχύσει την κεφαλαιακή επάρκεια, με το δείκτη Equity Tier I στο 9,5% και το δείκτη Tier I στο 10,8% (+200 μ.β.) pro forma με στοιχεία της 30 Ιουνίου 2010. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα διαμορφωνόταν στο 11,6%.

Η Τράπεζα έχει δεσμευθεί, ως είθισται, σε περιορισμό έκδοσης νέων τίτλων κεφαλαίου (lock up) για περίοδο 180 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ΑΜΚ.

Για την πραγματοποίηση της ΑΜΚ, η Τράπεζα θα συγκαλέσει Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των κοινών και προνομιούχων μετόχων της (από κοινού οι «ΕΓΣ»), ώστε να εγκριθεί (i) η ΑΜΚ με παροχή δικαιωμάτων προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και (ii) η μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Τράπεζας χωρίς την αύξηση του συνολικού αριθμού αυτών.

Από τις παραπάνω ΕΓΣ, η Τράπεζα προτίθεται επίσης να ζητήσει την έγκριση των
μετόχων για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι 250 εκ. ευρώ, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης («ΜΟΔ»), ούτως ώστε να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική της ευελιξία, αποκτώντας τη δυνατότητα να ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαιά της, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο. Οι λεπτομερείς όροι του ΜΟΔ θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας πριν από την έκδοση των τίτλων του. Το ΜΟΔ θα υπόκειται ομοίως στον παραπάνω περιορισμό έκδοσης νέων τίτλων κεφαλαίου (lock-up).

Η ΕΓΣ αναμένεται να συγκληθεί αρχικά για την 23η Νοεμβρίου 2010. Μετά από την έγκριση της ΑΜΚ σε αρχική ή σε επόμενη επαναληπτική ΕΓΣ, η δημόσια προσφορά της ΑΜΚ αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2011. Οι λεπτομερείς όροι της ΑΜΚ θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας πριν την έναρξη της δημόσιας προσφοράς.

Σε ό,τι αφορά την ΑΜΚ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχάλης Σάλλας δήλωσε: «Είναι ένα σημαντικό βήμα για την Τράπεζα Πειραιώς, το οποίο οδηγεί σε περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής μας βάσης μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον και μας επιτρέπει να επωφεληθούμε από κάθε πιθανή βελτίωση των
οικονομικών συνθηκών».

Ενημέρωση για τις τρέχουσες τάσεις

Οι κύριες τάσεις στην απόδοση της Τράπεζας δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά σε σχέση με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2010.

Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν θετική μεταβολή (στο επίπεδο των €300 εκ.) κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, αντικατοπτρίζοντας μεγαλύτερη μακροοικονομική σταθερότητα. Τα δάνεια σημείωσαν μικρή μείωση σε σχέση με την 30 Ιουνίου 2010, βελτιώνοντας το δείκτη δανείων προς καταθέσεις κατά 3 περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το τέλος του πρώτου εξαμήνου. Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με την 30ή Ιουνίου 2010.

Τα καθαρά έντοκα έσοδα αυξήθηκαν ελαφρώς σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, καθώς η ανατιμολόγηση του δανειακού χαρτοφυλακίου υπερκάλυψε την αύξηση του κόστους χρηματοδότησης. Γενικά, η εξέλιξη του κόστους λειτουργίας κινήθηκε στην κατεύθυνση του πρώτου εξαμήνου 2010, καθώς η συγκράτησή του συνεχίζει να αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιοτήτες της Τράπεζας. Ο σχηματισμός νέων δανείων σε καθυστέρηση αυξήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο, εν μέρει και λόγω εποχικότητας, συνεπώς το κόστος κινδύνου ήταν οριακά υψηλότερο από αυτό του πρώτου εξαμήνου και κυμάνθηκε περίπου στις 140-150 μ.β. Ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από προβλέψεις διατηρήθηκε περίπου στο 50%.

Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο σε σχέση με την 30ή Ιουνίου 2010.