You are here

Προ των πυλών η τηλεργασία με άρωμα Κομισιόν

26/09/2022 06:23

Μετά τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό (ΕΚΜ), παίρνει σειρά η τηλεργασία και όπως εξελίσσονται οι διαδικασίες, μέχρι τέλος του έτους, αναμένεται η θέσπιση του σχετικού νόμου και η εξαγγελία της εφαρμογής της.

Το νομοσχέδιο που έχει ετοιμάσει το Υπουργείο Εργασίας και είναι συναφές με το τι έχει θεσπιστεί στην Ελλάδα, βρίσκεται στο τελικό του στάδιο καθώς τυγχάνει νομικής επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία.

Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι κοινωνικοί εταίροι των κρατών – μελών ξεκινούν αρχές Οκτωβρίου στη βάση των αρχών που είχαν αποφασιστεί για θέσπιση της τηλεργασίας πριν από 22 χρόνια (2002) διαπραγματεύσεις, με στόχο να συμφωνηθεί το κείμενο το οποίο θα προωθηθεί στην Κομισιόν και θα υιοθετηθεί ως οδηγία.

Ο κοινωνικός διάλογος, εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου κάθε δύο χρόνια τίθενται οι προτεραιότητες.

Με βάση αυτή τη διαδικασία είχε περάσει η γονική άδεια, η μερική απασχόληση και η απασχόληση ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της StockWatch, οι εργοδοτικές και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν υποδείξει, όπως στο ν/σ για την τηλεργασία, ενσωματωθεί και η σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πριν αυτό εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και ψηφιστεί από τη Βουλή.

Το σχετικό ν/σ προβλέπει, κατά βάση, ασφαλιστικές δικλείδες για τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις με κυρίαρχα στοιχεία τη διασφάλιση της ισότητας στην απασχόληση, των όρων εργασίας που απορρέουν από τις συμβάσεις εργασίας και τη διαφύλαξη των εκατέρωθεν δεδομένων, είτε αυτά είναι προσωπικά, είτε αφορούν στις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

«Είναι λογικό να προστεθούν στο ν/σ οι προσαρμογές βάσει της οδηγίας που θα εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή», επεσήμανε στη StockWatch η Λένα Παναγιώτου, διευθύντρια εργασιακών σχέσεων της ΟΕΒ, η οποία συμμετέχει στο αρμόδιο ευρωπαϊκό σώμα, το οποίο αρχές Οκτωβρίου ενδέχεται να αποφασίσει το κείμενο που θα αποσταλεί στην ΕΕ για να εγκρίνει τη σχετική οδηγία.

Η κ. Παναγιώτου αναφέρθηκε «στις έντονες απόψεις», όπως είπε, που έχει η εργοδοτική πλευρά και οι οποίες θα κατατεθούν στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου.

Η ΟΕΒ θεωρεί ότι θα κάνει λιγότερη ελκυστική την τηλεργασία εάν περάσει η πρόνοια που παρέχει το δικαίωμα στον ΥΠΕΡΓ να εκδίδει διάταγμα με το οποίο να καθορίζει το ελάχιστο κόστος που θα επωμίζεται ο εργοδότης.

Φαίνεται να προκύπτει διαφωνία στην πρόνοια σε σχέση με το δικαίωμα της αποσύνδεσης που δεν έχει να κάνει μόνο με την τηλεργασία καθώς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνδυάζεται με την ψηφιοποίηση.

Σοβαρός ενδοιασμός υπάρχει από πλευράς ΟΕΒ, στο σκέλος της ασφάλισης και υγείας το οποίο, κατά την εργοδοτική πλευρά, είναι περίπλοκο.

Εγείρεται, κατά την ΟΕΒ, το ερώτημα πως μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια ενός τηλεργαζόμενου σε ένα χώρο που είναι αδύνατο να έχει επί τόπου έλεγχο ο εργοδότης αφού, ο τηλεργαζόμενος θα απασχολείται στο σπίτι του.

Η ΟΕΒ θεωρεί απαραίτητο όπως μεταξύ τηλεργαζομένων και εργοδότη θα πρέπει να υπάρχει γραπτή συμφωνία ώστε τα δύο μέρη να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους.

Η τηλεργασία ως μία μορφή απασχόλησης, θα πρέπει να λειτουργεί σε εθελοντική βάση και δεδομένου ότι τα δύο μέρη το επιθυμούν έχοντας το δικαίωμα αποδοχής ή απόρριψης.

Βασικές πρόνοιες που καλύπτουν τον εργαζόμενο

Κατά την τηλεργασία, ο εργοδότης αναλαμβάνει το κόστος που προκαλείται στον τηλεργαζόμενο. Θα καλύπτει το κόστος του εξοπλισμού, εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

Ο εργοδότης θα παρέχει στον εργαζόμενο τεχνική υποστήριξη για την παροχή της εργασίας του και θα αναλαμβάνει να αποκαθιστά τις δαπάνες επισκευής των συσκευών που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της ή να τις αντικαταστήσει σε περίπτωση βλάβης. 

Οι εν λόγω δαπάνες δεν αποτελούν αποδοχές, αλλά δαπάνη την οποία θα αναλάβει η εργοδοτική επιχείρηση.

Τα έξοδα αυτά δεν θα υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος. 

Επιπλέον των υποχρεώσεων, εντός οκτώ ημερών από την έναρξη της τηλεργασίας, ο εργοδότης θα πρέπει να γνωστοποιήσει στον εργαζόμενο με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους όρους εργασίας που διαφοροποιούνται, λόγω της τηλεργασίας.

Ο τηλεργαζόμενος θα έχει την υποχρέωση να προστατεύει τα επαγγελματικά του δεδομένα και ο εργοδότης τα προσωπικά δεδομένα του υπαλλήλου του.

Η συμφωνία περί τηλεργασίας δεν θα θίγει το καθεστώς της απασχόλησης και τη σύμβαση εργασίας του τηλεργαζόμενου.

Οι τηλεργαζόμενοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τους συγκρίσιμους εργαζόμενους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης σε σχέση με τον όγκο εργασίας, τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης, τις επιβραβεύσεις, την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στην επιχείρηση, την κατάρτιση, την επαγγελματική ανέλιξη και τη συνδικαλιστική τους δράση. 

Ο εργοδότης ελέγχει την απόδοση του εργαζόμενου του κατά τρόπο που να σέβεται την ιδιωτική του ζωή.

Ο εργοδότης θα πληροφορεί τον εργαζόμενο για την πολιτική της επιχείρησης όσον αφορά στην υγεία και στην ασφάλεια στην εργασία, η οποία θα περιλαμβάνει κυρίως τις προδιαγραφές των χώρων τηλεργασίας.

Εκτός ωραρίου εργασίας, ο τηλεργαζόμενος έχει το δικαίωμα να αποσυνδεθεί από την τηλεργασία.

Του Λεύκου Χρίστου