You are here

Σε εγρήγορση το ΥΠΟΙΚ για φόρο 15% στις πολυεθνικές

16/12/2022 12:17

Σε εγρήγορση βρίσκεται το Υπουργείο Οικονομικών μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στην ΕΕ για ελάχιστο φόρο 15% στις πολυεθνικές εταιρείες με ισχύ από το τέλος του 2023.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα, θα προχωρήσει στην ετοιμασία των σχετικών εναρμονιστικών νομοθεσιών και παράλληλα θα μελετήσει τρόπους μετριασμού τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που δύναται να προκύψουν στην κυπριακή οικονομία. 

Η υιοθέτηση της ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με την εξασφάλιση ενός παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ένωση (Πυλώνας ΙΙ), ακολουθεί την ομόφωνη συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Η ευρωπαϊκή οδηγία ευθυγραμμίζεται με τους παγκόσμιους κανόνες που έχει υιοθετήσει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και οι ηγέτες των χωρών G20 ομόφωνα τον Οκτώβριο του 2021. Οι κανόνες εστιάζονται στην αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση και τη μεταφορά κερδών και διάβρωση της φορολογικής βάσης.

Σύμφωνα με την οδηγία, οι όμιλοι πολυεθνικών επιχειρήσεων ή εγχώριοι όμιλοι μεγάλης κλίμακας που εδράζονται σε κ.μ. της ΕΕ και δηλώνουν ετήσια ενοποιημένα έσοδα άνω των €750 εκατ., θα έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν εταιρικό φόρο τουλάχιστον 15% επί των εταιρικών κερδών τους. Ο εν λόγω συντελεστής αφορά και τα κέρδη των συνδεδεμένων οντοτήτων (θυγατρικών εταιρειών) με έδρα σε δικαιοδοσίες εκτός ΕΕ.

Η επιβολή του πραγματικού εταιρικού συντελεστή 15% θα πραγματοποιείται μέσω δύο βασικών μηχανισμών:

-του κανόνα συμπερίληψης εισοδήματος (Income Inclusion Rule ή IIR) που προβλέπει ότι η τελική μητρική οντότητα με έδρα στην ΕΕ η οποία έχει συνδεδεμένη οντότητα σε δικαιοδοσία χαμηλής φορολογίας, θα είναι υπόχρεη να καταβάλλει συμπληρωματικό φόρο (top up tax) ώστε η πραγματική φορολόγησή της να εξισώνεται με τον ελάχιστο καθορισμένο φορολογικό συντελεστή του 15%.  

-του κανόνα υποφορολογηθεισών πληρωμών (Undertaxed Payments Rule ή UTPR), που θα λειτουργεί ως μηχανισμός ασφαλείας (back stop) του κανόνα IIR μέσω της ανακατανομής τυχόν εναπομένοντος ποσού συμπληρωματικού φόρου (top up tax), σε περιπτώσεις στις οποίες δεν θα μπορούσε να εισπραχθεί από τις τελικές μητρικές οντότητες ολόκληρο το ποσό του συμπληρωματικού φόρου που αφορά οντότητες με χαμηλή φορολογία, μέσω της εφαρμογής του κανόνα IIR.

Η οδηγία προβλέπει εξαίρεση de minimis για πολυεθνικούς ομίλους ή εγχώριους ομίλους μεγάλης κλίμακας με μέσο όρο εσόδων κάτω από €10 εκατ. και μέσο αποδεκτό εισόδημα ή ζημία κάτω από €1 εκατ. σε μια δικαιοδοσία.

Τα κράτη μέλη έχουν διορία να εναρμονιστούν και να θέσουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της παρούσας Οδηγίας το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Δεν επηρεάζεται η Κύπρος

Φορείς της αγοράς, τονίζουν ότι η Κύπρος δεν αναμένεται να επηρεαστεί ιδιαίτερα από την υιοθέτηση της οδηγίας.

«Η Κύπρος δεν αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από αυτή την εξέλιξη αφού αφενός δρομολογείται σε παγκόσμιο επίπεδο η υιοθέτηση του ελάχιστου κοινού φορολογικού συντελεστή και αφετέρου γιατί ο αριθμός των πολυεθνικών ομίλων/εταιρειών που ανήκουν στην πιο πάνω κατηγορία και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο δεν είναι μεγάλος», σημειώνει στη StockWatch το  μέλος του ΔΣ της KPMG, επικεφαλής των διεθνών φορολογικών και εταιρικών υπηρεσιών Κώστας Μαρκίδης.

«Είναι όμως σημαντικό να υπάρξει σωστή ενημέρωση προς αυτή την κατεύθυνση από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Οικονομικών, Γραφείο Φόρου Εισοδήματος) και τους επαγγελματίες του κλάδου (ΣΕΛΚ) προς αποφυγή γενικευμένων ερμηνειών και την δημιουργία αχρείαστης σύγχυσης στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο και οι οποίες δεν επηρεάζονται», επισημαίνει.

Τονίζει ότι η  υιοθέτηση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή (15%) δεν αφορά το σύνολο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής επικράτειας, αλλά αφορά μόνο εταιρείες με κύκλο εργασιών που ξεπερνούν τα 750 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. 

Της Γεωργίας Χαννή