You are here

Ανησυχίες ελεγκτή για τα νομοσχέδια της μεταρρύθμισης ΤΑ

29/11/2021 07:41

Την αντίθεση και την ανησυχία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με πρόνοιες των τριών νομοσχέδιων για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταθέτει στη Βουλή ο γενικός ελεγκτής, μέσα από επιστολή με σειρά εισηγήσεων και σχολίων.

Σε επιστολή προς τον πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών ο γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, αναφέρει πως, παρότι υπάρχει βελτίωση στα τρία νομοσχέδια σε σχέση με τα νομοσχέδια του 2016, εντούτοις διαπιστώνει αδυναμίες όσον αφορά μεταξύ άλλων τον αριθμό των δήμων και δημοτικών διαμερισμάτων που υπολογίζεται ότι θα συσταθούν, την αντιμισθία των δημάρχων και αντιδημάρχων, αλλά και το ασυμβίβαστο ηγεσίας και υπαλλήλων, καθώς και για ζητήματα προϋπολογισμών.

Όπως αναφέρει στην επιστολή, οι ανησυχίες εστιάζονται στον αριθμό των δήμων και των δημοτικών διαμερισμάτων που θα δημιουργηθούν καθώς και στις αντιμισθίες των δημάρχων και αντιδημάρχων που θα λαμβάνουν σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα, κατά πόσο οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι ικανοποιητικές, ως προς τη χρήση κρατικών πόρων και ειδικότερα των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης με οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Συγκεκριμένα όπως εξηγεί αντί της αντιμετώπισης του προβλήματος του υπερβολικά μεγάλου αριθμού δήμων, με το νομοσχέδιο το οποίο αφορά στην αναθεώρηση του περί Δήμων Νόμου, δημιουργούνται 18 νέοι Δήμοι, οι οποίοι προέρχονται από συνενώσεις υφιστάμενων Δήμων και Κοινοτικών Συμβουλίων, πλέον οι Δήμοι Στροβόλου και Παραλιμνίου, για τους οποίους, σημειώνετε, δεν θα συνενωθούν με οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή/και Κοινότητα, δηλαδή 20 Δήμοι συνολικά, έναντι 30 υφιστάμενων, πλέον 9 κατεχόμενων, ενώ, παράλληλα, δημιουργούνται 88 δημοτικά διαμερίσματα, τα οποία περιλαμβάνουν τους Δήμους και τα Κοινοτικά Συμβούλια που συνενώνονται με άλλο Δήμο.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, για κάθε δημοτικό διαμέρισμα συστήνεται Επιτροπή Διαμερίσματος, της οποίας προεδρεύει Αντιδήμαρχος που προέρχεται από το οικείο διαμέρισμα. Συναφώς αναφέρει ότι οι 88 Αντιδήμαρχοι θα λαμβάνουν αντιμισθία και έξοδα παραστάσεως ίσα με το 50% της αντιμισθίας και των εξόδων παραστάσεως του Δημάρχου, σε σύγκριση με 15%, που λαμβάνουν σήμερα

Με βάση το νομοσχέδιο προστίθεται, η αντιμισθία και τα έξοδα παραστάσεως των Δημάρχων υπολογίζονται ως ποσοστό επί εκείνων που λαμβάνουν οι βουλευτές που, κατά την ετοιμασία της παρούσας επιστολής, ανέρχονται σε €44.835 και €23.646, αντίστοιχα.

Διαπιστώνει κενό στην παροχή κοινών υπηρεσιών

Ο γενικός ελεγκτής κάνει αναφορά και στο θέμα της μη ρύθμισης της παροχής κοινών υπηρεσιών από τους Δήμους και τις Κοινότητες, που αποτελεί σήμερα μια εκ των βασικών πηγών αναποτελεσματικότητας και σπατάλης δημόσιων πόρων.

Ως παράδειγμα, αναφέρει την παροχή κοινών υπηρεσιών σε τεχνικά θέματα, όπως κατασκευή και συντήρηση δημοτικών και κοινοτικών κτηρίων, οδικού δικτύου και πάρκων, σε θέματα γραμματειακών, λογιστικών και υγειονομικών υπηρεσιών, καθώς και για τη συλλογή και μεταφορά οικιακών αποβλήτων, θέμα που αφήνεται να ρυθμιστεί από τους ίδιους τους Δήμους.

