You are here

Εκμίσθωση γης στο Κάβο Γκρέκο χωρίς διαδικασίες

08/04/2021 13:39

Για μη αποδεκτή και μη νόμιμη πρακτική κάνει λόγο ο Γενικός Ελεγκτής σε επιστολή του προς τον υπουργό Γεωργίας Κώστα Καδή, σχετικά με την εκμίσθωση κρατικής δασικής γης στο Κάβο Γκρέκο σε ιδιωτική εταιρεία, για σκοπούς δημιουργίας γηπέδου γκολφ.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης τονίζει την υποχρέωση του Υπουργικού Συμβουλίου να διαχειρίζεται την κρατική περιουσία σύμφωνα με τη νομοθεσία και με τρόπο που να διασφαλίζεται η βέλτιστη αξιοποίησή της.

Αυτό «προφανώς δεν επιτυγχάνεται με την απευθείας εκμίσθωσή της στον πρώτο επιχειρηματία που θα τη ζητήσει», αναφέρει, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί ανοικτή ανταγωνιστική διαδικασία μέσω διαγωνισμού για την παραχώρηση της κρατικής γης.

Το θέμα τέθηκε σήμερα ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου.

Δε διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον

Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο γενικός ελεγκτής, οι εκμισθώσεις κρατικής γης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, ωστόσο υποστηρίζει ότι πρέπει να ακολουθείται ανοικτή, διαφανής και ανταγωνιστική διαδικασία, βάση της υποχρέωσης της εκτελεστικής εξουσίας για βέλτιστη αξιοποίηση της κρατικής γης, τήρηση της αρχής της ισότητας κα της διαφάνειας.

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται ότι η νομοθεσία παρέχει στο γενικό ελεγκτή το δικαίωμα να εξετάζει κατά πόσο ανάλογες συμφωνίες εκτελέστηκαν τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων.

«Η απευθείας εκμίσθωση κρατικής γης σε συγκεκριμένη εταιρεία, ιδίως για εμπορικούς σκοπούς, (…) ουδόλως ικανοποιεί τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων», τονίζει ο ελεγκτής.

Χαρακτηρίζει επίσης «μη αποδεκτή» και «μη νόμιμη» την πρακτική «ένας ιδιώτης να εντοπίζει κρατική γη και χωρίς να τηρείται οποιαδήποτε ανταγωνιστική διαδικασία, αυτός να αποτείνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και να εξασφαλίζει την εκμίσθωσή της για εμπορικούς σκοπούς, για τους οποίους κάλλιστα θα μπορούσε να υπάρξει ενδιαφέρον από πολλούς άλλους επιχειρηματίες», οι οποίοι ενδεχομένως να ήταν πρόθυμοι να καταβάλουν ψηλότερο ενοίκιο.

«Συνεπώς, η υφιστάμενη πρακτική δεν διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον», αναφέρει.

«Να αναθεωρήσετε χειρισμούς»

Ο κ. Μιχαηλίδης καλεί το υπουργείο Γεωργίας να αναθεωρήσει τον τρόπο χειρισμού του θέματος.

«Να αξιολογήσετε ως Υπουργείο το ενδεχόμενο εκμίσθωσης της συγκεκριμένης κρατικής γης, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και άλλους συναφείς παράγοντες και να αποφασίσετε εάν όντως η συγκεκριμένη γη είναι κατάλληλη για τέτοια ανάπτυξη ή/και για άλλη ανάπτυξη», σημειώνει.

Καλεί επίσης το Υπουργείο, αν αποφασίσει η Δημοκρατία ότι ενδείκνυται να εκμισθωθεί η συγκεκριμένη κρατική γη για τις επιτρεπόμενες χρήσεις, να καθορίσει τυχόν πρόσθετα πολεοδομικά ή άλλα κίνητρα που θα μπορούσαν να παραχωρηθούν στον οικονομικό φορέα που θα επιλεγεί και τυχόν όρους ή δεσμεύσεις που θα ισχύουν.

«Με δεδομένα τα πιο πάνω θα πρέπει να προκηρύξετε ανοικτό διαγωνισμό στον οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν οικονομικοί φορείς που θα υποβάλουν τις προτάσεις τους μαζί με κατάλληλο επιχειρηματικό πλάνο, όπως και σχετική τεκμηρίωση ότι έχουν την οικονομική και τεχνική δυνατότητα να υλοποιήσουν το πλάνο αυτό», σημειώνει.

Εισηγείται ακόμα, ότι μπορεί να καθοριστεί ως ελάχιστο ενοίκιο το αγοραίο ενοίκιο της γης και ο κάθε φορέας να πλειοδοτεί για το επιπλέον ενοίκιο που θα καταβάλλει.

Επισημαίνει παράλληλα, τον κίνδυνο με την απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένη εταιρεία, αυτή να εξεύρει επενδυτή στον οποίο να μεταπωλήσει το δικαίωμα που θα έχει στη γη. «Ουσιαστικά η εταιρεία θα κερδοσκοπήσει χρησιμοποιώντας ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο χαριστικώς θα ης έχει δοθεί», σημειώνεται.

Της Μαρίας Χαμπή