Απαράδεκτες πρόνοιες για προϋπολογισμό και έλεγχο

Απαράδεκτη χαρακτηρίζει την πρόνοια για τον προϋπολογισμό της Ένωσης Δήμων Κύπρου, η οποία, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, συστήνεται ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), στο οποίο «καθίστανται αυτοδικαίως και υποχρεωτικά μέλη όλοι οι Δήμοι», οι οποίοι και την χρηματοδοτούν με δημόσιο χρήμα, εγκρίνεται μόνο από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης και όχι από τους υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, ως οι Προϋπολογισμοί των Δήμων ή/και το Υπουργικό Συμβούλιο ή/και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Απαράδεκτη αλλά και σε σύγκρουση με το νόμο χαρακτηρίζει και πρόνοια όσο αφορά στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, καθώς σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ελέγχονται από εξωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, αντί να καθορίζεται, όπως και για όλα τα άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ότι ο έλεγχός τους διενεργείται από τον Γενικό Ελεγκτή.

Σημειώνει ότι η θέση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι όπως οι Προϋπολογισμοί της Ένωσης εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και υποβάλλονται από τον Υπουργό Εσωτερικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ ο έλεγχος των οικονομικών της καταστάσεων να διεξάγεται από την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Συμβάσεις, υπάλληλοι και ασυμβίβαστο

Ιδιαίτερη αναφορά στην επιστολή του κάνει ο Γενικός Ελεγκτής σε πρόνοια των νομοσχεδίων σχετικά με ότι για τους υπάλληλους των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης κατοχυρώνεται, νομικά, το δικαίωμα να συμβάλλονται με τον Οργανισμό, ενώ για τους υπαλλήλους των Δήμων, αυτό αποτελεί αιτία για την αυτοδίκαια απόλυσή τους.

Σημειώνεται επίσης ότι στα νομοσχέδια δεν γίνεται οποιαδήποτε πρόνοια για αντίστοιχα θέματα που να αφορούν στους υπαλλήλους της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρεται στην επιστολή του στα συμφέροντα αιρετών μελών σε συμβάσεις και ασυμβίβαστο.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι βάση προνοιών των νομοσχεδίων δεν μπορεί να εκλεγεί Δήμαρχος ή Αντιδήμαρχος ή Σύμβουλος πρόσωπο, το οποίο «συνδέεται, ο ίδιος ή ο σύζυγος ή συγγενής του πρώτου βαθμού, με τον οικείο δήμο, με συμβάσεις προμήθειας, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών ή παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ύψους άνω των €100 χιλ. ετησίως, οι οποίες είναι ενεργές, κατά τη χρονική περίοδο των τελευταίων τριών ετών πριν από την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιότητας για εκλογή».

Προσθέτει επίσης ότι σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου προκύψει οποιοδήποτε ασυμβίβαστο ή κώλυμα εκλογιμότητας από τα καθοριζόμενα στο εν λόγω άρθρο, το πρόσωπο αυτό παύει να διατελεί δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος, ανάλογα με την περίπτωση, και η θέση του κενούται ...».

Σημειώνει ότι για τους δημοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι, δεν αποφασίζουν για τη διενέργεια/κατακύρωση διαγωνισμών, οι πρόνοιες των υπό εξέταση νομοσχεδίων είναι αυστηρότερες, σε σχέση με ανάλογες πρόνοιες που αφορούν στο Δήμαρχο, στον Αντιδήμαρχο και στους Δημοτικούς Συμβούλους, που όπως επισημαίνει, λαμβάνουν τις αποφάσεις για την κατακύρωση/σύναψη συμβάσεων.

Τονίζει ακόμα ότι στο νομοσχέδιο για την ίδρυση και λειτουργεία Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, για τις αρμοδιότητες αυτών και για άλλα συναφή θέματα, δεν γίνεται οποιαδήποτε πρόνοια σχετικά με το ασυμβίβαστο των μελών του Συμβουλίου, όπως επίσης και για αντίστοιχα θέματα που να αφορούν στο Συμβούλιο της Ένωσης Δήμων, το οποίο και αποφασίζει για τις υποθέσεις της.

Της Ελένης Χαραλάμπους